วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ความเชื่อที่มากพอ

ความเชื่อที่มากพอ

เสาร์

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

ปฐก 18:1-15

มธ 8:5-17

บทอ่านวันนี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตคริสตชน บทอ่านแรกหนังสือปฐมกาลนางซาราห์ไม่เชื่อเมื่อได้ยินว่าจะมีบุตรชายคนหนึ่ง เพราะมองจากข้อเท็จจริงที่อายุมากและหมดประจำเดือนแล้ว เป็นไปไม่ได้ที่หญิงชราจะตั้งครรภ์ แต่อับราฮัมเชื่อและวางใจพระเจ้า ความเชื่อของท่านแสดงออกในการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า และได้รับการตอบแทนด้วยการตั้งครรภ์ของนางซาราห์ในปีต่อมา

พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย ผู้มีความเชื่อมากโดยปราศจากข้อสงสัย เขาคงได้ยินการรักษาคนโรคเรื้อนให้หายก่อนหน้านี้ เขาได้ขอพระเยซูเจ้ารักษาผู้รับใช้ของตนซึ่งเป็นอัมพาต เขาทราบดีว่า พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่มีพลังอำนาจ สามารถรักษาคนป่วยจากระยะไกลด้วยพระวาจาของพระองค์ เหมือนคำสั่งตามสายงานบังคับบัญชาที่เขาคุ้นเคย

เมื่อได้รับการร้องขอจากนายร้อย พระเยซูเจ้าปรารถนาเสด็จไปรักษาผู้รับใช้ที่บ้านของเขาทันที แสดงถึงความรักและความเมตตากรุณาของพระองค์สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวยิว หรือคนต่างศาสนา พระองค์ทรงไวต่อความต้องการและพร้อมช่วยเหลือคนเดือดร้อน เราต้องมีท่าทีแบบเดียวกันนี้ ความรักและความเมตตากรุณาของเราต้องเปิดไปสู่ผู้อื่น ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง หรือสงวนสิ่งใดไว้สำหรับผู้ที่เรารักเท่านั้น

พระเยซูเจ้าทรงประทับใจความเชื่อที่มากพอ และปราศจากเงื่อนไขของนายร้อย “ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวเท่านั้น ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรค” (มธ 8:8) นายร้อยเชื่อว่า พระองค์สามารถรักษาได้โดยไม่ต้องพบ หรือสัมผัสตัว นี่คือฉากสำคัญของเรื่องที่แสดงว่า พระองค์ทรงอานุภาพเหนือธรรมชาติทั้งมวล

พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกทึ่งในความเชื่อของนายร้อย และได้ใช้โอกาสนั้นสอนประชาชนว่า นี่คือความเชื่อที่พระองค์ไม่เคยพบมาก่อนในหมู่ชาวยิว ประชากรที่ทรงเลือกสรร หากพวกเขาไม่เชื่อ พระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกมอบแก่คนต่างศาสนา ศิษย์พระคริสต์ถูกเรียกร้องให้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่มากพอเช่นนายร้อย และพร้อมช่วยเหลือคนเดือดร้อนด้วยความรักที่ปราศจากเงื่อนไขเยี่ยงพระเยซูเจ้า

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

30 มิถุนายน 2023

ที่มาภาพ : https://gpbuichu.org/news/Suy-niem-moi-ngay/duc-tin-cua-nguoi-mon-de-chua-7415.html

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สิ่งเล็กน้อย

 

สิ่งเล็กน้อย

ศุกร์

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

ปฐก 17:1, 9-10, 15-22

มธ 8:1-4

การอัศจรรย์เป็นสิ่งสำคัญต่อพันธกิจแห่งการเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า ซึ่งนักบุญมัทธิวได้รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ต่อจากบทเทศน์บนภูเขา โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระฤทธานุภาพของพระเจ้า ที่ทรงรับรองความจริงที่พระองค์ตรัส อีกทั้งเป็นเครื่องหมายภายนอกสื่อถึงความหมายที่ลึกซึ้งกว่า

พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนโรคเรื้อน หากเราสังเกตคนโรคเรื้อนไม่เพียงมาขอให้พระองค์รักษาเขาให้หาย แต่ได้แสดงความเชื่อและความสุภาพยิ่งใหญ่ และวางใจพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม ด้วยการกราบลงเฉพาะพระพักตร์ “พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ก็ทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้” (มธ 8:2) เขาได้ร้องขอพระองค์อย่างใสซื่อ และปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์

บ่อยครั้งในการอธิษฐานภาวนา เรามักขอสิ่งที่ต้องการและเร่งรัดพระเจ้าให้ประทานตามที่ต้องการ มิได้ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ คำอธิฐานภาวนาของเราส่วนใหญ่เป็นคำอธิษฐานภาวนาของคนความเชื่อน้อยและขาดความวางใจพระเจ้า แบบอย่างของคนโรคเรื้อนในพระวรสาร เป็นตัวอย่างดีสำหรับเราในการอธิฐานภาวนาและการมอบทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

พระเยซูเจ้าทรงตอบแทนสิ่งเล็กน้อยที่คนโรคเรื้อนแสดงออก ด้วยการยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขาอย่างไม่รังเกียจ พระองค์ไม่เพียงรักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อน แต่ยังทรงรักษาใจของเขาด้วยความรักยิ่งใหญ่ สิ่งเล็กน้อยที่เราทำ มีคุณค่ายิ่งใหญ่เสมอต่อหน้าพระเจ้า และได้รับการตอบแทนร้อยเท่าพันทวี “ผู้ใดให้น้ำท่านดื่มเพียงแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระคริสตเจ้า เราบอกความจริงกับท่านว่า เขาจะได้บำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน” (มก 9:41)

พระเยซูเจ้าทรงให้ความเคารพมนุษย์และงานหน้าที่ของเขา ทรงบอกคนโรคเรื้อนให้ไปแสดงตัวต่อหน้าสมณะและถวายเครื่องบูชาตามกฎของโมเสส เราแต่ละคนเป็นดังคนโรคเรื้อนฝ่ายวิญญาณเต็มไปด้วยบาป ศิษย์พระคริสต์ต้องสำนึกในบาปของตน คืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ทางศีลอภัยบาป มอบทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ให้เป็นไปตามพระประสงค์ และแสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความรักและความเคารพเช่นเดียวกับพระองค์

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

29 มิถุนายน 2023

ที่มาภาพ : https://salvationbiblecell.com/jesus-cleanses-a-leper/

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กิจการดังกว่าคำพูด

 

กิจการดังกว่าคำพูด

พฤหัสบดี

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

ปฐก 16:1-12, 15-16

มธ 7:21-29

เรามาถึงตอนสุดท้ายของบทเทศน์บนภูเขาของพระเยซูเจ้า ทรงเน้นย้ำความสำคัญของการกระทำ หรือการลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการอธิษฐานภาวนา “คนที่กล่าวแก่เราว่า พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า นั้นมิใช่ทุกคนจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ นั่นแหละจะเข้าสู่สวรรค์ได้” (มธ 7:21)

สำหรับเราคริสตชนการฟังและเข้าใจพระวาจาของพระเยซูเจ้าเท่านั้นยังไม่พอ ต้องนำไปปฏิบัติด้วย “กิจการย่อมดังกว่าคำพูด” การนำพระวาจา หรือคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติ ย่อมดีกว่าการขับไล่ปีศาจ หรือการทำอัศจรรย์ในนามของพระองค์ ความรักแท้ต้องแสดงออกในการกระทำ คนที่เอาแต่อธิษฐานภาวนา หรือประกาศพระวาจาของพระเจ้า แต่ขาดความรักในกิจการ ย่อมเป็นชีวิตที่ไร้ความหมาย

