วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

การเชื่อฟังและปลา 153 ตัว


การเชื่อฟังและปลา 153 ตัว

วันศุกร์
อัฐมวารปัสกา
กจ 4:1-12
ยน 21:1-14

การที่บรรดาอัครสาวกกลับไปที่กาลิลี เป็นการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของพระเยซูเจ้า ที่ตรัสกับพวกผู้หญิงที่พระคูหา “จงไปแจ้งข่าวแก่พี่น้องของเราให้ไปยังแค้วนกาลิลี เขาจะพบเราที่นั่น” (มธ 28:10) และพระองค์ได้ปรากฏพระองค์ให้พวกเขาได้เห็นเป็นครั้งที่สาม นับตั้งแต่กลับคืนชีพที่ริมฝั่งทะเลสาบทิเบริอัส (อีกชื่อหนึ่งของทะเลสาบกาลิลี)

เปโตรและสาวกคนอื่นๆ ได้ออกไปจับปลาซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของพวกเขาก่อนที่จะติดตามพระเยซูเจ้า คืนนั้นทั้งคืนผ่านไปอย่างไร้ผลพวกเขาจับปลาไม่ได้เลย พอรุ่งสางพระเยซูเจ้าได้ปรากฏมาแต่พวกเขาจำพระองค์ไม่ได้ พระองค์จึงบอกให้เหวี่ยงแหไปทางกาบเรือด้านขวาและพวกเขาเชื่อฟัง ปรากฏว่าจับปลาได้เป็นจำนวนมาก นับตัวใหญ่ได้ถึง 153 ตัว

เปโตรและสาวกคนอื่นๆ ต่างเป็นชาวประมงที่เชี่ยวชาญการจับปลา รู้เวลาและแหล่งปลาชุมเป็นอย่างดีแต่ทั้งคืนจับปลาไม่ได้ สะท้อนความจริงที่ว่าเราไม่อาจไว้ใจในความรู้ความสามารถของเราได้ แต่เมื่อพวกเขาเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของพระเยซูเจ้า กลับจับปลาได้มากมาย ผู้ที่ทำให้งานทุกอย่างสำเร็จและเกิดผลคือพระเจ้าไม่ใช่เรา เราเป็นเพียงเครื่องมือของพระเจ้า ซึ่งต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพระองค์อยู่เสมอ

ปลา 153 ตัว คือปลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบทิเบริอัสซึ่งเป็นรูปหมายถึงประชากรของพระเจ้า ที่ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติเข้ามารวมอยู่ในพระศาสนจักรสากล และพระเยซูเจ้าทรงใช้ปลานี้ในการเตรียมอาหารสำหรับพวกเขา สะท้อนความจริงที่ว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อเป็นผู้รับใช้ ไม่ใช่ให้ผู้อื่นรับใช้ เราจึงต้องรับใช้ซึ่งกันและกัน ประการสำคัญพระองค์ทรงยืนคอยต้อนรับเราบนฝั่ง เราต้องให้ความร่วมมือกับพระองค์และทำส่วนของเราให้ดีที่สุด

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

San Tomasso Ashram, วัดป่าพนาวัลย์

31 มีนาคม 2016

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ข่าวดีแห่งการกลับคืนชีพ


ข่าวดีแห่งการกลับคืนชีพ

วันพฤหัสบดี
อัฐมวารปัสกา
กจ 3:11-26
ลก 24:35-48

หลายคนคงเคยมีความหวาดกลัว ความสงสัย หรือความสิ้นหวัง พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงให้กำลังบรรดาคริสตชนที่กำลังอยู่ในห้วงเวลาของความกลัว สงสัย และสิ้นหวัง พระองค์ทรงทรงแบกบาปของเราบนกางเขนและสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยเราให้เป็นอิสระจากภาระเหล่านี้ พระองค์ทรงชนะบาปและความตาย และกลับคืนชีพประทับท่ามกลางบรรดาอัครสาวก เพื่อให้พวกเขามีประสบการณ์ตรงกับพระองค์ และมีความมั่นใจในการกลับคืนชีพของพระองค์

ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงปรากฏมาให้บรรดาอัครสาวกได้เห็น พวกเขาคิดว่าพระองค์เป็นผี แต่พระองค์ทรงขจัดความกลัวของพวกเขาให้หมดไปโดยตรัสว่า “จงดูมือและเท้าของเราซิ เป็นเราเองจริงๆ จงคลำตัวเราดูเถิด ผีไม่มีเนื้อ ไม่มีกระดูกอย่างที่ท่านเห็นว่าเรามี” (ลก 24:39) จากนั้นได้แสดงบาดแผลของพระองค์ให้พวกเขาได้เห็น เมื่อพวกเขายังคงมีความแปลกใจไม่ค่อยเชื่อ พระองค์ทรงนั่งลงและกินอาหารเที่ยงกับพวกเขาให้เห็นด้วยตาตนเอง

นอกนั้น พระเยซูเจ้ายังได้ทรงอ้างถึงพระคัมภีร์ที่ตรัสถึงการกลับคืนชีพของพระองค์ “พระคริสตเจ้าจะต้องรับทรมานและกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สาม” (ลก 24:46) ความเชื่อเรื่องการกลับคืนชีพจึงเป็นหัวใจของความเชื่อคริสตชน พระองค์ยังได้สั่งให้เราประกาศและเป็นพยานถึงความจริงข้อนี้ เราคริสตชนจึงมีหน้าที่ในการเป็นพยานถึงการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าด้วยชีวิตของเรา

ให้เรายอมรับและเชื่อในพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนชีพอย่างบรรดาอัครสาวก และมั่นใจว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่และประทับอยู่ท่ามกลางเรา เป็นต้นในศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณและในเพื่อนพี่น้องที่เราพบเห็นในแต่ละวัน ให้เราดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงการกลับคืนชีพของพระองค์ ในความรักต่อกันและการให้อภัยความผิดของกันและกัน เพื่อสันติสุขจะได้เกิดขึ้นในสังคม ในหมู่คณะและในใจเรา

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

San Tomasso Ashram, วัดป่าพนาวัลย์

30 มีนาคม 2016

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ศิษย์สองคนแห่งเอมาอุส


ศิษย์สองคนแห่งเอมาอุส

วันพุธ
อัฐมวารปัสกา
กจ 3:1-10
ลก 24:13-15

เรื่องราวของศิษย์สองคนที่กำลังเดินทางไปเอมาอุส เป็นตอนที่งดงามที่สุดและเต็มไปด้วยความคิดทางเทววิทยาที่ลึกซึ้งตอนหนึ่งของพระวรสารนักบุญลูกา หมู่บ้านเอมาอุสอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็ม 11 กิโลเมตร พวกเขากำลังสนทนากันถึงเรื่องราวของพระเยซูเจ้าตามทางมุ่งสู่เอมาอุสบ้านเกิด พระเยซูเจ้าผู้กลับคืนชีพได้เสด็จมาร่วมทางและสนทนากับพวกเขา

ศิษย์ทั้งสองยังอยู่ในความทุกข์โศกเศร้าและสิ้นหวัง จึงไม่คิดว่าชายแปลกหน้าที่ร่วมทางคืออาจารย์ของตนซึ่งได้กลับคืนชีพแล้ว แต่พวกเขารู้สึกเร่าร้อนในใจเมื่อชายคนนั้นอธิบายพระคัมภีร์ แสงสว่างแห่งพระวาจาได้ทำให้ใจของพวกเขาชัดขึ้น และจำพระองค์ได้ตอนบิขนมปัง พระคัมภีร์และศีลมหาสนิทจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พวกเขารู้จักและจำพระองค์ได้

การรู้จักพระคัมภีร์ช่วยเปิดใจเรา ทำให้เรารู้จักพระเจ้าและแผนการของพระองค์ การร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีบิปัง) ทำให้เราแน่ใจว่าพระเยซูเจ้าทรงพระชนม์อยู่และประทับท่ามกลางเรา พระองค์ทรงเป็นเพื่อนร่วมทางกับเราในการเดินทางสู่บ้านของพระบิดา แต่เราต้องให้พระองค์เปิดตาแห่งความเชื่อของเรา เพื่อจะได้ตระหนักว่าพระองค์ประทับอยู่ในชีวิตของเรา

