วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คำกล่าวโอกาสประชุมผู้ปกครอง


คำกล่าวโอกาสประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556


 
เรียน   ท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่าน

ก่อนอื่น ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ โดยการส่งบุตรหลานมารับการศึกษาอบรมที่โรงเรียนแห่งนี้ อีกทั้งได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมในวันนี้ด้วย อย่างที่ท่านผู้ปกครองได้ทราบว่าโรงเรียนของเรามีการเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่ในปีนี้ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเช่นนี้เสมอทุกๆ 5 ปี

ความจริงผมเองไม่ใช่คนใหม่ เคยอยู่ในพื้นที่นี้ในฐานะเจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ หนองห้าง 5 ปี (ในช่วงปี 2541-2545) ได้มีส่วนในการเสนอความเห็นให้มีการจัดตั้งโรงเรียนคาทอลิกในเขตอำเภอกุฉินารายณ์ เพราะตระหนักดีว่า พี่น้องชาวกุฉินารายณ์และอำเภอใกล้เคียงให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรหลาน จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และที่สุดได้กลับมาที่กุฉินารายณ์อีกครั้ง

ขอถือโอกาสนี้ให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองทุกท่านว่า แม้จะเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่ แต่นโยบายและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพไม่เคยเปลี่ยน ภายใต้แนวทางการจัดการศึกษาของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตามแนวปรัชญาที่ว่า “คุณธรรม นำความรู้” เพื่อช่วยอบรมบ่มเพาะบุตรหลานของท่าน ให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีความประพฤติดีเรียบร้อย และสามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข สมดังคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำความสุข”


ดังนั้น ผมและซิสเตอร์วิภาภรณ์ ศรีวรกุล จะพยายามสานต่องานของผู้บริหารชุดที่ผ่านมาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียน:

1.                ได้ปรับปรุงห้องประกอบการต่างๆ อาทิ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับอนุบาล ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องสมุดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2.                ได้เปลี่ยนระบบการซื้อขายห้องสหการและร้านมินิมาร์ท เป็นระบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และผู้ปกครองสามารถควบคุมการใช้เงินของบุตรหลานได้ดียิ่งขึ้น (ตามหนังสือลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ที่แจ้งให้ผู้ปกครองทราบแล้ว)


§            ระบบสมาร์ทการ์ดนี้จะเริ่มใช้ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายนนี้ ในเบื้องต้นใคร่ขอให้ผู้ปกครองได้ชำระค่าบัตร จำนวน 200.- บาท ซึ่งได้เติมเงินในบัตรให้แล้วจำนวน 50.- บาท

§            ภายในหนึ่งเดือนบัตรชั่วคราวนี้จะเปลี่ยนเป็น “บัตรนักเรียน” พร้อมสายคล้องคอ ซึ่งจะมีรูปและข้อมูลนักเรียนในบัตรนี้ (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก)

§            เมื่อใช้หมดค่อยให้เงินแก่บุตรหลานมาเติมใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นโต อย่าง ป. 4-5-6 ผู้ปกครองอาจเติมเงินให้เป็นรายสัปดาห์ เพื่อฝึกบุตรหลานให้มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง

§            ต่อไปในอนาคตผู้ปกครองจะมีบัตรประจำตัวในลักษณะเดียวกันนี้ สำหรับใช้ซื้อของและแสดงตัวในการมารับบุตรหลานเพื่อความปลอดภัย


3.                ส่วนโครงการเร่งด่วนที่กำลังจะทำคือ โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียนกับอาคารโรงอาหารและร้านมินิมาร์ท จะเริ่มในไม่ช้านี้ รอเพียงผู้รับเหมามาเสนอราคา

4.                และอีกโครงการหนึ่งคือ การก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลที่นี่ เพื่อย้ายแผนกอนุบาลมารวมกันทั้งหมด เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จะเริ่มในอนาคตอันใกล้นี้

จึงเรียนชี้แจงให้ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เพราะโรงเรียน บ้าน และชุมชน คือหัวใจของความสำเร็จของทุกสถานศึกษา ขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านครับ


คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
8 มิถุนายน 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น