วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ


แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ
วันที่ 31 พฤษภาคม
ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน
 ศพย 3:14-18
ลก 1:39-56

วันนี้เราฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีที่พระนางได้รับเลือกจากพระบิดาให้เป็นมารดาของพระเจ้า หลังได้รับแจ้งข่าวจากอัครเทวดาคาเบรียล พระนางมารีย์ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านในแคว้นยูเดียที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 100 กิโลเมตร เพื่อแบ่งปันพระพรแห่งความยินดีของการเป็นมารดา และปรนนิบัตินางเอลีซาเบธที่กำลังจะให้กำเนิดยอห์นบัปติสต์
เราสรรเสริญพระนางมารีย์ในความเอาใจใส่ของพระนางต่อญาติ และเราสรรเสริญพระเจ้าที่การเสด็จเยี่ยมของพระนางได้นำพระพรมากมายมาสู่เรา การฉลองนี้ช่วยเราให้ตระหนักถึงงานช่วยมนุษย์ให้รอดที่พระเยซูเจ้าได้นำมาสู่โลก และยังคงดำเนินต่อไปอาศัยพระจิตของพระองค์ในตัวเรา  พระองค์ทรงต้องการให้พระมารดาของพระองค์ได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยมนุษย์ให้รอด ดังนั้น เราจึงเรียกการเสด็จเยี่ยมนี้ว่า “การฉลองการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า”
พระเยซูเจ้าประทับอยู่ในครรภ์ของพระนางมารีย์ ได้นำความยินดีและพระพรมาสู่นางอลีซาเบธและบุตรในครรภ์ของนาง การประทับอยู่ของพระคริสตเจ้าได้ทำให้ชีวิตของเราคริสตชนมีความหมายและเต็มเปี่ยมด้วยความยินดี ดังนั้น ในการฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ พระศาสนจักรได้เชื่อเชิญเราได้ค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงแห่งชีวิตคริสตชนและและที่มาแห่งความยินดีแท้แบบคริสตชน
ประการแรก เราต้องตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในเพื่อนพี่น้อง นางเอลีซาเบ็ธได้ค้นพบการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในตัวพระนางมารีย์ ในขณะที่พระนางกล่าวคำทักทายเธอ (ลก 1:43) ความเชื่อบอกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงใช้หลายหลายวิถีทางเพื่อประทับอยู่ท่ามกลางเรา อาทิ ทรงให้ความมั่นใจกับเราเมื่อเรารวมตัวกันภาวนา (มธ 18:20) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงประทับอยู่ในตัวเราเมื่อเราดำรงอยู่ในความรักของพระองค์ (ยน 14:21-23) บ่อยครั้งทรงเปิดเผยให้เราได้เห็นถึงแผนการแห่งความรักของพระองค์ในเพื่อนพี่น้องของเรา
ประการที่สอง ชีวิตคริสตชนของเราจะต้องช่วยเพื่อนพี่น้องให้ค้นพบพระเยซูเจ้าในตัวเรา ความรักของพระนางมารีย์ ได้ช่วยให้นางเอลีซาเบธค้นพบพระเยซูเจ้าในตัวพระนาง เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวแต่พร้อมจะช่วยเหลือ เราคริสตชนจะต้องเป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักของพระเจ้า ความจริงใจและความรักซึ่งกันและกันจะทำให้คนอื่นได้ค้นพบพระคริสตเจ้าในตัวเรา “ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน 13:35)
การเยี่ยมเยียนนางเอลีซาเบธของพระนางมารีย์ นำความชื่นชมยินดีมาสู่นางเอลีซาเบธและเราทุกคน พระนางมารีย์ได้แสดงความรักและความเอาใจใส่ช่วยเหลือนางเอลีซาเบธตลอดเวลาสามเดือน ให้เราได้เลียนแบบอย่างของพระนางในการนำพระเยซูเจ้าไปสู่ผู้อื่น ให้กำลังใจและช่วยเหลือกันและกันด้วยความรักและความเต็มใจ คำสรรเสริญของนางเอลีซาเบธและคำตอบของพระนางมารีอา ทำให้เราทราบความจริงที่ว่า พระเจ้าทรงพอพระทัยคนสุภาพถ่อมตน ความสุภาพและความห่วงใยไวต่อความต้องการของเพื่อนพี่น้อง สามารถนำคนอื่นให้พบกับพระเยซูเจ้าได้
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
danielkhuan@hotmail.com
วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว
30 พฤษภาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สารวัดนาบัว, ปีที่ 3 ฉบับที่ 107


สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 3  ฉบับที่ 107  วันที่ 27  พฤษภาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231
รา
พิธีปฏิญาณครั้งแรกของ ซ.นภาพร ทาสุวรรณ์ ลูกวัดนาบัวในคณะรักกางเขนแห่งท่าแร่
สมโภชพระจิตเจ้า

พี่น้องที่รัก วันนี้เราสมโภชพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือบรรดาอัครสาวกเป็นรูปเปลวไฟ และถือเป็นการเริ่มต้นพันธกิจของพระศาสนจักรในโลก ทันทีที่ได้รับพระจิตเจ้า พวกเขาได้ออกไปเทศน์สอนทั่วกรุงเยรูซาเล็มและทุกหนทุกแห่งอย่างกล้าหาญ พระเยซูเจ้าได้เตรียมพวกเขาสำหรับภารกิจนี้โดยการปรากฏพระองค์ให้พวกเขาได้เห็นในโอกาสต่างๆ หลังการกลับคืนชีพ ก่อนเสด็จสู่สวรรค์พระองค์ได้บอกให้พวกเขารวมตัวกันเพื่อรับพระจิตเจ้า ณ ห้องชั้นบน

วันนี้ยังเป็นวันถือกำเนิดของพระศาสนจักรซึ่งเริ่มจากกลุ่มคริสตชนเล็กๆ ที่กระจายตัวไปทั่วโลกด้วยการเจริญชีวิตตามคำสอนและจิตตารมย์ของพระเยซูเจ้า ในการปรากฏพระองค์แก่บรรดาสาวก พระเยซูเจ้าได้มอบพระพรแห่งสันติสุขและอำนาจในการอภัยบาป พระองค์ทรงสั่งให้พวกเขาสานต่องานของพระองค์ด้วยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า
โดยมีคุณพ่อสมยศ เทพสมุทร จิตตาธิการ เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม ณ วัดน้อยอารามรักกางเขนแห่งท่าแร่

 
บทอ่านแรก หนังสือกิจการอัครสาวกได้บรรยายการเสด็จมาของพระจิตเหนือบรรดาอัครสาวก ทำให้พวกเขาเปี่ยมไปด้วยพระคุณของพระจิตเจ้า พระจิตของพระเจ้าได้ทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันและทำให้กลุ่มคริสตชนมีชีวิตชีวา ทำให้พวกเขาเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันด้วยความรัก และเจริญชีวิตในสันติสุขและความกลมเกลียวกัน

บทอ่านที่สอง จดหมายของนักบุญเปโลถึงชาวโครินทร์ได้พูดถึงพระพรและอำนาจของพระจิตเจ้า พระพรของพระจิตเจ้ามีหลายอย่าง ซึ่งแสดงออกในบุคคลที่เชื่อและเจริญชีวิตในความเชื่อ พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักและความเป็นพี่น้องกัน นักบุญเปาโลเน้นว่า พระคุณของพระจิตมีไว้เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่คณะ มิใช่ทำให้เกิดการแตกแยก