เรื่องราวของศิษย์สองคนแห่งเอมาอุส จึงช่วยนำเราในการเดินทางผ่านความสงสัย ความสิ้นหวัง และความทุกข์ยากต่างๆ ในโลกนี้ องค์พระเจ้าทรงเป็นเพื่อนร่วมทางและนำทางเรา ผ่านทางแสงสว่างแห่งพระวาจาและศีลมหาสนิทปังทรงชีวิต ดังนั้น เราจึงควรอ่านพระคัมภีร์และไปวัดร่วมมิสซารับศีลมหาสนิทบ่อยๆ เพื่อคำสัญญาของพระองค์จะได้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเรา “จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มธ 28:20)

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

San Tomasso Ashram, วัดป่าพนาวัลย์

29 มีนาคม 2016

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

ความเชื่อของมารีย์ มักดาเลนาความเชื่อของมารีย์ มักดาเลนา

วันอังคาร
อัฐมวารปัสกา
กจ 2:36-41
ยน 20:11-18

หนังสือกิจการอัครสาวก บอกเราให้ทราบถึงคำเทศน์สอนของเปโตรในวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา เปโตรได้เตือนชาวยิวให้สำนึกผิด กลับใจ และเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต ด้วยการรับศีลล้างบาปเพื่อชำระล้างบาปและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระจิตเจ้า เป็นการย้ำให้ชาวยิวและเราในปัจจุบันได้ตระหนักและเชื่อในการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า

ในพระวรสารนักบุญยอห์นได้ทำให้เราทราบว่า มารีย์ มักดาเลนาเป็นศิษย์ที่มีความจริงใจต่อพระเยซูเจ้าที่สุด เธอติดตามพระองค์ไปทุกที่ตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและถูกฝังไว้ที่พระคูหา เธอรีบรุดไปที่พระคูหาและร้องไห้เมื่อพบพระคูหาว่างเปล่า ต่อมาเธอได้พบกับพระเยซูเจ้าแต่จำพระองค์ไม่ได้ เพราะคิดว่าพระองค์เป็นชาวสวนและเป็นคนเอาพระศพไป

เป็นความจริงว่าเราไม่สามารถมองเห็นอะไรได้อย่างชัดเจน ขณะกำลังร้องไห้หรืออยู่ในความทุกข์โศกเศร้า แต่มารีย์ มักดาเลนาได้แสดงให้เราเห็นว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่เธอแสวงหาและต้องการคือพระเยซูเจ้า เธอจำพระเยซูเจ้าได้เมื่อพระองค์เรียกชื่อเธอ จนไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่า “รับโบนี (พระอาจารย์)” นี่เป็นประสบการณ์ทางความเชื่อที่ทำให้เธอรับรู้ถึงการประทับอยู่ของพระองค์

เรื่องราวของมารีย์ มักดาเลนา ทำให้เราตระหนักว่าพระเยซูเจ้าทรงรู้จักเราทุกคน (ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่รู้จักแกะทุกตัว) นั่นหมายความว่าทุกคนมีความหมายมากสำหรับพระองค์ อีกทั้ง ทรงประทับอยู่ใกล้ชิดและพร้อมจะช่วยเหลือเรา แต่บ่อยครั้งการสาละวนในเรื่องต่างๆ มากมายในชีวิต ทำให้เรามองไม่เห็นพระองค์หรือจำพระองค์ไม่ได้ จงเปิดตาใจของเราและเชื่อในพระองค์

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

San Tomasso Ashram, วัดป่าพนาวัลย์

28 มีนาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 46


กล่องข้อความ:  สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์


ปีที่ 1  ฉบับที่ 46  วันที่ 27  มีนาคม  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com


เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231


รา

สมโภชปัสกา

เด็กรับศีลมหาสนิทครั้งแรกจำนวน 13 คน โอกาสสมโภชปัสกา 27 มีนาคม 2016
พี่น้องที่รัก ปัสกาคือการสมโภชการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก ถือเป็นการฉลองที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราคริสตชน ด้วยเหตุผลที่ว่า

1) การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าคือความเชื่อพื้นฐานของเราคริสตชน ถือเป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมและการฉลองทั้งหลายตลอดปี ความเชื่อ ความหวังและความหมายแห่งชีวิตคริสตชนของเราอยู่ที่การกลับคืนชีพนี้ ดังที่นักบุญเปาโลเขียนเอาไว้ว่า ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ การเทศน์สอนของเราก็ไร้ประโยชน์ และความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกัน (1 คร 15:14)

2) ปัสกาคือหลักประกันแห่งการกลับคืนชีพของเรา พระเยซูเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับมารธา ณ ที่ฝังศพของลาซารัสว่า เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่มีวันตายเลย... (ยน 11:25-26)  อีกทั้งเป็นการฉลองที่ทำให้เรามีความหวังและกำลังใจในโลกที่เจ็บปวดและความโศกเศร้า เพราะพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพและประทับท่ามกลางเรา  

 เด็กรับศีลมหาสนิทครั้งแรกปี ค.ศ. 2016 หน้าถ้ำแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล
วันสมโภชปัสกาที่เราฉลองการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเตือนใจเราว่า เราได้รับมอบพันธกิจเช่นเดียวกับบรรดาอัครสาวกและมารีย์ มักดาเลนา ในการนำข่าวดีแห่งการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าไปสู่ผู้อื่น ดำเนินชีวิตในความรักต่อกันตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า เราต้องเป็นพยานถึงข่าวดีนี้ด้วยชีวิตของเรา ด้วยการกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเอง ละทิ้งชีวิตเก่าและตายต่อตัวเองพร้อมกับพระองค์ เพื่อเราจะได้มีชีวิตใหม่ที่ดำเนินชีวิตในแสงสว่างและความถูกต้องชอบธรรม

ความเชื่อในการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า ความรักในพระองค์และความรักต่อเพื่อนพี่น้อง ควรเป็นเหมือนกับตะเกียงที่ส่องสว่างและนำบุคคลอื่นให้มาพบกับพระเยซูเจ้า อีกทั้ง ข่าวดีแห่งปัสกาควรได้รับการแสดงออกในชีวิตของเรา ในพิธีบูชาขอบพระคุณเราประกาศถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า ให้เราได้ประกาศความจริงนี้อีกครั้งในชีวิตประจำวันของเรา  สุขสันต์วันปัสกา! Happy Easter! Buona Pasqua!

 ในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา วันฉลองการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

 1. สุขสันต์ปัสกาและขอแสดงความยินดีกับลูกหลานของเราทั้ง 13 คน ที่ได้รับรับศีลมหาสนิทครั้งแรกในวันนี้
 2. ขอขอบคุณผู้มีน้ำใจดีทุกท่านที่บริจาคน้ำสำหรับทำน้ำเสกร่วม 400 ขวด และบริจาคไข่จำนวน 21 แผง 630 ฟอง สำหรับทำไข่ปัสกาในปีนี้
 3. ขอขอบคุณยายหนูที่บริจาคต้นเปลือยใหญ่ เพื่ออุทิศให้โทมา แก้ว มือกุศล, โทมา บุญเหลือ มือกุศล, ลูชีอา ลัง มือกุศล รวมถึงลูกของนายนารี ศรีษาวรรณ ที่นำรถแบคโฮมาช่วยขนย้ายและขุด-ปรับหน้าดินบริเวณหน้าถ้ำแม่พระเพื่อเตรียมการก่อสร้าง “ศาลามีคาแอลเกี้ยน เสมอพิทักษ์”
 4. วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2016 พลมารีย์เข้าเงียบเตรียมจิตใจ เพื่องานอาชีแอส พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11.00 น.
 5. วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2016 วันศุกร์ต้นเดือน มีการส่งศีลมหาสนิทคนป่วยและผู้สูงอายุ
 6. วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2016 ขอเชิญร่วมฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จอมแจ้ง และวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
 7. เงินทานนมัสการกางเขน วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 1,052.- บาท, วันอาทิตย์ มิสซาเช้า จำนวน  1,450.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 371.- บาท, รวม 1,821.- บาท
 8. เงินบริจาคสร้างศาลามีคาแอลเกี้ยน เสมอพิทักษ์ ครอบครัวนายเนื่อง พร้อมวงศ์ จำนวน 1,000.- บาท
   พิธีล้างบาปผู้เตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรกในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 26 มีนาคม 2016
  พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
27
10.00 น.
19.30 น.
อาทิตย์มหาทรมาน
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์-พฤหัส
28-31
19.00 น.
อัฐมวารปัสกา
 
