วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 220

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  220  อาทิตย์ที่  31 กรกฎาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

ครบรอบ 15 ปีมรณกรรมของพระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน และพิธีเปิดเสกบ้านพัก จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2022

พี่น้องที่รัก ความต้องการครอบครองเป็นเจ้าของสิ่งต่าง ๆ ในโลก เป็นหลุมใหญ่ในใจมนุษย์ เมื่อเราวุ่นวายอยู่กับการเป็นเจ้าของสิ่งวัตถุภายนอก ทำให้เราลืมสิ่งสำคัญกว่าในชีวิต พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า ความสนใจเดียวของเราต้องอยู่ที่การทำให้ตนเองเป็นคนร่ำรวยในสายพระเนตรของพระเจ้า

ให้เราเงียบสักครู่หนึ่ง พิจารณาถึงท่าทีของเราต่อสิ่งของของโลกนี้ เราได้ใช้มันเป็นเครื่องมือนำเราไปหาพระเจ้า ทำให้เรารักผู้อื่นมากขึ้น หรือทำให้เราถอยห่างจากพระเจ้า เราสลวนอยู่กับการแสวงหา การครอบครอง และการเป็นเจ้าของสิ่งโน้นสิ่งนี้ จนลืมพระเจ้า ลืมเป้าหมายสุดท้ายแห่งชีวิตของเราคือ ความรอดนิรันดร ซึ่งเป็นการอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าในพระอาณาจักรสวรรค์หรือเปล่า

ทำบุญอุทิศให้เฟลิกซ์ หนูเรือง มงคลล้อม อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2022

        บทอ่านแรก
มนุษย์ได้อะไรจากการตรากตรำทำงานหนัก ผู้เขียนหนังสือปัญญาจารย์บอกให้เราทราบถึงความหมายของชีวิตไม่เที่ยงแท้ ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง ซึ่งเป็นการมองชีวิตในแง่ลบ สิ่งต่าง ๆ ไม่ได้ทำให้มนุษย์พึงพอใจ ขณะที่พันธสัญญาใหม่ พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นในลักษณะตรงข้าม ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย ขึ้นอยู่กับวิธีดำเนินชีวิตของเรา

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลเตือนชาวโคโลสีว่า เราได้รับชีวิตใหม่ผ่านทางความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เราได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ แต่เราต้องละทิ้งกิจการแห่งความชั่ว และมองหาสิ่งดีงามซึ่งอยู่บนสวรรค์ที่พระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ เราต้องดำเนินชีวิตเป็นคนใหม่ สิ่งสร้างใหม่ในโลกนี้ เพื่ออยู่กับพระเยซูเจ้า

พระวรสาร นักบุญลูกาเตือนใจเราถึงการเป็นเจ้าของสิ่งต่าง ๆ เราต้องการเป็นคนร่ำรวย ไม่ใช่ด้วยทรัพย์สมบัติในโลกนี้ แต่ร่ำรวยในสายพระเนตรของพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้พ้นจากความโลภ คุณค่าของชีวิตมิใช่อยู่ที่ข้าวของเงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศที่มนุษย์พยามแสวงหา สุดท้ายเมื่อตายไป เราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลย

กรรมการตรวจเอกสารศีลศักดิ์สิทธิ์และบัญชีวัด อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2022

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          จันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2022 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามปกติ

2.          จันทร์ที่ 1-พุธที่ 3 สิงหาคม 2022 ประชุมและเข้าเงียบประจำเดือน ขอคำภาวนาเพื่อการเข้าเงียบของพระสงฆ์ด้วย

3.          เสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน ท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

4.          ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2022 ฉลอง 50 ปีบ้านเณรใหญ่แสงธรรม เทิดเกียรติพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และพิธีบวชสังฆานุกรฟิลิป พิษณุ กาแก้ว สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ประกาศ ครั้งที่ 2

5.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,690.- บาท, รายจ่าย 1) จ่ายค่าไฟฟ้า 2,157.- บาท, 2) จ่ายค่าหัวอาหารปลา CP9932  1,110.- บาท และ จ่ายค่าไข่อบ 100 ฟอง (งาน 15 ปีพระคุณเจ้าคายน์ แสนพลอ่อน) 620.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,180.- บาท, เงินทำบุญสร้างวัด : เงินต้นอุทิศอันตน สำรอง, มารีอา มักดาเลนา บุญมา และเฟลิกซ์ หนูเรือง มงคลล้อม 12,720.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 5-6 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7-8  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

ฉลองรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                 ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

31

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

01

06.45 น.

ระลึกถึง น.อัลฟอนโซ มารีย์ เด ลิกวอรี พระสังฆราช

 

อังคาร-พุธ

02-03

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัสบดี

04

06.45 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์

 

ศุกร์

05

06.45 น.

วันถวายพระวิหารแม่พระแห่งหิมะ

 

เสาร์

06

06.45 น.