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงใช้สัญลักษณ์ของ “การเป่าลม” เพื่อประทานพระจิตของพระองค์และอำนาจในการอภัยบาปแก่บรรดาอัครสาวก ลม (ปราณ) เป็นเครื่องหมายแห่งชีวิตสำหรับชาวฮีบรู ดังนั้น เราควรมีท่าทีแห่งการให้อภัยในการปฏิบัติต่อผู้อื่น เราถูกท้าทายให้แสดงออกต่อกันด้วยความรัก ความอดทน ความใจกว้างและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 ผู้ปฏิญาณตนครั้งแรกมีทั้งหมด 6 คน มีซิสเตอร์ปาเกอเยอจากเชียงใหม่ 1 คน
 ซิสเตอร์นภาพร ทาสุวรรณ์ เป็นบุตรีของนายคำลา-นางฉวีวรรณ ทาสุวรรณ์
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)      ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 1 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือ กลุ่มที่ 2

2)      วันศุกร์ 1 มิถุนายนนี้ เป็นวันศุกร์ต้นเดือน มีการส่งศีลคนป่วยและผู้สูงอายุ และวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายนที่จะถึงนี้ สมโภชพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตรและพระจิต

3)      วันนี้ขอแรงสภาอภิบาลช่วยต่อท่อน้ำจากหลังคาด้านหลังวัดด้วย เพราะจะทำให้ฐานรากของวัดเราได้รับความเสียหาย อาจทำให้ทรุดได้ และขอแรงพลมารีย์ช่วยดูแลแปลงดอกกุหลาบรอบวัดด้วย

4)      เงินทานวันเสาร์ 484.- บาท และเงินทานวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 8,359.- บาท

5)      วัดโพนสวาง เงินทานวันอาทิตย์ 533.- บาท; รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างหอระฆัง: (1) คุณรัก เรืองสวัสดิ์ วงศ์เสนา 10,000.- บาท, (2) นายสิงห์ ศรัทธา, มารีอา พจนา ธนะประเสริฐและครอบครัว 2,000.- บาท
พี่น้องชาวนาบัวช่วยกันพัฒนาวัดให้สวยงาม หลังมิสซาวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม

พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห


วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
27
07.00 น.

1) นางถาวร เกียววงศ์

2) ธัญรัตน์ นันสีทองสุขสำราญสำหรับครอบครัวนางถาวร เกียววงศ์ และอุทิศให้ยวง เมือง- อากาทา บัวสอน เกียววงศ์
สุขสำราญสำหรับธัญรัตน์ นันสีทอง พร้อมครอบครัว และยายเสนา บุตรสงกา ให้มีสุขภาพดี
อุทิศให้ อากาทา อรพิมพ์, โทมัส รัศมี นันสีทอง ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ และวิญญาณในไฟชำระ
จันทร์-พูธ
28-30
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา
อุทิศให้ยอแซฟคุ้ง, เชชิลีอา ศิลป์ และญาติพี่น้อง
พฤหัสบดี
31
06.00 น.
ฉลองแม่พระเสด็จเยี่ยม
อุทิศให้ยอแซฟคุ้ง, เชชิลีอา ศิลป์ และญาติพี่น้อง
ศุกร์
01
06.00 น.
วันศุกร์ต้นเดือน ส่งศีลคนป่วย
อุทิศให้ยอแซฟคุ้ง, เชชิลีอา ศิลป์ และญาติพี่น้อง
เสาร์
02
06.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา
สมโภชพระตรีเอกภาพ


 งานมีมากแต่คนงานมีน้อย จึงต้องช่วยกันจนถึงเย็นกว่าจะเสร็จ

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พระจิตเจ้าในชีวิตคริสตชน


พระจิตเจ้าในชีวิตคริสตชน

วันอาทิตย์
สมโภชพระจิตเจ้า
ปี A B C
กจ 2:1-11
1 คร 12:3-7, 12-13
ยน 20:19-23

บทนำ

เมื่อร้อยปีก่อน เรือใบลำหนึ่งได้แล่นออกจากชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ หลายอาทิตย์ผ่านไปเรือลำนี้จอดสงบนิ่งอยู่กลางทะเลเนื่องจากไม่มีลม กับต้นเรือรู้สึกสิ้นหวังและลูกเรือกำลังจะตายเพราะกระหายน้ำเนื่องจากน้ำจืดหมด ทันใดนั้นเองปรากฏเรือกลไฟลำหนึ่งแล่นตรงมายังพวกเขา เมื่อเรือลำนั้นแล่นเข้ามาใกล้ กับตันเรือได้ร้องขอความช่วยเหลือ “เราต้องการน้ำ ขอน้ำดื่มให้พวกเราด้วย” มีเสียงตอบมาจากเรือกลไฟว่า “จงหย่อนถังลงไปในน้ำตรงบริเวณที่พวกคุณอยู่”