วันศุกร์
01
15.00 น.
อัฐมวารปัสกา วันศุกร์ต้นเดือน
ส่งศีลมหาสนิทคนป่วยและผู้สูงอายุ
วันเสาร์
02
19.00 น.
อัฐมวารปัสกา
 


 บิดา-มารดาและญาติพี่น้องที่มาร่วมรับศีลมหาสนิทกับบุตรหลานที่รับศีลมหาสนิทครั้งแรก

 

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 45


กล่องข้อความ:  สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์


ปีที่ 1  ฉบับที่ 45  วันที่ 20  มีนาคม  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com


เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231


รา

อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

พิธีเสกและแห่ใบลาน อาทิตย์มหาทรมาน 20 มีนาคม 2016
พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรให้เราฉลองอาทิตย์มหาทรมาน เพื่อระลึกถึงการการเดินทางครั้งสุดท้ายสู่ไม้กางเขนด้วยความทุกข์ทรมานของพระเยซูเจ้า ถือเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์และเตือนเราถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้มีชัยของพระเยซูเจ้า ฝูงชนต่างโห่ร้องต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี ใบลานที่เราแห่ในวันนี้ยังหมายถึงการเดินทางของเราพร้อมกับพระเยซูเจ้า ร่วมในพระมหาทรมานของพระองค์เพื่อจะได้กลับคืนชีพและอยู่กับพระองค์ตลอดไป

ปกติกษัตริย์จะขี่ม้าออกศึกสงคราม เมื่อรบชนะหรือปราบกบฏได้นำพาประเทศสู่ความสงบสุข กษัตริย์จะประทับบนหลังลาเข้าเมืองอย่างผู้มีชัย การประทับบนหลังลาของพระเยซูเจ้าจึงเป็นการประกาศว่าพระองค์เป็น องค์สันติราชา ที่ทรงไว้ซึ่ง ความรักและสันติสุข นี่คือแนวทางที่พระองค์ทรงเลือกในการเผชิญหน้ากับผู้เกลียดชังพระองค์

 พี่น้องชาววัดป่าพนาวัลย์ที่มาร่วมพิธีเสกใบลานบริเวณหน้าถ้ำแม่พระ
บทอ่านที่ 1 คัดมาจากบทเพลงแห่งผู้รับใช้ของพระยาเวห์บทที่สาม ผู้ซึ่งปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าและไม่หลีกหนีการทรมานใดๆ คริสตชนได้ประยุกต์บทเพลงนี้กับพระเยซูเจ้าตั้งแต่แรก เพราะให้อรรถาธิบายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพระมหาทรมานของพระองค์ บุตรแห่งมนุษย์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ แต่เพื่อรับใช้ผู้อื่น... (มธ 20:28)

บทอ่านที่ 2 นักบุญเปาโลได้เขียนถึงกลุ่มคริสตชนที่เมืองฟิลิปปี ซึ่งถือเป็นตอนที่สวยงามที่สุดที่เปาโลได้เขียน ท่านได้อธิบายให้พวกเขาได้เข้าใจถึงการที่พระเยซูเจ้าเสด็จจากสวรรค์ ทรงถ่อมพระองค์จนถึงที่สุด ด้วยการรับทรมานบนไม้กางเขน และพระบิดาเจ้าทรงยกพระองค์ขึ้นให้สูงเด่น

