วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

การฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติ

 

การฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติ

อังคาร

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

อสร 6:7-8, 12, 14-20

ลก 8:19-21

พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าได้ให้บทเรียนสำคัญแก่บรรดาศิษย์คือ การออกจากครอบครัวเพื่อเห็นแก่พระเจ้าและพระอาณาจักรของพระองค์ ในดินแดนที่ให้ความสำคัญกับระบบเครือญาติ ย่อมเป็นเรื่องยากในการปฏิบัติ พระองค์มิได้ปฏิเสธครอบครัวของพระองค์ แต่ทรงทำให้ความสัมพันธ์แบบครอบครัวเป็นต้นแบบของการรู้จักพระเจ้าอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์อย่างสมบูรณ์ และทำงานเพื่อพระองค์อย่างร้อนรน

ในชีวิตคริสตชน ถัดจากพระเยซูเจ้าคือความศรัทธาภักดีต่อพระนางมารีย์ มารดาของพระองค์ พระวรสารนักบุญลูกาได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพระนางมารีย์และพระเยซูเจ้าในวัยเด็กมากที่สุด เป็นไปได้ว่า ลูกาได้ติดต่อกับพระนางมารีย์และได้ฟังคำบอกเล่าจากพระนางโดยตรง ข้อความตอนสั้น ๆวันนี้ ลูกาเล่าเพื่อแก้คำเล่าลือผิด ๆ เกี่ยวกับพระองค์ ที่นักบุญมาระโกเล่าว่าพระองค์เสียสติ ทำให้ครอบครัวและญาติพี่น้องของพระองค์พยายามนำตัวกลับบ้าน

พระวรสารนักบุญลูกาเล่าว่า พระนางมารีย์และญาติพี่น้องมาเยี่ยมพระเยซูเจ้า แต่ไม่อาจเข้าใกล้พระองค์ได้เพราะประชาชนมากมายห้อมล้อมพระองค์ ฝูงชนเหล่านี้เป็นดังรั้วมนุษย์ที่ขวางกั้นทำให้เข้าไม่ถึง แต่มีผู้เห็นเหตุการณ์และทูนพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่าน” (ลก 8:20) และพระองค์ตรัสตอบว่า “มารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ” (ลก 8:21)

คำตอบของพระเยซูเจ้าได้ให้ความกระจ่างว่า “ไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่สำคัญ แต่เป็นความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าในสายสัมพันธ์แห่งความรัก” ลูกาเลือกเล่าเรื่องนี้หลังจากได้เล่าอุปมาเรื่องผู้หว่านและเรื่องตะเกียง เพื่อเสนอเทววิทยาเรื่องพระวาจา ใครฟังพระวาจาของพระเจ้าเป็นดินดีที่เกิดผลมาก เขาเป็นดังตะเกียงที่วางไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน และเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเยซูเจ้า

พระเยซูเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้เราถวายเกียรติแด่พระนางมารีย์ในฐานะมารดาของพระองค์ แต่ด้วยเหตุผลสำคัญมากกว่านั่นคือ ในฐานะผู้มีความรักต่อพระเจ้าอย่างใกล้ชิด เพราะพระนางได้เปิดหัวใจทั้งครบต่อพระประสงค์ของพระเจ้า เพราะพระนางเป็นผู้เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า เพราะพระนางมีความเชื่อและความวางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง พระองค์ได้ขยายความของครอบครัวให้กว้างขึ้น ที่ผูกพันคนจำนวนมาด้วยพระวาจาของพระองค์และการนำไปปฏิบัติ

คริสตชนถูกเรียกร้องให้เลียนแบบพระนางมารีย์ ผู้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามพระวาจาและพระประสงค์ของพระเจ้า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38) ศิษย์พระคริสต์ต้องเจริญชีวิตตามพระวาจา ฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติในชีวิต เป็นเหมือนพระเยซูเจ้าทั้งวิธีคิดและการปฏิบัติ และทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นดุจพี่น้องร่วมสายโลหิต

