วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 7สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 1  ฉบับที่ 7   วันที่ 28  มิถุนายน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558): http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230. 086-231-3231

ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015
สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล
พี่น้องที่รัก การสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล เป็นการสมโภชเสาหลักทางความเชื่อสองต้นของพระศาสนจักร นักบุญเปโตร เป็นหัวหน้าพระศาสนจักร เป็นเสาหลักทางความเชื่อที่เราต้องยึดถือ นักบุญเปาโล เป็นผู้สอนและป้องกันความเชื่อ  เสาหลักทั้งสองนี้มีความสำคัญมาก เพราะความเชื่อของเราสืบเนื่องมาจากอัครสาวก ความเชื่อเปรียบดังเมล็ดพันธุ์แห่งพระหรรษทานที่หว่านลงในใจเราในวันที่รับศีลล้างบาป เราแต่ละคนจึงมีหน้าที่บำรุงรักษาและทำให้งอกงามเติบโต
ทั้งเปโตรและเปาโลเหมือนกันตรงที่เคยผิดพลาดมาก่อน เปโตรเคยปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้ง ส่วนเปาโลเคยเบียดเบียนกลุ่มคริสตชน แต่ภายหลังที่ได้สัมผัสกับความรักของพระเยซูเจ้า ความรักของพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงใจท่านทั้งสอง ให้กลายเป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการนำคริสตชนไปสู่ความรอด
 ประชุมผู้นำกลุ่มบีอีซีเตรียมความพร้อม ณ ศาลาปีติมหาการุณ 22 มิถุนายน 2015
บทอ่านแรก หนังสือกิจการอัครสาวกได้เล่าเหตุการณ์ที่นักบุญเปโตรถูกกษัตริย์เฮโรดจับขังคุก เพราะการเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าอย่างกล้าหาญ กลุ่มคริสตชนได้อธิษฐานภาวนาสำหรับท่าน พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยเปโตรให้เป็นอิสระ อันแสดงถึงการเอาพระทัยใส่ของพระเจ้าต่อพระศาสนจักรในระยะเริ่มแรก
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายถึงทิโมธี ศิษย์รักของท่านขณะที่ถูกจองจำอยู่ในคุก ท่านทราบว่าวาระสุดท้ายของท่านกำลังใกล้เข้ามา ท่านถือว่าความดีทุกอย่างมาจากพระเยซูเจ้าผู้ประทานพลังให้แก่ท่าน และพระองค์จะอยู่กับท่านจนกว่าท่านจะเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์
พระวรสาร นักบุญมัทธิวได้เล่าถึงการที่นักบุญเปโตรได้ยืนยันความเชื่อของท่านในนามของเพื่อนอัครสาวก “ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” และพระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เห็นมุมมองที่ถูกต้องว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อนี้และสถาปนาการปกครองของพระเจ้าบนโลกนี้ผ่านทางพระศาสนจักร
 ประชุกลุ่มบีอีซีที่บ้านของคุณสมพร-ลัดดา ทรงพล วันที่ 24 มิถุนายน 2015
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)            ประกาศบวชพระสงฆ์: สังฆานุกรยวง รณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ ลูกวัดท่าแร่, สังฆานุกรยอแซฟ เมธาสิทธิ์ นามละคร ลูกวัดท่าแร่, สังฆานุกรยอห์น ฉัตรชัย นิลเขต ลูกวัดโนนค้อ, สังฆานุกรมีคาแอล ณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์ ลูกวัดหนองเดิ่น-ดอนขาว วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. ใครเห็นว่าพวกเขามีข้อขัดขวางและไม่เหมาะสมที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ ขอให้แจ้งให้ทางสังฆมณฑลทราบ (ประกาศครั้งที่ 3)
2)       วันอังคาร-พุธ ที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2015 ประชุมและเข้าเงียบพระสงฆ์ประจำเดือน ขอคำภาวนาจากพี่น้องเพื่อการเข้าเงียบของพระสงฆ์ด้วย
3)       วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2015 เป็นวันศุกร์ต้นเดือน ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน และคุณพ่อจะไปส่งศีลมหาสนิทคนป่วยและผู้สูงอายุ คุ้มบ้านสวนและคุ้มตลาดสดท่าแร่
4)       เงินทานวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2015 (มิสซาเช้า 1,139.- บาท มิสซาเย็น 558.- บาท) รวม 1,697.- บาท
 ประชุมกลุ่มบีอีซีคุ้มบ้านสวน ที่บ้านลุงนิ่ม-ป้าสมคิด วันที่ 25 มิถุนายน 2015
พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
28
10.00 น.
19.30 น.
สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
29
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

อังคาร-พุธ
30-1
06.00 น.
(งดมิสซาเช้า)
เข้าเงียบและประชุมคณะสงฆ์
พฤหัส
2
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

ศุกร์
3
06.00 น.
ฉลอง น.โทมัส อัครสาวก
วันศุกร์ต้นเดือน ส่งศีลคนป่วยและผู้สูงอายุ
วันเสาร์
4
10.00 น.
19.30 น.
พิธีบวชพระสงฆ์
พิธีนพวารและอวยพรศีลมหาสนิท
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่


วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 6สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 1  ฉบับที่ 6   วันที่ 21  มิถุนายน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558): http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230. 086-231-3231

แปลงเพาะชำผักหวานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ วัดป่าพนาวัลย์
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
พี่น้องที่รัก เรื่องราวการทำให้พายุและทะเลสงบอย่างอัศจรรย์ที่นักบุญมาระโกเล่า บอกให้เราทราบ 2 เรื่อง 1) พระเยซูเจ้าเป็นใคร และ 2) เราได้วางใจพระเยซูเจ้าหรือเปล่า บรรดาศิษย์ต่างล้มเหลวทั้งสองเรื่อง แม้ว่าพวกเขาจะยอมรับพระองค์เป็นอาจารย์ แต่พวกเขาขาดสิ่งสำคัญคือ ความวางใจในความรักและการดูแลเอาใจใส่ของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา
ความกลัว ความสงสัย และความรู้สึกไม่ปลอดภัยได้ครอบงำจิตใจบรรดาศิษย์ ในท่ามกลางพายุแรงกล้าวันนั้น นักบุญมาระโกบอกให้ทราบว่า ไม่มีสิ่งใดมาทำอันตรายบรรดาศิษย์ได้ขณะที่พระเยซูทรงอยู่กับพวกเขา ท่ามกลางภยันตรายและสถานการณ์ที่ยากลำบากพวกเขาจะได้รับความบรรเทา หากพวกเขาตระหนักถึงการประทับอยู่และวางใจในพระองค์
บทอ่านแรก หนังสือโยบบอกให้เราทราบว่า พระเจ้าตรัสกับโยบซึ่งกำลังสิ้นหวังจากพายุร้ายแห่งความเจ็บป่วย การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและทรัพย์สินมากมาย พระเจ้าตรัสออกมาจากพายุ เตือนโยบว่าเขาอยู่ในความดูแลของพระองค์ เพราะพระองค์เป็นเจ้าแห่งสิ่งสร้าง ทรงมีอำนาจที่จะทำสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้
บทอ่านที่สอง จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร์ ฉบับที่สอง เปาโลได้อธิบายว่าพระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา ทำให้เราเป็น “สิ่งสร้างใหม่” เพื่อจะได้รับของประทานนี้เราต้องตอบสนองต่อความรักของพระองค์ ด้วยการให้พระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราทุกสถานการณ์  ทำให้เรามีส่วนในธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูเจ้า
พระวรสาร นักบุญมาระโกได้บรรยายให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงทำให้พายุในทะเลสาบกาลิลีสงบอย่างไร เพื่อช่วยชีวิตบรรดาศิษย์ของพระองค์จากเรืออับปาง เหตุการณ์นี้เตือนเราให้ตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในเรือแห่งชีวิตของเรา เพื่อช่วยเหลือเราจากพายุร้ายในชีวิต
 ต้นกล้าผักหวานซึ่งเริ่มงอก พร้อมนำลงเพาะในถุง
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       ขอเชิญผู้นำกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางร่วมกัน วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2015 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาปีติมหาการุณ ท่าแร่
2)       คุณพ่อจะไปส่งศีลมหาสนิทผู้สูงอายุ ทุกวันอาทิตย์ตามปกติ ระหว่างเวลา 07.30-08.00 น. และขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีนพวารและอวยพรศีลมหาสนิททุกวันเสาร์ เวลา 19.30 น.
3)       ประกาศบวชพระสงฆ์: สังฆานุกรยวง รณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ ลูกวัดท่าแร่, สังฆานุกรยอแซฟ เมธาสิทธิ์ นามละคร ลูกวัดท่าแร่, สังฆานุกรยอห์น ฉัตรชัย นิลเขต ลูกวัดโนนค้อ, สังฆานุกรมีคาแอล ณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์ ลูกวัดหนองเดิ่น-ดอนขาว วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. ใครเห็นว่าพวกเขามีข้อขัดขวางและไม่เหมาะสมที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ ขอให้แจ้งให้ทางสังฆมณฑลทราบ (ประกาศครั้งที่ 2)
4)            ประกาศแต่งตั้งและโยกย้าย(ต่อ): (1) สังฆานุกร รณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ ผู้ให้การอบรมบ้านเณรฟาติมาท่าแร่, (2) สังฆานุกร เมธาสิทธิ์ นามละคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสองคอน, (3) สังฆานุกรณ์ ฉัตรชัย นิลเขต ผู้เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ ท่าแร่, (4) สังฆานุกร ณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ ท่าแร่, (5) สังฆานุกร ศิริชัย พุดษา ช่วยงานที่วัดนาโพธิ์
5)       เงินทานวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2015 (มิสซาเช้า 877.- บาท มิสซาเย็น 346.- บาท) รวม 1,223.- บาท
 เรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ วัดป่าพนาวัลย์
พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
21
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
สุขสำราญครอบครัววิมลจันทร์
จันทร์-อังคาร
22-23
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

พุธ
24
06.00 น.
สมโภช น.ยอห์นบัปติสต์ บังเกิด

พฤหัส-ศุกร์
25-26
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์
27
06.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
พิธีนพวารและอวยพรศีลมหาสนิท

 
ต้นกล้าผักหวานที่เริ่มงอกจากเมล็ดและนำลงเพาะในถุง