วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า

พระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า
1 มกราคม
สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า
(วันขึ้นปีใหม่)
กดว 6:22-27
กท 4:4-7
ลก 2:16-21
บทนำ
คำว่า January” ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าเดือนมกราคม มาจากชื่อเทพเจ้าโรมันชื่อ Janus” เป็นเทพเจ้าที่มีสองหน้า หน้าหนึ่งสำหรับมองย้อนไปในอดีตที่ผ่านมา และอีกหน้าหนึ่งสำหรับมองไปยังอนาคตข้างหน้า ดังนั้น เมื่อเราเริ่มต้นเดือนมกราคม วันที่ 1 วันขึ้นปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่เตือนใจเราให้มองย้อนไปยังขวบปีที่ผ่านมา อีกทั้งมองไปยังปีใหม่ข้างหน้าอย่างมีเป้าหมาย
สิ่งที่เราต้องพิจารณาเป็นพิเศษตลอดปีที่ผ่านมาคือ เราได้ใช้ชีวิตของเราอย่างไร ดำเนินชีวิตตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ได้ใช้เวลาอย่างสมดุลระหว่างเวลาทำงานกับเวลาที่ให้กับครอบครัว กับเพื่อน กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระเจ้าหรือเปล่า มีสิ่งไหนบ้างที่เราคิดว่าเป็นสิ่งดีงามและประสบผลสำเร็จ ควรได้รับการสานต่อให้ดียิ่งขึ้นในปีใหม่นี้ หรือมีสิ่งไหนบ้างที่ล้มเหลวไม่บรรลุผลตามที่วางไว้ ควรได้รับการแก้ไข
ในวันแรกของปีใหม่ พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า มารดาของพระเยซูเจ้าผู้เป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ พระนางมารีย์ได้เป็นแบบอย่างแก่เราด้านความเชื่อ ความวางใจ และการรำพึงภาวนา ด้วยการน้อมรับแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าในการเป็นพระชนนีพระเจ้า ทำให้โลกมีองค์พระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้าและมนุษย์ที่ประทับท่ามกลางเราจนวาระสุดท้าย
1.        พระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า
วันนี้เป็นวันฉลองพิเศษที่ยืนยันสิ่งที่เราคาทอลิกเชื่อเสมอมา นั่นคือ พระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความเชื่อทุกอย่างเกี่ยวกับพระนาง เป็นความจริงยิ่งใหญ่ที่พระศาสนจักรให้เราเฉลิมฉลองในวันแรกของปี และได้รับการประกาศอย่างชัดเจนจากสังคายนาเมืองเอเฟซัสปี ค.ศ. 431 ว่า พระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า (Theotokos) ซึ่งบรรดาคริสตชนต่างเลื่อมใสและเรียกพระนางเช่นนี้เสมอมา
ข้อความเชื่อนี้มีที่มาจากพระคัมภีร์พระวรสารโดยนักบุญลูกา หลังจากทูตสวรรค์คาเบรียลได้แจ้งข่าวให้พระนางมารีย์ทราบว่าจะเป็นมารดาพระผู้ไถ่ ด้วยอำนาจของพระจิตเจ้า พระนางได้เสด็จไปเยี่ยมนางเอลีซาเบธเพื่อให้ความช่วยเหลือ ทันทีที่ไปถึงนางเอลีซาเบธได้กล่าวกับพระนางว่า ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า”  (ลก 1:43) นางเอลีซาเบธเปี่ยมไปด้วยพระจิตเจ้าและได้ประกาศว่า “พระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า”
ต่อมาสังคายนาแห่งเอเฟซัส ได้ยืนยันความเป็นหนึ่งเดียวของพระเยซูเจ้าพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ และพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า เพื่อต่อต้านคำสอนผิดของเนสโตริอุส (Nestorius) ในฐานะพระชนนีพระเจ้า พระนางมารีย์มีบทบาทสำคัญในชีวิตของพระศาสนจักรยุคแรกเริ่ม โดยอยู่ในกลุ่มคริสตชนแรกที่รวมตัวกัน (กจ 1:14) ร่วมส่วนในการอธิษฐานภาวนา ฟังคำเทศน์สอนของบรรดาอัครสาวก และร่วมพิธีบิปัง (กจ 2:42) ในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง
2.        บทเรียนสำหรับเรา
การสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้าและพระวาจาของพระเจ้าวันนี้ ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราคริสตชนหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิต
ประการแรก เราต้องตระหนักในชีวิตและขอบคุณพระเจ้าทุกวัน ในวันแรกของปี ให้เราได้โมทนาคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราที่อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงปีใหม่ บางคนกำลังเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า แต่ไม่มีโอกาสได้อยู่ถึงปีใหม่เพราะเสียชีวิตก่อนจากการทะเลาะเบาะแว้ง ตีรันฟันแทงจนถึงแก่ชีวิต บางคนกำลังเดินทางมาฉลองปีใหม่ แต่มาไม่ถึงเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างทาง ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเป็นพระพรที่ต้องขอบคุณพระเจ้าทุกวัน
ประการที่สอง เราต้องตอบรับต่อแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า พระศาสนจักรให้เราได้เริ่มต้นเช้าวันปีใหม่ ด้วยการถวายเกียรติแด่พระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้าและมารดาของเรา ที่ปรารถนาช่วยเหลือเราเยี่ยงแม่ที่ไม่มีวันทอดทิ้งลูก ให้เราได้เลียนแบบอย่างของพระนาง ในการทำทุกอย่างตามแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38)
ประการที่สาม เราต้องวางใจพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม พระนางมารีย์ได้มอบทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์พระเจ้า เป็นต้นแบบแห่งชีวิตใหม่ในพระเจ้าที่เราทุกคนต้องการในปีใหม่นี้ พระนางได้เก็บเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นไว้ในใจและใคร่ครวญดู (ลก 2:19, 51) ให้เราได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระนาง ในการฟังเสียงพระเจ้าที่ตรัสกับเรา และรักษาพระวาจาของพระองค์ให้คงอยู่ในใจเรา ทำให้ปีใหม่เป็นชีวิตใหม่แห่งการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า
บทสรุป
พี่น้องที่รัก ในวันเริ่มต้นปีใหม่ เราต้องสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลาแห่งชีวิต ซึ่งเป็นของขวัญล้ำค่าที่ทรงประทานแก่เรา เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระนางมารีย์วอนขอพระพรจากพระเจ้าสำหรับตัวเรา ครอบครัว และหมู่คณะของเรา เพื่อเรียนรู้จักพระเยซูเจ้า รัก และรับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์ตามบทบาทและฐานะของเรา อย่างที่พระนางมารีย์ที่ได้กระทำตลอดชีวิต มองไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายและทำหน้าที่ของเราในแต่ละวันให้ดีที่สุด
ที่สุด ขอพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้าที่เราสมโภชวันนี้ และพระเยซูเจ้าพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ บุตรสุดที่รักของพระนาง ได้ประทานพรแก่เราในวันปีใหม่นี้และตลอดไป ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพร ความรัก และสันติสุขของพระองค์ เป็นต้น พระพรแห่งการรู้จัก “รัก” และรู้จัก “ให้” ที่ทำให้เราพบความสุขแท้ พระพรแห่งการรู้จัก “พอ” และรู้จัก “รอ” ที่ทำให้เราพบความพอเพียงและพอดีในชีวิต
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
San Tomasso Ashram, วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์
31 ธันวาคม 2017
ภาพ: หญิงสาวที่รับบทเป็นพระนางมารีย์ในถ้ำเลี้ยงสัตว์, งานแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส, อาสนวิหารฯ ท่าแร่, สกลนคร; 2017-12-23

