วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 107


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 107, อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

รา
สมโภชพระจิตเจ้า
เด็กเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรกวัดดอนม่วย-โนนค้อ
โอกาสสมโภชพระจิตเจ้า; อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020
พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระจิตเจ้า ซึ่งเสด็จมายังบรรดาอัครสาวกเป็นรูปเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น ทำให้พวกเขาเข้าใจคำสอนของพระเยซูเจ้าและกลายเป็นคนกล้าหาญเด็จเดี่ยว ในการประกาศเทศน์สอนและสานต่องานของพระองค์ นอกนั้น ยังถือเป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นพระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้น พระจิตเจ้าได้บันดาลให้บรรดาอัครสาวกเป็นผู้นำข่าวดีของพระเยซูเจ้าไปสู่ผู้อื่น ทั้งที่กรุงเยรูซาเล็มและที่ต่าง ๆ
วันสมโภชนี้ชี้ให้เราเข้าใจบทบาทของพระจิตเจ้าในพระศาสนจักรและในชีวิตประจำวัน เราได้รับพระจิตเจ้าแล้วตั้งแต่วันรับศีลล้างบาปและอีกครั้งในวันที่เรารับศีลกำลัง พระจิตเจ้าองค์เดียวกันนี้ยังคงทำงานในพระศาสนจักรและในตัวเราแต่ละคน ให้เราได้กราบขอสมาโทษพระเจ้าหากเราไม่ยอมให้พระจิตเจ้านำทางและร่วมมือกับพระหรรษทานของพระองค์
 เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวที่ถูกกับตัว; อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020
บทอ่านแรก หนังสือกิจการอัครสาวกบอกเราว่าคำสัญญาของพระเยซูเจ้าได้บรรลุผลสมบูรณ์ ขณะที่อยู่กับพวกเขาพระองค์ทรงกำชับพวกเขาให้คอยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม จากความเชื่อฟังนี้ทำให้พวกเขาได้รับของพระทานคือพระจิตเจ้าตามที่ทรงสัญญา พระจิตเจ้านี้เองได้ช่วยบรรดาสาวกในการรวบรวมผู้คนจากที่ต่าง ๆ ให้กลายเป็นประชากรของพระเจ้า
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้กล่าวกับชาวโครินธ์ถึงบทบาทของพระจิตเจ้าในชีวิตของพวกเขา ผู้ทรงเป็นท่อธารแห่งพระพรในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการประกาศข่าวดีแห่งพระวรสาร และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของกลุ่มคริสตชน พระจิตเจ้าได้ก่อให้เกิดพระศาสนจักร พระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า
พระวรสาร นักบุญยอห์นได้แสดงให้เห็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูเจ้าทรงปรากฏพระองค์ให้บรรดาศิษย์ได้เห็นที่ห้องชั้นบน ทรงอวยพรพวกเขาด้วยคำอวยพรแบบยิวคือ ชาโลม และทรงมอบพันธกิจแก่พวกเขา พระองค์ทรงส่งพวกเขาไปเหมือนอย่างที่พระบิดาเจ้าทรงส่งพระองค์มาในโลก ด้วยการประทานอำนาจในการยกบาปด้วยเดชะพระจิตเจ้า
 อบรมเข้มเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรกวัดดอนม่วย-โนนค้อ
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.          ขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม (เดือนแม่พระ) รวมถึงพี่น้องที่ร่วมสวดสายประคำอยู่ที่บ้านผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook คืนนี้ (31 พฤษภาคม) จะเป็นคืนสุดท้าย ต่อไปอาจมีการสวดอีกทุกคืนวันเสาร์หากเป็นความประสงค์ของพี่น้อง
2.          ส่วนการถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณทาง Facebook Live ยังมีต่อไปตามปกติ จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
3.          เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 สุวรรณสมโภชชีวิตสงฆ์ พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น.
4.          เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020 พิธีบวชพระสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น.
5.          เงินทาน อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020: วัดดอนม่วย 1,311.- บาท; วัดโนนค้อ 720.- บาท
6.          ขอบคุณพี่น้องที่มาช่วยกันทำความสะอาดวัด เป็นต้น ผู้นำชุมชนและอสม. กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือ กลุ่มที่ 1-2, วัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1
 เลี้ยงอาหารเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรกวัดดอนม่วย-โนนค้อ
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
                                   ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
31
07.00 น.
08.30 น.
สมโภชพระจิตเจ้า
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์
1
06.45 น.
ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี

