วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การเป็นศิษย์ติดตามโดยทันที


การเป็นศิษย์ติดตามโดยทันที
จันทร์
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
อมส 2:6-10, 13-16
มธ 8:18-22
พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงท้าทายบรรดาศิษย์ให้ติดตามพระองค์โดยปราศจากเงื่อนไข และเป็นการติดตามแบบทันทีโดยไม่รั้งรอ หรือเลื่อนไม่มีกำหนด ต้องติดตามเดี๋ยวนั้น “ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง” ทรงเรียกร้องการอุทิศตนทั้งครบเพื่องานของพระองค์ ดังนั้น เราต้องสละทุกสิ่ง ความมั่นคง และความสะดวกสบายในชีวิต โดยมีเป้าหมายอยู่ที่พระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นความมั่นคง ความสะดวกสบาย และที่พักพิงของเรา
การเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าเป็นกระแสเรียกพิเศษ ทรงเรียกร้องสองสิ่งจากผู้เป็นศิษย์ติดตามพระองค์
ประการแรก การเสียสละตนเอง ความรักเป็นพลังผลักดันให้พระเยซูเจ้าทรงพลีพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อความรอดของมนุษยชาติ ความรักต้องเป็นแรงผลักดันแบบเดียวกันให้เราสละทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่พระองค์ มอบทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระเจ้ายังคงสำคัญเป็นลำดับแรกในชีวิตของเราไหม
ประการที่สอง การละทิ้งทุกสิ่ง เราต้องตัดขาดจากทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า การตัดสละจากความต้องการและความปรารถนาทุกอย่าง ทำให้เราเป็นอิสระในการรับใช้องค์พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องได้อย่างเต็มที่ พระองค์ทรงเป็นทรัพย์สมบัติและความยินดีของเรา พระเจ้ายังคงสำคัญมากกว่าครอบครัวและบุคคลอื่นไหม
เมื่อศิษย์ผู้หนึ่งขออนุญาตไปฝังศพบิดาเสียก่อน และพระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงตามเรามา และปล่อยให้คนตายฝังคนตายของตนเถิด” (มธ 8: 21) เป็นที่แน่ชัดว่า บิดาของเขายังไม่ตาย เขาได้ทูลขอเวลาจนกระทั่งบิดาตายเสียก่อนถึงติดตามพระองค์ แต่พระองค์ทรงเรียกร้องให้เขาติดตามพระองค์เดี๋ยวนั้น เพราะว่าเมื่อบิดาของเขาตายลง เขาก็หาเหตุผลอีกมากมายเพื่อเลื่อนการติดตามพระองค์ออกไป
การเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าต้องทำทันที ตอบสนองการเรียกของพระองค์โดยไม่ลังเล ทุกคนต่างรักบิดามารดา ญาติพี่น้องและต้องการช่วยพวกเขา แต่ต้องไม่สำคัญกว่าพระเจ้า และเป็นกระแสเรียกของพวกเขาด้วยที่ต้องช่วยเราให้รับใช้พระเจ้า ศิษย์พระคริสต์ต้องสละตนเองและละทิ้งทุกสิ่ง อุทิศตนทั้งครบเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ทรงเรียกร้องเราให้ออกจากครอบครัวเพื่อเข้าอยู่ในครอบครัวใหญ่ และกระทำพันธกิจแห่งรักและรับใช้เยี่ยงพระองค์โดยทันที
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร
30 มิถุนายน 2019
ที่มาภาพ : http://www.atticofjoseph.org/single-post/2016/09/27/2016%EB%85%84-9%EC%9B%94-28%EC%9D%BC