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 138

กล่องข้อความ:  สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์ และวัดนักบุญเทเรซา วนาสามัคคี

ปีที่ 3  ฉบับที่ 138  อาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231

รา
ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
ร้องเพลงอวยพรคริสต์มาสพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์ 24 ธันวาคม 2017
พี่น้องที่รัก สัปดาห์สุดท้ายของปีพระศาสนจักรให้เราฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ที่ประกอบด้วยพระเยซูเจ้า พระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ ให้เราได้ถวายครอบครัวของเราและสมาชิกทุกคนในครอบครัว บนพระแท่นบูชาเพื่อขอพระพรจากครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ วันฉลองนี้เตือนใจเราถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรสากลและการเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์
พระคัมภีร์บอกให้เราทราบน้อยมากเกี่ยวกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า มีพูดถึงเพียงระยะเริ่มแรกของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่เรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่เบธเลเฮม การหนีไปประเทศอียิปต์ การหายไปของพระเยซูเจ้าขณะไปนมัสการที่พระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม บทอ่านวันนี้พูดถึงครอบครัวในฐานะที่เป็นของประทานจากพระเจ้า
 อวยพรคริสต์มาสคุณพ่อวีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราช 23 ธันวาคม 2017
บทอ่านที่ 1: เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้พระผู้ไถ่โลกบังเกิดและเติบโตในครอบครัว ในหนังสือบุสิราได้ให้ภาพครอบครัวชาวยิวในพันธสัญญาเดิม บุตรต้องรักและให้ความเคารพนับถือบิดามารดา ซึ่งเตือนเราถึงความสำคัญและประโยชน์สูงสุดของการถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าประการที่สี่
บทอ่านที่ 2: นักบุญเปาโลได้ให้ภาพของครอบครัวคริสตชน ซึ่งเป็นที่บ่มเพาะพระวาจาของพระเจ้า สันติสุขและความยินดี สมาชิกในครอบครัวมีหน้าที่ต่อกันและกัน พวกเขาจะต้องเจริญชีวิตดังคนที่รักพระเจ้า ซึ่งได้รับการเรียกให้แสดงความรัก ความดีและความอดทนต่อกันและกัน
พระวรสาร: นักบุญลูกาได้เล่าเรื่องการถวายพระกุมารเยซูแด่พระเจ้าในพระวิหาร ตามธรรมบัญญัติของโมเสสที่ต้องถวายบุตรชายคนแรกแด่พระเจ้า และเข้าพิธีชำระมลทินตามธรรมเนียมยิว พระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมยิวทุกอย่าง และได้พบกับผู้เฒ่าสิเมโอนและนางอันนา ที่พระจิตเจ้าทรงดลใจให้มาพบพระกุมาร
 อวยพรคุณแม่มหาธิการิณีและสมาชิกคณะรักกางเขนแห่งท่าแร่
24 ธันวาคม 2017
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.       ขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันเตรียมงานคริสต์มาสและร่วมพิธีแห่ดาวที่ท่าแร่, หนองบัวทอง, สกลนคร และวนาสามัคคี
2.       ขอบคุณพี่น้องที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมร้องเพลงอวยพรคริสต์มาสตามบ้าน ขอบคุณแม่ครัว และทีมงานทุกคนที่มีส่วนช่วยกัน ได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 41,990.- บาท จ่ายค่าอาหารและรางวัลเด็ก 5,934.- บาท และจ่ายซื้อของขวัญคริสต์มาส 18,567.- บาท รวมรายจ่าย 24,501.- บาท คงเหลือเงิน 17,489.- บาท
3.       อาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017 ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ เวลา 19.30 น.
4.       จันทร์ที่ 1 มกราคม 2018 ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้าและวันขึ้นปีใหม่ 2018 เวลา 7.30 น.
5.       อังคารที่ 2 มกราคม 2018 ขอเชิญร่วมฉลองวัดพระนามเยซู โพนสวาง พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
6.       เสาร์ที่ 13 มกราคม 2018 ขอเชิญร่วมฉลองวัดมาร์การิตา อาลาก๊อก หนองบัวทอง และวัดพระนามเยซู นาคำ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.
7.       ผู้บริจาคทำสุสานศักดิ์สิทธิ์: พลมารีเปรซิเดียมมารดาน่าพิศวง 600.- บาท รวมเงิน 12,840.- บาท
8.       เงินทานวันอาทิตย์ (24 ธ.ค.) มิสซาเช้า 1,197.- บาท พระคริสตสมภพ 1,493.- บาท, เงินจูบพระกุมาร 285.- บาท
 อวยพรคุณยายฮ้อม ถิ่นวัลย์และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต.นาโพธิ์ 
24 ธันวาคม 2017
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
31
07.30 น.
10.00 น.
19.30 น.
ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