กับตันเรือรู้สึกโมโหในความไม่มีน้ำใจของเรือลำนั้น แต่ยังแข็งใจอ้อนวอนอีกครั้งว่า ได้โปรด ขอน้ำดื่มให้พวกเราด้วย” แต่เรือกลไฟตอบกลับมาเช่นเดิมว่า “หย่อนถังลงไปในน้ำตรงบริเวณที่พวกคุณอยู่” และแล่นเรือผ่านเลยไป กัปตันเรือโมโหมากและรู้สึกหมดหวัง เขาเดินไปท้ายเรือ เมื่อไม่มีใครเห็น เขาได้หย่อนถังลงไปและตักน้ำขึ้นมาดื่ม เขาพบว่าเป็นน้ำจืดที่รสชาติดีมาก นั่นแสดงว่าเรือของเขากำลังลอยอยู่กลางทะเลบริเวณปากแม่น้ำอะเมซอน (แม่น้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดในทวีปอเมริกาใต้) น้ำดื่มบริสุทธิ์อยู่ใต้เรือของพวกเขานั่นเอง

บ่อยครั้ง สิ่งที่พวกเรากำลังต้องการและแสวงหาอยู่ภายในตัวเรานั่นเอง เช่นเดียวกับองค์พระจิตเจ้าซึ่งเจริญชีวิตอยู่ภายในตัวเรา ตั้งแต่วินาทีแรกแห่งชีวิตของเรา พระจิตเจ้าตรัสกับเราในขณะนี้เช่นเดียวกันว่า “จงเปิดใจของเราและมองดูเถิด” พระจิตเจ้าทรงประทับอยู่ในส่วนลึกแห่งจิตใจของเรา และบันดาลให้เราเร่าร้อนไปด้วยไฟแห่งความรักของพระองค์

วันนี้ทั้งชาวยิวและเราคริสตชนฉลองวันที่ห้าสิบ (Pentacost) หลังการสมโภชปัสกา “วันเปนเตกอสเต” ในภาษากรีกหมายถึง “วันที่ห้าสิบ” สำหรับชาวยิวถือเป็นวันฉลองการขอบพระคุณพระเจ้าหลังฤดูเก็บเกี่ยว อีกทั้ง เป็นการระลึกถึงการกระทำพันธสัญญาระหว่างพระยาเวห์กับโนอาห์ หลังห้าสิบวันของการเกิดน้ำท่วมใหญ่ และพันธสัญญาที่ทรงกระทำกับประชากรอิสราแอลผ่านทางโมเสสบนภูเขาซีนาย (อพย 20) ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ห้าสิบหลังการอพยพออกจากแผ่นดินอียิปต์

สำหรับเราคริสตชน วันนี้เป็นวันฉลองพระจิตเสด็จลงมาเหนือบรรดาอัครสาวกเป็นรูปเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น อีกทั้ง เป็นวันฉลองการถือกำเนิดของพระศาสนจักร ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา (ภายหลังได้รับพระจิตเจ้าเปโตรได้เริ่มประกาศเทศน์สอนมีคนกลับใจรับศีลล้างบาป 3 พันคน) และเป็นวันฉลองการก่อตั้งพันธสัญญาใหม่ของพระเยซูเจ้ากับพระศาสนจักร ซึ่งเป็นประชากรอิสราแอลใหม่ที่มีบรรดาอัครสาวกเป็นรากฐาน