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

ID LINE : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

25 กันยายน 2023

ภาพ : คอมีเซียมสัญจร, วัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ, สกลนคร; 2023-09-19

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

ตะเกียงที่ส่องสว่าง

 

ตะเกียงที่ส่องสว่าง

จันทร์

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

อสร 1:1-6

ลก 8:16-18

อุปมาเรื่องตะเกียงในพระวรสารนักบุญลูกาวันนี้ อ้างถึงตะเกียงที่จุดบริเวณประตูทางเข้าบ้านในยุคเฮลเลนิสติก (Hellenistic 323 BC -31 BC) เพื่อส่องสว่างแก่คนที่เข้าไปข้างในบ้าน ต่อมาได้มีการประยุกต์เรื่องตะเกียงส่องสว่างแก่คนต่างศาสนาที่เข้ามาในพระอาณาจักร ชาวยิวต้องไม่เก็บรักษาตะเกียงของตนไว้ หรือปิดบังแสงสว่างแห่งความเชื่อไว้สำหรับตนเองเท่านั้น แต่ต้องตั้งไว้บนเชิงตะเกียง เพื่อให้คนอื่นได้เห็นและรับรู้

ธรรมล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรได้รับการส่งมอบแก่บรรดาศิษย์ เพื่อเปิดเผยแก่มนุษย์ในโลก บรรดาอัครสาวกได้ดำเนินชีวิตเป็นตะเกียง ข่าวดีแห่งพระวรสารได้รับการเผยแพร่ดังแสงสว่าง ซึ่งส่องสว่างไปทุกซอกทุกมุมโดยไม่ปิดบัง แสงสว่างนี้ได้รับผ่านมาจากพระเยซูเจ้าดุจเดียวกับแสงอาทิตย์ได้รับพลังจากดวงอาทิตย์ ดังนั้น ข่าวดีของพระองค์ต้องเป็นดังอุปมาที่ทำให้เกิดความกระจ่างโดยไม่ปิดบังซ่อนเร้น

พระเยซูเจ้าตรัสกับเราชัดเจนว่า “ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาถังครอบไว้ หรือวางไว้ใต้เตียง แต่เขาย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง เพื่อคนที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้” (ลก 8:16) ในอดีตตะเกียงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และจำเป็นมากเพื่อส่องสว่าง เราต้องทำตัวเป็นประโยชน์ต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ด้วยการเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างสำหรับตัวเองเป็นลำดับแรก ก่อนช่วยผู้อื่นให้ได้รู้จัก รักและรับใช้พระองค์ในโลก

คริสตชนมีหน้าที่เป็นแสงสว่างของพระเยซูเจ้าในโลกที่กำลังต้องการ แสงสว่างของพระเยซูเจ้าได้รับการจุดในใจของเราตั้งแต่วันรับศีลล้างบาป เราต้องทำให้แสงสว่างนี้ฉายแสงผ่านทางชีวิตของเราเพื่อให้คนอื่นได้เห็น ในสัมพันธภาพแห่งความรักที่เรามีกับพระเยซูเจ้า และทำให้ความรักนี้ปรากฎผลในภาคปฏิบัติ ในงานเมตตาจิตที่เราปฏิบัติต่อผู้เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ และผ่านทางแบบอย่างชีวิตดีงามของเรา

คำพูดที่ว่า “กิจการดังกว่าคำพูด” เป็นความจริงที่ทุกคนเข้าใจดี คำตักเตือน หรือการเทศน์สอนไม่มีประโยชน์ใด ๆ หากผู้พูดมิได้ดำเนินชีวิตเป็นพยานให้คนอื่นได้เห็น ศิษย์พระคริสต์ต้องเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างแก่ทุกคน ดำเนินชีวิตเป็นแสงแห่งความรัก แสงแห่งความเมตตากรุณา แสงแห่งความอ่อนโยน แสงแห่งความเชื่อ แสงแห่งความหวัง และแสงแห่งความอดทน