บทพระวรสาร พระมหาทรมานที่พระเยซูเจ้าได้รับ เตือนใจเราให้สำนึกในบาปที่เรากระทำ และกลับมาหาพระองค์ผ่านทางศีลอภัยบาป เพื่อเราจะได้รับการช่วยให้รอดด้วยพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และมีส่วนในการกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์

 ใบลานคือเครื่องหมายแห่งความชื่นชมยินดีระลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้า
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

 1. วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2016 ขอเชิญร่วมภาวนาและประชุม กลุ่มคริสตชนพื้นฐาน (บีอีซี) ที่บ้านของ ส.ท.ประสิทธิ์ บุญยาน้อย เวลา 19.30 น. (หลังมิสซาเย็น)
 2. วัดได้ตกลงว่าจ้างช่าง 50,000.- บาท ให้การสร้างศาลามีคาแอลเกี้ยน เสมอพิทักษ์ โดยใช้ไม้จากบ้านพักคนงานที่ศูนย์ฯ และจะเริ่มรื้อถอนเฉพาะโครงสร้างไม้ชั้นที่สองในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2016 ส่วนชั้นล่างจะปรับปรุงให้เป็นห้องพัก
 3. วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2016 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ขอเชิญร่วมพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และรื้อฟื้นคำสัญญาของศีลบวช ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ เวลา 7.30 น. ตอนเย็นเวลา 19.00 น. มีพิธีล้างเท้า ตั้งศีลฯและเฝ้าศีลฯ
 4. วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2016 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ อดเนื้ออดอาหาร เวลา 15.00 น. มีพิธีเดินรูปและนมัสการกางเขน
 5. วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2016 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น. มีพิธีเสกไฟ ตื่นเฝ้า เสกน้ำเสกและน้ำล้างบาป พิธีล้างบาป ขอบคุณ ส.ท.สมศรี ชัยหมื่น ที่บริจาคน้ำ 10 แพ็คสำหรับทำน้ำเสก พี่น้องที่ประสงค์จะบริจาคน้ำทำน้ำเสกเชิญบริจาคได้
 6. วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2016 สมโภชปัสกาและพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของลูก-หลานวัดของเรา
 7. ประกาศศีลสมรสระหว่างนายทิวัฒน์ สังข์ประไพ อายุ 38 ปี บุตรนายบุญเลิศ-นางวัฒนา สังข์ประไพ จาก 3/1 หมู่ที่ 12 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา กับ นางวัชรี สังข์ประไพ อายุ 44 ปี บุตรีนายวิเชียร-นางประสาท วรเพชร จาก 72 หมู่ที่ 2 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร ทั้งคู่มีความประสงค์จะแต่งงานกันในวันที่ 11 เมษายน 2016 ประกาศครั้งที่ 3
 8. เงินทานวันอาทิตย์ มิสซาเช้า จำนวน  486.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 393.- บาท, รวม 879.- บาท
   ใบลานที่ได้รับการเสกจะนำกลับไปไว้ที่บ้านเพื่อเตือนใจถึงการร่วมเดินพร้อมกับพระเยซูเจ้า
  พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
20
10.00 น.
19.30 น.
อาทิตย์มหาทรมาน
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
21
19.00 น.
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
 
วันอังคาร
22
19.00 น.
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
 
วันพุธ
23
19.00 น.
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
 
วันพฤหัสบดี
24
19.00 น.
เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ล้างเท้าและตั้งศีลฯ
 
วันศุกร์
25
15.00 น.
เดินรูปและนมัสการกางเขน
 
วันเสาร์
26
19.00 น.
เสกไฟ ตื่นเฝ้า เสกน้ำเสก-น้ำล้างบาป
 


 การแห่เข้าวัดแบบเรียบง่าย ก่อนจะร่วมในมหาทรมานของพระเยซูเจ้า