1.           พระจิตเจ้าในชีวิตคริสตชน

นักบุญเปาโลกล่าวว่า “หากพระจิตเจ้าไม่ทรงดลใจก็ไม่มีผู้ใดพูดได้ว่า พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า (1 คร 12:3) ดังนั้น เมื่อเราบอกว่าเราเชื่อในพระเยซูเจ้า นั่นคือเครื่องหมายแห่งการทำงานของพระจิตเจ้าในตัวเรา พระจิตเจ้าได้ประทานพระพรหลายอย่างให้กับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพรแห่งการทำให้เป็นหนึ่งเดียวกัน “เดชะพระจิตเจ้าองค์เดียว เราทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเป็นร่ายกายเดียวกัน” (1 คร 12:13) พระจิตเจ้าทรงทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าและผู้อื่น

พระจิตเจ้ามีบทบาทหลายอย่างในชีวิตคริสตชน: 1) ในฐานะผู้ดำรงอยู่ในตัวเรา ทรงทำให้เราเป็นวิหารที่มีชีวิตของพระองค์ (1 คร 3:16), 2) ในฐานะผู้ทำให้เข้มแข็ง ทรงทำให้เราสามารถต่อสู้เอาชนะการประจญในการเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าในชีวิต, 3) ในฐานะผู้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงบันดาลให้เราศักดิ์สิทธิ์ผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ, 4) ในฐานะผู้สอนและนำทาง ทรงทำให้เราเข้าใจถึงคำสอนของพระเยซูเจ้า, 5) ในฐานะผู้ฟังและตรัสสอน ทรงฟังคำภาวนาของเราและตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์ และ 6) ในฐานะผู้ประทานพระพร ทรงประทานพระคุณต่างๆ และบันดาลให้เราเกิดผล

ทุกวันนี้พระจิตเจ้ายังทรงทำงานในตัวเราและพระศาสนจักร ทรงทำให้พระศาสนจักรเติบโตแผ่ขยายไปทั่วโลกและเป็นปึกแผ่นมั่นคง นี่คือผลงานของพระจิตเจ้าซึ่งถือเป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ พระศาสนจักรเริ่มต้นจากศิษย์เพียงหยิบมือเดียว ซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้มีการศึกษาอะไรมาก หากนี่มิใช่ผลงานของพระจิตเจ้า ทุกอย่างคงจบสิ้นตั้งแต่วันที่อาจารย์ของพวกเขาจากไปแล้ว แต่นี่คืองานของพระจิตเจ้าจึงไม่มีใครหยุดยั้งได้ จุดที่มีการเบียดเบียนศาสนารุนแรงอย่างกรุงโรม ได้กลายเป็นศูนย์กลางของพระศาสนจักร

2.           บทเรียนสำหรับเรา

พระจิตเจ้าที่เราสมโภชและบทอ่านในวันนี้ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนหลายประการ

ประการแรก เราต้องให้พระจิตเจ้านำทางชีวิตเรา เราได้รับพระจิตเจ้าแล้วตั้งแต่วันที่เราได้รับศีลล้างบาปและศีลกำลัง: 1) เราต้องตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระจิตเจ้าในตัวเรา, 2) ให้พระจิตเจ้าบันดาลความเข้มแข็งในการเอาชนะการประจญ, 3) แสวงหาความช่วยเหลือของพระจิตเจ้าในความคิด วาจาและการกระทำ และ4) ฟังเสียงของพระจิตเจ้าที่ตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์และคำแนะนำที่ดีต่างๆ

ประการที่สอง เราต้องดำเนินชีวิตในการให้อภัย พระเยซูเจ้าทรงเป่าลมเหนือบรรดาอัครสาวกและประทานอำนาจในการอภัยบาป ดังนั้น เราควรมีท่าทีแห่งการให้อภัยในการปฏิบัติต่อผู้อื่น เราถูกท้าทายให้แสดงออกต่อกันด้วยความรัก ความอดทน ความใจกว้างและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเรียนรู้ที่จะให้อภัยเป็นสิ่งที่เราต้องทำตลอดชีวิต เพื่อเราจะสามารถเป็นตัวแทนของพระจิตเจ้าผู้ให้อภัยบาป