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 59


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 2  ฉบับที่  59;  อาทิตย์ที่  30  มิถุนายน  2019  (2562): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก
พี่น้องชาวโนนค้อร่วมปล่อยปลาที่บ่อหลังวัด; อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019
พี่น้องที่รัก การสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล เป็นการสมโภชเสาหลักทางความเชื่อสองต้นของพระศาสนจักร นักบุญเปโตรหัวหน้าพระศาสนจักร เป็นเสาหลักทางความเชื่อที่เราต้องยึดถือ นักบุญเปาโลผู้แพร่ธรรม เป็นเสาหลักในการประกาศข่าวดีและป้องกันความเชื่อ เสาหลักทั้งสองมีความสำคัญมาก เพราะความเชื่อของเราสืบเนื่องมาจากอัครสาวก
ความเชื่อเปรียบดังเมล็ดพันธุ์แห่งพระหรรษทานที่หว่านลงในใจเราในวันรับศีลล้างบาป เราแต่ละคนมีหน้าที่บำรุงรักษาและทำให้งอกงามเติบโต ทั้งเปโตรและเปาโลเหมือนกันตรงที่เคยผิดพลาดมาก่อน เปโตรเคยปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้ง ส่วนเปาโลเคยเบียดเบียนกลุ่มคริสตชน แต่ภายหลังได้สัมผัสความรักของพระเยซูเจ้า ความรักของพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงใจท่านทั้งสอง ให้กลายเป็นเครื่องมือยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการนำคริสตชนไปสู่ความรอด
 บรรยากาศหลังพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของพี่น้องชาวโนนค้อ
บทอ่านแรก หนังสือกิจการอัครสาวกได้เล่าเหตุการณ์นักบุญเปโตรถูกกษัตริย์เฮโรดจับขังคุก เพราะการเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าอย่างกล้าหาญ กลุ่มคริสตชนได้อธิษฐานภาวนาเพื่อท่าน พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยเปโตรให้เป็นอิสระ อันแสดงถึงการเอาพระทัยใส่ของพระเจ้าต่อพระศาสนจักรในระยะเริ่มแรก
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายถึงทิโมธี ศิษย์รักของท่านขณะถูกจองจำอยู่ในคุก ท่านทราบว่าวาระสุดท้ายของท่านกำลังใกล้เข้ามา ท่านถือว่าความดีทุกอย่างมาจากพระเยซูเจ้าผู้ประทานพลังให้แก่ท่าน และพระองค์จะอยู่กับท่านจนกว่าท่านจะเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์
พระวรสาร นักบุญมัทธิวได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่นักบุญเปโตรได้ยืนยันความเชื่อของท่านในนามของบรรดาอัครสาวก “ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” และพระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เห็นมุมมองที่ถูกต้องว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อนี้ และทรงสถาปนาการปกครองของพระเจ้าบนโลกนี้ผ่านทางพระศาสนจักร
 เยี่ยมผู้ป่วยชาวโนนค้อที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.          ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมทำบุญซื้อพันธุ์ปลาจำนวน 1,500.- บาท จากจำนวนทั้งหมด 3,500.- บาท และร่วมปล่อยปลาที่บ่อหลังวัด เมื่ออาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 มีปลานิล 1,000 ตัวๆ ละ 2 บาท, ปลานวลจันทร์ 1,000 ตัวๆ ละ 50 สตางค์, ปลาทับทิมแดง 500 ตัวๆ ละ 1 บาท และปลาแรด 55 ตัวๆ ละ 9 บาท รวมทั้งหมด 2,555 ตัว
2.          ประกาศแต่งงาน: ระหว่างนายภาสกร คำสนิท บุตรนายนเรศ คำสนิทกับนางรุนนี ปีพลู จากบ.แม่แนด อ.ลี้ จ.ลำพูน กับนางสาวนงนุช เอี่ยมคง บุตรีนายประเสริฐ เอี่ยมคงกับมารีอา มักดาเลนา เสนาะ ไชยรา จากดอนม่วย ประกาศครั้งที่ 1
3.          จันทร์ที่ 1-ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2019 อบรมคู่แต่งงาน ขอเชิญคู่บ่าวสาวที่ประสงฆ์จะเข้าพิธีสมรสได้เข้ารับการอบรมเตรียมตัวก่อนแต่งงาน เวลา 19.00-20.00 น. ที่บ้านพักเจ้าอาวาส
 เยี่ยมและอวยพรผู้ประสบอุบัติเหตุชาวดอนม่วยที่โรงพยาบาล
4.          เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2019 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญเปโตร ศรีสงคราม พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
5.          อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019 วันมรณภาพของคุณพ่อปีโอ ไอศวรรย์ จันลือชัย ขอเชิญพี่น้องทำต้นเงินเพื่อหาทุนสร้างอนุสรณ์สถานและทำอาหารเลี้ยงหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ
6.          เงินทาน อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019: วัดดอนม่วย 1,557 บาท; วัดโนนค้อ 959.- บาท
7.          ขอบคุณ กลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 9-10 ที่มาทำความสะอาดวัด สัปดาห์หน้ากลุ่มที่ 1-2 (โนนค้อ: กลุ่มที่ 2)
 เยี่ยมคุณพ่อบันลือ เกียรติธาตรีและคุณพ่อสุพล ยงบรรทม
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
30
07.00 น.
08.30 น.
สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์-อังคาร
1-2
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