อังคาร
2
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

พุธ
3
06.45 น.
ระลึกถึง น.ชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขี

พฤหัสบดี
4
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

ศุกร์
5
06.45 น.
ระลึกถึง น.บอนีฟาส พระสังฆราชและมรณสักขี

เสาร์
6
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

 พิธีล้างบาปเด็กทารกและเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 106


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 106, อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
พิธีฝังศพทิโมธี บุญมี สมทอง ณ สุสานศักดิ์สิทธิ์วัดดอนม่วย-โนนค้อ
พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020
        พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ หลังทรงกลับคืนพระชนมชีพพระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่กับบรรดาอัครสาวกเป็นเวลา 40 วัน จากนั้นได้เสด็จกลับไปหาพระบิดาเจ้า ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดพันธกิจของพระองค์ในโลกนี้ และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพันธกิจของพระศาสนจักรที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น
พระวรสารวันนี้ เราได้เห็นฉากสุดท้ายระหว่างพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวก พระองค์ได้มอบพันธกิจในการสานต่องานประกาศข่าวดีของพระองค์ในโลกแก่บรรดาศิษย์ ซึ่งหมายถึงเราทุกคนที่ต้องเป็นพยานถึงพระองค์ ด้วยการเจริญชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร บอกเล่าเรื่องราวชีวิต พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ให้เรากราบขอขมาโทษพระองค์หากเราได้ละเลยหน้าที่นี้
 พิธีภาวนาอุทิศแก่ทิโมธี บุญมี สมทอง 20 พฤษภาคม 2020
         บทอ่านแรก หนังสือกิจการอัครสาวก เริ่มต้นด้วยการบรรยายให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเสด็จสู่สวรรค์ ก่อนจะเสด็จสู่สวรรค์ พระเยซูเจ้าได้มอบอำนาจให้กับบรรดาศิษย์ไปประกาศข่าวดีแก่โลกทั้งมวล พระองค์ได้ทรงสัญญาว่า จะประทานพระจิตเจ้าที่จะนำทางพวกเขาในการสานต่อพันธกิจนี้ให้ประสบผลสำเร็จ
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้อธิบายให้เข้าใจถึงความหมายของการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าว่า พระเจ้าได้ยกพระเยซูเจ้าให้สูงขึ้นเหนือทุกสิ่ง และทำให้พระองค์เป็นศีรษะของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระกายทิพย์ของพระองค์ ในแง่นี้ พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้นำที่มองไม่เห็นของพระศาสนจักรที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น
พระวรสาร นักบุญมัทธิวได้เล่าเหตุการณ์การเสด็จสู่สวรรค์ว่าเกิดขึ้นบนภูเขาแห่งหนึ่ง เพราะภูเขาเป็นเครื่องหมายแห่งการปรากฏพระองค์ของพระเจ้าในพันธสัญญาเก่า ภูเขาจึงกลายเป็นฉากสำคัญในการประกาศเทศน์สอน รวมถึงการจากโลกนี้กลับไปหาพระบิดาเจ้า เพื่อเน้นย้ำความคิดที่ว่าพระเยซูเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อทำให้พันธสัญญาเดิมสมบูรณ์
 ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้และอาหารแห้งเป็นกำลังใจพี่น้องชาวโนนค้อ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19; 17 พฤษภาคม 2020
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.          อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดโนนค้อ เริ่มเวลา 07.00 น. ส่วนวัดดอนม่วย เริ่มเวลา 08.30 น. พี่พร้อมกับการถ่ายทอดสด และวันธรรมดา เวลา 06.45 น. มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ตามปกติ
2.          ทุกเย็นตลอดเดือนแม่พระ (พฤษภาคม) เวลา 19.00 น. วัดดอนม่วยมีการสวดสายประคำหน้าพระรูปแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน หน้าบ้านพักพระสงฆ์
3.          อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020 สมโภชพระจิตเจ้าและพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของบุตรหลานชาวดอนม่วยและโนนค้อ เช้าวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020 มีพิธีล้างบาปและรับศีลอภัยบาปครั้งแรก
4.          เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 สุวรรณสมโภชชีวิตสงฆ์ พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น.
5.          เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020 พิธีบวชพระสังฆราชใหม่แห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น.
6.          เงินทาน อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2020: วันโนนค้อ 920.- บาท, จ่ายค่าไฟฟ้า 2 เดือน 224.- บาท และเงินต้นอุทิศให้ทิโมธี บุญมี สมทอง เพื่อการสร้างบ้านพักพระสงฆ์ (21 พ.ค. 2020) 5,200.- บาท
7.          ขอบคุณพี่น้องที่มาช่วยกันทำความสะอาดวัด เป็นต้น ผู้นำชุมชน พลมารี สภาภิบาลวัด และ อสม. ที่ช่วยกันจัดระยะที่นั่งในมิสซา กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือ กลุ่มที่ 1-2
 อสม.ดอนม่วย ช่วยกันจัดที่นั่งสำหรับการเปิดวัดและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
                                   ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
24
07.00 น.
08.30 น.
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์
25
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

