วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 24สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 1  ฉบับที่ 24   วันที่ 25  ตุลาคม  ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230. 086-231-3231

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
การสวดสายประคำตามบ้านของชุมชนวันป่าพนาวัลย์
พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้ได้อธิบายให้เราทราบว่าพระเยซูเจ้าได้แสดงความเมตตากรุณาและความรักของพระบิดาเจ้าสวรรค์ ด้วยการรักษาชายตาบอดที่ชื่อบาร์ทิเมอัส พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่บาร์ทิเมอัสที่เมืองเยริโค และบาร์ทิเมอัสได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของเขาด้วยการร้องหาพระองค์ ความเชื่อนี้ทำให้เขาได้รับการรักษาอาการบอดมืดฝ่ายกายและจิตใจ
ให้เราได้ถามตัวเราเองว่า เราได้กลายเป็นคนตาบอดขณะที่มีตาดีบ้างไหม ให้เราได้มาหาพระเยซูเจ้าผ่านทางการภาวนาด้วยความเชื่อ เพื่อพระองค์จะได้รักษาอาการบอดมืดในใจเรา เปิดตาและใจของเรา ให้สามารถมองเห็นความดีของผู้อื่นและการประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวเพื่อนพี่น้อง เป็นต้นในครอบครัว หมู่คณะและหมู่บ้านของเรา เพื่อเราจะได้เป็นเครื่องหมายของผู้มีความเชื่อและศิษย์ที่แท้จริงของพระคริสตเจ้า
 การสวดสายประคำคืนที่ยี่สิบสี่ที่บ้านของนางอมรศรี คำผาเยือง
บทอ่านที่หนึ่ง พระเจ้าได้ให้คำมั่นสัญญากับประชากรอิสราแอลถึงอิสรภาพจากการเป็นทาส ความชื่นชมยินดีและการปลอบโยนผ่านทางประกาศกเยเรมีย์ พระเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยในยามที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ พระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่เยี่ยงบิดาที่ดูแลลูก เราต้องมีความมั่นใจในความช่วยเหลือของพระองค์
บทอ่านที่สอง พระเยซูเจ้าได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าให้เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ดังนั้นพระสงฆ์แต่ละองค์จึงได้รับเลือกสรรจากพระเจ้าเพื่อเป็นตัวแทนของพระเจ้าและมนุษย์ในการถวายของถวายและเครื่องบูชา ซึ่งชีวิตของเขาจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบุคคลอื่น ดังเช่นพระเยซูเจ้าที่ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเป็นการถวายบูชาตลอดมา
พระวรสาร ในบริบทของพระวรสารวันนี้ ถือเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของพระเยซูเจ้าสู่กรุงเยรูซาเล็มผ่านเมืองเยริโค เมืองที่มั่งคั่งและศูนย์กลางทางการค้าตั้งอยู่ห่างจากเยรูซาเล็ม 15 ไมล์ ขณะที่กำลงเสด็จผ่านเยริโคพระองค์ได้รักษาคนตาบอดที่ชื่อบาร์ทิเมอัส ซึ่งเป็นบุคคลที่น่าสงสาร นับเป็นอัศจรรย์สุดท้ายของพระเยซูเจ้าตามบันทึกของนักบุญมาระโก
การสวดสายประคำตามบ้าน วันที่ 24 ตุลาคม 2015
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       วันที่ 25-29 ตุลาคม 2015 ค่ายกระแสเรียกคณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ ขอเชิญเด็กหญิงที่เรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่สนใจ เข้าร่วมค่ายและสัมผัสชีวิตนักบวชได้ที่อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่
2)       วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2015 งดส่งศีลมหาสนิท เนื่องจากคุณพ่อจะไปร่วมมิสซาภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่นาโพธิ์
3)       วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2015 พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแก่ผู้ล่วงลับที่วัดป่าพนาวัลย์ เวลา 19.00 น. ขอเชิญพี่น้องทุกคนมาร่วมภาวนาอุทิศให้กับปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้องที่ล่วงลับของเรา
4)       มีซองมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ซึ่งซองนี้ทางวัดของเราจะรวบรวมส่งให้กับทางอัครสังฆมณฑลฯเหมือนเช่นทุกปี
5)       ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันเตรียมงานและทำต้นเงินและอาหารมาสมทบในงานวันภาวนาอุทิศแก่พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ วันอาทิตย์ที่  18 ตุลาคม ที่ผ่านมา
6)       เงินทานวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2015 (10.00 น.) รวม 2,322.- บาท, เงินต้นและซองทำบุญอุทิศให้พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ 21,950.- บาท และค่าใช้จ่ายค่าอาหาร เทียนและดอกไม้ 4,637.- บาท (คงเหลือเงิน 17,313.- บาท)
 บรรยากาศการถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระหลังการสวดสายประคำ
พิธีมิสซาและบ้านที่สวดสายประคำ
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
บ้านที่สวดสายประคำ
วันอาทิตย์
25
10.00 น.
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
บ้านยายซอนและบ้านลุงโต้น
วันจันทร์
26
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
บ้าน น.ส.นาฎฤดี คำผาเยือง
วันอังคาร
27
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
บ้านนางโต้น
วันพุธ
28
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
บ้านนายบุญมี รัตนวิจิตร
วันพฤหัสบดี
29
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
บ้านนายเรียนชัย ศรีครชุม
วันศุกร์
30
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
บ้านนายสามล เชียรพลแสน
วันเสาร์
31
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
บ้านลุงตอย