พุธ
3
06.00 น.
ฉลอง น.โทมัส อัครสาวก

พฤหัส-เสาร์
4-6
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา


 บรรยากาศการปล่อยปลาที่บ่อหลังหวัดของพี่น้องชาวดอนม่วยเพื่อเพิ่มแหล่งอาหาร
อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019


วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พระหฤทัยที่รักมนุษย์มาก


พระหฤทัยที่รักมนุษย์มาก
28 มิถุนายน
สมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ของพระเยซูเจ้า ปี C
อสค 34:11-16
รม 5:5-11
ลก 15:3-7
วันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นวันเฉลิมฉลองความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ที่ทรงเผยให้เราทราบผ่านทางพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นหัวใจที่รักมนุษย์มาก “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” (ยน 3:16) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนไม้กางเขน “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่ กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13)
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นบทสรุปของพระวรสาร คำสอนทั้งหมดของคริสตศาสนาสามารถพบได้ในพระหฤทัยของพระองค์ ที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยน ความเมตตากรุณา ความบริสุทธิ์ และความอดทนต่อการทรมานทุกอย่าง พระวรสารวันนี้นักบุญลูกาได้สะท้อนภาพความรักของพระเยซูเจ้าในอุปมาเรื่องแกะที่พลัดหลง ซึ่งแสดงถึงพระเมตตากรุณาของพระเจ้าที่ทรงเห็นความสำคัญและให้คุณค่าคนเล็กน้อย
อุปมาเรื่องแกะที่พลัดหลง พระเยซูเจ้ากำลังตรัสกับเรา ทรงทราบถึงคุณค่าแห่งวิญญาณของเรา บางครั้งเราเดินหลงทาง เรารู้สึกเหนื่อยในการทำความดี เราได้เลือกบางสิ่งที่อันตรายและไม่มีค่าใด ๆ ต่อชีวิต เป็นการเดินในหนทางแห่งบาป ปล่อยตัวตามกระแสและค่านิยมแห่งโลก ซึ่งเป็นหนทางนำไปสู่ความตาย แต่ถึงกระนั้นพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรา ทรงรู้สึกยินดีเมื่อพบเรากลับมาหาพระองค์
การสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเตือนใจเราว่า พระเจ้าทรงรักมนุษย์มาก ทรงรักทุกคนแม้คนเล็กน้อยที่สุด ไม่ทรงประสงค์ให้ใครต้องพินาศไป ความรักของเราต้องมีลักษณะเดียวกันกับความรักของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ที่เราพบในแต่ละวัน เราต้องรักและเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน เป็นต้น คนต่ำต้อย คนเล็กน้อย และคนชายขอบของสังคม
เมื่อเผชิญปัญหาและความยากลำบากในชีวิต คริสตชนต้องมองดูพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าและไม้กางเขนของพระองค์ เพื่อมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและร่วมส่วนในพระทรมานของพระองค์ ศิษย์พระคริสต์ต้องมีหัวใจเปิดกว้างและรักซึ่งกันและกัน เลียนแบบพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ที่ไร้ขีดจำกัด ไม่มีเงื่อนไข และรักมนุษย์หาที่สุดมิได้ เราต้องปล่อยให้หัวใจของเราเต้นในจังหวะเดียวกันกับพระหฤทัยของพระองค์ เพื่อจะรู้ว่ามีสิ่งไหนควรทำ
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร
27 มิถุนายน 2019