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระวรกายอย่างรุ่งโรจน์

 

พี่น้องโนนค้อร่วมทำบุญอุทิศให้เฟลิกซ์ หนูเรือง มงคลล้อม พุธที่ 27 กรกฎาคม 2022
 

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 219

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  219  อาทิตย์ที่  24  กรกฎาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพมารีอา แป๋ว (บาเสา) ทาระพันธุ์ รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม เสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2022

พี่น้องที่รัก การอธิษฐานภาวนาเป็นการยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้าเพื่อสนทนาแบบใจต่อใจกับพระองค์  พระวาจาของพระเจ้าวันนี้สอนเราว่า ต้องอธิษฐานภาวนาโดยไม่หยุดหย่อน (ลก 11:1) พระเยซูเจ้าคือพระอาจารย์เจ้าของเรา ทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อเราและทรงสอนเราให้รู้จักอธิษฐานภาวนา ครอบครัวใดอธิษฐานภาวนาร่วมกันจะอยู่ด้วยกันไม่มีวันแตกแยก

พิธีบูชาขอบพระคุณคือสุดยอดของคำภาวนาที่มนุษย์สามารถมีต่อพระเจ้าได้ เพราะในพิธีบูชาขอบพระคุณมีทั้งการสรรเสริญ การขอบพระคุณ การขอสมาโทษ และคำวอนขอ อีกทั้ง เครื่องบูชาและคำภาวนาเดียวที่พระบิดาเจ้าทรงพอพระทัยคือ เครื่องบูชาและคำภาวนาของพระเยซูเจ้า ทรงมอบถวายพระองค์เองและสิ้นพระชนมบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเรา และเรามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในพิธีบูชาขอบพระคุณ

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพมารีอา แป๋ว (บาเสา) ทาระพันธุ์ รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม เสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2022

        บทอ่านแรก
อับราฮัมได้ต่อรองกับพระเจ้าเพื่อเห็นแก่เมืองโสดมและโกโมราเมืองซึ่งเต็มไปด้วยความชั่วร้าย เรื่องราวหายนะและการล่มสลายของเมืองทั้งสองเตือนใจเราว่า คนชอบธรรมเพียงไม่กี่คนเพียงพอช่วยคนอธรรมจำนวนมากให้รอดได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระทัยเมตตากรุณาของพระเจ้า แต่มีคนชอบธรรมไม่ถึง 10 คนตามที่อับราอัมร้องขอ

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลบอกชาวโคโลสีว่า เครื่องบูชายิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับมนุษย์คือพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์ การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์ได้ลบล้างบาปและความตาย เพื่อนำเราให้มีชีวิตใหม่ในพระองค์ ผ่านทางศีลล้างบาปเรามีส่วนในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ และมีชีวิตใหม่ในพระองค์

พระวรสาร นักบุญลูกาบอกเราว่า ยอห์นบัปติสต์และอาจารย์ชาวยิว (รับบี) ทุกคนได้สอนศิษย์ของตนให้รู้จักอธิษฐานภาวนา ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องทำ พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำในแบบเดียวกัน ดังที่ศิษย์คนหนึ่งทูลขอให้พระองค์ทรงสอนพวกเขาให้อธิษฐานภาวนา และพระองค์ได้เปิดเผยให้เราทราบว่า พระบิดาเจ้าเป็นใคร

พี่น้องชาวโนนค้อหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2022

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          อาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022 ครบรอบ 15 ปี มรณกรรมของพระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน มีพิธีบูชา

ขอบพระคุณอุทิศแด่ดวงวิญญาณ จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2022 ที่บ้านพักริมหนองหาร

2.          จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2022 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามปกติ

3.          เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2022 ฉลองวัด และเสกเปิดหอระฆังวัดนักบุญยอแซฟ โคกกลาง และฉลองรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

4.          เสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน ท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

5.          ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2022 ฉลอง 50 ปีบ้านเณรใหญ่แสงธรรม เทิดเกียรติพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และพิธีบวชสังฆานุกรฟิลิป พิษณุ กาแก้ว สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ประกาศ ครั้งที่ 1

6.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,640.- บาท

7.          เงินทานวัดโนนค้อ 2,275.- บาท, เงินทำบุญสร้างวัด : นางมารีอากอแร็ตตี กนกพร บุตรรัตน์ 1,000.- บาท

8.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

ฝนมา กล้าพร้อม เริ่มดำนาที่โนนค้อ ลุงตู้ ภิญญา ตุพิลา

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                  ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

24

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

25

06.45 น.

ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก

 

อังคาร

26

06.45 น.

ระลึกถึง น.โยอากิมและ น.อันนา

 

พุธ-พฤหัส

27-28

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา             

 

ศุกร์

29

06.45 น.

ระลึกถึง น.มารธา มารีย์ และลาซารัส

 

เสาร์

30

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

 

 

พระพรยามเจ็บป่วย โปรดศีลเจิมคนไข้มารีอากอแร็ตตี กนกพร บุตรรัตน์ อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2022