วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เวลาแห่งการสรรเสริญพระเจ้า

 เวลาแห่งการสรรเสริญพระเจ้า

อังคาร สัปดาห์ที่

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

อสย 11:1-10

ลก 10:21-24


เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเป็นเวลาแห่งการสรรเสริญพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงมีความยินดีและสรรเสริญพระบิดาเจ้า ที่ทรงเปิดเผยให้พระองค์ทราบและทรงปิดบังผู้ปรีชาฉลาด พระองค์ทรงบอกบรรดาอัครสาวกว่า พวกเขาได้รับพระพรจากพระเจ้า จากชาวประมงทรงเรียกให้มามีหน้าที่ใหม่ในการรับใช้พระเจ้า และทรงเปิดเผยให้พวกเขาได้ทราบสิ่งที่ “ประกาศกและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็น” (ลก 10:24)

ความฉลาดเป็นพระพรที่ได้รับจากพระเจ้า ทรงเรียกทุกคนรวมถึงผู้มีความรู้ให้ได้รับความรอด ผู้หลงภูมิใจในความฉลาดรอบรู้และวิถีทางของตน ย่อมไม่พร้อมสำหรับการได้รับพระพรของพระเจ้า เนื่องจากเขาสนใจวิถีทางของมนุษย์มากกว่าวิถีทางของพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงหมายถึงเราด้วยในการสรรเสริญพระบิดาเจ้าของพระองค์ ทรงเปิดเผยพระองค์ให้เราทราบ เราได้ยอมรับพระพรของพระองค์เหมือนบรรดาอัครสาวกไหม

พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุรุษแห่งการสรรเสริญ ทรงชักนำบรรดาศิษย์ให้สรรเสริญพระบิดาเจ้า  “ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย” (ลก 10:21) ความชื่นชมยินดีของพระองค์แสดงออกโดยการขอบคุณพระบิดาเจ้า งานประกาศข่าวดีของบรรดาศิษย์เป็นการมีส่วนในพันธกิจของพระบิดาเจ้า โดยเฉพาะต่อคนยากจนและคนต่ำต้อย

คริสตชนสามารถมีส่วนในพระอาณาจักรสวรรค์ และถือเป็นความยินดียิ่งใหญ่ในการปฏิบัติต่อพี่น้องที่ต่ำต้อยในสังคม ซึ่งกำลังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตประกาศข่าวดี ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าและเป็นเครื่องมือที่ดีของพระองค์ ทำให้ทุกคนที่สัมผัสชีวิตของเราได้เห็นความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ ผ่านทางแบบอย่างชีวิตและงานเมตตาจิตที่เราแสดงออกต่อคนต่ำต้อยในสังคม

ขวัญ ถิ่นวัลย์, ของขวัญสุดประเสริฐ ความชื่นชมยินดีแห่งการบังเกิด, (สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2562), หน้า 17-18.

ภาพ : พิธีบูชาขอบพระคุณ, วัดน้อยผู้เลี้ยงแกะที่ดี, สำนักมิสซังฯ สกลนคร; 2020-11-12

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 133

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 133, อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

พี่น้อง ลูกหลานร่วมความยินดีกับคุณลุงบุญชู วงศ์สาย กับสามล้อพาหนะคู่ชีพ
          พี่น้องที่รัก วันนี้เราเริ่มต้นเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความหวังที่มุ่งความสนใจไปที่การรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า เราทราบว่า พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาแล้วในประวัติศาสตร์เมื่อสองพันปีก่อน พระศาสนจักรให้เรามีเวลารื้อฟื้นและสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าก่อนการสมโภชพระคริสตสมภพ 4 สัปดาห์ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระองค์อย่างมีความหมาย อีกทั้งรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ในวาระสุดท้าย

เรามีประสบการณ์ถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าในแต่ละวัน ผ่านทางศีลมหาสนิท พระวาจาของพระเจ้า ในบุคคล และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต บทอ่านของวันนี้ได้ให้ความมั่นใจกับเราว่า องค์พระเจ้ากำลังเสด็จมา แต่เราจะต้องระวังและตื่นเฝ้าอยู่เสมอ ให้เราได้กราบขอสมาโทษพระองค์ หากไม่ได้ต้อนรับพระองค์ที่เสด็จมาหาเราในรูปแบบต่าง ๆ