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลงมือทำ ไม่ดีแต่พูด


ลงมือทำ ไม่ดีแต่พูด
พฤหัสบดี
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
ปฐก 16:1-12, 15-16
มธ 7:21-29
พระวรสารวันนี้เป็นตอนสุดท้ายของบทเทศน์บนภูเขา พระเยซูเจ้าทรงเน้นความสำคัญของการกระทำหรือการลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า การอธิษฐานภาวนา การฟังพระวาจา และการปฏิบัติตาม เป็นสามสิ่งสำคัญในชีวิตคริสตชน แต่การนำไปปฏิบัติทำให้ทุกอย่างมีคุณค่า “คนที่กล่าวแก่เราว่า พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า นั้นมิใช่ทุกคนจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละจะเข้าสู่สวรรค์ได้” (มธ 7:21)
สำหรับคริสตชนการฟังและเข้าใจพระวาจาของพระเยซูเจ้าเท่านั้นยังไม่พอ ต้องนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตให้เกิดผล ดังคำกล่าวที่ว่า “กิจการดังกว่าคำพูด” การนำพระวาจาหรือคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติ ย่อมดีกว่าการขับไล่ปีศาจหรือการทำอัศจรรย์ในนามของพระองค์ ความรักแท้จริงต้องแสดงออกในการกระทำ คนที่เอาแต่อธิษฐานภาวนาหรือประกาศพระวาจาของพระเจ้า แต่ขาดความรักในกิจการย่อมเป็นชีวิตที่ไร้ความหมาย
พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับเราชัดเจนว่าผู้นำพระวาจาของพระองค์ไปปฏิบัติ เปรียบเหมือนคนสร้างบ้านไว้บนหิน มีรากฐานมั่นคงไม่หวั่นกลัวภยันตรายใด ๆ ส่วนคนไม่นำพระวาจาไปปฏิบัติ เปรียบเหมือนคนสร้างบ้านไว้บนทรายไม่มั่นคงแข็งแรง พร้อมพังทลายทันทีเมื่อภัยพิบัติมาเยือน “มีวิธีเดียวที่นำสันติมาสู่หัวใจ ความยินดีมาสู่จิตใจ และความงามสู่ชีวิต นั่นคือการยอมรับและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า” (วิลเลียม บาร์กเลย์)
การปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าเป็นสิ่งสำคัญ พระเยซูเจ้าทรงให้ความสำคัญและยอมรับผู้เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าเท่านั้น ส่วนผู้ไม่นำพระวาจาไปปฏิบัติ ทรงกล่าวแก่เขาว่า “เราไม่เคยรู้จักท่านทั้งหลาย ท่านผู้ทำความชั่ว จงไปให้พ้นหน้าเรา” (มธ 7:23) แม้เป็นคำพูดรุนแรง แต่ประชาชนต่างยอมรับเพราะพระองค์ทรงสอนอย่างผู้มีอำนาจ สอนสิ่งที่ได้ลงมือทำและปฏิบัติตามสิ่งที่สอนอย่างเป็นรูปธรรม
ในบทเทศน์บนภูเขาพระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงบทบัญญัติหลายประการ ทรงอธิบายและทำให้สมบูรณ์ขึ้น ทรงให้ความหมายแท้แก่บรรดาศิษย์ในการนำไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแท้จริงแบบคริสตชน ศิษย์พระคริสต์ต้องนำพระวาจาของพระเจ้าลงสู่การปฏิบัติ ทำให้ความเชื่อที่เรามีปรากฏเป็นจริงในกิจการ ในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้อง มิใช่ดีแต่พูด
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร
26 มิถุนายน 2019
ภาพ: เยี่ยมผู้ป่วย, โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, พรรณานิคม, สกลนคร; 2019-06-23

