วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

สารวัดนาบัว, ปีที่ 2 ฉบับที่ 103


สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 2  ฉบับที่ 103  วันที่ 29  เมษายน ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231
รา
พิธีสมรสหมู่ของสัตบุรุษชาวนาบัว จำนวน 10 คู่ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

พี่น้องที่รัก อาทิตย์นี้ เราฉลองพระเยซูเจ้าผู้เลี้ยงแกะที่ดี ที่ทรงเอาพระทัยใส่ในการดูแลและยอมสละชีวิตเพื่อฝูงแกะของพระองค์ นอกนั้น วันนี้พระศาสนจักรเรียกเราให้ไตร่ตรองถึงความหมายแห่งการเรียกของพระเจ้าและภาวนาเพื่อกระแสเรียกเป็นพิเศษ อีกทั้งเตือนใจเราว่า ในฐานะคริสตชนเรามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมกระแสเรียก

พระคัมภีร์ได้ใช้ภาพพจน์ของ “นายชุมพา” หรือ “ผู้เลี้ยงแกะ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพระเจ้ากับประชากรอิสราแอล ภาพพจน์นี้เป็นที่นิยมในหมู่คริสตชนในระยะเริ่มแรก เนื่องจากเป็นภาพพจน์ที่แสดงให้เราได้เห็นถึงความรักและความเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้าที่มีต่อเรามนุษย์
บทอ่านแรก หนังสือกิจการอัครสาวกบอกให้เราทราบถึงการเป็นพยานของเปโตรต่อหน้าสภาของผู้ปกครองและผู้อาวุโสว่า พระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธได้ถูกตรึงกางเขน ซึ่งพระเจ้าได้ยกพระองค์ขึ้นจากความตาย ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติ พระองค์ทรงเป็นศิลาหัวมุมที่ช่วยเราทุกคนได้รอด

บทอ่านที่สอง จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่ง บอกให้เราทราบถึงความใกล้ชิดของเรากับพระบิดาเจ้าในพระเยซูเจ้าในฐานะประชากรของพระเจ้า อันหมายถึงการเต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้า ดังนั้น เกียรติยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าประทานให้กับเราคือ การที่เราต้องเป็นเหมือนกับพระองค์

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงยืนยันกับเราในวันนี้ว่า พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ทรงรักและรู้จักแกะทุกตัว ทรงดูแลเอาใจใส่แกะแต่ละตัวเป็นอย่างดี และทรงปกป้องฝูงแกะจากสุนัขป่าและอันตรายต่างๆ ด้วยชีวิตของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทิ้งฝูงแกะแล้วหนีไป แต่พระองค์ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้แกะทุกตัวปลอดภัยและไม่กระจัดกระจายไป
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)      ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 9 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือ กลุ่มที่ 10

2)      ภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ ขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี 50 ปี 25 ปีแห่งการปฏิญาณตนของสมาชิก วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม มิสซาเวลา 10.00 น.

3)      วันจันทร์ที่ 30 เมษายนนี้ ขอเชิญร่วมพิธีปลงศพ ฟรังซิสกา ทองจันทร์ สิงห์กัณฑ์ เวลา 08.00 น. และยอห์น ประสิทธิ์ ช่วยลือไทย เวลา 15.00 น.

4)      ขอเชิญร่วมฉลองอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม มิสซาเวลา 10.00 น.

5)      รับเงินทานวันเสาร์ 170.- บาท, วันอาทิตย์ 22 เมษายน 3,121.- าท

6)      วัดโพนสวาง เงินทานวันอาทิตย์ 352.- บาท
พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
29
07.00 น.
10.00 น.
19.30 น.
มิสซาที่นาบัว
มิสซาที่โพนสวาง
มิสซาหน้าศพ
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวนาบัว
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวโพนสวาง
อุทิศให้ยอห์น ประสิทธิ์ ช่วยลือไทย
จันทร์
30
06.00 น.
08.00 น.
15.00 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
มิสซาปลงศพ ฟรังซิสกา ทองจันทร์
 มิสซาปลงศพ ยอห์น ประสิทธิ์

สิงห์กัณฑ์
ช่วยลือไทย
อังคาร
01
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

พุธ
02
06.00 น.
ระลึกถึง น.อาทานาส พระสังฆราช
และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร
พฤหัสบดี
03
06.00 น.
ฉลอง น.ฟิลิป และ น.ยากอบ
อัครสาวก
ศุกร์
04
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
วันศุกร์ต้นเดือน (ส่งศีลคนป่วย)
เสาร์
05
06.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

รายชื่อคู่แต่งงานวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว
รับศีลสมรส วันเสาร์ที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2012 เวลา 16.00 น.