พระเยซูเจ้าตรัสกับเราอย่างชัดเจนว่า คนนำพระวาจาของพระองค์ไปปฏิบัติ เปรียบเหมือนคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนหิน ซึ่งมีรากฐานมั่นคงไม่หวั่นกลัวภยันตรายใด ๆ ส่วนคนไม่นำพระวาจาไปปฏิบัติ เปรียบเหมือนคนสร้างบ้านไว้บนทรายไม่มั่นคงแข็งแรง พร้อมพังทลายทันทีเมื่อภัยพิบัติมาเยือน เราเลือกเป็นคนแบบไหน

สิ่งสำคัญคือการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า พระเยซูเจ้าทรงให้ความสำคัญและยอมรับ ผู้เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าเท่านั้น ส่วนผู้ไม่นำพระวาจาไปปฏิบัติ พระองค์กล่าวแก่เขาว่า “เราไม่เคยรู้จักท่านทั้งหลาย ท่านผู้ทำความชั่ว จงไปให้พ้นหน้าเรา” (มธ 7:23) ฟังดูเป็นคำพูดรุนแรง แต่ประชาชนที่ฟังต่างยอมรับ เพราะพระองค์สอนอย่างผู้มีอำนาจ สอนสิ่งที่ได้ปฏิบัติ และปฏิบัติตามที่สอน

ในบทเทศน์บนภูเขาพระเยซูเจ้าได้กล่าวถึงบทบัญญัติหลายประการ พระองค์ทรงอธิบายและทำให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อให้บรรดาศิษย์นำไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบคริสตชนแท้ที่เราต้องไม่สับสน หรือสงสัย เพราะพระองค์เป็น “หนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน 14:6) ศิษย์พระคริสต์ต้องนำพระวาจาของพระเจ้าลงสู่การปฏิบัติ ทำให้ความเชื่อที่เรามีปรากฏเป็นจริงในกิจการ ในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ มิใช่ดีแต่พูด

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

28 มิถุนายน 2023

ภาพ : เด็กช่วยกันกวาดใบมะขาม, วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร; 2023-06-13

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

จงระวังประกาศกเทียม

 

จงระวังประกาศกเทียม

พุธ

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

ปฐก 15:1-12, 17-18

มธ 7:15-20

เราย่อมรู้สึกผิดหวังและเสียใจมาก หากสินค้า หรือสิ่งของที่เราซื้อมาเป็นของปลอม หรือของเลียนแบบ ไม่ใช่ของแท้และใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงตามโฆษณา ทำให้ต้องส่งเรื่องร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือหาวิธีเอาผิด เพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบ หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น บางคนใช้วิธีแชร์ ส่งต่อพฤติกรรม หรือเรื่องราวความเสียหาย เพื่อบอกสังคมให้รับรู้และหาทางป้องกันมิให้ใครตกเป็นเหยื่อ

ขอบปลอม หรือของเลียนแบบไม่มีใครชอบ ในทางศาสนาเช่นกัน พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราให้ระวังคนแสร้งทำเป็นคนดี หรือคนสร้างภาพให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นคนดี เช่น บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีที่ทำดีเพื่อให้คนเห็น หรือหวังคำชมเชย เป็นดังประกาศกเทียมที่ต้องระวัง พระองค์ทรงบอกว่า เรารู้จักคนเหล่านี้ได้จากการกระทำของเขา “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” คนดี หรือประกาศกแท้เปรียบได้กับต้นไม้พันธุ์ดีย่อมให้ผลดีเสมอ

ความดี หรือแบบอย่างดีเป็นสิ่งดึงดูดใจและมีอิทธิพลต่อคนอื่นเสมอ เรามักมองหาคนประพฤติดีมีคุณธรรม เป็นต้นแบบสำหรับเราและบุตรหลาน พระเยซูเจ้าทรงเป็นต้นแบบดีสำหรับเรา พระองค์เสด็จไปที่ไหนทรงกระทำแต่กิจการดีทั้งนั้น เราต้องเลียนแบบพระองค์ ประการสำคัญ “ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง”  อีกทั้ง ต้องหลีกเลี่ยงบาปและการกระทำไม่ดี เพราะเป็นตัวอย่างไม่ดีสำหรับคนอื่น

พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า การประจญมาถึงเราหลายรูปแบบ บางทีอาจเป็นบุคคล สถานที่ หรือสิ่งของที่นำเราให้ตกในบาปได้ ส่วนใหญ่สิ่งเหล่านี้มองดูสวยงาม ดึงดูดใจ โดยเฉพาะในยุคสังคมออนไลน์ที่สามารถตกแต่ง หรือสร้างภาพความชั่วร้ายให้กลายเป็นความดีงาม พระเยซูเจ้าทรงเตือนให้เราระวังและอธิษฐานภาวนา เพื่อไม่ตกเป็นทาสของการประจญ และเป็นตัวอย่างไม่ดีสำหรับคนอื่น

โดยทางศีลล้างบาปเราได้เกิดใหม่ในองค์พระจ้า และได้รับเลือกให้ทำหน้าที่พระสงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์ของพระองค์ ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตเป็นประกาศกแท้ทั้งด้วยคำพูดและการกระทำ สามารถแยกแยะระหว่างความจริงกับสิ่งจอมปลอมได้ ชีวิตของเราต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงที่เราเชื่อ สอนผู้อื่นในสิ่งที่เราเชื่อ และปฏิบัติตามที่เราสอน เป็นแบบอย่างดีงามสำหรับผู้อื่น

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

27 มิถุนายน 2023

ที่มาภาพ : https://discover.hubpages.com/religion-philosophy/Wolves-and-Sheep

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กฎพื้นฐานของทุกศาสนา

กฎพื้นฐานของทุกศาสนา

อังคาร

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

ปฐก 13:2, 5-18

มธ 7:6, 12-14

พระเยซูเจ้าได้สอนเราถึงการทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ขึ้น โดยเน้นความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า และบอกเราให้เลียนแบบความศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาเจ้าสวรรค์ ชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่มุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในพิธีกรรมได้รับการเสกและทำให้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อการถวายบูชาแด่พระเจ้า เครื่องใช้เหล่านี้ต้องได้รับความเคารพ เก็บรักษา และใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้น

พระเยซูเจ้าได้ตรัสถึง “กฎทอง” (The golden rule) ซึ่งเป็นกฎพื้นฐานและแนวปฏิบัติของทุกศาสนา “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด” นี่คือ บทสรุปของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ธรรมบัญญัติ และคำสอนของประกาศกทั้งหมด พระเยซูเจ้าได้นำมากล่าวอ้างอีกครั้งเพื่อยืนยันว่า “คริสตชนที่ครบครันคือคนสมบูรณ์แบบในความรักต่อเพื่อนมนุษย์ และทำดีต่อทุกคนโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน”

ตอนท้ายพระวรสาร พระเยซูเจ้าตรัสเกี่ยวกับ “ประตูแคบ” เพื่อบอกเราว่า เป้าหมายแห่งชีวิตคริสตชนคือ การอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร เรามาวัดเพราะต้องการอยู่กับพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ไม่ใช่เพียงแค่ชั่วโมงเดียวในพิธีบูชาขอบพระคุณ แต่ต้องนำพระองค์กลับออกไปพร้อมกับเราในชีวิตจริง ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และทุกที่ที่เราไป เพื่ออยู่กับพระองค์ตลอดเวลาและพบพระองค์ในบุคคลต่าง ๆ