เสกสามล้อของคุณลุงบุญชู วงศ์สาย หลังจากซ่อมเสร็จ; อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020

        บทอ่านที่ 1 : อสย 63:16-17; 64:2-7 ประชากรอิสราเอลได้หันหลังให้พระเจ้า ประกาศกอิสยาห์ได้ภาวนาด้วยความกระตือรือร้นเพื่อวอนขอให้พระเจ้าเสด็จมาและช่วยให้พ้นบาป เปิดเผยให้เห็นถึงความรักและความเอาพระทัยใส่ของพระองค์ เราต้องเปลี่ยนแปลงตนเองและหันกลับมาหาพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่และบิดาที่รักเรา

บทอ่านที่ 2 : 1 คร 1:3-9 นักบุญเปาโลได้เน้นความเชื่อและย้ำเตือนคริสตชนที่เมืองโครินธ์ ให้มั่นคงในความเชื่อในพระเยซูเจ้าจนวาระสุดท้าย เราต้องเป็นเหมือนคริสตชนแรกที่ดำเนินชีวิต “ไม่มีที่ติ ในวันที่พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา”  อาศัยพลังของพระเยซูเจ้าจะทำให้เราเข้มแข็ง ทรงเป็นผู้ค้ำจุนและเรียกเราให้มามีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์

พระวรสาร : มก 13:33-37 พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงตักเตือนและให้กำลังใจผู้ติดตามพระองค์ให้ตื่นเฝ้าทางด้านจิตใจ พระองค์กำลังจะจากพวกเขาไป อาศัยความเชื่อและการอุทิศตน ผู้ติดตามพระองค์จะต้องเป็นดังผู้รับใช้ที่ตื่นเฝ้าอยู่เสมอ เพื่อว่า เมื่อพระองค์เสด็จมาจะพบพวกเขากำลังตื่นเฝ้าด้วยความเชื่อและพร้อมต้อนรับพระองค์

เตรียมต้นคริสต์มาสประดับถ้ำวัดดอนม่วย

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          เชิญเยาวชนเข้าร่วมงาน “เยาวชนคาทอลิกสี่สังฆมณฑลอีสาน ฉลอง 100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก” ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง

2.          เราเข้าสู่ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เชิญชวนพี่น้องได้ทำดาวประดับวัด ประดับบ้านเรือน และส่งเข้าร่วมแห่ทั้งที่ท่าแร่และสกลนคร ขอบคุณพี่น้องที่ช่วยทำถ้ำพระกุมารและประดับตกแต่งวัด

3.          เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2020 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์ และวัดนักบุญเปโตร ธาตุพนม พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.

4.          จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2020 เริ่มตรีวารงาน 100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก ที่รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม เขตตะวันตกเป็นเจ้าภาพ พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2020 วันฉลองใหญ่

5.          เสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2020 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ โชคอำนวย พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

6.          เงินทาน : วัดดอนม่วย 1,491.- บาท และเงินต้นอุทิศให้พลมารีย์ที่ล่วงลับ 1,720.- บาท; วัดโนนค้อ 1,373.- บาท และเงินต้นอุทิศให้ยอแซฟ เหล็ก-กาทารีนา เชย มณีนพ เพื่อโครงการก่อสร้างวัด 1,500.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4, วัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

บรรยากาศการเรียนคำสอนหลังพิธีบูชาขอบพระคุณของเด็กคำสอนวัดดอนม่วย

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                             ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

29

07.00 น.

 

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย

จันทร์

30

06.45 น.

ฉลอง น.อันดรูว์ อัครสาวก

 

อังคาร-พุธ

1-2

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

พฤหัสบดี

3

06.45 น.

