วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ชีวประวัติคุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี


ชีวประวัติคุณพ่ออันตน วีระเดช  ใจเสรี
พระสังฆราชองค์ที่ 6 แห่งท่าแร่-หนองแสง

1.            กำเนิด
คุณพ่ออันตน วีระเดช  ใจเสรี  เกิดเมื่อ 26 มิถุนายน 1963 (2506) ที่บ้านท่าแร่  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
คุณพ่อเป็นบุตรคนที่  7 ของ เปโตร ไสว กับ อันนา เหียน  ใจเสรี  มีพี่น้องทั้งหมด คน 9 ดังรายนามต่อไปนี้
1)            นายถวิล  ใจเสรี
2)            นายอินทวี  ใจเสรี
3)            นายวิหาร  ใจเสรี
4)            คุณพ่อพิชาญ  ใจเสรี C.Ss.R.
5)            นางประสาน  ใจเสรี
6)            นายสุเมธ  ใจเสรี
7)            คุณพ่อวีระเดช  ใจเสรี
8)            นางเนตรนภา  ภักดีกระจาย
9)            นายยุทธนา  ใจเสรี
บน: คุณพ่อวีระเดชกับคุณแม่อันนา เหียน และคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี C.Ss.R.
ล่าง: ปลงศพคุณแม่อันนา เหียน ใจเสรี; 14 กันยายน 1994
2.            การศึกษา
2.1      ประถมศึกษาปีที่ 1-7                          โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่
2.2      มัธยมศึกษาปีที่ 1-5                             โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่            1981 (2524)
2.3      อุดมศึกษา
2.3.1                   ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปรัชญา)           วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม             1988 (2531)
2.3.2                   ศาสนศาสตร์บัณฑิต (เทววิทยา)      วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม             1991 (2534)
2.3.3                   วิชาชีวิตฝ่ายจิต (ชีวิตกลุ่ม)                ตาไกไต, ฟิลิปปินส์                            1991 (2523)
2.3.4                   Biblical Theology (M.A.)               Urbaniana, Roma ITALY               1997 (2540)
บน: เพื่อนร่วมชั้น ปี 1976 คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี (แถวที่ 2 คนที่สี่จากซ้าย)
ล่าง: คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี ขณะเป็นครูเณรสมัยอธิการกมล เสมอพิทักษ์ ปี 1881 
3.            กระแสเรียก
4.1          บ้านเณรเล็ก          สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร                               1976-1982 (2519-2525)
4.2          บ้านเณรกลาง       สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา                      1982-1983 (2525-2526)
4.3          บ้านเณรใหญ่       สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม                1983-1991 (2526-2534)
4.3.1                   รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์         14 สิงหาคม 1989 (2532)
4.3.2                   รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม            15 สิงหาคม 1990 (2533)
4.3.3                   รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร                   15 สิงหาคม 1991 (2534)
4.4          บวชเป็นพระสงฆ์   เมื่อ 21 มีนาคม 1992 (2535) ที่ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่  โดย พระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์  แสนพลอ่อน
4.5          คติพจน์       “เพื่อพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า และความรอดของวิญญาณทั้งหลาย”
 คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี บวชเป็นพระสงฆ์ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
โดยพระอัครสังฆราชลอเรนซ คายน์ แสนพลอ่อน 21 มีนาคม  1992 
5.       หน้าที่การงาน
§  1992-1993 (2535-2536)           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง ดูแลกลุ่มคริสตชน ศรีสงคราม และบ้านแพง, กรรมการคำสอนของอัครสังฆมณฑล
§  1993-1995 (2536-2538)           เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ คำเกิ้ม, วัดนักบุญลอเรนซ์ ภูคำ และกลุ่มคริสตชน ท่าค้อ นครพนม