ทุกวันนี้คริสตชนถูกท้าทายด้วยกระแสและค่านิยมของโลกหลายรูปแบบ โดยเฉพาะค่านิยมที่ว่า “คนอื่นก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้น หากเราทำบ้างคงไม่เป็นไร” เช่น ทุจริต คดโกง ประพฤติมิชอบ ฯลฯ เป็นการง่ายที่จะเข้าทางประตูกว้าง หรือทำอย่างคนส่วนใหญ่ แต่การเดินสวนกระแสย่อมยากกว่าเสมอ การเดินทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์เป็นการเข้าทางประตูแคบ เพื่อมีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า และร่วมส่วนในงานเลี้ยงนิรันดรกับพระองค์

พระเยซูเจ้าทรงสรุปคำสอนและแนวปฏิบัติของทุกศาสนา “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด”  ในการปฏิบัติต่อทุกคน หากเราทำกับผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราอยากให้เขาทำกับเรา โลกของเราคงสวยงามน่าอยู่ ศิษย์พระคริสต์ต้องเลือกเดินเข้าทางประตูแคบ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรัก ใจดีมีเมตตา และทำดีกับทุกคนโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เพื่อนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร และการอยู่กับพระเจ้าตลอดไป

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

26 มิถุนายน 2023

ที่มาภาพ : https://www.bfrvt.org/pastor-sweet-to-bring-sermon-on-golden-rule-this-sunday/

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ไม่ตัดสินใครโดยเบาความ

 

ไม่ตัดสินใครโดยเบาความ

จันทร์

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

ปฐก 12:1-9

มธ 7:1-5

เรามนุษย์คุ้นเคยกับการตัดสินและมองเห็นความผิดของคนอื่นชัดเจนมาก แต่ความผิดของตนกลับมองข้าม หรือมองไม่เห็น พระเยซูเจ้าไม่ได้บอกว่า ไม่ควรตัดสินใครเพราะการตัดสินเป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาตนเอง หรือทำให้องค์กรดีขึ้น เช่น ครูบาอาจารย์ต้องตัดสินและประเมินผลการเรียนของศิษย์ เพื่อช่วยศิษย์ให้เรียนดียิ่งขึ้น นายจ้างต้องพิจารณาและตัดสินการทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้รางวัล หรือวางคนให้เหมาะกับงาน

พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “อย่าตัดสินเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน ท่านตัดสินเขาอย่างไรพระเจ้าจะทรงตัดสินท่านอย่างนั้น” (มธ 7:1) พระองค์ได้มอบแนวทาง 3 ประการสำหรับเรา : 1) การตัดสินแบบจับผิดต้องเริ่มต้นที่ตนเอง ใครที่ไม่พิจารณาตนเองก่อน ไม่มีสิทธิไปตัดสินคนอื่น, 2) ต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน มิใช่สองมาตรฐาน หรือไม่มีมาตรฐานเลย และ 3) ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรัก การให้อภัย และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

พระเยซูเจ้าทรงตำหนิการจับผิดและวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่างอยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนินทาว่าร้ายที่เกิดจากความอิจฉาริษยา อคติ และความแค้นเคือง เพราะเป็นพฤติกรรมน่ารังเกียจและก่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้เราไม่สามารถเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้า ผู้บอกเราให้รักทุกคนและทำดีต่อผู้ทำไม่ดีต่อเรา เป็นการบั่นทอนกำลังใจและอุปสรรคต่อการทำความดี อีกทั้ง เป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

เราจะถูกพิพากษาจากสิ่งที่ทำและวิธีปฏิบัติของเราต่อผู้อื่น พระเยซูเจ้าทรงท้าทายเราให้มองดูตัวเองก่อนตัดสินใคร พิจารณาถึงข้อบกพร่องของตนเองเป็นลำดับแรก เราไม่ควรจับผิด หรือตัดสินใครโดยเบาความ หากพบว่าพี่น้องทำผิด หรือบกพร่อง เราต้องหาวิธีช่วยเขาให้รู้ตัวและปรับปรุงแก้ไข บนพื้นฐานแห่งความรักและการตักเตือนแบบพี่น้องเป็นลำดับแรก หากเขายังไม่แก้ไขค่อยแจ้งผู้ใหญ่ที่เขานับถือให้ช่วยตักเตือน และแจ้งพระศาสนจักรเป็นลำดับสุดท้าย นี่คือแนวทางที่พระเยซูเจ้าทรงสอน