อังคาร
26
06.45 น.
ระลึกถึง น.ฟิลิป เนรี พระสงฆ์

พุธ-เสาร์
27-30
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

 พายุพัดวัดดอนม่วยได้รับความเสียหายหนัก เมื่อ 19 พฤษภาคม 2020


การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า


การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า
อาทิตย์
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
ปี A
กจ 1:1-11
อฟ 1:17-23
มธ 28:16-20
บทนำ
มีเรื่องเล่าว่าหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้ว บรรดาทูตสวรรค์ได้มาห้อมล้อมพระองค์ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับงานที่ทรงกระทำในโลกว่าเป็นอย่างไร พระเยซูเจ้าทรงบอกพวกเขาทุกอย่างเกี่ยวกับงานของพระองค์ อาทิ การบังเกิด ชีวิตในโลก การเทศน์สอน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานไถ่กู้โลกให้รอดของพระองค์
อัครเทวดาคาเบรียลได้ทูลถามพระองค์ว่า “ในเมื่อเวลานี้พระองค์อยู่บนสวรรค์แล้ว ใครจะเป็นผู้สานต่องานของพระองค์ในโลก” พระเยซูเจ้าตรัสว่า ขณะที่อยู่ในโลกพระองค์ทรงรวบรวมคนกลุ่มหนึ่งซึ่งรักและเชื่อในพระองค์ และพระองค์ทรงมอบหมายให้พวกเขาสานต่องานของพระองค์ในการประกาศข่าวดี ผ่านทางพระศาสนจักรที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น
อัครเทวดาคาเบรียลรู้สึกฉงนใจจึงทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์หมายถึงเปโตรซึ่งเคยปฏิเสธพระองค์สามครั้ง และกลุ่มคนซึ่งหนีเอาตัวรอดเวลาพระองค์ถูกตรึงการเขนนะหรือ” และทูลต่อว่า “หากแผนนี้ใช้ไม่ได้ผลละ พระองค์จะทำอย่างไร” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราไม่มีแผนอื่นอีก” เป็นความจริงว่าพระเยซูเจ้าไม่มีแผนสอง พระองค์ทรงมอบงานทุกอย่างไว้กับผู้ติดตามพระองค์ ภายใต้การนำของพระจิตเจ้า
1.         การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า
ทุกสัปดาห์เราประกาศว่า “(พระเยซูเจ้า) เสด็จขึ้นสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระบิดา” การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจของแผนการของพระเจ้า ทำให้พันธกิจของพระองค์บรรลุความสมบูรณ์ ได้รับเกียรติรุ่งโรจน์กับพระบิดาเจ้า และปัจจุบันพระองค์ประทับอยู่กับเราในองค์พระจิตเจ้า “เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มธ 28:20) ดังนั้น การเสด็จสู่สวรรค์หมายถึงการประทับอยู่กับพระบิดาเจ้าอย่างรุ่งเรือง
พระวรสารวันนี้ เราได้เห็นฉากสุดท้ายระหว่างพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวก ก่อนจากกันพระองค์ได้มอบพันธกิจสำคัญให้กับพวกเขา “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (มธ 28:19) ปฏิกิริยาของพวกเขาหลังจากนั้นคือ “กลับไปกรุงเยรูซาเล็มด้วยความยินดียิ่ง เขาอยู่ในพระวิหารตลอดเวลา ถวายพระพรแด่พระเจ้า” (ลก 24:52-53) จากที่เคยชุมนุมกันอยู่แต่ในห้องชั้นบนเพราะกลัวชาวยิว
