วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

ปังแห่งชีวิต

ปังแห่งชีวิต
อังคาร
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
กจ 7:51-59, 8:1
ยน 6:30-35
ในพิธีกรรมเราพบสัญลักษณ์และเครื่องหมายหลายอย่าง ซึ่งสื่อความหมายถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ อาทิ น้ำ ขนมปัง เหล้าองุ่น เกลือ เชื้อแป้ง แสงสว่าง ได้นำมาใช้เพื่อสื่อถึงความหมายลึกซึ้งกว่าที่ปรากฏภายนอก เมื่อเราสามารถเข้าใจสัญลักษณ์และเครื่องหมายอย่างถูกต้อง ย่อมสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระวรสารวันนี้เราพบสัญลักษณ์ “ขนมปัง” ซึ่งบอกให้ทราบว่า พระเจ้าทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์
ชาวยิวคิดว่ามานนาในถิ่นทุรกันดารเป็นอาหารจากพระเจ้า (สดด 78:24, อพย 16:15) อาจารย์ชาวยิวเชื่อว่า เมื่อพระผู้ไถ่เสด็จมาจะทรงประทานอาหารจากสวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงอ้างว่าทรงเป็นพระผู้ไถ่ และผู้นำชาวยิวได้ขอให้พระองค์ประทานมานนาจากสวรรค์เพื่อพิสูจน์ว่าทรงเป็นพระผู้ไถ่ ทรงตอบพวกเขาว่า มานนาซึ่งทรงประทานแก่โมเสสและประชาชนไม่ใช่อาหารแท้จากสวรรค์
พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระองค์ว่าเป็น ปังแห่งชีวิต ใครที่รับประทานปังนี้จะไม่หิวและกระหายอีก แต่มีชีวิตนิรันดร พระองค์คือผู้ดับความหิวกระหายของคนจำนวนมากที่รอคอยมาเป็นเวลาช้านาน ปังที่พระองค์ทรงมอบแก่เราเป็นปังแท้ ซึ่งทำให้ความหิวกระหายในใจเราหมดสิ้นไป เราได้หิวกระหายองค์พระเจ้า ผู้เป็นปังแห่งชีวิตไหม
ปังแห่งชีวิตที่พระเยซูเจ้าตรัสคือ ศีลมหาสนิท ซึ่งหมายถึงพระองค์เองผู้ประทานพระกายและพระโลหิตของพระองค์แก่มนุษยชาติ ทำให้เรามีสัมพันธภาพใหม่กับพระเจ้า ในความวางใจ ความนอบน้อมเชื่อฟังและความรัก ศีลมหาสนิทเป็นบ่อเกิดและแหล่งพลังของชีวิตคริสตชน เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักซึ่งรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์
พระเยซูเจ้าทรงรวมเราเป็นหนึ่งเดียวกันรอบพระแท่นทุกสัปดาห์ ทรงมอบพระองค์เองเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตเราให้เติบโตและเข้มแข็ง ศิษย์พระคริสต์ต้องหมั่นมาหาและรับพระองค์ด้วยความเชื่อ ความวางใจ และความรัก ให้พระองค์กลายเป็นเลือดเนื้อและชีวิตของเรา เพื่อนำพระองค์ไปแบ่งปันกับเพื่อนพี่น้องในชีวิตประจำวัน และมองเห็นการประทับอยู่ของพระองค์ในบุคคลต่าง ๆ ที่เราพบ
ขวัญ ถิ่นวัลย์, เทศกาลปัสกา การฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า, (สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2562), หน้า 58-59.
ภาพ : ศีลมหาสนิท, สมโภชปัสกา, วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร; 2020-4-12