มิสซาส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่
†สุขสำราญ พี่น้องชาววนาสามัคคี
†สุขสำราญ พี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
1
7.30 น.
สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า

อังคาร
2
18.30 น.
ระลึกถึง น.บาซิลและเกรโกรี่แห่งนาซีอันเซ็น

พุธ
3
18.30 น.
พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู

พฤหัสบดี
4
18.30 น.
เทศกาลพระคริสตสมภพ

ศุกร์
5
18.30 น.
วันศุกร์ต้นเดือน เทศกาลพระคริสตสมภพ

เสาร์
6
18.30 น.
เทศกาลพระคริสตสมภพ

 ส่งศีลมหาสนิทและอวยพรคริสต์มาสผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วย 23 ธันวาคม 2017

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ต้นแบบของครอบครัว

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ต้นแบบของครอบครัว
31 ธันวาคม
ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
ปี B
บสร 3:3-7, 14-17
คส 3:12-21
ลก 2:22-40
บทนำ
บ้านเป็นเสียงหัวเราะของทารก เป็นบทเพลงที่ไพเราะของมารดา เป็นความเข้มแข็งของบิดา เป็นความอบอุ่นแห่งความรักในหัวใจ เป็นประกายแห่งความสุขในดวงตา เป็นความใจดี ความภักดี และมิตรภาพ
บ้านเป็นโรงเรียนและวัดหลังแรกของคนหนุ่ม เป็นที่ที่พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งถูกต้อง สิ่งดีงาม และความเมตตา
บ้านเป็นที่ที่พวกเขาพบความช่วยเหลือเมื่อบาดเจ็บและป่วยไข้ เป็นที่ที่ได้แบ่งปันความยินดีและทำให้ความทุกข์หมดสิ้นไป เป็นที่ที่บิดามารดาให้ความเคารพและรัก เป็นที่ที่บุตรเป็นที่ต้องการและมีค่ายิ่ง เป็นที่ที่เงินไม่มีความสำคัญเท่ากับความรักเมตตา... นี่คือที่ที่เรียกว่าบ้าน ที่พระเจ้าทรงอวยพระพร (Anon)
1.        ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ต้นแบบของครอบครัว
พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมาในครอบครัว ทรงเคารพเชื่อฟังบิดามารดาของพระองค์ และได้รับการอบรมเลี้ยงดูในบรรยากาศแห่งพระหรรษทาน ในครอบครัวที่มีพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟที่รักกันมาก เห็นอกเห็นใจ และเคารพซึ่งกันและกัน ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขและเป็นแบบอย่างแห่งการแบ่งปันความความยินดี ความรับผิดชอบ และความทุกข์ในชีวิตครอบครัว พระศาสนจักรยกย่องครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นแบบของครอบครัวทั้งหลาย
พระวรสารไม่ได้ให้รายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับครอบครัวของพระเยซูเจ้า พระนางมารีย์ และนักบุญยอแซฟมากนัก แต่เราเข้าใจว่ายอแซฟเป็นคนยำเกรงพระเจ้า และปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์โดยไม่มีเงื่อนไข เป็นบุคคลที่มีหัวใจเปิดสู่พระเจ้า เชื่อฟัง ทำตาม และพร้อมเผชิญความยากลำบากทุกอย่างเพื่อพระองค์ ยอมทิ้งบ้านอันอบอุ่นที่นาซาเร็ธเดินทางไกลไปอียิปต์เพื่อความปลอดภัยของพระกุมารเยซู
มีสามครั้งในพระวรสารที่ยอแซฟตื่นขึ้นมากลางดึก เพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า ในการปกป้องพระกุมารเยซูและพระนางมารีย์ให้ปลอดภัย ยอแซฟได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ชอบธรรม” ที่มีความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าครอบครัว ได้ใช้ความสามารถทุกอย่างเพื่อครอบครัว ขณะที่พระนางมารีย์เป็นคู่ชีวิตที่รับผิดชอบดูแลครอบครัว และมีส่วนในความยากลำบากต่างๆ ในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างเงียบๆ
มีเพียงพระวรสารนักบุญลูกาที่เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าในวัยเยาว์ ทรงเป็นเหมือนเด็กชาวยิวทั่วไปที่ทำหน้าที่ปกติในครอบครัว ทรงเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่าย เคารพเชื่อฟังบิดามารดา แต่มีสิ่งหนึ่งที่ลูกาให้ข้อสังเกตและเน้นความสำคัญ “ทรงปรีชาญาณอย่างสมบูรณ์ และพระหรรษทานของพระเจ้าสถิตกับพระองค์” (ลก 2:40)  ทรงเป็นเด็กที่น่ายกย่องและเป็นศูนย์กลางแห่งความรักของครอบครัว
