วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 107


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 107, อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

รา
สมโภชพระจิตเจ้า
เด็กเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรกวัดดอนม่วย-โนนค้อ
โอกาสสมโภชพระจิตเจ้า; อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020
พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระจิตเจ้า ซึ่งเสด็จมายังบรรดาอัครสาวกเป็นรูปเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น ทำให้พวกเขาเข้าใจคำสอนของพระเยซูเจ้าและกลายเป็นคนกล้าหาญเด็จเดี่ยว ในการประกาศเทศน์สอนและสานต่องานของพระองค์ นอกนั้น ยังถือเป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นพระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้น พระจิตเจ้าได้บันดาลให้บรรดาอัครสาวกเป็นผู้นำข่าวดีของพระเยซูเจ้าไปสู่ผู้อื่น ทั้งที่กรุงเยรูซาเล็มและที่ต่าง ๆ
วันสมโภชนี้ชี้ให้เราเข้าใจบทบาทของพระจิตเจ้าในพระศาสนจักรและในชีวิตประจำวัน เราได้รับพระจิตเจ้าแล้วตั้งแต่วันรับศีลล้างบาปและอีกครั้งในวันที่เรารับศีลกำลัง พระจิตเจ้าองค์เดียวกันนี้ยังคงทำงานในพระศาสนจักรและในตัวเราแต่ละคน ให้เราได้กราบขอสมาโทษพระเจ้าหากเราไม่ยอมให้พระจิตเจ้านำทางและร่วมมือกับพระหรรษทานของพระองค์
 เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวที่ถูกกับตัว; อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020
บทอ่านแรก หนังสือกิจการอัครสาวกบอกเราว่าคำสัญญาของพระเยซูเจ้าได้บรรลุผลสมบูรณ์ ขณะที่อยู่กับพวกเขาพระองค์ทรงกำชับพวกเขาให้คอยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม จากความเชื่อฟังนี้ทำให้พวกเขาได้รับของพระทานคือพระจิตเจ้าตามที่ทรงสัญญา พระจิตเจ้านี้เองได้ช่วยบรรดาสาวกในการรวบรวมผู้คนจากที่ต่าง ๆ ให้กลายเป็นประชากรของพระเจ้า
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้กล่าวกับชาวโครินธ์ถึงบทบาทของพระจิตเจ้าในชีวิตของพวกเขา ผู้ทรงเป็นท่อธารแห่งพระพรในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการประกาศข่าวดีแห่งพระวรสาร และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของกลุ่มคริสตชน พระจิตเจ้าได้ก่อให้เกิดพระศาสนจักร พระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า
พระวรสาร นักบุญยอห์นได้แสดงให้เห็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูเจ้าทรงปรากฏพระองค์ให้บรรดาศิษย์ได้เห็นที่ห้องชั้นบน ทรงอวยพรพวกเขาด้วยคำอวยพรแบบยิวคือ ชาโลม และทรงมอบพันธกิจแก่พวกเขา พระองค์ทรงส่งพวกเขาไปเหมือนอย่างที่พระบิดาเจ้าทรงส่งพระองค์มาในโลก ด้วยการประทานอำนาจในการยกบาปด้วยเดชะพระจิตเจ้า
 อบรมเข้มเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรกวัดดอนม่วย-โนนค้อ
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.          ขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม (เดือนแม่พระ) รวมถึงพี่น้องที่ร่วมสวดสายประคำอยู่ที่บ้านผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook คืนนี้ (31 พฤษภาคม) จะเป็นคืนสุดท้าย ต่อไปอาจมีการสวดอีกทุกคืนวันเสาร์หากเป็นความประสงค์ของพี่น้อง
2.          ส่วนการถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณทาง Facebook Live ยังมีต่อไปตามปกติ จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
3.          เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 สุวรรณสมโภชชีวิตสงฆ์ พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น.
4.          เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020 พิธีบวชพระสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น.
5.          เงินทาน อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020: วัดดอนม่วย 1,311.- บาท; วัดโนนค้อ 720.- บาท
6.          ขอบคุณพี่น้องที่มาช่วยกันทำความสะอาดวัด เป็นต้น ผู้นำชุมชนและอสม. กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือ กลุ่มที่ 1-2, วัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1
 เลี้ยงอาหารเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรกวัดดอนม่วย-โนนค้อ
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
                                   ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
31
07.00 น.
08.30 น.
สมโภชพระจิตเจ้า
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์
1
06.45 น.
ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี

อังคาร
2
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

พุธ
3
06.45 น.
ระลึกถึง น.ชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขี

