วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันต่อต้านยาเสพติด


คำกล่าวเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 
เวลาเป็นเด็ก ยังจำคำขวัญที่ได้ยินอยู่บ่อยทางวิทยุ “ยาเสพติด เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม” เมื่อโตขึ้นได้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด คนที่ตกเป็นทาสของยาเสพติดได้กลายเป็นปัญหาของสังคม เริ่มจากลักเล็กขโมยน้อย ฉกชิงวิ่งราว ปล้นจี้ บางคนสามารถฆ่าบิดามารดาผู้ให้กำเนิดได้ เพราะขอเงินไปซื้อยาบ้าไม่ได้ อย่างที่เราได้ยินเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ
 
ปัญหายาเสพติดจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ทำให้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน  นั่นแสดงว่าประชาคมโลกให้ความสำคัญและมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ยาเสพติดเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน และมีแนวโน้มแพร่ระบาดรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งในแง่เศรษฐกิจถือเป็นการสูญเสียโอกาส เพราะเด็กและเยาวชนคือผู้ที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต อีกทั้ง ยังส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรง

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ถือเป็นหน้าที่ที่จะร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวัง มิให้ยาเสพติดเข้ามาระบาดในโรงเรียน คณะผู้บริหารและครูทุกคนต้องช่วยกันให้ความรู้ และปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนเข้าใจถึงพิษภัยและห่างไกลยาเสพติด ดังกิจกรรม “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” ที่เราจัดขึ้นในวันนี้ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน”

พ่อขอให้ลูกๆ เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ทุกคน ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ไม่ข้องแวะกับยาเสพติดทุกชนิดเหมือนป้ายรณรงค์ที่เราบอกใครต่อใครว่า “เด็กยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” เราสามารถ เท่...ดี...ได้ โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ขอให้รู้จักดูแลตนเอง ใช้ชีวิตอย่างมีสติ มีเหตุมีผลและแก้ปัญหาในทางที่ถูกต้อง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์สำหรับตัวเราเองและสังคม

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว พ่อขอเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติด, วันสุนทรภู่และวันวิชาการ” ประจำปี พุทธศักราช 2556 ณ บัดนี้คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
danielkhuan@hotmail.com
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
26 มิถุนายน 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น