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

ID LINE : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

24 กันยายน 2023

ภาพ : การล้างบาป, เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู นันธิชา ดวงมาลัย, วัดดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร; 2023-09-23

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

สารวัดดอนทอย-หนองสนุก, ปีที่ 1 ฉบับที่ 17

 

สารวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

ปีที่ 1 ฉบับที่ 17,  อาทิตย์ที่ 24  กันยายน  2023 (2566) : http.//dondaniele.blogspot.com

103 หมู่ 6 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

พิธีล้างบาปเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู นนธิชา ดวงมาลัย เสาร์ที่ 23 กันยายน 2023
         พี่น้องที่รัก อุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่นแสดงให้เห็นความยุติธรรมและความใจดีมีเมตตาของเจ้าของสวนองุ่น ที่ให้โอกาสคนว่างงานมาทำงานในสวนองุ่นโดยตกลงค่าจ้าง 1 เหรียญ ซึ่งเป็นค่าจ้างสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัวในหนึ่งวัน อีกทั้งยังรับอีกหลายกลุ่มมาทำงาน เมื่อถึงเวลาจ่ายค่าจ้างได้จ่ายให้คนละ 1 เหรียญเท่ากัน เป็นความยุติธรรมตามที่ได้ตกลง รวมถึงคนมาทีหลังทำงานเพียงชั่วโมงเดียว เป็นความใจดีมีเมตตาต่อคนที่ต้องเลี้ยงตนเองและครอบครัวด้วยเงินจำนวนดังกล่าว

พระเจ้าทรงเป็นองค์ความดีบริบูรณ์ พระองค์มิได้มีจิตใจคับแคบและเห็นแก่ตัวเหมือนมนุษย์ แต่ทรงพระทัยดีอย่างล้นเหลือและพระทัยเมตตาหาที่สุดมิได้ พระองค์ประทานความสามารถและพระพรแก่เราทุกคน มากกว่าที่เราสมควรได้รับด้วยซ้ำ ให้เราได้เงียบสักครู่หนึ่ง กราบขอสมาโทษพระเจ้า หากเราไม่ได้ตระหนักถึงพระทัยดีและพระทัยเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเรา

 บทอ่านที่ 1 : อสย 55:6-9 เรามักมองดูพระเจ้าด้วยความคิดแบบมนุษย์โดยคิดว่า พระองค์ทรงมีจิตใจคับแคบเหมือนอย่างเรา แต่ประกาศกอิสยาห์บอกเราว่า “ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา” ประกาศกเตือนเราให้วางใจในพระเจ้า “จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบ จงทูลขอเมื่อพระองค์อยู่ใกล้”

คอมีเซียมสัญจร วัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ อังคารที่ 19 กันยายน 2023
          บทอ่านที่ 2 : ฟป 1:20ค-24
, 27ก นักบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ขณะถูกจองจำอยู่ในคุกรอความตาย และเกิดความคิดสองอย่างในตัวท่าน ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้กลุ่มคริสตชน หรือไปอยู่กับพระเยซูเจ้า ท่านได้อธิษฐานภาวนาขอให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงประสงค์สำหรับตัวท่าน และท่านได้ตอบรับต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการ

พระวรสาร : มธ 20:1-16 พระเจ้าทรงเรียกทุกคนให้มาทำงานในอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรัก เพื่อให้ทุกคนได้พบความรอดนิรันดร เราควรทำงาน หรือทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มิใช่เพื่องาน หรือหวังสินจ้างรางวัล แต่เพื่อการรับใช้พระเจ้าและพี่น้องด้วยความยินดี คุณค่าแห่งการรับใช้ของเราวัดได้จากความรักและความใจกว้างที่เราแสดงออกต่อกัน