ฉลอง น.ฟรังซิส เซเวียร์ พระสงฆ์

 

ศุกร์-เสาร์

4-5

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

กว่าจะมาเป็นถ้ำพระกุมารของวัดดอนม่วยปีนี้


 

จงตื่นเฝ้าเถิด


 จงตื่นเฝ้าเถิด

อาทิตย์ สัปดาห์ที่

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ปี B

อสย 63:16-17; 64:2-7

1 คร 1:3-9

มก 13:33-37

บทนำ

 รายการเกมโชว์รายการหนึ่ง พิธีกรได้ยกสถานการณ์การนอนหลับและฝันว่า สิงโตตัวหนึ่งกำลังไล่ขย้ำ ทำให้เราต้องวิ่งหนีเอาตัวรอด แต่ต้องเผชิญหน้ากับเสือที่พร้อมตะปบเราด้วยกรงเล็บอันแหลมคมของมัน เข้าทำนอง “หนีเสือปะจระเข้” เรามองหาทางหนีข้างทาง แต่สองข้างทางเต็มไปด้วยสัตว์ป่าดุร้ายที่พร้อมทำร้ายเราเช่นกัน ขณะนั้นเราเหมือนจนตรอก หนีไปทางไหนไม่ได้ พิธีกรถามว่า “เราจะหนีเอาตัวรอดอย่างไร” เฉลย “จงตื่นจากฝัน”

การตื่นทำให้เราอยู่ในโลกของความเป็นจริง ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับโลกของความฝัน ปัญหาใหญ่โตที่เรากำลังเผชิญขณะฝันไม่มีผลต่อชีวิตปัจจุบันของเรา เมื่อตื่นขึ้นเราพบความจริงว่า อันตรายจากสัตว์ร้ายในความฝันไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใด เพราะเป็นเพียงความฝัน ไม่ใช่ความจริง เราอาจเปรียบเทียบความฝันและการตื่นนี้กับชีวิตฝ่ายจิตของคริสตชน การตื่นเฝ้าระวังอยู่เสมอ ทำให้เราพร้อมเผชิญทุกสิ่ง

สัปดาห์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้พร้อมต้อนรับองค์พระเจ้าที่กำลังเสด็จมา “จงตื่นเฝ้าเถิด” เพื่อว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาจะพบเรากำลังเตรียมพร้อมอยู่ เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ไม่เพียงเตรียมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า แต่ยังเป็นการเตรียมต้อนรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ เป็นช่วงเวลาแห่งความหวัง ด้วยการเชิญพระองค์เสด็จเข้ามาในจิตใจ และตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในตัวเรา

1.        จงตื่นเฝ้าเถิด

พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงเตือนและให้กำลังใจผู้ติดตามพระองค์ให้ระวังและตื่นเฝ้าทางจิตใจ พระองค์กำลังจะจากพวกเขาไป พวกเขาต้องเป็นดังผู้รับใช้ที่ตื่นเฝ้าอยู่เสมอ ดังนั้น ช่วงเวลาที่พระองค์ไม่อยู่เป็นเวลาแห่งการทดสอบความเชื่อ พระองค์ทรงย้ำเตือนพวกเขาให้ระวังและตื่นเฝ้าเพราะไม่มีใครรู้ว่า เจ้าของบ้านจะมาเมื่อไหร่ เพื่อว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาจะพบพวกเขากำลังตื่นเฝ้าด้วยความเชื่อและพร้อมต้อนรับพระองค์

นักบุญมาระโกได้ใช้ภาพพจน์ของผู้รับใช้ที่คอยเปิดประตูให้เจ้าของบ้าน เพราะไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ ณ เมืองเบ็ธเลแฮมพระเยซูเจ้าเสด็จมาในรูปของเด็กทารก แต่ผู้คนจำพระองค์ไม่ได้ อุปมาเรื่องการพิพากษาครั้งสุดท้ายในสัปดาห์สุดท้าย พระองค์เสด็จมาในรูปแบบของคนต่ำต้อยและต้องการความช่วยเหลือ คนมีความเชื่อเท่านั้นที่จำพระองค์ได้และรับใช้พระองค์ การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อช่วยให้เรามองเห็นและจำพระองค์ได้

ชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตแห่งการตื่นเฝ้าอยู่เสมอ ทำหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ การตื่นเฝ้ายังหมายถึงการเรียนรู้เครื่องหมายแห่งกาลเวลา เพื่อเข้าใจความหมายซึ่งพระเจ้าทรงต้องการบอก และรับผิดชอบต่อหน้าที่ประจำวันจนถึงที่สุด การตื่นเฝ้าเป็นการเจริญชีวิตแห่งการรับใช้พระเจ้าด้วยความวางใจ ปฏิบัติตามบทบัญญัติและดำรงตนในฐานะพระหรรษทาน เหมือนผู้รับใช้ซื่อสัตย์ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายอย่างเคร่งครัด