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 102


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 102, อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
พี่น้องชาวดอนม่วยแสดงความยินดีกับนายธีรยุทธ นารินทร์รักษ์ ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่
พี่น้องที่รัก ขณะที่ศิษย์สองคนของพระเยซูเจ้ากำลังเดินทางกลับหมู่บ้านเอมมาอูส พวกเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและสิ้นหวัง เพราะชายที่พวกเขาฝากความหวังไว้ได้ถูกประหารชีวิต ในห้วงเวลานั้นเองพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพได้เสด็จมาร่วมเดินทางไปกับพวกเขา แต่พวกเขาจำพระองค์ไม่ได้ พระองค์ได้เปิดตาและเปลี่ยนความโศกเศร้าและสิ้นหวังของพวกเขาให้กลายเป็นความยินดี
พระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพทรงประทับอยู่ท่ามกลางเรา ขณะที่เรารวมตัวกันเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์ พระองค์จะทรงเปลี่ยนความโศกเศร้าและความสิ้นหวังของเราให้กลายเป็นความยินดี ให้เราได้กราบขอสมาโทษพระองค์หากเราจำพระองค์ไม่ได้ หรือถอยห่างจากพระองค์เพราะบาปทั้งหลายที่เราได้กระทำ
 แสดงความขอบคุณกับผู้ใหญ่บ้านคนเก่าและแสดงความยินดีกับคนใหม่
บทอ่านแรก หนังสือกิจการอัครสาวก บอกให้เราทราบถึงส่วนหนึ่งของคำเทศน์ของเปโตรต่อชาวยิวในวันเปนเตกอสเต ที่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพจากความตาย คือหัวใจของข่าวดีแห่งพระวรสาร เปโตรได้เตือนคริสตชนให้หันกลับมาหาพระเยซูเจ้าและมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพระองค์
บทอ่านที่สอง นักบุญเปโตรได้ตอบคำถามที่ว่า ทำไมคนชอบธรรมจึงประสบทุกข์ร้อน โดยขอให้เรามองดูพระเยซูเจ้าที่ทรงรับความทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพระเจ้า เปโตรย้ำว่าการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าคือ รากฐานของความเชื่อคริสตชนที่พวกเขาจะต้องมีประสบการณ์ด้วยตนเอง
พระวรสาร นักบุญลูกาได้เล่าเรื่องศิษย์สองคนของพระเยซูเจ้า ที่กำลังเดินทางสู่หมู่บ้านเอมมาอูส พวกเขาจำพระองค์ไม่ได้ แต่มาจำได้ตอนบิขนมปัง นี่เป็นเรื่องเล่าที่งดงามเรื่องหนึ่งของนักบุญลูกา ที่สะท้อนภาพของพิธีบูชาขอบพระคุณที่เริ่มด้วยภาคพระวาจาและภาคศีลมหาสนิท ทำให้เราสามารถพบพระเยซูเจ้าได้
 ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่กล่าวปราศรัยและคนเก่ากล่าวขอบคุณพี่น้องชาวดอนม่วย
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.          อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดดอนม่วย บริเวณซุ้มไม้เลื้อย เริ่มเวลา 06.45 น. และวันธรรมดา เริ่มเวลา 06.45 น. พี่น้องสามารถติดตามการถ่ายทอดสดทาง Facebook: https://www.facebook.com/daniel.thinwan
2.          ทุกเย็นวันเสาร์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เวลา 18.30 น. วัดดอนม่วยมีการสวดสายประคำหน้าพระรูปแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน บริเวณซุ้มไม้เลื้อย
3.          เงินทาน อาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2020: วัดโนนค้อ 1,100.- บาท
4.          ขอบคุณ กลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 5-6 ที่มาทำความสะอาดวัด สัปดาห์หน้ากลุ่มที่ 7-8 (โนนค้อ: กลุ่มที่ 2)
 การสอนคำสอนยุคไวรัสโควิด-19 ที่วัดดอนม่วย
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
                                   ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
26
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์-อังคาร
27-28
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

พุธ
29
06.45 น.
ระลึกถึง น.กาทารีนาแห่งซีเอนา พรหมจารี

พฤหัสบดี
30
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

ศุกร์
1
06.45 น.
น.ยอแซฟ กรรมกร

เสาร์
2
06.45 น.
ระลึกถึง น.อาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์

 การฉลองพระเมตตา องค์อุปถัมภ์ของวัดโนนค้อ; อาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2020จากเอมมาอูสสู่เยรูซาเล็ม