อีกด้านหนึ่ง ต้องเป็นโอกาสให้เราได้พิจารณาดูตัวเองว่า เราได้ทำผิดแบบเดียวกันไหม เราเป็นสาเหตุให้เขาทำผิดหรือเปล่า ธรรมชาติมนุษย์มักมองเห็นความผิดและข้อบกพร่องของผู้อื่น แต่ความผิดและข้อบกพร่องของตนเองมองไม่เห็น ศิษย์พระคริสต์ต้องเป็นศาสนบริกรแห่งการคืนดี มิใช่การตัดสินใครโดยเบาความ ต้องมองเห็นด้านดีของกันและกัน เพื่อช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่ บนพื้นฐานแห่งความรักและการให้อภัยที่พระเยซูเจ้าทรงสอน

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

25 มิถุนายน 2023

ที่มาภาพ : http://oratoriosaoluiz.com.br/evangelho-do-dia-nao-julgar/

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สารวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

 

สารวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4, อาทิตย์ที่ 25  มิถุนายน 2023 (2566): http.//dondaniele.blogspot.com

103 หมู่ 6 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

พิธีแต่งงานระหว่างนายนันธิยะ  ดวงมาลัย กับ ลูซีอา ศิริรัตน์  คำเกษ เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2023

พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าต่อบรรดาศิษย์ ที่พระองค์ทรงส่งไปประกาศข่าวดีและรักษาคนเจ็บป่วย ทรงแนะนำพวกเขาให้ดำเนินชีวิตเรียบง่าย หลังจากได้ทำนายถึงการต่อต้านและการเบียดเบียนที่พวกเขาจะได้รับ พระองค์ได้ให้กำลังใจพวกเขาให้มั่นคง โดยย้ำกับพวกเขาถึงสามครั้งว่า อย่ากลัว ในพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดี พวกเขาจะได้รับการปกป้องเช่นเดียวกับประกาศกเยเรมีย์ที่ได้รับการปกป้องจากพระเจ้า

เราต้องไม่กลัว ความกลัวทำให้เสื่อม เพราะไม่กล้าทำสิ่งใดด้วยกลัวว่า ทำแล้วจะทำให้เราต่างไปจากคนอื่น เป็นคนแปลกแยกจากสังคม ได้รับผลกระทบ หรือได้ไม่คุ้มเสีย ความกลัวมักเกิดจากพื้นฐานความคิดเรื่องการถูกปฏิเสธและการสูญเสีย เช่น กลัวตกงาน กลัวเสียเงิน กลัวเสียสุขภาพ ฯลฯ เราต้องตระหนักเสมอว่า พระเจ้าทรงทราบทุกอย่างที่เกิดขึ้น และชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์และพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า ที่ทรงเอาพระทัยใส่และดูแลเราเสมอ เราจึงไม่ควรกลัวสิ่งใด

ประชุมพลมารีย์ อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2023
        บทอ่านแรก
หนังสือประกาศกเยเรมีย์บอกให้เราทราบว่า ท่านวางใจในอำนาจของพระเจ้าอย่างไร เมื่อเผชิญกับฝ่ายตรงข้ามในการทำหน้าที่ประกาศก เยเรมีย์พูดและประณามความชั่ว ทำให้ถูกตามรังควานและเบียดเบียนอยู่เสมอ การถูกปฏิเสธและการเบียดเบียนเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากชีวิตของประกาศก แม้มีความกลัวแต่ท่านได้พลังมาจากการอธิษฐานภาวนา