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก จงตื่นเฝ้าเถิด การตื่นเฝ้าแสดงถึงลักษณะของผู้เป็นศิษย์ที่มุ่งหวังและรอคอยพระเยซูเจ้าเสด็จมาซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ การตื่นเฝ้าไม่ใช่การอยู่เฉย แต่หมายถึงความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติตามคำสั่งของพระเยซูเจ้าที่ว่า “จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนาเพื่อจะไม่เข้าสู่การทดลอง” (มก 14:38) หรือเลียนแบบพระองค์ที่เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาต่อพระบิดาเจ้าตลอดทั้งคืน (ลก 6:12)

 ประการที่สอง จงเตรียมพร้อม การเสด็จมาครั้งที่สองเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ไม่มีใครรู้ มีแต่พระบิดาเจ้าเท่านั้นที่ทราบ (มก 13:32) ชีวิตของเราต้องเตรียมพร้อมต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์ นี่คือหน้าที่ที่เราต้องทำ เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ท้าทายเราด้วยคำถามสำคัญสามข้อ : 1) เราจะทำอะไรขณะนี้เพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าในโลก, 2) เราควรจะทำอะไรเวลานี้ และ 3) เราจะเริ่มทำอะไรบ้าง ในสัปดาห์แรกของเทศกาลรับเสด็จฯ นี้

ประการที่สาม จงทำปัจจุบันให้ดีที่สุด การเสด็จมาครั้งที่สองเป็นเวลาแห่งการพิพากษาจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่มีใครคาดคิด แต่ละคนต้องดำเนินชีวิตแต่ละวันให้ดีที่สุด “จงพยายามดำเนินชีวิตให้ดีทุกวันราวกับว่า ท่านต้องตายในเย็นวันนั้น” (ชาร์ล เดอ โฟโกลด์) คริสตชนผูกพันตนเองกับปัจจุบันเพราะทุกนาทีเป็นการนัดพบพระเจ้า และวาระสุดท้ายขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อพี่น้องที่ต่ำต้อยในแต่ละวัน

บทสรุป

พี่น้องที่รัก เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นช่วงเวลาของการรื้อฟื้นและสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้า เพียรทนในการอธิษฐานภาวนาด้วยความวางใจ และเปิดใจต้อนรับพระองค์ในเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น คนยากจน คนเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ พระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างของโลก ดังนั้น เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ เป็นช่วงเวลาของการก้าวเดินออกจากความมืดด้วยการกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อเดินในแสงสว่างของพระองค์

        พระศาสนจักรให้เราเริ่มต้นปีพิธีกรรมด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ เพื่อท้าทายและเตือนเราให้คิดถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต มุ่งหน้าไปพบองค์พระเจ้าที่กำลังเสด็จมาและทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ศิษย์พระคริสต์ต้องทำให้พระเยซูเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตประจำวัน ถอดแบบความรักของพระองค์ต่อเพื่อนมนุษย์ นี่คือการเตรียมพร้อมและตื่นเฝ้าอยู่เสมอที่พระองค์ทรงต้องการจากเรา
            ขวัญ ถิ่นวัลย์, ของขวัญสุดประเสริฐ ควมชื่นชมยินดีแห่งการบังเกิด, (สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2562), หน้า 7-10
ภาพ : ถ้าพระกุมาร, วัดดอนม่วย, สลนคร; 2020-11-28

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 132

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 132, อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

ฉลองวันเกิดแม่ประชัย จันทรักษ์ อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020
        พี่น้องที่รัก สัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรม พระศาสนจักรให้เราทำการสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล การเฉลิมฉลองนี้ช่วยเราให้มองไปยังอนาคตและเป้าหมายสุดท้ายของเรา พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์เพื่อพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย ประทานรางวัลและการลงโทษตามการกระทำของแต่ละคน ทรงสัญญาประทานรางวัลแก่เราอย่างแน่นอน ในทุกสิ่งที่เรากระทำต่อคนจนและคนต้องการความช่วยเหลือ

