วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 207

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 207 อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

ฉลองครบรอบ 50 ปี 25 ปี และปฎิญาณตนตลอดชีพของคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ 
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เสาร์ที่ 30 เมษายน 2022

พี่น้องที่รัก ในการเริ่มงานประกาศเทศน์สอน พระเยซูเจ้าทรงเรียกและเลือกอัครสาวกสิบสององค์ ทรงเลือกซีโมนให้เป็นหัวหน้า ทรงเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็น เปโตร (ศิลา) และบนศิลานี้พระองค์จะตั้งพระศาสนจักรของพระองค์ พร้อมกับมอบกุญแจแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ให้กับเปโตร (มธ 16:18-19) เปโตรจึงเป็นพระสันตะปาปาองค์แรก และตำแหน่งของเปโตรได้รับการส่งมอบต่อมาจนถึงปัจจุบัน พระสันตะปาปาทรงเป็นผู้นำพระศาสนจักรและผู้สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตร

พระวรสารวันนี้ได้เล่าถึงคำสารภาพของเปโตร พระเยซูเจ้าทรงตรัสถามเปโตร 3 ครั้งว่า ท่านรักเราไหม (ยน 21:15, 16, 17) เพื่อให้โอกาสแก่เปโตรได้ยืนยันความรักของท่านที่มีต่อพระองค์ 3 ครั้ง เท่ากับที่ท่านเคยปฏิเสธพระองค์ก่อนหน้านั้น 3 ครั้ง ถือเป็นการพิสูจน์รักแท้ของเปโตรที่มีต่อพระองค์ การปฏิเสธพระอาจารย์ถูกแทนที่ด้วยความรักแท้

ฉลองครบรอบ 50 ปี 25 ปี และปฎิญาณตนตลอดชีพของคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ 
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เสาร์ที่ 30 เมษายน 2022

          บทอ่านที่หนึ่ง
หนังสือกิจการอัครสาวกได้แสดงให้เห็นถึงการที่บรรดาอัครสาวก ได้แบ่งปันความยินดีแห่งการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้ากับผู้อื่น ความตายของพระองค์มิใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นชัยชนะ จนผู้มีอำนาจสั่งให้เลิกพูดเกี่ยวกับชายคนนั้น แต่เปโตรและบรรดาอัครสาวกได้ยืนยันว่า เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์

บทอ่านที่สอง หนังสือวิวรณ์ได้ใช้ภาษาภาพพจน์เพื่อปลอบใจคริสตชนให้มีความเชื่อว่า พระเยซูเจ้ายังทรงพระชนมอยู่และพระเจ้าทรงเชิดชูพระองค์ขึ้น โดยเปรียบเทียบพระเยซูเจ้ากับลูกแกะที่ถูกฆ่าถวายเป็นเครื่องบูชาในพระวิหาร ทรงเป็นชุมพาของพระเจ้าผู้ยกบาปของโลก

พระวรสาร หลังจากการยืนยันความรัก 3 ครั้งของเปโตร  พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรว่า จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด นี่คือ หน้าที่แห่งความรัก ต่อพระเยซูเจ้า ที่ต้องแสดงออกด้วยการรักและรับใช้ผู้อื่น ซึ่งล้วนแต่อยู่ในฝูงแกะของพระองค์เช่นเดียวกัน เราสามารถพิสูจน์ความรักต่อพระเยซูเจ้าได้โดยการรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์เท่านั้น

พี่น้องโนนค้อแห่กันหลอนหลังฉลองวัด อาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ทำโรงทานและไปร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี, 25 ปีการปฏิญาณตนในชีวิตนักบวช  และการปฏิญาณตนตลอดชีพของคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณโมทนาคุณพระเจ้า ของซิสเตอร์มารีอา นวลมณี ถิ่นวัลย์ ที่วัดนักบุญมารีอาชาวมักดาลา เวลา 10.00 น.

2.          ขอบคุณ บร.ยอแซฟ ทรัพย์สิน พิชัยคำ กับ บร.ยอห์น ชนะนันท์ ศรีวะพันธ์ ที่ได้มาช่วยงานที่วัดของเรา

3.          เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2022 เชิญร่วมฉลองอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

4.          เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2022 เชิญร่วมฉลองนักบุญอันตนและพิธีบวชพระสงฆ์ : สังฆานุกรยอแซฟ ลิขิต สัพโส ลูกวัดนาจาร กับ สังฆานุกรเปโตร สิทธิฤทธิ์ นันสีทอง ลูกวัดจันทร์เพ็ญ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 10.00 น.

5.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,981.- บาท, จ่ายค่าไฟฟ้า 1,751.- บาท และสร้างซุ้มประตู : ครอบครัวเสริมสกุล อุทิศให้บอนิฟาส ประทุม เสริมสกุล 3,000.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,435.- บาท, เงินฉลองวัด : รายรับ 128,410.- บาท, รายจ่าย 47,770.- บาท,  รายรับสูงกว่ารายจ่าย 80,640.- บาท, สมทบก่อสร้างวัด 52,440.- บาท และเงินสดเก็บไว้ในบัญชีเหรัญญิก 28,200.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 9-10 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 1-2 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

พี่น้องโนนค้อนำพระรูปแม่พระและนักบุญยอแซฟเข้าเก็บในวัด อาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

01

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

02

06.45 น.

ระลึกถึง น.อาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์

 

อังคาร

03

06.45 น.