จากเอมมาอูสสู่เยรูซาเล็ม
อาทิตย์
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
ปี A
กจ 2:14,22-28
1ปต 1:17-21
ลก 24:13-35
บทนำ
หลังร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ เด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินกลับบ้านผ่านสวนสาธารณะ เขาฉุกคิดถึงบทเทศน์ในมิสซาซึ่งพระสงฆ์เทศน์ว่า “เมื่อท่านให้บางสิ่งกับใครคนหนึ่ง แท้จริงแล้วท่านได้ให้พระเยซูเจ้า และท่านจะเห็นพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพในทุกคนที่พบ” เขาสังเกตเห็นคุณยายคนหนึ่งนั่งอยู่บนม้านั่งโดยลำพังและดูเหมือนเธอกำลังหิว เขานั่งลงข้างคุณยายและแบ่งขนมปังให้คุณยายกิน
คุณยายยิ้มกว้างรับขนมปังจากเขาและกินอย่างเอร็ดอร่อย เขานั่งมองคุณยายอย่างมีความสุขโดยไม่พูดอะไร ที่สุด เขาได้ลุกขึ้นสวมกอดคุณยายและเดินจากไป เมื่อเขากลับถึงบ้านผู้เป็นแม่เห็นเขายิ้มอย่างมีความสุขจึงถามว่า “อะไรทำให้ลูกมีความสุขวันนี้” เขาตอบแม่ว่า “ผมได้แบ่งขนมปังให้พระเยซู” ก่อนแม่ถามอะไรอีก เขาได้กล่าวเสริมว่า “แม่รู้ไหมว่า พระองค์ยิ้มสวยมาก”
เวลาเดียวกันคุณยายได้เดินกลับห้องพักซึ่งอยู่กับน้องสาว “ทำไมวันนี้ดูยิ้มอย่างความสุขกว่าทุกวัน” น้องสาวถาม “วันนี้ฉันได้รับขนมปังจากพระเยซูขณะกำลังนั่งอยู่ในสวนสาธารณะ” เธอตอบ “พระองค์ดูสง่างามและหนุ่มกว่าที่ฉันคิดเสียอีก” พระวรสารวันนี้บอกว่า เราสามารถพบและมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า ผู้กลับคืนพระชนมชีพในทุกที่และกับทุกคน
1.         จากเอมมาอูสสู่เยรูซาเล็ม
เรื่องศิษย์สองคนที่เอมมาอูสเป็นเรื่องเล่างดงามเรื่องหนึ่งของนักบุญลูกา แสดงถึงเทววิทยาเรื่องพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งประกอบด้วยสองภาคคือ ภาคพระวาจา และ ภาคศีลมหาสนิท การเติบโตในความเชื่อเกิดขึ้นโดยอาศัยพระวาจาของพระเจ้าและบรรลุความสมบูรณ์ในการฉลองศีลมหาสนิท ศิษย์สองคนมีประสบการณ์ทั้งสองรูปแบบ “ใจของเราไม่ได้เร่าร้อนเป็นไฟอยู่ภายในหรือ เมื่อพระองค์ตรัสกับเราขณะเดินทาง และอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟัง” (ลก 24:32) และในพิธีบิขนมปังพวกเขาจำพระองค์ได้
ศิษย์ทั้งสองเปิดประตูบ้านเชิญพระเยซูเจ้าให้ร่วมรับประทานอาหารกับพวกเขา พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปัง กล่าวถวายพร บิออกและยื่นให้พวกเขา ทรงปฏิบัติแบบเดียวกันกับที่ทรงกระทำในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ทำให้พวกเขาตาสว่างและจำพระองค์ได้ พิธีบิขนมปังที่เอมมาอูสเป็นการฉลองศีลมหาสนิทอาหารฝ่ายจิต ซึ่งเป็นข่าวดีแห่งปัสกาที่เราฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
พระศาสนจักรในระยะเริ่มแรกมีเอกลักษณ์อยู่ที่พิธีบิขนมปัง และการนำสิ่งของมารวมเป็นของส่วนรวม (กจ 2:42) กลุ่มคริสตชนแรกมักเว้นที่ให้พระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพประทับอยู่ด้วยเสมอ การมาร่วมพิธีบิปังเพื่อได้พบองค์พระเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพ ในพิธีบิขนมปังพระเยซูเจ้าทรงบันดาลให้ศิษย์ทั้งสองตาสว่าง ทรงเปลี่ยนความท้อแท้สิ้นหวังให้กลายเป็นความยินดีและความหวัง จนไม่สามารถเก็บไว้กับตัวเอง ต้องรีบเดินทางกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อแบ่งปันประสบการณ์นี้กับคนอื่น