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กฎทองของชีวิต


กฎทองของชีวิต
อังคาร
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
2 พกษ 19:9-11, 14-21,31-35,36
มธ 7:6, 12-14
พระเยซูเจ้าตรัสถึง “กฎทอง” (The golden rule) ซึ่งเป็นกฎพื้นฐานและแนวปฏิบัติของทุกศาสนาในโลก “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด” (มธ 7:12) นี่เป็นบทสรุปของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ธรรมบัญญัติ และคำสอนของประกาศกทั้งหมด พระเยซูเจ้าได้นำมากล่าวอ้างอีกครั้งเพื่อยืนยันว่า “คริสตชนที่ครบครันเป็นคนสมบูรณ์แบบในความรักต่อเพื่อนมนุษย์ และกระทำดีต่อทุกคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน”
พระเยซูเจ้าทรงเจริญชีวิตตามกฎทองนี้ตลอดพระชนมชีพของพระองค์ ไม่ว่าเสด็จไปไหนทรงกระทำแต่ความดีทั้งนั้น อาทิ ทรงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย ทรงขับไล่ปีศาจให้ออกจากคนที่มันสิง ทรงบรรเทาใจคนสูญเสียด้วยการปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพ ทรงเป็นตัวอย่างแก่เราในการปฏิบัติต่อผู้อื่นบนพื้นฐานแห่งความรักและความเมตตากรุณา เป็นต้น กับคนกำลังทุกข์ยากเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ
พระเยซูเจ้าตรัสถึงทางสองแพร่งที่มนุษย์ต้องเลือก ภาพพจน์ทางสองแพร่งนี้เป็นที่รับรู้แพร่หลายในพันธสัญญาเดิมและความคิดของนักปรัชญาโบราณ ทรงเปรียบเทียบระหว่างประตูแคบกับประตูกว้าง “จงเข้าทางประตูแคบ เพราะประตูและทางที่นำไปสู่หายนะนั้นกว้างขวาง” (มธ 7:13) การเลือกเข้าทางประตูแคบและติดตามพระองค์ หมายถึงการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ซึ่งตรงข้ามกับกระแสและค่านิยมของโลก
ทุกวันนี้ คริสตชนถูกท้าทายด้วยกระแสและค่านิยมของโลกหลายรูปแบบ โดยเฉพาะค่านิยมที่ว่า “ใครก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้น” เช่น การทุจริต หรือประพฤติผิดศีลธรรม หากเราทำบ้างคงไม่เป็นไรเพราะคนส่วนใหญ่ทำกัน การเข้าทางประตูกว้าง หรือทำอย่างคนส่วนใหญ่ทำย่อมเป็นเรื่องง่าย แต่การเดินสวนกระแสและค่านิยมของโลกย่อมยากกว่าเสมอ การเดินทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์เป็นการเดินเข้าทางประตูแคบ เพื่อมีชีวิตสนิทความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
พระเยซูเจ้าทรงมอบแนวทางง่าย ๆ ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น โลกของเราคงเป็นโลกสวยงามน่าอยู่ หากเราทำกับผู้อื่นเหมือนอย่างที่อยากให้เขาทำกับเรา ศิษย์พระคริสต์ต้องเลือกเดินเข้าทางประตูแคบ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรัก ความเมตตากรุณา และทำดีกับทุกคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นหนทางถูกต้องชอบธรรมที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดรและการอยู่กับพระองค์ตลอดไป
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร
24 มิถุนายน 2019
ที่มาภาพ: http://www.cbcpnews.com/cbcpnews/wp-content/uploads/2016/06/Do-to-others.jpg