ประการที่สาม เราต้องดำเนินชีวิตในพระพรของพระจิต ผู้บันดาลให้เราร้อนรนด้วยไฟแห่งความรักของพระเจ้า พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อพระศาสนจักร พร้อมที่จะสร้างสันติสุขเพื่อขจัดความขัดแย้งให้หมดสิ้นไป พร้อมที่จะนำความสุขของพระเจ้าไปสู่ผู้ยากจนและถูกทอดทิ้ง และพร้อมที่จะใช้พระพรต่างๆ ที่เราได้รับเพื่อประโยชน์ของเพื่อนพี่น้อง “พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้าองค์เดียว” (1 คร 12:4)

บทสรุป

พี่น้องที่รัก วันนี้เราฉลองการถือกำเนิดของพระศาสนจักร พระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า ในพระกายทิพย์นี้เราได้รับการล้างและการเจิมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ผ่านทางศีลล้างบาปและศีลกำลังเราได้รับพระจิตเจ้าเหมือนดังที่บรรดาอัครสาวกได้รับในวันเปนเตกอสเต และเช่นเดียวกับบรรดาอัครสาวก เราได้รับมอบพันธกิจให้สานต่องานของพระเยซูเจ้าในการทำให้อาณาจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นในโลก นี่คือ พันธกิจและการเรียกที่เราเฉลิมฉลองในวันนี้

พระวรสารวันนี้บอกเราว่า สันติสุขแท้คือการให้อภัย คืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง ดังนั้น เราจึงต้องดำเนินชีวิตในความรักต่อกันและให้อภัยความผิดของกันและกันด้วยใจกว้าง ไม่คิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกหรือดีกว่าคนอื่น เมื่อนั้นสันติสุขที่แท้จะบังเกิดขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อพระจิตเจ้าคือบ่อเกิดแห่งความเป็นหนึ่งเดียว เราจึงต้องสร้างสรรค์ความเป็นหนึ่งเดียวให้เกิดขึ้น โดยเริ่มจากในครอบครัวของเรา ก่อนจะขยายไปสู่สังคมรอบข้าง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวแท้จริงกับพระเจ้า อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเราแต่ละคน

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
danielkhuan@hotmail.com
วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว
25 พฤษภาคม 2012

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สารวัดนาบัว, ปีที่ 3 ฉบับที่ 106


สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 3  ฉบับที่ 106  วันที่ 20  พฤษภาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231
รา
การดำนาที่นาบัวปีนี้เริ่มเร็วกว่าทุกปี เนื่องจากน้ำท่าอุดมสมบูรณ์

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

พี่น้องที่รัก วันนี้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ซึ่งเป็นการระลึกถึงการเสด็จสู่สวรรค์ต่อหน้าบรรดาสาวกของพระเยซูเจ้าหลังสี่สิบวันของการกลับคืนชีพ ถือเป็นการทำให้งานของพระองค์ในโลกบรรลุถึงความสมบูรณ์ พระองค์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ทรงเป็นพระผู้ไถ่ตามที่ทรงสัญญาและทรงชนะความตาย ใครที่เชื่อในพระองค์จะชนะความตายและกลายเป็นทายาทในพระอาณาจักรสวรรค์

ก่อนจะเสด็จสู่สวรรค์พระองค์ได้ตรัสกับบรรดาศิษย์และเราแต่ละคนว่า ให้เราสานต่องานไถ่กู้มนุษยชาติของพระองค์ให้สำเร็จ ด้วยการประกาศข่าวดีในคำพูดและการกระทำของเรา ดังนั้นวันนี้ จึงเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองการที่พระองค์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ ซึ่งเราทุกคนหวังที่จะมีส่วนในเกียรติรุ่งโรจน์นี้
 การดำนาที่นาบัวเริ่มต้นขึ้นแล้ว บางรายดำเสร็จเรียบร้อย