2.        บทเรียนสำหรับเรา
การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและพระวาจาของพระเจ้าวันนี้ ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการในการนำไปปฏิบัติในชีวิต
ประการแรก พระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของครอบครัว ชีวิตครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ต้องเผชิญมรสุมหนักแสนสาหัส แต่ครอบครัวนี้มีพระเยซูเจ้าประทับอยู่ท่ามกลาง ทำให้สามารถดำรงความเป็นครอบครัวและฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆ มาได้ ความสำเร็จของครอบครัวไม่เพียงขึ้นอยู่กับความรักของสมาชิกที่มีต่อกันเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วย ต้องให้พระเยซูเจ้าประทับอยู่ท่ามกลาง ด้วยการอธิษฐานภาวนาร่วมกันในครอบครัว
ประการที่สอง ครอบครัวเป็นพระศาสนจักรระดับบ้าน เราอยู่ในพระศาสนจักร ครอบครัวใหญ่ของผู้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าและข่าวดีของพระองค์ พระศาสนจักรเป็นพระกายทิพย์ที่มองเห็นได้ของพระเยซูเจ้า ซึ่งแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของพระกายทิพย์นี้ เราต้องสานต่อพันธกิจของพระองค์ในครอบครัวซึ่งเป็นพระศาสนจักรระดับบ้าน โดยยึดพระองค์เป็นศูนย์กลาง และติดตามพระองค์ทั้งในคำพูดและกิจการด้วยความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว
ประการที่สาม การเคารพเชื่อฟังและเลี้ยงดูบิดามารดา พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปยังนาซาเร็ธพร้อมครอบครัว ทรงเคารพเชื่อฟังและทรงทำงานช่างไม้ช่วยนักบุญยอแซฟเลี้ยงครอบครัว บุตรต้องเคารพเชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดา หนังสือบุตรสิราบอกเราว่า “บุตรที่ให้เกียรติบิดาจะมีอายุยืน... บุตรที่ละทิ้งบิดาก็เหมือนผู้กล่าวดูหมิ่นพระเจ้า” (บสร 3:6, 16) บุตรมีหน้าที่ต่อบิดามารดา ดูแลและเลี้ยงดูท่านยามชรา ไม่ปล่อยให้อยู่ตามลำพังและตายอย่างโดดเดี่ยว
บทสรุป
พี่น้องที่รัก การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เป็นโอกาสให้เราได้ไตร่ตรองถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรา การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นเหมือนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์มากน้อยเพียงใด เรามีความรักต่อกันตามแบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ไหม  สามีภรรยาต้องรักและซื่อสัตย์ต่อกันจนวันตาย ตามคำสัญญาที่เราได้ให้ไว้  “ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ่อแม่สามารถให้แก่ลูกได้คือความรักที่พวกเขามีต่อกัน” (Anon)
สามีภรรยาต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรับผิดชอบครอบครัว และทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นพระพรของพระเจ้าอย่างดี คนที่เป็นบุตรเช่นเดียวกัน ต้องเคารพเชื่อฟังบิดามารดา ไม่ทำให้ท่านเสียใจและกตัญญูดูแลท่านยามแก่เฒ่า ให้เราได้เลียนแบบครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง ในการอธิษฐานภาวนาร่วมกันในครอบครัว เพื่อทำให้พระพรอันอุดม ความรัก และสันติสุขของพระองค์ปรากฎเป็นจริงในครอบครัวของเรา
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
San Tomasso Ashram, วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์
30 ธันวาคม 2017
ภาพ: ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้คนเป็นตัวแสดง, ชุดประจำชาติเวียดนาม, อาสนวิหารฯ ท่าแร่, สกลนคร; 2017-12-23