พระวรสารได้แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกคนที่สมควรได้รับรางวัลกับคนที่สมควรได้รับโทษ เหมือนการแยกแกะออกจากแพะ “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40) ให้เราได้กราบขอสมาโทษพระเจ้าหากเราได้ละเลยในการปฏิบัติความรัก และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ

เด็กคำสอนวัดดอนม่วย หลังมิสซาวันอาทิตย์ 15 พฤศจิกายน 2020

        บทอ่านที่ 1 : อสค 34,11-12,15-17 ประกาศกเอเสเคียลใช้ภาพพจน์ผู้เลี้ยงแกะ เพื่ออธิบายถึงความเอาใจใส่ของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ “เราจะตามหาแกะที่สูญหายไป เราจะนำแกะที่หลงทางกลับมา เราจะพันแผลของแกะที่บาดเจ็บ เราจะเสริมกำลังแกะที่อ่อนเพลีย... เราจะเลี้ยงเขาอย่างยุติธรรม” ภาพพจน์นี้บรรลุความสมบูรณ์ในพระเยซูเจ้า ผู้เลี้ยงแกะที่ดี

บทอ่านที่ 2 : 1 คร 15:20-26, 28 นักบุญเปาโลได้เตือนคริสตชนเมืองโครินทร์เรื่องการกลับคืนชีพจากความตาย เหมือนดังพระคริสตเจ้าที่สิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ เป็นดังผลแรกของบรรดาผู้ตาย ผู้ที่ดำเนินชีวิตในความเชื่อจะกลับคืนชีพได้รับความรอดและเกียรติรุ่งโรจน์ในพระคริสตเจ้า และเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระอาณาจักรที่มีพระคริสตเจ้าทรงเป็นกษัตริย์

พระวรสาร : มธ 25:31-46 ในวันพิพากษาเราจะถูกตัดสินให้อยู่กับพระเจ้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าในโลกนี้เราได้ต้อนรับพระองค์หรือไม่ ได้แก่การต้อนรับพี่น้องที่ต่ำต้อยและลำบากทุกข์ร้อนทุกคนโดยไม่มียกเว้น เพราะในการรับสภาพเป็นมนุษย์ พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ทุกคน เราจะต้องมองเห็นพระองค์ในเพื่อนพี่น้องที่เดือดร้อนเหล่านั้น

เด็กคำสอนวัดดอนม่วยตอบบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          เชิญเด็กและเยาวชนหญิงระดับชั้น ป.6-ม.6 ที่สนใจคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ เข้าร่วมค่ายสัมผัสกระแสเรียก ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2020 ที่โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

2.          เชิญเยาวชนเข้าร่วมงาน “เยาวชนคาทอลิกสี่สังฆมณฑลอีสาน เฉลิมฉลอง 100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก” ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง

3.          อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2020 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เชิญชวนพี่น้องได้ทำดาวประดับวัด ประดับบ้านเรือน และส่งเข้าร่วมแห่ทั้งที่ท่าแร่และสกลนคร อีกทั้งร่วมกันทำถ้ำพระกุมารและอุโมงไฟกระพริบที่วัด

4.          เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2020 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์ และวัดนักบุญเปโตร ธาตุพนม พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.

5.          พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2020 เชิญร่วมฉลอง 100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตรุ่นบุกเบิก ที่รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม

6.          เงินทาน : วัดดอนม่วย 2,110.- บาท; วัดโนนค้อ 1,052.- บาท และเงินต้นอุทิศให้อันตน สำรอง-มารีอา มักดาเลนา บุญมา มงคลล้อม เพื่อโครงการก่อสร้างวัด 4,500.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 9-10 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 1-2, วัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

ผู้สูงอายุวัดโนนค้อรับประทานอาหารร่วมกันหลังพิธีมิสซา พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2020

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                              ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

22

07.00 น.

 

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย

จันทร์

23

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

 

อังคาร

24

06.45 น.

ระลึกถึง น.อันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

 

พุธ-เสาร์

25-28

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

 

ลูกหลานร่วมยินดีโอกาสวันเกิดครบ 80 ปีของแม่ประชัย จันทรักษ์ 
อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020