คอมีเซียมสัญจร วัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ อังคารที่ 19 กันยายน 2023
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.    ขอคำภาวนาเพื่อพ่อยวง ยนทา  ไชยดวง ซึ่งป่วยหนัก รวมถึงผู้เจ็บป่วยในหมู่บ้านของเราทุกคน

2.    อังคารที่ 26 กันยายน 2023 อบรมครูคำสอนที่วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

3.    พุธที่ 27 กันยายน 2023 เยี่ยมและให้กำลังใจคุณพ่อมีคาแอล ปริญญา เสมอพิทักษ์ ที่วัดแม่พระนิรมล โนนสวรรค์

4.    เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2023 เชิญร่วมฉลองและสนับสนุนกระแสเรียกบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ มีซองบอกบุญจากบ้านเณร และพี่น้องที่ประสงค์จะทำโรงทาน หรืออาหารเลี้ยงพระสงฆ์โอกาสฉลองบ้านเณร ให้มาแจ้งที่พ่อ หรือคุณพ่อฉัตรชัย นิลเขตได้

5.    เชิญตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนระดับชาติ ระหว่าง 15-20 ตุลาคม 2023   โรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น

6.    เงินทาน : เสาร์ 1,124.- บาท, อาทิตย์ 3,385.- บาท, เงินต้น 2,980.- บาท และเงินยุวธรรมทูต  1,008.- บาท และรายจ่าย : 1) ค่าไฟฟ้า 4,071.- บาท, 2) ค่ายาสามัญประจำบ้าน 520.- บาท

7.    เงินสมทบสร้างวัด : 1) นายชัยโย  ไชยดวง 1,000.- บาท, 2) นางทองใคร  ไตรวงศ์ย้อย 1,000.- บาท (รวม 202,770.- บาท)

8.    ขอบคุณ คุ้มไผ่สีทองที่รับผิดชอบพิธีกรรมและทำความสะอาดวัดสัปดาห์นี้ คุ้มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไป คุ้มแสนสมหมาย

พลมารีย์คูเรียแม่พระฟาติมา  ภาวนาและประชุม อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                       ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

24

06.30 น.

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญพี่น้องดอนทอย-หนองสนุก

จันทร์

25

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

 

อังคาร

26

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

27

06.00 น.

ระลึกถึง น.วินเซนต์เดอปอล พระสงฆ์

 และเพื่อนมรณสักขี

พฤหัสบดี

28

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

 

ศุกร์

29

06.00 น.

ฉลองอัครทูตสวรรค์มีคาแอล กาเบรียล และราฟาแอล

 

เสาร์

30

06.00 น.

ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์

 


พิธีล้างบาปเทเรซา นนธิชา ดวงมาลัย บุตรีของนายนันธิยะ-ลูซีอา ศิริรัตน์ คำเกษ เสาร์ที่ 23 กันยายน 2023

เมตตาและยุติธรรม

 

เมตตาและยุติธรรม

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

ปี A

อสย 55:6-9

ฟป 1:20-24,27

มธ 20:1-26

บทนำ

ฤดูเก็บผลองุ่นในปาเลสไตน์เริ่มปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นกันยายนของทุกปี เป็นห้วงเวลาที่เจ้าของสวนต้องการคนงานมากที่สุด เพราะต้องเร่งเก็บผลองุ่นให้เสร็จก่อนฤดูฝนช่วงกลางเดือนกันยายน เวลาทำงานสำหรับชาวยิวเริ่มต้นตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น นายจ้างอาจจ้างคนมาทำงานตอนหกโมงเช้า เก้าโมงเช้า เที่ยงวัน บ่ายสามโมง และห้าโมงเย็น  เป็นไปได้ที่เจ้าของสวนใช้คนออกไปหาคนงานในตอนห้าโมงเย็น หากต้องเร่งเก็บผลองุ่นให้เสร็จ

อุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่น เป็นอุปมาที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องหนึ่งของพระเยซูเจ้า ซึ่งมีแต่เฉพาะในพระวรสารนักบุญมัทธิวเท่านั้น อุปมาได้สะท้อนภาพความเป็นจริงในระยะเริ่มแรกของพระศาสนจักร ชาวยิวที่กลับใจเป็นคริสตชนมีความรู้สึกว่า คนต่างศาสนาที่กลับใจทีหลัง อยู่ในฐานะเท่าเทียมกับพวกเขาซึ่งมาก่อนและคิดว่า ตนควรได้รับสิทธิพิเศษ ความรู้สึกนี้ได้กลายเป็นปัญหาโต้แย้งในหมู่อัครสาวก และอุปมานี้ได้ให้คำตอบต่อปัญหานี้

ความอิจฉาริษยามักสร้างปัญหาให้กับปัจเจกบุคคลและหมู่คณะทุกยุคสมัย อย่างที่เราได้ยินในอุปมาวันนี้ คนงานที่มาทำงานก่อนเกิดความรู้สึกไม่พอใจ “ทำไมเจ้าของสวนจ่ายค่าจ้างแก่คนงาน ที่ทำงานมาตลอดทั้งวัน (12 ชั่วโมง) กับคนที่ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวในจำนวนเท่ากัน ดูไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย เพราะคนที่ทำงานมากกว่าสมควรได้รับค่าจ้างมากกว่า” นี่เป็นวิธีคิดและการตัดสินแบบมนุษย์ในสังคมปัจจุบันที่เราคุ้นเคย

 

1.        เมตตาและยุติธรรม

อุปมาได้แสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมและความใจดีมีเมตตาของเจ้าของสวนองุ่น ที่ให้โอกาสคนว่างงานมาทำงานในสวนองุ่นโดยตกลงค่าจ้าง 1 เหรียญ ซึ่งเป็นค่าจ้างสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัวในหนึ่งวัน อีกทั้งยังรับอีกหลายกลุ่มมาทำงาน เมื่อถึงเวลาจ่ายค่าจ้างได้จ่ายให้คนละ 1 เหรียญเท่ากัน เป็นความยุติธรรมตามที่ได้ตกลง รวมถึงคนมาทีหลังทำงานเพียงชั่วโมงเดียว เป็นความใจดีมีเมตตาต่อคนที่ต้องเลี้ยงตนเองและครอบครัวด้วยเงินจำนวนดังกล่าว

อุปมานี้ได้เปิดเผยให้ทราบถึงพระทัยเมตตาและพระยุติธรรมของพระเจ้า ที่เปิดต่อทุกคนเท่าเสมอกัน พระเจ้าทรงเป็นเหมือนบิดาที่ใจดีมีเมตตา บิดาย่อมไม่รักบุตรคนโตมากกว่าคนเล็ก แม้คนโตเกิดก่อนและอายุมากกว่า ความรักไม่สามารถคิดคำนวณเป็นตัวเลขมากน้อย สมาชิกของครอบครัวย่อมเป็นที่รักของบิดาเท่ากัน เพราะต่างเป็นบุตรชายหญิงของบิดาเหมือนกัน ดังนั้น ในครอบครัวของพระเจ้า ทุกคนเป็นที่รักของพระเจ้าเท่าเสมอกัน

คนงานที่ไม่พอใจและอิจฉาริษยาเพราะความเห็นแก่ตัวของพวกเขา ที่ไม่เปิดใจต่อพระทัยเมตตาของพระเจ้า ซึ่งสะท้อนชีวิตของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีที่คิดว่า พวกเขาต้องเป็นพวกแรกในพระอาณาจักรและดีกว่าคนอื่น ทำให้พวกเขาแยกตัวออกไปจากคนอื่นและหมู่คณะ อีกทั้ง ยังตำหนิชาวยิวที่คิดว่า ตนเองเป็นชนชาติที่ได้รับเลือกสรรจากพระเจ้า และควรได้รับสิทธิพิเศษ พวกเขารู้สึกไม่พอใจที่พระเจ้าให้สิทธิพิเศษแก่คนต่างชาติที่มาทีหลัง