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประกาศกหญิงอันนา

ประกาศกหญิงอันนา
30 ธันวาคม
อัฐมวารพระคริสตสมภพ
1 ยน 2:12-17
ลก 2:36-40
ประกาศกหญิงอันนาอายุ 84 ปี เคยแต่งงานตอนเป็นสาว แต่ใช้ชีวิตอยู่กับสามีเพียง 7 ปีสามีได้เสียชีวิตทำให้กลายเป็นม่าย นางอันนาพบความสุขในการรับใช้พระเจ้าในพระวิหารทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่เคยออกจากพระวิหารเลย ใช้เวลาแต่ละวันในการจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนา นางอันนาเป็นเหมือนกับผู้เฒ่าสิเมโอนที่เติบโตในหนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าให้พบพระผู้ไถ่
นางอันนามุ่งดำเนินชีวิตในความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าและทำให้พระองค์เป็นที่รู้จัก โดยไม่หวังรางวัลตอบแทน เราแต่ละคนได้รับการเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ สู่ชีวิตแห่งการอธิษฐานภาวนาและชีวิตแห่งการอุทิศตนเพื่อพระเจ้าด้วยความรัก เราได้ไปวัดและใช้เวลาอธิษฐานภาวนาบ่อยแค่ไหน เราได้ปฏิบัติกิจเมตตาต่อพี่น้องที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือบ้างหรือเปล่า
นางอันนาแม้อายุมาก แต่ยังคงรับใช้พระเจ้าในการอดอาหารและอธิษฐานภาวนา อีกทั้ง พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาศิษย์และทรงหาเวลาในการอธิษฐานภาวนาติดต่อกับพระเจ้าอยู่เสมอ “จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนาเพื่อจะได้ไม่เข้าสู่การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง” (มธ 26:41) ทรงบอกเราชัดเจนว่าการอธิษฐานภาวนาสามารถเอาชนะปีศาจได้ “ปีศาจชนิดนี้ขับไล่ออกไม่ได้เลย นอกจากด้วยการอธิษฐานภาวนาเท่านั้น” (มก 9:29)
ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตมุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการจำศีลอดอาหารและการอธิษฐานภาวนา การแสวงหาพระเยซูเจ้าอย่างนางอันนาและสิเมโอน ทำให้เราได้พบพระองค์ และสามารถอุ้มพระองค์แนบหัวใจของเราได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติกิจเมตตาต่อผู้เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นพระคริสตเจ้าที่ประทับท่ามกลางเราและทำให้เราเติบโตยิ่งขึ้นในชีวิตฝ่ายจิต
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
San Tomasso Ashram, วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์
29 ธันวาคม 2017
ที่มาภาพ: https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4441559548770474725#editor/target=post;postID=1228391220898365224