§  1993-1995 (2536-2538)           ผู้รับผิดชอบสมณองค์การนักบุญเปโตร ยุวธรรมทูต และพลศีล
§  1995-1997 (2538-2540)           ศึกษาต่อวิชาเทววิทยาพระคัมภีร์ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
§  1997-1998 (2540-2541)           ประจำสามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่
§  1998-2008 (2541-2551)           อธิการสามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่, ที่ปรึกษาพระสังฆราช, กรรมการสภาสงฆ์, กรรมการการเงินและทรัพย์สิน, ผู้ดูแลสามเณรใหญ่, จิตตาธิการภคินีคณะกลาริส กาปูชิน ท่าแร่, จิตตาธิการกลุ่มเซอร์ร่า และจิตตาภิบาลกระแสเรียก
§  2003-2008 (2546-2551)           ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์, หัวหน้าแผนกสื่อมวลชน, กรรมการบริหารอัครสังฆมณฑล และเจ้าอาวาสวัดพระชนนีแห่งสากลโลก ดอนเชียงบาน
§  2004 (2547)                                 อธิการโรงเรียนวรสารพิทยา กรุงเทพฯ
§  2004 (15 มิ.ย.-10 ส.ค. 2547)  รักษาการเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
§  2005 (20 พ.ค.-20 ก.ย. 2548)  รักษาการเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
§  2009-2013 (2552-2556)           เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยคู่ สกลนคร
§  2009-2020 (2552-2563)           อุปสังฆราช
§  2014-2018 (2557-2561)           เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
§  2018-2020 (2561-2563)           เจ้าอาวาสสักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน
§  13 พฤษภาคม 2020 (2563)      ได้รับการประกาศแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ให้เป็นพระอัครสังฆราชแห่งท่าแร่-หนองแสง
 เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ในห้วงเวลาที่ศึกษาต่อที่กรุงโรม อิตาลี
6.       นายชุมพาแห่งแดนมรณสักขี
คุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี เป็นสัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่โดยกำเนิด เกิดเมื่อ 26 มิถุนายน 1963 (2506) เป็นศิษย์เก่าบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ ปี 1977 เลขที่ 990 และเป็นศิษย์เก่าบ้านเณรใหญ่แสงธรรม รุ่นที่ 13 บวชเป็นพระสงฆ์ครบ 28 ปีเมื่อ 21 มีนาคม 1992 ปัจจุบันอายุ 57 ปี นับเป็นพระสังฆราชแห่งท่าแร่-หนองแสง (ดินแดนมรณสักขี) องค์ที่ 6 ต่อจากพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ และคุณพ่อเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 2 ที่เป็นสัตบุรุษวัดท่าแร่ ต่อจากพระอัครสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ คุณพ่อมีพี่ชายเป็นพระสงฆ์คือ คุณพ่อมีคาแอล ดร. พิชาญ ใจเสรี อธิการเจ้าคณะแขวงคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน
นับเป็นความชื่นชมยินดีของพี่น้องชาวท่าแร่และอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่ได้คุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี เป็นพระสังฆราช เนื่องจากคุณพ่อเป็นผู้มีความโดดเด่นในความเชื่อศรัทธา สมถะเรียบง่าย สุภาพถ่อมตน ประนีประนอม เป็นกันเองและเข้าได้กับทุกคน อีกทั้งเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่เอาใจใส่ดูแลฝูงแกะในความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์ เป็นผู้อภิบาลที่นั่งอยู่ในหัวใจของปวงประชา และเป็นนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ที่จะนำพาประชาสัตบุรุษและอัครสังฆมณฑลให้วัฒนาถาวรสืบไป
ขอพี่น้องเป็นหนึ่งเดียวและอธิษฐานภาวนาเพื่อพระสังฆราชใหม่ของเรา ให้พระจิตเจ้าทรงนำทาง เพื่อสานต่อพันธกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายได้สำเร็จตามพระประสงค์
 บน: ปลงศพมารดา อันนา เหียน ใจเสรี เมื่อ 14 กันยายน 1994
ล่าง: เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
สำนักมิสซังท่าแร่-หนองแสง, สกลนคร
13 พฤษภาคม 2020
บน: คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี วันเดินทางไปศึกษาต่อที่กรุงโรม อิตาลี ปี 1995
ล่าง: คุณพ่อวีระเดช ใจเสรีกับคณะสงฆ์ท่าแร่ เข้าเงียบประจำปี 14 พฤศจิกายน 2019

1 ความคิดเห็น: