วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

สารวัดนาบัว, ปีที่ 3 ฉบับที่ 155


สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 3  ฉบับที่ 155  วันที่ 28  เมษายน ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231

รา

กิจกรรมวันคำสอน วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2013
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

พี่น้องที่รัก บัญญัติใหม่แห่งความรักคือพินัยกรรมสุดท้าย ที่พระเยซูเจ้าทรงมอบแก่เราคริสตชน พระองค์ทรงเน้นพระวาจานี้ถึงสามครั้ง “ให้รักกันและกัน” นี่คือคำสั่งของพระองค์ และได้ทรงประทานแบบอย่างแก่เรา “เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” ด้วยเหตุนี้เอง นักบุญเอากุสตินได้กล่าวว่า “ใครที่มีความรักที่แท้ สามารถทำทุกสิ่งได้” เพราะความรักที่แท้จริงจะไม่นำไปสู่การกระทำบาปหรือความผิด

พระเยซูเจ้าได้มอบบัญญัติใหม่และแบบอย่างในการปฏิบัติสำหรับเราแล้ว ปัญหาก็อยู่ตรงที่ว่า เราจะนำมาปฏิบัติให้เป็นจริงในชีวิตประจำวันของเรา มากน้อยแค่ไหน หากเราดำเนินชีวิตและปฏิบัติตามแบบอย่างความรักเช่นว่านี้ เราจะเป็นพยานที่มีชีวิตที่ดีเยี่ยมของพระคริสตเจ้าในครอบครัว หมู่คณะ สังคมและหมู่บ้านของเรา

 เด็กๆ ช่วยกันปัดกวาดเตรียมสถานที่บริเวณลานหน้าวัดไม้
 ซิสเตอร์แพรวเตรียมความพร้อมและเจ้าอาวาสให้โอวาส
 จุดประสงค์เพื่อทบทวนคำสอนที่เรียนมาตลอดทั้งปี
บทอ่านที่หนึ่ง นักบุญเปาโลประสบผลสำเร็จอย่างมากในการประกาศพระวรสารครั้งแรก ท่านได้ก่อตั้งกลุ่มคริสตชนใหม่ในที่ต่างๆ ความรักต่อพระเจ้าและพระวรสารของพระองค์ได้เป็นพลังและปลุกเร้าให้ท่านเข้มแข็งในการเผชิญกับความยากลำบากต่างๆ  ท่านได้แวะเยี่ยมกลุ่มคริสตชนที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้นและปลุกเร้าพวกเขาให้เข้มแข็งในความเชื่อ

บทอ่านที่สอง ยอห์นได้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงทำให้ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่ ผ่านทางพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนชีพ ยอห์นได้เขียนถึงการเห็นนิมิตนครเยรูซาเล็มใหม่ ที่ซึ่งบรรดาผู้ได้รับการช่วยให้รอดพบกับสันติสุขและความชื่นชมยินดี ในการเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้า

พระวรสาร พระวรสารวันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ที่พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าอัครสาวก และยูดาส ผู้ทรยศออกจากห้องไปแล้ว พระองค์จึงได้ตรัสกับบรรดาอัครสาวกที่เหลืออยู่แบบเปิดอก เกี่ยวกับพระสิริรุ่งโรจน์และบัญญัติใหม่ของพระองค์ นี่คือความปรารถนาสุดท้ายที่พระองค์ตรัสกับบรรดาสาวก

 มีการจัดกิจกรรมและการละเล่นโดยแบ่งเด็กออกเป็นสี
 ก่อนจะรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
 ตอนบ่ายจัดบรรดาเด็กเข้าฐานต่างๆ เพื่อทดสอบความรูู้คำสอน
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)    ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 1 ที่ทำความสะอาดวัดอาทิตย์ที่ผ่านมา กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือ กลุ่มที่ 2

2)    วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2013 ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาปลงศพ  มิสซาเวลา 09.00 น.ยอแซฟ สมจิตร นครจัด เวลา 08.00 น.

3)    วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2013 ขอเชิญร่วมพิธีปลงศพ มอนีกา ทองสมุทร สมบูรณ์ เวลา 09.00 น.

 แต่ละฐานมีพี่เลี้ยงโดยบรรดาสามเณรและเยาวชน
 มีเด็กคำสอนจากวัดโพนสวางมาร่วมกิจกรรมด้วย
 พี่เลี้ยงอธิบายกิจกรรมประจำฐานของตนก่อนจะสรุปบทเรียน
4)      ขอเชิญร่วมฉลองวัด: (1) วันพฤหัสฯที่ 2 พฤษภาคม วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร, (2) วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ มิสซาเวลา 10.00 น. (3) วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม เสก-เปิดวักนักบุญเปาโล ดงอี่ด่อย 10.00 น.

5)    เงินทานวันอาทิตย์ 2,276.- บาท,  เงินต้นมิสซาปลงศพ มารีอา เทวา (22 เม.ย) 10,100.- บาท, เงินต้นในมิสซาอุทิศให้ มารีอา เทวา (25 เม.ย.) 10,200.- บาท, เงินต้นครอบครัวนายประเชิญ แพงยอด (27 เม.ย.) 2,920.- บาท และเงินขายสังกะสีเก่า 1,700.- บาท

6)      วัดโพนสวาง เงินทานวันอาทิตย์ 487.- บาท, จ่ายค่าแรงช่าง 23,000.- บาท, ค่าหลังคาอลูซิงค์ 10,000.- บาท,  ค่าสีย้อมไม้ 7,000.- บาท และค่าตอไม้ขนาดใหญ่ 2 ตอ 8,000.- บาท

 นอกนั้น ยังมีการมอบของขวัญและรางวัลสำหรับเด็กคำสอนทุกคน
 สำหรับเด็กที่ขยันมาเรียนคำสอนจะมีรางวัลพิเศษให้
 ผู้โชคดีที่ได้รางวัลรถจักรยาน
พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
28
07.00 น.
 
 
 
10.00 น.
1) ครอบครัว นายบุญไทย-นางปิตา ปู่ภิรมย์
2) ครอบครัว นางสุดใจ ช่วยลือไทย
มิสซาที่โพนสวาง
† อุทิศ พ่อตู้เลา-แม่ตู้มืด กุดพรหมมา, พ่อตู้แสงฤทธิ์-แม่ตู้พันธ์ นาโควงศ์, พ่อตู้กาไท ปู่ภิรมย์ และแม่ตู้พิน กุดพรหมมา
† อุทิศ ยอห์น ประสิทธิ์ ช่วยลือไทย ครบ 1 ปี, พ่อทองดำ-แม่คำหวา แก้วแสงดี, พ่อสมาน-แม่ชม ช่วยลือไทย
† สุขสำราญ พี่น้องชาวโพนสวาง
จันทร์
29
06.00 น.
08.00 น.
ระลึกถึง น.กาทารีนา
ปลงศพยอแซฟ สมจิต นครจัด
 
อังคาร
30
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
 
พุธ
01
06.00 น.
ฉลอง น.ยอแซฟ กรรมกร
 
พฤหัสบดี
02
06.00 น.
ระลึกถึง น.อาทานาส
 
ศุกร์
03
06.00 น.
ฉลอง น.ฟิลิป อัครสาวก
วันศุกร์ต้นเดือน ส่งศีลคนป่วยและผู้สูงอายุ
เสาร์
04
06.30 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
 
 

 กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวนาบัวมอบเงินช่วยเหลือให้ตู้ขนัน หล้าหิบ
 พิธีมิสซาปลงศพ มารีอา เทวา หล้าหิบ คู่ชีวิตของตู้ขนัน หล้าหิบ
 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2013
 มีคุณพ่อพรทวี โสรินทร์ หัวหน้าเขตเป็นประธานในพิธีพร้อมกับคณะสงฆ์
 พิธีฝังศพมารีอา เทวา ที่สุสานวัดนาบัว