บทอ่านแรก หนังสือกิจการบอกให้เราทราบว่า  การเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาเจ้ามิใช่การสิ้นสุดการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้ากับเราในโลกนี้ แต่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งคำสัญญาและความหวัง หลังการกลับคืนชีพพระเยซูเจ้าได้เตรียมอัครสาวกของพระองค์ให้พร้อมสำหรับการประกาศพระวรสารจนสุดปลายแผ่นดิน ด้วยการเป็นพยานถึงข่าวดี

บทอ่านที่สอง จดหมายของนักบุญเปโลถึงเอเฟซัสเตือนเราถึงของประทานที่พระเยซูเจ้าผู้เสด็จสู่สวรรค์จะประทานแก่พระศาสนจักร เราได้รับการเรียกให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระจิตเจ้า พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ผ่านทางพระศาสนจักร ในฐานะที่ทรงเป็นศีรษะและจะประทับอยู่ในงานของพระศาสนจักรจวบจนสิ้นพิภพ

พระวรสาร พระเยซูเจ้าได้สั่งบรรดาสาวกให้ไปทั่วโลกประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทั้งปวง ทรงประทานอำนาจในการเทศน์สอนและทำอัศจรรย์ต่างๆ ในนามของพระองค์ พระองค์ทรงต้องการให้เราประกาศพระวรสารแก่ทุกคนในโลก สิ่งนี้จึงเป็นเหมือนกับเจตจำนงสุดท้ายที่ทรงต้องการจากศิษย์ของพระองค์
ในยามที่ผู้ใหญ่ต้องทำงานในท้องทุ่ง ก็ได้อาศัยเด็กๆ นี่แหละคอยช่วยงาน

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)      ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 12 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือ กลุ่มที่ 1

2)      ขอคำภาวนาสำหรับภคินี นภาพร ทาสุวรรณ์ บุตรีของนายคำลา-นางฉวีวรรณ ทาสุวรรณ์ ที่จะปฎิญาณตนครั้งแรก วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคมนี้ เวลา 07.00 น. ณ วัดน้อยอารามรักกางเขนแห่งท่าแร่

3)      รายนามผู้บริจาคสมทบซื้อเก้าอี้: นายสัว ยาสงคราม 500.- บาท ยอดรวม 27,550.- บาท

4)      ทางวัดได้รับกางเขนไม้แกะสลักฝีมือของคุณพ่อปิแอร์ โกลาส์ สมบัติของวัดของเราคืนจากวัดจันทร์เพ็ญแล้ว

5)      เงินทานวันเสาร์ 439.- บาท และเงินทานวันอาทิตย์ 8,770.- บาท

6)      วัดโพนสวาง เงินทานวันอาทิตย์ 364.- บาท; รับเงินบริจาคสมทบทุนสร้างหอระฆังจาก นางคำเบา วงศ์บัว 500.- บาท
 พิธีปลงศพเปาโล บุญร่วม แสนพันนา บ้านโพนสวาง 18 พฤษภาคม

พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
20
07.00 น.


1) เปโตร เสาร์ วงศ์อนันต์
2) ครอบครัวนายวิไล ช่วยลือไทย
อุทิศให้ อากาทากาเทพ วงศ์อนันต์ ครบ 100 วัน
อุทิศให้ คุณพ่อ ย.บ. แท่ง ยวงบัตรี, พ่อตู้หวด-แม่ตู้บุญมี, ลุงสมาน-ป้าชม, ลุงสว่าง พร้อมญาติพี่น้องทุกคน และเพื่อความสุขสำราญ ครอบครัวของนายวิไล-นางแปง ช่วยลือไทย
จันทร์
21
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

อังคาร
22
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

พุธ
23
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

พฤหัสบดี
24
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

ศุกร์
25
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

เสาร์
26
06.00 น.
19.30 น.
ระลึกถึง น.ฟิลิปเนรี พระสงฆ์
สมโภชพระจิตเจ้า

 
 ดอกเข็มป่าและความงามของดอกหญ้าที่ยังพอมีให้เห็นที่สุสานโพนสวาง
 
 ผลไม้ป่าอาหารของนกที่นับวันจะไม่มีให้เห็น