เด็กๆ คืออนาคตของวัดและพระศาสนจักร
 

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 23


สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 1  ฉบับที่ 23   วันที่ 18  ตุลาคม  ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230. 086-231-3231

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงพระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์
พี่น้องที่รัก ทุกคนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ขึ้นสู่ตำแหน่งแห่งอำนาจที่อยู่เหนือทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ศิษย์ของพระเยซูเจ้า แต่พระเยซูเจ้าได้ให้บทเรียนแก่ศิษย์ของพระองค์รวมถึงเราแต่ละคน เพื่อจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องเป็นคนรับใช้ เพื่อจะเป็นที่หนึ่งต้องรับใช้ทุกคน พระองค์มิได้เสด็จมาเพื่อให้คนอื่นรับใช้ แต่เพื่อรับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของพระองค์เป็นสินไถ่มนุษย์ทั้งมวล
ดังนั้น เพื่อจะเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า เราต้องตอบรับการเรียกเพื่อรับใช้ผู้อื่นเช่นเดียวกับพระองค์ ในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระองค์ได้มอบแบบอย่างแห่งการรับใช้ด้วยการล้างเท้าบรรดาสาวก และตรัสกับพวกเขาให้ทำเช่นเดียวกัน พระองค์สอนเราว่า ตำแหน่งหมายถึงภาระหน้าที่มิใช่เกียรติยศ ต้องรับใช้มากกว่าที่จะตั้งตนเป็นนาย
 ทำบุญอุทิศให้พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2015
บทอ่านแรก พระวาจาตอนนี้เป็นบทเพลงของผู้รับใช้พระยาเวห์บทที่สี่ ประกาศกอิสยาห์ประกาศและบรรยายถึงพระแมสิยาห์ ซึ่งทุกคนคาดคอยว่าจะเสด็จมาในฐานะ “ผู้รับใช้ของพระเจ้า” เพื่อไถ่บาปมนุษย์ ผู้รับใช้ของพระยาเวห์รับใช้และสิ้นพระชนม์เพื่อผู้อื่น ซึ่งเตือนเราว่าเราจะต้องรับใช้ผู้อื่นเช่นเดียวกัน
บทอ่านที่สอง จดหมายถึงชาวฮีบรูบอกให้เราทราบว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นมหาปุโรหิตของเรา ผู้เสด็จเข้าในพระวิหารของสวรรค์เพื่อภาวนาสำหรับเรา พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับเราในการแบกรับความทรมานของโลก ดังนั้น เราจึงต้องมีความเชื่อมั่นในพระเยซูเจ้า มหาปุโรหิตของเรา
พระวรสาร พระเยซูเจ้าได้ท้าทายบรรดาอัครสาวก ในการรับใช้และมอบชีวิตของตนเองเพื่อผู้อื่น อย่างที่พระองค์ทรงกระทำ ความยิ่งใหญ่สำหรับพระองค์ไม่อยู่ที่ตำแหน่ง แต่อยู่ที่การรับใช้ซึ่งกันและกัน ตำแหน่งในพระอาณาจักรของพระองค์คือการรับใช้ทุกคนด้วยความรัก ความสุภาพและความเสียสละโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว
 หลังพิธีมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ท่านนายกมรกต พาพรมลิก มาร่วมงานด้วย
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2015 พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศส่วนกุศลให้พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ โอกาสครบรอบ 17 ปีแห่งมรณกรรม หลังมิสซาขอเชิญรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมทำบุญ ทำอาหารมาสมทบและช่วยกันเตรียมงานในครั้งนี้
2)       วันที่ 18-22 ตุลาคม 2015 ค่ายกระแสเรียกบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ ขอเชิญเด็กชายที่เรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไปที่สนใจ แจ้งความจำนงและรับใบรับรองได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส
3)       วันที่ 25-29 ตุลาคม 2015 ค่ายกระแสเรียกคณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ ขอเชิญเด็กหญิงที่เรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่สนใจ เข้าร่วมค่ายและสัมผัสชีวิตนักบวชได้ที่อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่
4)       การก่อสร้างซุ้มประตูทั้งสองด้าน ตอนนี้ยกโครงหลังคาตั้งเสาแล้ว เหลือเพียงงานมุงหลังคา ทำเชิงชายและงานทาสี ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มีส่วนในการสร้างครั้งนี้
5)       เงินทานวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2015 (10.00 น.) รวม 806.- บาท
 คุณพ่อทวีชัย ศรีวรกุล นำเณรีและเยาวชนจากจันทร์เพ็ญมาแข่งขันวอลเลย์บอล
กับเยาวชนวัดป่าพนาวัลย์ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2015
พิธีมิสซาและบ้านที่สวดสายประคำ
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
บ้านที่สวดสายประคำ
วันอาทิตย์
18
10.00 น.
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
บ้านลุงดสกล ราชัย และบ้านลุงดี-ป้าตุ่น
วันจันทร์
19
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
บ้านนางอรชร และบ้านตาวัลย์
วันอังคาร
20
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
บ้านนายแดง-นางเล็ก
วันพุธ
21
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
บ้านนายสมคิด บุญเชิด
วันพฤหัสบดี
22
06.00 น.
ระลึกถึง น.ยอห์นปอลที่ 2 พระสันตะปาปา
บ้านยายสมคิด พะโค และนางเพ็ญมาลัย
วันศุกร์
23
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
บ้านนางแอ้ว
วันเสาร์
24
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
บ้านนางอมรศรี คำผาเยือง

 ขอบคุณไม้กวาดและขนมจากคุณพ่อทวีชัย ศรีวรกุล อดีตเจ้าอาวาส