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

บัญญัติใหม่ของพระเยซูเจ้า


บัญญัติใหม่ของพระเยซูเจ้า

วันอาทิตย์
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
ปี C
กจ 14:20ข-27
วว 21:1-5
ยน 13:31-33, 34-35

บทนำ

นักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งออกมาจากห้องทำงานในเช้าวันคริสต์มาส  และพบว่ามีเด็กคนหนึ่งกำลังจ้องมองรถยนต์ใหม่คันงามของเขา เด็กชายถามว่า “รถยนต์คันนี้เป็นของคุณหรือ” นักธุรกิจหนุ่มตอบว่า “ใช่ พี่ชายของฉันเพิ่งซื้อให้เป็นของขวัญคริสต์มาส” เด็กชายดวงตาเป็นประกาย ถามต่อว่า “คุณหมายความว่ามีคนซื้อรถคันนี้ให้ฟรีๆ โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยหรือ” นักธุรกิจหนุ่มตอบว่า “ถูกต้อง พี่ชายของฉันซื้อมันเป็นของขวัญให้ฉัน” เด็กคนนั้นพูดว่า “ฉันอยากเป็นอย่างนั้นบ้าง”

หนุ่มนักธุรกิจเข้าใจทันทีว่าเด็กชายคงต้องการมีพี่ชายที่แสนดีเช่นเขาที่ให้รถยนต์คันงามแก่เขา แต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อเด็กชายบอกว่า “ผมอยากเป็นเหมือนพี่ชายคนนั้นจริงๆ ผมจะได้ให้รถยนต์แก่น้องชายของผมบ้าง” (เนื่องจากน้องชายของเขาขาพิการเดินไม่ได้) เด็กชายคนนั้นเข้าใจถึงความลับของ “บัญญัติใหม่แห่งความรัก” ที่พระเยซูเจ้ามอบให้กับบรรดาอัครสาวกในการสนทนาครั้งสุดท้ายอย่างที่เราได้ยินในพระวรสารวันนี้ “ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด”

พระวรสารวันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ที่พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าอัครสาวกและยูดาส ผู้ทรยศออกจากห้องไปแล้ว พระองค์จึงได้ตรัสกับบรรดาอัครสาวกที่เหลืออยู่แบบเปิดอก เกี่ยวกับพระสิริรุ่งโรจน์และบัญญัติใหม่ของพระองค์ นี่คือความปรารถนาสุดท้ายที่พระองค์ตรัสกับบรรดาสาวก หลังจากที่ทรงรู้ว่าเวลาของพระองค์ใกล้เข้ามาแล้ว หนทางที่พระองค์ได้เลือกเพื่อรับพระสิริรุ่งโรจน์คือ หนทางแห่งไม้กางเขน

1.      บัญญัติใหม่ของพระเยซูเจ้า

เพื่อเราจะบรรลุถึง “ฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ นครศักดิ์สิทธิ์ นครเยรูซาเล็มใหม่” ตามที่นักบุญยอห์นพูดถึงในหนังสือวิวรณ์ เราจะต้องปฏิบัติตาม “บัญญัติใหม่” ที่พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยให้เราทราบ “เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” (ยน 13:34) พระองค์ได้แสดงให้เราเห็นว่าจะต้องรักกันอย่างไร เราจะต้องรักเช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงรักเรา

ประการแรก ความรักของพระองค์เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข พระเยซูเจ้าทรงให้ความสำคัญกับผู้อื่นเป็นลำดับแรกจนกระทั่งไม่มีเวลาสำหรับพระองค์เอง ทรงรักทุกคนด้วยหัวใจที่ไม่แบ่งแยก เห็นได้จากทรงติดต่อสัมพันธ์กับทุกคนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง โดยเฉพาะกับคนจนและคนบาปทั้งหลาย

ประการที่สอง ความรักของพระองค์เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว พระเยซูเจ้าทรงสะท้อนภาพความรักของพระบิดาที่โปรดให้ดวงอาทิตย์สาดส่องเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม ทุกสิ่งที่พระองค์มีทรงให้แก่เราทั้งหมด แม้กระทั่งเลือดหยดสุดท้าย