ฉลอง น.ฟิลิปและ น.ยากอบ อัครสาวก

 

พุธ-เสาร์

04-07

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

 

ฉลองครบรอบ 50 ปี 25 ปี และปฎิญาณตนตลอดชีพของคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ 
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เสาร์ที่ 30 เมษายน 2022

 

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 206

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 206 อาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

รา

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา (ฉลองพระเมตตา)

พิธีเสกพื้นที่ก่อสร้างและตั้งเสาเอก บ้านพักพระสงฆ์แห่งพระเมตตา วัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ โดยพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี เสาร์ที่ 23 เมษายน 2022

พี่น้องที่รัก การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าถือเป็นหัวใจสำคัญของคริสตศาสนา ดังที่นักบุญเปาโลกล่าวว่า ถ้าพระคริสตเจ้าไม่กลับคืนพระชนมชีพการเทศน์สอนและความเชื่อของเราก็เป็นสิ่งไร้ค่า บรรดาอัครสาวกได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา ทรงกินดื่ม และตรัสสอนพวกเขาถึงข้อความเชื่อ เพื่อเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการแบ่งปันและสร้างความเชื่อสำหรับพระศาสนจักรยุคแรกเริ่ม

บทอ่านวันนี้ได้ชี้ไปที่พระเมตตาของพระเจ้า ความวางใจและการให้อภัยบาป พระเจ้าทรงเป็นองค์แห่งความเมตตา ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงแสดงความเมตตาของพระองค์แก่เรามนุษย์ ด้วยการส่งบุตรสุดที่รักของพระองค์ให้มาเป็นพระผู้ไถ่บาปเรา ด้วยการรับทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพ

พิธีล้างบาปเด็กคำสอนวัดดอนม่วย ศุกร์ที่ 22 เมษายน 2022

       บทอ่านที่หนึ่ง
ได้แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาแห่งฤดูใบไม้ผลิในพระศาสนจักร ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความยินดีปัสกา นั่นคือการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ได้ทำให้คริสตชนผู้มีความเชื่อมีกำลังใจในการเอาชนะความยากลำบากต่าง ๆ ในชีวิต การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าคือแหล่งพลังแห่งความยินดี ความหวัง และสันติสุขแท้จริงของชีวิตคริสตชน

บทอ่านที่สอง ยอห์นได้เน้นให้เห็นถึงพันธะแห่งรักระหว่างคริสตชนกับพระบิดาเจ้า ในฐานะที่เป็นการแสดงออกถึงสันติสุขแห่งปัสกา ซึ่งมีรากฐานอยู่ที่การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ความเชื่อเรื่องการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ทำให้คริสตชนที่กำลังทนทุกข์เพราะการเบียดเบียนมีความหวัง เนื่องจากพระเยซูเจ้าได้ทรงชนะบาปและความตาย

พระวรสาร พระเยซูเจ้าได้ปรากฏพระองค์ให้บรรดาศิษย์ได้เห็นและทรงมอบสันติสุขแก่พวกเขา สันติสุขที่ว่านี้ คือความชื่นชมยินดีและความสุขอันเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคน สันติสุขนี้อยู่ภายในใจของเราแต่ละคนในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและผู้อื่น พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์ สันติราชา ที่นำเราไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้า

เด็กรับศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรกวัดดอนม่วยและวัดโนนค้อ โดยพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี เสาร์ที่ 23 เมษายน 2022
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องดอนม่วยที่ทำต้นเงินไปร่วมฉลองวัดโนนค้อ และขอบคุณพี่น้องโนนค้อทุกคนที่ช่วยกันเตรียมงานฉลองวัด พิธีเสกสถานที่ก่อสร้างและตั้งเสาเอกบ้านพักพระสงฆ์แห่งพระเมตตา เมื่อเสาร์ที่ 23 เมษายน 2022 ที่ผ่านมา

2.          เสาร์ที่ 30 เมษายน 2022 เชิญร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี, 25 ปีการปฏิญาณตนในชีวิตนักบวช และร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองการปฏิญาณตนตลอดชีพของคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ (ซิสเตอร์มารีอา นวลมณี ถิ่นวัลย์) เวลา 10.00 น.

3.          เงินทานวัดดอนม่วย 4,349.- บาท, รับเงินขายปาล์ม 1,500.- บาท และรับเงินทำบุญซื้อน้ำและไข่ปัสกา 2,800.- บาท

4.          เงินทานวัดโนนค้อ 2,115.- บาท, เงินนมัสการกางเขน 394.- บาท, เงินทานตื่นเฝ้าปัสกา 749.- บาท และเงินทานมิสซาเอกวาร 938.- บาท เงินสร้างวัด 1) ครอบครัวนางปราณี กุลวงศ์ 1,000.- บาท, 2) เงินต้นอุทิศให้วิกตอร์ ทักษ์ศิลป์ ฮุงหวล 2,400.- บาท, 3) ครอบครัวอากาทา สารภี อุงอำรุง 5,000.- บาท, 4) คุณเอื้อมเดือน กิจสกุล 1,000.- บาท และจ่ายค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง (งวดแรก) 250,000.- บาท

5.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 7-8 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9-10 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

นางรำบายศรีสู่ขวัญโอกาสฉลองวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ เสาร์ที่ 23 เมษายน 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

24

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา (ฉลองพระเมตตา)  วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

25

06.45 น.

ฉลอง น.มาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

 

อังคาร-พฤหัส

26-28

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

 

ศุกร์

29

06.45 น.

ระลึกถึง น.กาทารีนาแห่งซีเอนา พรหมจารี

 

เสาร์

23

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

 

พิธีเสกพื้นที่ก่อสร้างและตั้งเสาเอก บ้านพักพระสงฆ์แห่งพระเมตตา วัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ โดยพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี เสาร์ที่ 23 เมษายน 2022