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้ให้กำลังใจคริสตชนชาวโรมันว่า ไม่ควรกลัวฝ่ายตรงข้าม เพราะพวกเขาร่วมส่วนในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า ผู้เป็นอาดัมใหม่ผ่านทางการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์ของพระองค์ ก่อนส่งพวกเขาออกไปประกาศข่าวดีและรักษาคนเจ็บป่วย พระองค์ทรงทราบดีว่าพวกเขาจะถูกปฏิเสธและต่อต้าน ทรงให้กำลังใจพวกเขาว่า อย่ากลัว เพราะพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น พร้อมปกป้องคุ้มครองและดูแลพวกเขาเสมอ ขอเพียงพวกเขาวางใจและเชื่อในพระองค์

ประชุมชนรมผู้สูงอายุวัดดอนทอย-หนองสนุก อังคารที่ 19 มิถุนายน 2023
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ทุกวันมีการเรียนคำสอน ขอพี่น้องดอนทอย-หนองสนุกได้ให้ความสำคัญและขอความร่วมมือปลุกบุตรหลานมาวัดเรียนคำสอนและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นต้นเด็กที่ไปเรียนที่อื่น ขอให้มาวัดเรียนคำสอนในวันเสาร์

2.          การประชุมสภาภิบาลวัดเมื่ออาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2023 ให้แต่ละคุ้มเลือกตัวแทนมาเป็นสภาภิบาลวัด ที่ส่งมาแล้วคือ 1) คุ้มแสนสมหมาย : นายอุดร  นาโควงศ์ และนายสวนมณี  ศรีสมัย, 2) คุ้มแสงสว่าง : นายวิลัย  ไตรวงค์ย้อย, นางแดง  ผันพลี และนางอ่อนจันทร์ อินทวงศ์, 3) คุ้มกุหลาบแดง : นายประสาท  ไชยดวง, นายวีระชัย  ยะคำศรี ขอให้ทุกคุ้มได้ส่งรายชื่อ เมื่อครบแล้วจะได้ประชุมเลือกเลขาธิการ และแบ่งแยกหน้าที่ ก่อนนำรายชื่อให้พระอัครสังฆราชลงนามแต่งตั้ง

3.          จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2023 วันเกิดครบรอบ 60 ปีของพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช  ใจเสรี พิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดผู้เลี้ยงแกะที่ดี สำนักมิสซังฯ สกลนคร เวลา 10.30 น.

4.          เงินทาน : วันเสาร์ 1,050.- บาท, วันอาทิตย์ 2,552.- บาท, เงินต้น 1,700.- บาท, ทานเด็กคำสอน 669.- บาท, ค่าบำรุงสถานที่ 200, เงินขายของเก่า 961.- บาท และรายจ่าย : 1) ค่าไฟฟ้า 6,316.- บาท และ2) ค่าเก้าอี้สำนักงาน 1,590.- บาท

5.          สมทบสร้างวัด : 1) อุทิศยอแซฟ บัวพา  วงศ์วาส 3,000.- บาท, 2) โรงเรียนบ้านดอนทอย มิสซาเปิดปีการศึกษา 2,180.- บาท ยอดรวม 52,880.- บาท

6.          ขอบคุณคุ้มประชาสุขสันต์ที่รับผิดชอบพิธีกรรมและทำความสะอาดวัดอาทิตย์นี้ กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไป คุ้มไผ่สีทอง

บรรยากาศการเรียนคำสอนของเด็กคำสอนวัดดอนทอย-หนองสนุก เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                         ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

25

06.30 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญพี่น้องดอนทอย-หนองสนุก

จันทร์-อังคาร

26-27

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

28

06.00 น.

ระลึกถึง น.อีเรเนโอ พระสังฆราช

 

พฤหัส-ศุกร์

29-30

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

 

เสาร์

01

06.00 น.

ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารี

 


พิธีแต่งงานระหว่างนายนันธิยะ  ดวงมาลัย กับ ลูซีอา ศิริรัตน์  คำเกษ เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2023