พฤหัสบดี
4
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

ศุกร์
5
06.45 น.
ระลึกถึง น.บอนีฟาส พระสังฆราชและมรณสักขี

เสาร์
6
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

 พิธีล้างบาปเด็กทารกและเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 106


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 106, อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
พิธีฝังศพทิโมธี บุญมี สมทอง ณ สุสานศักดิ์สิทธิ์วัดดอนม่วย-โนนค้อ
พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020
        พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ หลังทรงกลับคืนพระชนมชีพพระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่กับบรรดาอัครสาวกเป็นเวลา 40 วัน จากนั้นได้เสด็จกลับไปหาพระบิดาเจ้า ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดพันธกิจของพระองค์ในโลกนี้ และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพันธกิจของพระศาสนจักรที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น
พระวรสารวันนี้ เราได้เห็นฉากสุดท้ายระหว่างพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวก พระองค์ได้มอบพันธกิจในการสานต่องานประกาศข่าวดีของพระองค์ในโลกแก่บรรดาศิษย์ ซึ่งหมายถึงเราทุกคนที่ต้องเป็นพยานถึงพระองค์ ด้วยการเจริญชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร บอกเล่าเรื่องราวชีวิต พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ให้เรากราบขอขมาโทษพระองค์หากเราได้ละเลยหน้าที่นี้
 พิธีภาวนาอุทิศแก่ทิโมธี บุญมี สมทอง 20 พฤษภาคม 2020
         บทอ่านแรก หนังสือกิจการอัครสาวก เริ่มต้นด้วยการบรรยายให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเสด็จสู่สวรรค์ ก่อนจะเสด็จสู่สวรรค์ พระเยซูเจ้าได้มอบอำนาจให้กับบรรดาศิษย์ไปประกาศข่าวดีแก่โลกทั้งมวล พระองค์ได้ทรงสัญญาว่า จะประทานพระจิตเจ้าที่จะนำทางพวกเขาในการสานต่อพันธกิจนี้ให้ประสบผลสำเร็จ
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้อธิบายให้เข้าใจถึงความหมายของการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าว่า พระเจ้าได้ยกพระเยซูเจ้าให้สูงขึ้นเหนือทุกสิ่ง และทำให้พระองค์เป็นศีรษะของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระกายทิพย์ของพระองค์ ในแง่นี้ พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้นำที่มองไม่เห็นของพระศาสนจักรที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น
พระวรสาร นักบุญมัทธิวได้เล่าเหตุการณ์การเสด็จสู่สวรรค์ว่าเกิดขึ้นบนภูเขาแห่งหนึ่ง เพราะภูเขาเป็นเครื่องหมายแห่งการปรากฏพระองค์ของพระเจ้าในพันธสัญญาเก่า ภูเขาจึงกลายเป็นฉากสำคัญในการประกาศเทศน์สอน รวมถึงการจากโลกนี้กลับไปหาพระบิดาเจ้า เพื่อเน้นย้ำความคิดที่ว่าพระเยซูเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อทำให้พันธสัญญาเดิมสมบูรณ์
 ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้และอาหารแห้งเป็นกำลังใจพี่น้องชาวโนนค้อ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19; 17 พฤษภาคม 2020
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.          อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดโนนค้อ เริ่มเวลา 07.00 น. ส่วนวัดดอนม่วย เริ่มเวลา 08.30 น. พี่พร้อมกับการถ่ายทอดสด และวันธรรมดา เวลา 06.45 น. มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ตามปกติ
2.          ทุกเย็นตลอดเดือนแม่พระ (พฤษภาคม) เวลา 19.00 น. วัดดอนม่วยมีการสวดสายประคำหน้าพระรูปแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน หน้าบ้านพักพระสงฆ์
3.          อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020 สมโภชพระจิตเจ้าและพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของบุตรหลานชาวดอนม่วยและโนนค้อ เช้าวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020 มีพิธีล้างบาปและรับศีลอภัยบาปครั้งแรก
4.          เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 สุวรรณสมโภชชีวิตสงฆ์ พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น.
5.          เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020 พิธีบวชพระสังฆราชใหม่แห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น.
6.          เงินทาน อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2020: วันโนนค้อ 920.- บาท, จ่ายค่าไฟฟ้า 2 เดือน 224.- บาท และเงินต้นอุทิศให้ทิโมธี บุญมี สมทอง เพื่อการสร้างบ้านพักพระสงฆ์ (21 พ.ค. 2020) 5,200.- บาท
7.          ขอบคุณพี่น้องที่มาช่วยกันทำความสะอาดวัด เป็นต้น ผู้นำชุมชน พลมารี สภาภิบาลวัด และ อสม. ที่ช่วยกันจัดระยะที่นั่งในมิสซา กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือ กลุ่มที่ 1-2
 อสม.ดอนม่วย ช่วยกันจัดที่นั่งสำหรับการเปิดวัดและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
                                   ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
24
07.00 น.
08.30 น.
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์
25
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

อังคาร
26
06.45 น.
ระลึกถึง น.ฟิลิป เนรี พระสงฆ์

พุธ-เสาร์
27-30
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

 พายุพัดวัดดอนม่วยได้รับความเสียหายหนัก เมื่อ 19 พฤษภาคม 2020