2.         บทเรียนสำหรับเรา
พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ โดยเฉพาะคนที่กำลังแสวงหาพระเยซูเจ้า หรือคนที่สูญเสียพระองค์ไป
ประการแรก เราต้องตระหนักว่า พระเยซูเจ้าทรงร่วมทาง เราคงเคยมีช่วงเวลาท้อแท้สิ้นหวัง รู้สึกกำลังเผชิญสถานการณ์เลวร้ายและยากลำบากโดยลำพัง ความจริงพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพประทับอยู่และร่วมทางกับเรา ตรัสกับเรา ช่วยเหลือเรา และทำให้เราเข้มแข็งในแบบที่คาดไม่ถึง แม้เรามองไม่เห็นพระองค์ก็ตาม เส้นทางสู่เอมมาอูสเป็นเส้นทางแห่งมิตรภาพ ซึ่งยืนยันว่า พระเยซูเจ้าทรงอยู่กับเราตลอดไปจนสิ้นพิภพ (มธ 28:20)
ประการที่สอง เราพบพระเยซูเจ้าได้ในพระคัมภีร์ ในการเดินทางสู่เอมมาอูส พระเยซูเจ้าได้ร่วมทางและอธิบายพระคัมภีร์ทุกข้อเกี่ยวกับพระองค์ เราสามารถพบพระเยซูเจ้าได้ทุกวันในการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ “ของประทานยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งพระเจ้าประทานแก่มนุษย์คือพระคัมภีร์” (อับราฮัม ลินคอล์น) การรำพึงพระวาจาของพระเจ้าช่วยเราให้เข้าใจแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประทับอยู่ในผู้อื่น
ประการที่สาม เราพบพระเยซูเจ้าในพิธีบิขนมปัง ศิษย์สองคนที่เอมมาอูสจำพระเยซูเจ้าได้ตอนบิขนมปัง เราสามารถพบพระองค์ได้ในศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณ “ผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเรา ก็ดำรงอยู่ในเราและเราก็ดำรงอยู่ในเขา” (ยน 6:56) ศีลมหาสนิทเป็นอาหารฝ่ายจิตทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ประสบการณ์ที่มีกับพระเยซูเจ้าไม่สามารถเก็บไว้กับตัวเอง แต่ต้องแบ่งปันกับผู้อื่นเพื่อช่วยทุกคนให้พบพระองค์และนำสู่ชีวิตนิรันดร
บทสรุป
พี่น้องที่รัก การร่วมเดินทางของพระเยซูเจ้าบนเส้นทางสู่เอมมาอูสคือ เครื่องหมายแห่งการประทับอยู่ของพระองค์ท่ามกลางเรา ทรงร่วมชีวิตกับเรา โดยเฉพาะในห้วงเวลาแห่งความทุกข์และความยากลำบากของชีวิต แม้เราจำพระองค์ไม่ได้แต่ทรงอยู่กับเราเสมอ การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเตือนเราถึงอาหารฝ่ายจิตที่ต้องแบ่งปัน และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
เอมมาอูส หมายถึงทุกที่ที่เราสามารถพบพระเจ้าได้ พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ทุกครั้งที่เรารวมกันในนามของพระองค์ (มธ 18:20) การเดินทางจากเอมมาอูสสู่เยรูซาเล็มคือประสบการณ์การพบองค์พระเจ้าซึ่งเราต้องแบ่งปันกับผู้อื่น นี่คือ “ข่าวดีปัสกา” ที่เราต้องประกาศในชีวิตประจำวัน ศิษย์พระคริสต์ต้องตระหนักในการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าผู้ทรงร่วมเดินทางกับเรา ตรัสกับเรา ช่วยเหลือเรา และอยู่กับเราจนสิ้นพิภพ โดยเฉพาะในคนต่ำต้อยในสังคม
ขวัญ ถิ่นวัลย์, เทศกาลปัสกา การฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า, (สกลนคร: สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2562), หน้า 44-47.
ที่มาภาพ : https://myocn.net/an-emmaus-experience/