ประการที่สาม ความรักของพระองค์เป็นความรักที่ให้อภัยเสมอ แม้เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้งและบรรดาสาวกคนอื่นๆ ต่างหนีเอาตัวรอด ทิ้งให้พระองค์อยู่ในเงื้อมมือศัตรูตามลำพัง แต่พระองค์ก็ทรงให้อภัยพวกเขา ในวาระสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงวอนขอให้พระบิดาอภัยความผิดของพวกเขา เพราะเขาไม่รู้ว่ากระทำอะไรลงไป

ประการสุดท้าย ความรักของพระองค์สละได้แม้กระทั่งชีวิต พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ไม่มีความรักใดใหญ่หลวงกว่าการพลีชีพของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13) และพระองค์ทรงทำให้เห็นด้วยการยอมรับความตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราทั้งหลาย พระองค์ไม่เพียงเทศน์สอน แต่ได้มอบชีวิตของพระองค์เพื่อเรา

2.      บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาวันนี้ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก ให้เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเพื่อว่าเราจะสามารถรักผู้อื่นได้ บทบัญญัติในพันธสัญญาเดิมบอกเราว่า “จงรักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตนเอง” (ลวต 19:1-2, 9-18) เราคงไม่สามารถรักคนอื่นได้หากเราไม่รู้จักรักตนเอง เราอยู่ในโลกที่ปฏิเสธคุณค่าพื้นฐานของมนุษย์ด้วยกัน เราจะทำให้คุณค่านี้กลับคืนมาได้อย่างไร หากเราไม่เรียนรู้ที่จะรักตนเองอย่างถูกต้อง รับรู้ถึงความจริงที่ว่าเราต่างเป็นลูกของพระเจ้า พระองค์ทรงประทับอยู่ในตัวเราและร่างกายของเราเป็นวิหารของพระจิตเจ้า

ประการที่สอง เราต้องรักผู้อื่นในชีวิตประจำวัน เราถูกเรียกร้องให้รักเช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงรักเราในชีวิตประจำวัน เรารักผู้อื่นด้วยการรับรู้ถึงความเดือดร้อนและความต้องการของเรา ด้วยการปกป้องคุ้มครองคนที่อ่อนแอและถูกเอารัดเอาเปรียบ ด้วยการรับใช้ซึ่งกันและกันโดยไม่แบ่งแยก มองเห็นพระเยซูเจ้าในตัวเขา ด้วยการให้อภัยความผิดของกันและกันมากกว่าการประณามหยามเหยียดหรือลงโทษ ที่สุด เราต้องรักผู้อื่นด้วยการให้เวลา แบ่งปันความรู้ความสามารถและพระพรที่เราได้รับกับผู้อื่น

ประการที่สาม เราต้องเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้า เอกลักษณ์หรือเครื่องหมายของคริสตชนคือความรัก เพราะพระเยซูเจ้าตรัสว่า “ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน 13:35) ชีวิตคริสชนจะต้องฉายให้เห็นถึงความรักของพระคริสตเจ้า ที่รวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระบิดาเจ้าสวรรค์ ความรักทำให้เราเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในชีวิตของผู้อื่น ยิ่งเราเลียนแบบความรักของพระเยซูเจ้าและดำรงชีวิตละม้ายคล้ายพระองค์มากเท่าใด คนอื่นก็จะรู้ถึงความรักของพระเจ้ามากเท่านั้น

บทสรุป

พี่น้องที่รัก บัญญัติใหม่แห่งความรักคือพินัยกรรมสุดท้าย ที่พระเยซูเจ้าทรงมอบแก่เราคริสตชน พระองค์ทรงเน้นพระวาจานี้ถึงสามครั้ง “ให้รักกันและกัน” นี่คือคำสั่งของพระองค์ และได้ทรงประทานแบบอย่างแก่เรา “เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” ด้วยเหตุนี้เอง นักบุญเอากุสตินได้กล่าวว่า “ใครที่มีความรักที่แท้ สามารถทำทุกสิ่งได้” เพราะความรักที่แท้จริงจะไม่นำไปสู่การกระทำบาปหรือความผิด