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การรอคอยของสิเมโอน

 
การรอคอยของสิเมโอน
29 ธันวาคม
อัฐมวารพระคริสตสมภพ
1 ยน 2:3-11
ลก 2:22-35
การถวายบุตรชายคนแรกแด่พระเจ้าในพระวิหารกระทำหลัง 40 วันของการเกิด เพื่อให้มารดาทำพิธีชำระมลทินตามธรรมบัญญัติของโมเสส พระเจ้าผู้รับเอากายเป็นมนุษย์ และพระคริสต์บุตรพระเจ้าได้ทรงประทับในพระวิหารทั้งสภาวะมนุษย์และพระเจ้า นี่เป็นธรรมล้ำลึกแสดงถึงพันธกิจของพระคริสตเจ้า  ทรงมอบพระองค์ทั้งครบแด่พระบิดาเจ้าและทรงเป็นพระวิหารยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
พระกุมารเยซูเสด็จเข้าไปในพระวิหาร บ้านแห่งการถวายเครื่องสักการบูชาเพื่อการนมัสการพระเจ้า ชีวิตของพระองค์เริ่มเป็นวิหารแห่งการรับใช้ตามบทบัญญัติใหม่ ที่บรรลุความสมบูรณ์บนไม้กางเขนและในศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณ ดังนั้น การถวายพระกุมารในพระวิหารเป็นเครื่องหมายแห่งการอุทิศชีวิตของเรา ซึ่งมาวัดด้วยจิตตารมณ์เดียวกันด้วยความรักและการนมัสการ เพื่อทำให้แผนการของพระเจ้าบรรลุความสมบูรณ์
สิเมโอนได้มาที่พระวิหารทุกวันเป็นเวลาหลายปีเพื่อหวังได้พบพระผู้ไถ่สักวันหนึ่ง คำอธิษฐานภาวนาของสิเมโอนได้รับการตอบสนอง สิเมโอนเปี่ยมไปด้วยพระจิตเจ้าและได้พบพระกุมารเยซู ถือเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ในชีวิตของสิเมโอน ได้รับพระกุมารมาอุ้มและกล่าวถวายพรแด่พระเจ้าผู้โปรดให้ได้เห็นพระผู้ช่วยให้รอด ผู้เป็นแสงสว่างและพระสิริรุ่งโรจน์สำหรับประชากรอิสราแอล สามารถนอนตายตาหลับอย่างเป็นสุขในบั้นปลายชีวิต
สิเมโอนรอคอยพระผู้ไถ่ด้วยการอธิษฐานภาวนา และการไตร่ตรองด้วยความเพียรทนเป็นเวลาหลายปี พระเจ้าทรงตอบสนองคำอธิษฐานภาวนาของสิเมโอนตามแผนการของพระองค์ เวลาเป็นของประทานจากพระเจ้าช่วยเตรียมเราให้ยอมรับพระพรแห่งชีวิตนิรันดร เราได้ใช้เวลาของเราอย่างไร เราได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ หรือเราได้ใช้เพื่อการอธิษฐานภาวนา เพื่อช่วยเพื่อนพี่น้องของเราและเป็นโอกาสในการทำกิจการดี
คริสตชนต้องเลียนแบบสิเมโอนในการอธิษฐานภาวนาและไตร่ตรองด้วยความเพียรทน และพร้อมยอมรับการตอบสนองคำอธิษฐานภาวนาของพระเจ้า ตามแผนการของพระองค์ มิใช่ตามน้ำใจของตน ศิษย์พระคริสต์ต้องอุทิศชีวิตของตนเพื่อองค์พระเจ้า มาวัดด้วยจิตตารมณ์แห่งความรักและการนมัสการพระองค์ และดำเนินชีวิตเป็นพระวิหารมีชีวิตของพระองค์ในแต่ละวัน ในความรัก การรับใช้ และการให้อภัยความผิดของกันและกัน 
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
San Tomasso Ashram, วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์
28 ธันวาคม 2017
ที่มาภาพ: https://i.pinimg.com/originals/f1/4c/bc/f14cbc11658e0f7c4837d8b2b27e459f.jpg