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว


ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว
ศุกร์ สัปดาห์ที่
เทศกาลปัสกา
กจ 5:34-42
ยน 6:1-15
พระวรสารวันนี้ เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่อ่อนน้อมในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้า ด้วยการแบ่งปันพระพรต่าง ๆ กับเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือ อัศจรรย์สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยมือของเรา ในความใจกว้างที่แสดงออกต่อกัน พระวาจาของพระเจ้าเชิญชวนเราให้มองลึกลงไปในจิตใจและถามตนเองว่า เราได้มอบทุกสิ่งที่มีและเป็นไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้า เพื่อให้ทรงกระทำตามพระประสงค์มากน้อยเพียงใด
พระเยซูเจ้าทรงเชิญชวนเราให้ร่วมมือกับพระองค์ในการทำอัศจรรย์ เหมือนเด็กคนนั้นที่มอบ ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว (ซึ่งเป็นอาหารสำหรับตัวเขาเองและครอบครัว) ให้พระเยซูเจ้า ทรงกล่าวถวายพระพรและแจกจ่ายแก่ทุกคน เมื่อทุกคนเห็นแบบอย่างนี้ต่างนำอาหารที่ตนเตรียมมาแบ่งปันกัน อัศจรรย์จึงเกิดขึ้น พระองค์ทรงเปลี่ยนใจเห็นแก่ตัวของแต่ละคนให้เป็นคนใจกว้างและคิดถึงคนอื่น
พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้ร่วมมือกับพระองค์ ไม่ว่าสิ่งใดที่เรามอบแด่พระองค์ อาทิ เวลา ความรัก ความรู้ ความสามารถ ความทุกข์ยากลำบาก หรือสิ่งที่มีและเป็น พระองค์สามารถทำให้เกิดผลได้ในแบบที่เราคาดไม่ถึง พระองค์ทรงเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น เหมือนทรงทวีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเลี้ยงคนมากกว่าห้าพันคน พระองค์ทรงทำให้ความใจกว้างขจัดความหิวโหยให้หมดสิ้นไป
พระเยซูเจ้าทรงต้องการ ขมมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว ของเราเพื่อทำอัศจรรย์ พระองค์ทรงเรียกร้องให้เราทำบางสิ่งบางอย่าง ด้วยการแบ่งปันความรักและชีวิตของเรากับผู้อดอยาก ลำบากเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ หากเราแต่ละคนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และพระพรต่าง ๆ ที่มีเพื่อพระเจ้า วางทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ อัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นในแบบที่เราคาดไม่ถึง
พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เรามีส่วนและร่วมมือกับพระองค์ในการทำอัศจรรย์ ตามกำลังความสามารถของเรา และพระองค์จะทรงกระทำส่วนที่เหลือ ศิษย์พระคริสต์ต้องมีใจกว้างในการให้สิ่งที่มีและเป็นกับผู้อื่น มีใจกระหายพระวาจาของพระเจ้า ตั้งใจฟังพระวาจาของพระองค์และนำมาปฏิบัติในชีวิต เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของตนให้เติบโตยิ่งขึ้นในความรักของพระองค์และเป็นเหมือนพระองค์
ขวัญ ถิ่นวัลย์, เทศกาลปัสกา การฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า, (สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2562), หน้า 40-41.
ภาพ : ขนมปังห้าก้อน, เยรุซาเล็ม, อิสราเอล; 2028-04-15