พระเยซูเจ้าทรงสั่งบรรดาอัครสาวกให้เป็นพยานที่กรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดียและสะมาเรีย และจนสุดปลายแผ่นดิน (กจ 1:8) ทรงมอบพันธกิจแห่งการเป็นพยานถึงพระองค์ ด้วยการเทศน์สอนและการเจริญชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร การบอกเล่าเรื่องราวชีวิต พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ทรงให้ความมั่นใจกับพวกเขาว่า พระจิตเจ้าจะทรงช่วยเหลือให้พันธกิจนี้ดำเนินต่อไป ประการสำคัญ ทรงสัญญาจะอยู่กับพวกเขาเสมอไปจนสิ้นพิภพ
2.         บทเรียนสำหรับเรา
การสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์และพระวาจาของพระเจ้าวันนี้ ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ประการแรก เราต้องเป็นผู้ประกาศข่าวดี พระเยซูเจ้าได้มอบพันธกิจให้แก่ผู้มีความเชื่อทุกคน “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (มธ 28:19) มีความแตกต่างระหว่างการเทศน์สอนกับการประกาศ เราสอนด้วยคำพูด แต่เราประกาศด้วยชีวิตของเรา นั่นหมายความว่า เราถูกส่งไปประกาศข่าวดีแห่งความรักและชีวิต ข่าวดีแห่งความหวังและสันติสุข ในการเป็นพยานด้วยชีวิตของเรา
ประการที่สอง เราต้องตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า พระองค์ได้ให้ความมั่นใจว่าจะอยู่กับเราตลอดไป แม้ในห้วงเวลาแห่งความทุกข์และความยากลำบากในชีวิต ดังที่นักบุญเอากุสตินกล่าวเอาไว้ว่า “เวลานี้พระเยซูเจ้าได้รับเกียรติรุ่งโรจน์ในสวรรค์ แต่ยังคงทรมานในโลก ในความเจ็บปวดและความทุกข์ระทมที่พระกายทิพย์ของพระองค์ได้รับ” แม้อยู่ในสวรรค์แล้ว แต่ยังทรงอยู่กับเราในโลกนี้
ประการที่สาม เราต้องดำเนินชีวิตในพระเยซูเจ้า เป็นความจริงว่า พระองค์ทรงอยู่กับเรา แต่ปัญหาคือ เราได้อยู่กับพระองค์หรือเปล่า ดังนั้น เราต้องดำเนินชีวิตในพระองค์ ทำให้พระวาจาของพระองค์ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความรักต่อกัน การอธิษฐานภาวนาร่วมกัน และการเป็นแสงสว่างแห่งความเชื่อ เพื่อคนอื่นได้เห็นความรักและความดีในตัวเรา
บทสรุป
พี่น้องที่รัก ความปรารถนาสุดท้ายของพระเยซูเจ้าก่อนจากบรรดาศิษย์สู่สวรรค์ ทรงต้องการให้พวกเขาประกาศข่าวดีแก่ทุกคนในโลก นี่เป็นเหมือนกับเจตจำนงสุดท้ายที่ทรงต้องการจากบรรดาศิษย์และเราแต่ละคน เราได้รับแสงสว่างแห่งพระวรสารแล้วตั้งแต่วันรับศีลล้างบาป ดังนั้น เราต้องนำข่าวดีนี้ไปสู่ผู้อื่น ความเชื่อที่เรามีมิใช่สมบัติส่วนตัวที่ต้องเก็บรักษาไว้ แต่ต้องแบ่งปันกับผู้อื่นด้วยชีวิตของตน
พระเยซูเจ้าได้เสด็จสู่สวรรค์อย่างรุ่งโรจน์ เป็นความหวังสำหรับเราว่า สักวันหนึ่งเราจะได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์เช่นเดียวกัน หากดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ ในอีกด้านหนึ่ง สวรรค์คือที่ประทับของพระเจ้า ศิษย์พระคริสต์ต้องอุทิศตนเองทำให้โลกนี้กลายเป็นสวรรค์ที่พระเจ้าประทับอยู่ สวรรค์บังเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ในโลกนี้ในความรักต่อกัน การให้อภัยความผิดของกันและกัน การรับใช้ซึ่งกันและกัน และในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน เป็นต้น ในครอบครัว หมู่คณะ และชุมชนวัดของเรา
ขวัญ ถิ่นวัลย์, เทศกาลปัสกา การฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า, (สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2562), หน้า 140-143.
ที่มาภาพ : https://www.catholicforlife.com/homily/