พระเยซูเจ้าได้มอบบัญญัติใหม่และแบบอย่างในการปฏิบัติสำหรับเราแล้ว ปัญหาก็อยู่ตรงที่ว่า เราจะนำมาปฏิบัติให้เป็นจริงในชีวิตประจำวันของเรา มากน้อยแค่ไหน หากเราดำเนินชีวิตและปฏิบัติตามแบบอย่างความรักเช่นว่านี้ เราจะเป็นพยานที่มีชีวิตที่ดีเยี่ยมของพระคริสตเจ้าในครอบครัว หมู่คณะ สังคมและหมู่บ้านของเรา เมื่อนั้น สันติสุขจะบังเกิดขึ้นในใจเราและสันติภาพจะบังเกิดขึ้นในโลก

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
danielkhuan@hotmail.com
วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว
26 เมษายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

สารวัดนาบัว, ปีที่ 3 ฉบับที่ 154


สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 3  ฉบับที่ 154  วันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231

รา
พิธีรับแต่งงานหมู่จำนวน 7 คู่ของลูกหลานชาวนาบัว วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2013
 
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

พี่น้องที่รัก เรามาถึงสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกาซึ่งเป็นสัปดาห์ที่พูดถึงการเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีและวันภาวนาเพื่อกระแสเรียกสากล บทอ่านในสัปดาห์นี้จึงเกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้เลี้ยงแกะที่ดีในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าในพระศาสนจักร ทุกปีในสัปดาห์นี้เราจึงไตร่ตรองเกี่ยวกับภาพพจน์ของพระเยซูเจ้าในฐานะผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผู้ซึ่งอุทิศตัวในการดูแลฝูงแกะของพระองค์ด้วยความเอาใจใส่

ผู้เลี้ยงแกะที่ดีนำฝูงแกะไปยังทุ่งหญ้า เลี้ยงดูอย่างดี ดูแลรักษาและปกป้องฝูงแกะจากอันตราย ซึ่งความรับผิดชอบนี้เป็นของพระสงฆ์ทุกองค์ โดยเฉพาะพระสงฆ์เจ้าอาวาส คริสตชนในระยะเริ่มแรกมองพระเยซูเจ้าว่าเป็นผู้ที่ทำให้ความฝันของชาวยิวในอดีตเกี่ยวกับผู้เลี้ยงแกะที่ดี บรรลุถึงความสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นผู้นำคนต่างศาสนาเข้ามารวมเป็นแกะแต่ฝูงเดียว

 พิธีล้างบาปคริสตชนใหม่จำนวน 6 คน ผู้ใหญ่ 4 คน และเด็ก 2 คน
ก่อนเข้าพิธีศีลสมรส เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013
บทอ่านที่หนึ่ง หนังสือกิจการนำเรากลับไปสู่พระศาสนจักรแรกเริ่ม ชาวเมืองอันทิโอกปฏิเสธการประกาศข่าวดีของนักบุญเปาโลกับบาร์นาบัสและเบียดเบียนท่านทั้งสอง ขณะที่คนต่างศาสนายอมรับด้วยความยินดี ใครที่ต้อนรับพระวาจาของพระเจ้า จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดีและพระจิตเจ้า