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 101


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 101, อาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ฉลองพระเมตตา
ครูยุภาพร ฮุงหวล ครูคำสอนวัดโนนค้อกำลังกวาดดอกคูณหน้าซุ้มพระเมตตา
พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรให้เราฉลองพระเมตตา บทอ่านในวันนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความรักและพระเมตตาของพระเจ้า ที่เราสามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดในการส่งพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปเรา ด้วยการรับทรมาน สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และกลับคืนพระชนมชีพ พระเมตตาของพระเจ้าได้ประทานแก่เราในการเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์
พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงปรากฏพระองค์ให้บรรดาอัครสาวกในค่ำวันปัสกา เพื่อเตือนเราให้ตระหนักถึงศีลแห่งการคืนดี ได้แก่ อำนาจในการยกบาปที่พระองค์ประทานแก่บรรดาอัครสาวก นักบุญยอห์นได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญแห่งความเชื่อในการปรากฏมาขององค์ผู้ทรงเมตตา โดยปราศจากความคลางแคลงสงสัย
 คุณพ่อเจ้าอาวาสส่งศีลมหาสนิทผู้สูงอายุ แจกน้ำเสก และหน้ากากผ้า
พร้อมกับอวยพรปัสกาทุกครัวเรือน; อาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020
บทอ่านแรก หนังสือกิจการอัครสาวกได้เล่าถึงชีวิตของกลุ่มคริสตชนที่กรุงเยรูซาเร็มในระยะเริ่มแรก ซึ่งเต็มไปด้วยความร้อนรนในการเผยแพร่ข่าวดีแห่งการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พวกเขาได้เจริญชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในการเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยการนำข้าวของที่ตนเองมีมาวางเป็นกองกลาง
บทอ่านที่สอง นักบุญเปโตรได้เทศน์สอนว่าการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เป็นหัวใจของความเชื่อคริสตชน และเป็นที่มาแห่งความหวังที่ทำให้เราสามารถสู้ทนกับการทดลองต่าง ๆ ในชีวิตได้ นักบุญเปโตรเน้นว่าความเชื่อนี้ประเสริฐยิ่งกว่าทองคำ ที่ทำให้เรามีความรักและเชื่อในพระเยซูเจ้าแม้มิได้เห็นพระองค์
พระวรสาร พระเยซูเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับบรรดาอัครสาวกของพระองค์ ในพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีแห่งความรัก พระเมตตา การให้อภัยและความรอดของพระเจ้า พระองค์ทรงใช้พระศาสนจักรเป็นเครื่องมือในโลกนี้ในการสานต่อพันธกิจของพระองค์ เราจะกลายเป็นผู้นำสารที่แท้จริงเมื่อเราดำรงตนในความเชื่อ ความรักและความเมตตาเยี่ยงพระองค์
 จิตอาสาช่วยตกแต่งเกวียนแม่พระและพระแท่นกลางแจ้ง
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.          ขอบคุณสภาอภิบาลวัดทั้งดอนม่วยและโนนค้อที่ช่วยแจกน้ำเสกและหน้ากากผ้า รวมถึงพี่น้องทุกคนติดตามชมการถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณทาง Facebook Live: https://www.facebook.com/daniel.thinwan
2.          ขอบคุณครูคำสอนและจิตอาสาที่ช่วยจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณกลางแจ้ง ด้านนอกวัด
3.          ขอบคุณผู้บริจาคไม้เสาสำหรับทำซุ้มประตูทางเข้าวัด: 1) ครอบครัวป้ากี้ นภาพร เหลือหลาย ไม้เต็งและไม้แดง 2 ต้นเพื่ออุทิศให้อัลฟองโซ ศรีเมือง, เทเรซา สมศรี และฟรังซิส นาวา เหลือหลาย, 2) ครอบครัวนายเกรียงศักดิ์ สุวรรณรงค์ ไม้เต็ง 1 ต้น และ 3) ครอบครัวนายอารุณ ศรีนุกูล ไม้เต็ง 1 ต้น รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และทีมงานที่ช่วยตัดและขนย้าย
4.          เงินทาน อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020: วัดดอนม่วย 1,065.- บาท
5.          ขอบคุณ กลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 3-4 ที่มาทำความสะอาดวัด สัปดาห์หน้ากลุ่มที่ 5-6 (โนนค้อ: กลุ่มที่ 1)
 พระแท่นกลางแจ้งที่จะใช้ถวายมิสซาจันทร์ที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
                                   ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
19
08.00 น.
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ฉลองพระเมตตา
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์-ศุกร์
20-24
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

เสาร์
25
06.45 น.
ฉลองนักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร


 เยี่ยมครอบครัว แจกน้ำเสก หน้ากากผ้า และอวยพรปัสกาวันที่สอง