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 58


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 2  ฉบับที่  58;  อาทิตย์ที่  23  มิถุนายน  2019  (2562): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
สมาชิกใหม่ของวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ โฟสตินา ญาดา นิลเขต 
บุตรีของเปโตร สถาพร นิลเขต; พุธที่ 19 มิถุนายน 2019
พี่น้องที่รัก วันนี้เราสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองสามอย่าง (Three in one) นั่นคือการเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ ศีลมหาสนิท และการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า การเฉลิมฉลองนี้มีวัตถุประสงค์ 3 อย่าง: 1) เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าที่ประทานพระเยซูเจ้ามาประทับท่ามกลางเรา, 2) เพื่อสอนเราถึงธรรมล้ำลึกและการเคารพศีลมหาสนิท และ 3) เพื่อสอนเราให้เห็นคุณค่าและพระพรยิ่งใหญ่ของศีลมหาสนิทซึ่งเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์และยัญบูชา
พิธีกรรมวันนี้เน้นให้เห็นถึงความเป็นสงฆ์ของพระเยซูเจ้า แม้ว่าเราฉลองการก่อตั้งศีลมหาสนิทในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ แต่พระศาสนจักรต้องการเน้นความสำคัญของวันฉลองพิเศษนี้ ในฐานะที่ศีลมหาสนิทเป็นบ่อเกิดและพลังแห่งชีวิตคริสตชน ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาอูร์บันที่ 4 ประกาศให้มีขึ้นในพระศาสนจักรสากลปี 1264
 พิธีเสกรถจักรยานยันต์ของพี่น้องชาวโนนค้อ; 16 มิถุนายน 2019
บทอ่านที่หนึ่ง หนังสือปฐมการบอกให้เราทราบว่าเมลคีเซเดคได้ถวายปังและเหล้าองุ่นแด่พระเจ้าก่อน แล้วจึงให้อับราฮัมร่วมรับประทานเครื่องบูชาพร้อมกับการอวยพร เมลคีเซเดคพระสงฆ์คือภาพล่วงหน้าของพระเยซูเจ้า สงฆ์ผู้สูงสุดที่จะถวายพระองค์เองเองเป็นยัญบูชาบนไม้กางเขน
บทอ่านที่สอง นักบุญเปโลได้เชื้อเชิญคริสตชนชาวโครินทร์ให้ไตร่ตรองถึงความหมายแท้จริงของการบูชาขอบพระคุณ การร่วมงานเลี้ยงในพิธีบูชาขอบพระคุณ ไม่เพียงเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า แต่ยังเป็นหนึ่งเดียวกับแขกรับเชิญทุกคนที่มาในงานเลี้ยง ซึ่งหมายถึงสัตบุรุษทุกคน
พระวรสาร นักบุญลูกาได้เล่าการทวีขนมปังเลี้ยงคนจำนวนมากของพระเยซูเจ้าอย่างมีสีสัน ทรงหยิบขนมปัง มองขึ้นเบื้องบน กล่าวคำอวยพร ทรงบิขนมปังและแจกให้แก่บรรดาศิษย์ นี่คือภาพล่วงหน้าของศีลมหาสนิทที่ทรงเลี้ยงพวกเขาผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ
 บรรยากาศการเรียนคำสอนของเด็กคำสอนวัดดอนม่วย; 18 มิถุนายน 2019
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.          อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ขอเชิญพี่น้องร่วมปล่อยปลาที่บ่อหลังวัด
2.          จันทร์ที่ 24-พุธที่ 26 มิถุนายน 2019 ประชุมคณะกรรมการสี่สังฆมณฑลอีสาน เพื่อเตรียมงานฉลองครบรอบร้อยปีสองธรรมทูตผู้บุกเบิก ที่โรงเรียนมารีย์นุสรณ์ บุรีรัมย์
3.          เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 สังฆมณฑลอุดรธานีฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม, ฉลอง 125 แห่งความเชื่อคริสตชน และฉลอง 25 ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อบัวทอง บุญทอด ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
4.          อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
5.          จันทร์ที่ 1-ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2019 อบรมคู่แต่งงาน ขอเชิญคู่บ่าวสาวที่ประสงฆ์จะเข้าพิธีสมรสได้เข้ารับการอบรมเตรียมตัวก่อนแต่งงาน เวลา 19.00-20.00 น. ที่บ้านพักเจ้าอาวาส
6.          อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019 วันมรณภาพของคุณพ่อปีโอ ไอศวรรย์ จันลือชัย ขอเชิญพี่น้องทำต้นเงินเพื่อหาทุนสร้างอนุสรณ์สถานและทำอาหารเลี้ยงหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ
7.          เงินทาน อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019: วัดดอนม่วย 1,863.50 บาท และเงินต้นอุทิศ ยอห์น สาระวัน-กาทารีนา สำราญ นารินรักษ์ เพื่อโครงการสร้างบ้านพักพระสงฆ์ 5,000.- บาท; วัดโนนค้อ 1,380.- บาท
8.          ขอบคุณ กลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 7-8 ที่มาทำความสะอาดวัด สัปดาห์หน้ากลุ่มที่ 9-10 (โนนค้อ: กลุ่มที่ 1)
 น้องโฟสตินา ญาดา นิลเขต หลังได้รับศีลล้างบาป; 19 มิถุนายน 2019
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
23
07.00 น.
08.30 น.
สมโภชพระวรกายและโลหิตพระคริสตเจ้า
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์
24
06.00 น.
สมโภชการบังเกิดของ นักบุญยอห์น บัปติสต์

อังคาร-พฤหัส
25-27
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

ศุกร์
28
06.00 น.
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

เสาร์
29
06.00 น.
ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์


 การประชุมพลมารีย์เปรซิเดียมราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดดอนม่วย; 20 มิถุนายน 2019