บทอ่านที่สอง หนังสือวิวรณ์เขียนขึ้นเพื่อให้กำลังใจบรรดาคริสตชนที่กำลังทนทุกข์เพราะการเบียดเบียน โดยบอกให้เราทราบว่าใครที่ยืนหยัดเพื่อพระคริสตเจ้าและทนทรมานเพื่อพระองค์ จะได้รับความรอดนิรันดรเป็นรางวัล จำเป็นที่เราจะต้องผ่านความทุกข์ทรมานและการทดลอง เพื่อจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงยืนยันกับเราในวันนี้ว่า พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ทรงรักและรู้จักแกะทุกตัว ทรงดูแลเอาใจใส่แกะแต่ละตัวเป็นอย่างดี และทรงปกป้องฝูงแกะจากสุนัขป่าและอันตรายต่างๆ ด้วยชีวิตของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทิ้งฝูงแกะแล้วหนีไป ปล่อยให้แกะอยู่ตามยถากรรม หรือทิ้งให้เผชิญกับอันตรายตามลำพังเหมือนผู้รับจ้างทั่วไป แต่พระองค์ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้แกะทุกตัวปลอดภัยและไม่กระจัดกระจายไป

 พิธีต้อนรับคู่บ่าว-สาวทั้ง 7 คู่ พร้อมพยานในพิธีที่หน้าวัด
 มีพี่น้องชาวนาบัวและญาติพี่น้องมาร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)    ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 12 ที่ทำความสะอาดวัดอาทิตย์ที่ผ่านมา กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือ กลุ่มที่ 1

2)    ขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่โอกาสวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน

3)    วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2013 ขอให้เด็กคำสอนทุกวันร่วมกิจกรรมวันคำสอนและอำลารุ่นพี่ชั้น ป.6 เวลา 9.00 น.-16.30 น.

 พิธีโปรดศีลสมรส คู่บ่าว-สาวกล่าวมอบความสมัครใจแก่กันทีละคู่
 ต่อหน้าพระสงฆ์ พยานในพิธีและพี่น้องชาวนาบัว
4)    วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2013 ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาปลงศพ มารีอา เทวา หล้าหิบ มิสซาเวลา 09.00 น.

5)      ขอเชิญร่วมฉลองวัด: (1) อังคารที่ 23 เมษายน วัดนักบุญปีโอที่ 10 ห้วยทราย (2) ศุกร์ที่ 26 เมษายน บวชสังฆานุกร วีระชัย แวงวัน ที่วัดพระแม่มารีย์ กาฬสินธุ์ และ (3) วันพฤหัสฯที่ 2 พฤษภาคม วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร

6)    เงินทานวันอาทิตย์ 15,935.- บาท,  เงินต้นมิสซาป้าบำเพ็ญ ยอดคำอ่อน 200.- บาท, เงินต้นในมิสซาศีลสมรสหมู่ 1,120.- บาท

7)      วัดโพนสวาง เงินทานวันอาทิตย์ 961.- บาท, เงินต้นในมิสซาอุทิศให้เชชีลีอา นารี 1,580.- บาท, และเงินต้นวันสงกรานต์ 2,640.- บาท

 หลังพิธีมีการกล่าวแสดงความยินดีโดยผู้ใหญ่ชาญชัย นาแว่น
 ก่อนที่บัวทองกลองยาวจะแห่คู่บาว-สาวไปยังบ้านของตน
พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
21
07.00 น.
 
10.00 น.
ลูกหลานนาแว่น และเดชศิริอุดม
มิสซาที่โพนสวาง
† อุทิศ เปาโล สมศักดิ์ เดชศิริอุดม, พ่ออ้ม-แม่ณี นาแว่น, พ่อจันลี-แม่บุผา ไชยพิคุณ และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
† สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวโพนสวาง
จันทร์
22
06.00 น.
09.00 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
ปลงศพ มารีอา เทวา หล้าหิบ
 
อังคาร-พุธ
23-24
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
 
พฤหัสบดี
25
06.00 น.
ฉลอง น.ลูกา
 
ศุกร์
26
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
 
เสาร์
27
06.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
 
 

 วัดพระนามเยซู โพนสวาง นำระฆังขึ้นตั้งที่หอระฆัง
 เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2013 โดยใช้รถกระเช้าของ อบต.หนองแวงใต้
 โดยมีบรรดาช่างและพี่น้องชาวโพนสวางคอยช่วยกัน
 ระฆัง "พระนามเยซู" หลังติดตั้งบนฐานที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อย