วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คำกล่าววันสุนทรภู่คำกล่าว “วันสุนทรภู่
เราเริ่มต้นกิจกรรมวันนี้ด้วยการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคม ที่ส่งผลกระทบความสงบสุขของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ทำให้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติด” เราทุกคนต้องร่วมมือกันป้องกันและเฝ้าระวัง มิให้ยาเสพติดเข้ามาระบาดในโรงเรียน
คุณครูต้องช่วยกันให้ความรู้และปลุกจิตสำนึก ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจถึงพิษภัยและห่างไกลยาเสพติด ไม่ข้องแวะกับยาเพสติดทุกชนิดเหมือนป้ายรณรงค์ที่เราบอกใครต่อใครว่า เด็กไทย ห่างไกลยาเสพติด เราสามารถ เท่ ดี ได้ โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ประการสำคัญ เราต้องรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อจะได้ไม่ไปข้องแวะยาเสพติดทุกชนิด
นอกนั้นวันนี้ยังเป็น “วันสุนทรภู่” (พระสุนทรโวหาร) ซึ่งได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรม ที่ได้ฝากผลงานด้านกลอนไว้มากมาย วันนี้จึงเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย ซึ่งมีความงดงามและไพเราะไม่แพ้ภาษาใดในโลก พ่อยังจำบทกลอนที่เป็นคติสอนใจของสุนทรภู่ที่เคยท่องเวลาเป็นเด็ก ซึ่งมีคุณค่าสำหรับเราในปัจจุบัน อาทิ
“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท           อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง                     อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
จาก “สุภาษิตสอนหญิง” ซึ่งเป็นคติสอนใจที่สอนให้เรารู้จักประหยัดอดอมและใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างฉลาดรอบคอบ
อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ        ประเสริฐสุดซ่อนใส่ไว้ในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก                            จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
จาก “เพลงยาวถวายโอวาท” ซึ่งสอนเราให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ เป็นเหมือนกับการติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเอง
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์             มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด                      ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ               ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา                                          รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
จากเรื่อง “พระอภัยมณี” ตอนสุดสาครออกตามหาบิดา และเสียท่าชีเปลือยที่ออกอุบายแย่งเอาม้านิลมังกรและไม้เท้าไป ร้อนถึงโยคีที่เคยชุบเลี้ยงต้องมาช่วย และสอนให้ระมัดระวังอย่าไว้วางใจผู้ใด  เพราะอาจจะพลาดท่าเสียทีโดยง่าย
อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก    แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย
แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย           เจ็บจนตายนั้นเพราะเหน็บให้เจ็บใจ
จากเรื่อง “สวัสดิรักษา” ซึ่งสอนเราให้ตระหนักในความสำคัญของคำพูด ควรพูดจาดี พูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานและรักษาน้ำใจผู้ฟัง  หรืออีกบทหนึ่งจาก “สุภาษิตสอนหญิง” ที่สอนให้รู้จักใช้คำพูดที่เหมาะสมและคิดก่อนพูด
“เป็นมนุษย์สุดนิยมเพราะลมปาก     จะได้ยากหิวโหยเพราะชิวหา
แม้พูดดีมีคนเขาเมตตา                               จะพูดจาพิเคราะห์ให้เหมาะความ”
ดังนั้น “วันสุนทรภู่” นอกจากเราได้จัดกิจกรรมที่แสดงถึงชีวิตและผลงานของท่านแล้ว ลูกๆ นักเรียนทุกคนควรหันมาสนใจบทกลอนและคติสอนใจของกวีเอกท่านนี้ด้วย เพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จะได้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม และตระหนักในความไพเราะงดงามของภาษาไทย ภาษาประจำชาติของเราสืบไป
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว พ่อขอเปิดงาน วันต่อต้านยาเสพติด” และ “วันสุนทรภู่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ บัดนี้
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
danielkhuan@hotmail.com
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
26 มิถุนายน 2557

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สภานักเรียน 2557
สภานักเรียน 2557
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงจัดให้มีการเลือกตั้ง “สภานักเรียน” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย ตามกระบวนการนิติธรรมที่จะช่วยปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ในอันที่จะช่วยให้นักเรียนได้เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคงเข้มแข็งของสังคมไทย และพร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล

บทบาทของสภานักเรียน
1.    เป็นผู้นําในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามหลักธรรมาภิบาล
2.     ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียน โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี
3.     ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและส่วนรวม
4.    สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ
5.    เป็นผู้นําเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม
6.    ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงาน  องค์กร ชุมชนต่างๆ
7.    รณรงค์ให้นักเรียนทําความดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
หน้าที่ของสภานักเรียน
1.    ดูแลทุกข์ สุข ของนักเรียน และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
2.    ประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าที่นักเรียนควรได้รับ
3.    รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
4.    คิดริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน
5.    ดูแลสอดส่อง และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
6.    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทันต่อเหตุการณ์ และตรงไปตรงมา
7.    เสนอความคิดเห็นต่อโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
8.    วางแผนดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูที่ปรึกษา
9.    ปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดของทางราชการ พร้อมทั้งต้องรักษาไว้ซึ่งศีลธรรมวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
คุณค่าและความสำคัญของสภานักเรียน
1.    เป็นกลไกสําคัญให้นักเรียนเห็นคุณค่าของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และเพื่อการพัฒนาสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมประชาธิปไตย
2.    เป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
3.    เป็นเวทีให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยและการใช้หลักธรรมาภิบาล
4.    สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างสงบสุข
5.    เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการปลูกฝังจิตวิญญาณประชาธิปไตยและการใช้หลักธรรมาภิบาลให้แก่นักเรียน
6.    เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
7.    ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองและรู้จักเคารพสิทธิ และความคิดเห็นของผู้อื่น
8.    ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ
9.    ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
10.    ส่งเสริมความสามัคคีและให้เกิดความมีน้าใจต่อหมู่คณะ
11.    ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
ที่มา: สภานักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

แถวยืน (จากซ้ายไปขวา): ด.ญ. พิชญาพร ไชยพิษ, ด.ญ. สุญาดา พรมมี, ด.ญ. ปิยกานต์ บุญเจริญ, ด.ญ. ปิญกานต์ เลิศสงคราม, ด.ญ. กชกร กลางประพันธ์, ด.ญ. วริศรา วิชัยโย (รองประธานนักเรียน), คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ (ผู้จัดการ), ด.ญ. พรพิชญ์ หวะสุวรรณ (ประธานนักเรียน), ซิสเตอร์วิภาภรณ์ ศรีวรกุล (ผู้อำนวยการ), ด.ญ. ปาลิตา ตาลาพันธุ์, ด.ญ. อภิสมัย แสงบุตร, ด.ญ. บุญฑริตา หิมะคุณ, ด.ช. พชร แสงไกร
แถวนั่ง (จากซ้ายไปขวา): ด.ช. ประเสริฐทรัพย์ ทรงเกียรติกุล, ด.ญ. โยสิตา ไชยเลิศ, ด.ญ. ชญานี ศรีสมพร, ด.ญ. อมลวันธ์ วรรณสา, ด.ญ. กัญญารัตน์ จันทมาลี (เลขานุการ), ด.ญ. กมลชนก ชมพูวิเศษ, ด.ช. อัฐโกวิท วิเศษไชย, ด.ญ. ภัทรวดี แสนสุข, ด.ญ. มัลลิกา สายพรม, ด.ญ. ศวรรยา วิลาศรี, ด.ญ. อัจจิมา ศรีชัย, ด.ญ. อนัญญา สมนึก, ด.ช. กฤต สิงหศิริ