2.        บทเรียนสำหรับเรา

อุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่นได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก เราต้องเลียนแบบพระทัยเมตตาของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเรา แต่เป็นพระทัยเมตตาล้นเหลือของพระองค์ที่มีต่อทุกคน แม้คนบาปและคนต่างศาสนา พระหรรษทานของพระเจ้าจำเป็นสำหรับการเข้าในอาณาจักรของพระองค์ และประทานให้ทุกคนเท่าเสมอกัน มากกว่าที่เราสมควรได้รับด้วยซ้ำ ดังนั้น เราควรตอบสนองในลักษณะเดียวกัน ด้วยการยื่นมือช่วยเหลือคนขัดสน ไม่ควรบ่นว่า หรืออิจฉาริษยากัน

ประการที่สอง เราต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม พระเจ้าไม่ได้มองดูที่งาน หรือความดีที่เราทำ แต่ทรงมองดูที่ความจำเป็นของเรา เจ้าของสวนจ่ายค่าจ้างให้คนงานคนละหนึ่งเหรียญตามที่ตกลง นี่คือความยุติธรรม เจ้าของสวนคิดถึงหัวอกของคนว่างงานและใช้เงินที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือทุกคน เงินหนึ่งเหรียญคือค่าจ้างที่จำเป็นสำหรับเลี้ยงตัวเองและครอบครัวในหนึ่งวัน หากได้น้อยกว่านี้ ย่อมทำให้ครอบครัวของเขาต้องหิวโหยในคืนนั้นและวันรุ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ประการที่สาม เราต้องรักทุกคน ความรักของพระเจ้าไม่แบ่งแยก ไม่มีเงื่อนไข และไร้ขีดจำกัด ทรงรักทุกคนโดยเฉพาะคนขัดสนที่ขาดสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ทรงพอพระทัยนำเขามาทำงานในอาณาจักรของพระองค์ “จงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิด ฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควร” (มธ 20:4) เพื่อให้เขาได้มีความสุขกับพระองค์ ดังนั้น ไม่ว่าเราจะเป็นคริสตชนช้า หรือเร็ว เราต่างเป็นที่รักของพระเจ้าที่ทรงรักและต้อนรับทุกคน

บทสรุป

พี่น้องที่รัก อุปมาได้แสดงถึงพระทัยเมตตาและพระยุติธรรมของพระเจ้า ทรงเลือกผู้ที่พอพระทัยอย่างอิสระ ซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจด้วยวิธีคิดแบบมนุษย์ ทรงเรียกทุกคนให้มาทำงานในอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรัก เพื่อให้ทุกคนได้พบความรอดนิรันดร เราควรทำงาน หรือทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยความยินดี คุณค่าแห่งการรับใช้ของเราวัดได้จากความรักและความใจกว้างที่เราแสดงออกต่อกัน

เราต้องเลียนแบบความใจดีมีเมตตาและความยุติธรรมของพระเจ้า ทั้งในคำพูดและการกระทำในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ต่อผู้เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ มีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่ทำให้เราคู่ควรกับรางวัลที่ทรงสัญญา ศิษย์พระคริสต์ต้องไม่อิจฉาริษยา โลภ และเห็นแก่ตัว ที่นำไปสู่ความแตกแยกของสังคมและหมู่คณะ แต่ทำงานที่รับมอบหมายด้วยความผิดชอบและทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด โดยมีความยุติธรรมและความเมตตาเป็นฐาน

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

ID LINE : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

23 กันยายน 2023

ภาพ : การเกี่ยวข้าวของชาวนาบัว, วานรนิวาส, สกลนคร; 2011-11-15