คู่ที่
นักบุญ
ชื่อ-สกุลคู่สมรส
บิดา-มารดา
S.A.
หมายเหตุ
1.
Disp.
อันนา
จอน ไชยวิบูรณ์
จันทร์ดี นาแว่น
สุบัน-นี ไชยวิบูรณ์
สุ-เจียง นาแว่น

128
บ.เสียว อ.ศรีสงคราม นครพนม
แต่งกับวิชัย สงวนนาม (โมฆะ)
2.
Disp.
เชชิลิอา
รัตนาภรณ์ ดำคำ
ประไพวรรณ บุตรสุวรรณ์
บุญชู-แปง ดำคำ
บัวลี-บุญดี บุตรสุวรรณ์

103
163 ม.3 ต.วาใหญ่ อากาศอำนวย
แต่งกับชาย ดอนขันธ์ (โมฆะ)
3.
Disp.
โซเฟีย
บุญเพ็ง สิทธิเวช
ยิ่ง สิทธิเวช
ด้วง-แพง สิทธิเวศ
ผ่าน-บุญจันทร์ นารินรักษ์

153
จาก บ.นาจาร ต.นาจาร กาฬสินธุ์
เคยแต่งกับ จรัส รังหอม (โมฆะ)
4.
Disp.
ราฟาแอล
จสต.ชรจน์ ทิพลือชา
มาริษา ทิพลือชา
มาก-หนูไว ทิพลือชา
สุริยา-คัมภีร์ ยอดคำอ่อน

773
จาก ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด13          ม.11 ต.หนองแวงใต้
5.
Disp.
มารีอา
จิรโชติ งอนมี
ใจญา งอนมี (ผิวยะเมือง)
หนัด-ล่อน งอนมี
สุวรรณ-ศรีใคร ผิวยะเมือง

774
จาก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
189   ม.11 ต.หนองแวงใต้
6.
เปาโล
มอนีกา
สำเนียร พรมวาส
คำพอ พรมวาส
จอมศรี-อุดร พรมวาส
แอ๊ก-สำ พิมพ์นาจ
775
28 ม.11 ต.หนองแวงใต้
(อภิสิทธิ์ น.เปาโล)
7.
เปโตร
มารีอา
ประสิทธิ์ (ประเสริฐ)
พีราภรณ์ ศรียวน
พุทธา-ล้วน ศรียวน
พรหม-บรรเทา ทองอ่อน
523
151 ม. 11 ต.หนองแวงใต้
แต่งกับคำพา แดงจำปี (โมฆะ)
8.
เปโตร
เทเรซา
แก่นดาล บุญเวิน
ศศิธร มะวงศ์งอย
โกวิทย์-พรเพชร บุญเวิน
ศรีไว-เพศ มะวงศ์งอย
776
140 ม.11 ต.หนองแวงใต้
155   ม.11 ต.หนองแวงใต้
9.
เกรโกรี
มารีอา
กริชนะ ปาด้วง
ธิดารัตน์ กุดพรมมา
เนียน-ลำตัด ปาด้วง
บุญสวน-ทัศนีย์
777

115 ม.4 ต.บ้านด่าน อุตรดิตถ์
148   ม.11 ต.หนองแวงใต้
10.
เปาโล
อังเยลา
เรือง สุวรรณศรี
หนูรักษ์ ทาสุวรรณ์
คำใบ-ทอง สุวรรณศรี
ป้าน-ริน ผิวยะเมือง
384
จาก อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
80 ม.15 ต.หนองแวงใต้