วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 3สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 1  ฉบับที่ 3   วันที่ 31  พฤษภาคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558): http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230. โทร 086-231-3231


การประชุมกลุ่มคริสตชนพื้นฐานประจำเดือนพฤษภาคม
สมโภชพระตรีเอกภาพ
พี่น้องที่รัก การสมโภชพระตรีเอกภาพในวันนี้ เชื่อเชิญเราให้เจริญชีวิตด้วยการตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าสามพระบุคคล พระบิดา พระบุตรและพระจิตในตัวเรา “ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพ” เป็นข้อความเชื่อที่ได้รับการประกาศโดยสังคายนาสากลแห่งนิเชอาและคอนสแตนติโนเปิล ถือเป็นข้อความเชื่อพื้นฐานและสำคัญที่สุดของคริสตศาสนา
นั่นคือ “มีพระเจ้าหนึ่งเดียว แต่มีสามพระบุคคลคือ พระบิดา พระบุตรและพระจิต ทั้งสามพระบุคคลรวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว” (C.C.C. 234) โดยทั่วไปเรามักจะเข้าใจพระบิดาเจ้าในฐานะพระผู้สร้าง พระบุตรในฐานะพระผู้ไถ่ และพระจิตในฐานะผู้ให้คำแนะนำและทำให้ศักดิ์สิทธิ์ แต่ทั้งสามพระบุคคลเป็นพระเจ้าที่เท่าเสมอกัน แตกต่างกันและแยกจากกันมิได้
 ภาวนาอุทิศให้เปาโล สุรชัย คำผาเยือง (23 พ.ค. 2015)
บทอ่านแรก หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติพูดถึงพระเจ้าหนึ่งเดียวของอิสราแอล “จงรู้และจำใส่ใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินเบื้องล่าง และไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก”  พระองค์ได้พิสูจน์ผ่านทางเครื่องหมายและอัศจรรย์ต่างๆ ว่าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ทำให้เราได้เข้าใจถึงประสบการณ์เกี่ยวกับพระเจ้าในพันธสัญญาเก่า
บทอ่านที่สอง จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม ได้กล่าวถึงงานของพระตรีเอกภาพ ที่มีสามพระบุคคลในพระเจ้าหนึ่งเดียว “พระบิดา พระบุตรและพระจิต” พระจิตเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับเราว่า เราต่างเป็นทายาทของพระเจ้าและทายาทร่วมกับพระคริสตเจ้า “หากเราร่วมกับทรมานกับพระองค์ เราก็จะรับพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระองค์ด้วย”
พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงสั่งบรรดาศิษย์ให้สานต่อพันธกิจของพระองค์แก่นานาชาติ ด้วยการโปรดศีลล้างบาปเขาในพระนาม พระบิดา พระบุตรและพระจิต และทรงสัญญาว่าจะอยู่กับพวกเขาเสมอไปจนสิ้นพิภพ จึงเป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนที่จะสานต่อภารกิจในการนำความรักของพระเจ้าไปสู่ผู้อื่น
 เตรียมความพร้อมประชุมกลุ่มคริสตชนพื้นฐานที่ศาลามาร์ตีโน วัดท่าแร่
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       ขอบคุณครอบครัวที่เข้าร่วมการอบรมชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 ที่วัดหนองบัวทองระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม จากวัดของเราจำนวน 3 คู่ รวมจากวัดอื่นๆ รวมเป็น 18 คู่
2)       ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน ที่บ้านของรองนายกเทศมนตรีฯ จิตประสงค์ เดชทะศร เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 ที่ประชุมตกลงกันว่า ในช่วงนี้ขอให้ทั้ง 4 กลุ่มประชุมรวมเป็นกลุ่มเดียว
3)       ขอให้เด็กคำสอนทุกคนมาเรียนคำสอนที่วัด ในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 16.00 น.-17.00 น. ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015 เป็นต้นไป ขอความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลานมาเรียนคำสอนในวันและเวลาดังกล่าว
4)       วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2015 ตอนบ่าย คุณพ่อไปถวายมิสซาที่วัดนักบุญยอแซฟคำเกิ้ม และอยู่ถวายมิสซาเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 07.00 น. ดังนั้น ของดพิธีนพวารและอวยพรศีลในวันเสาร์ และการส่งศีลมหาสนิทในวันอาทิตย์
5)       เงินทานวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2015 (มิสซาเช้า 1,033.- บาท มิสซาเย็น 583.- บาท) รวม 1,616.- บาท และเงินต้นมิสซาปลงศพเปาโล สุรชัย คำผาเยือง 3,120.- บาท
6)       สัปดาห์น้า วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
 ประชุมกลุ่มคริสตชนพื่นฐานที่บ้านรองนายกฯจิตประสงค์ เดชทะศร (25 พ.ค. 2015)
พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
31
10.00 น.
19.30 น.
สมโภชพระตรีเอกภาพ
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์

จันทร์
1
06.00 น.
ระลึกถึงนักบุญยุสติน มรณสักขี

อังคาร
2
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

วันพุธ
3
06.00 น.
ระลึกถึง น.ชาร์ล ลวงก้า มรณสักขี

วันพฤหัสบดี
4
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์
5
06.00 น.
ระลึกถึง น.บอนีฟาส มรณสักขี

วันเสาร์
6
06.00 น.
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา
มิสซาเย็นที่วัดนักบุญยอแซฟคำเกิ้ม


วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จงเตรียมพร้อมไว้จงเตรียมพร้อมไว้
พระวรสารโดยนักบุญลูกา                                                                                                     ลก 12:35-40
เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า ท่านทั้งหลายจงคาดสะเอวและจุดตะเกียง เตรียมพร้อมไว้ จงเป็นเสมือนผู้รับใช้ ที่กำลังคอยนายกลับจากงานสมรส เมื่อนายมา และเคาะประตูจะได้เปิดรับ ผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุข ถ้านายกลับมาพบเขากำลังตื่นเฝ้าอยู่ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะคาดสะเอวพาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะและจะรับใช้เขาด้วย ไม่ว่านายจะมาเวลา สองยามหรือสามยาม ถ้าพบผู้รับใช้กำลังทำเช่นนี้ ผู้รับใช้เหล่านั้นก็เป็นสุข พึงรู้ไว้เถิด ถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาใด เขาคงไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตน ท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้ เพราะบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย

1.           บทนำ
พี่น้องที่รัก มีสามสิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกให้หวนกลับคืนมาได้ นั่นคือ เวลา คำพูด และโอกาส เราคงเคยได้ยินสุภาษิตที่ว่า “เวลาและวารีไม่คอยใคร (Time and tide wait for no man) หรือ “คำพูดมีปีกบิน และไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ (Words have wings, and cannot be recalled) ก่อนพูดเราเป็นนายมัน แต่หลังจากพูดมันออกไป คำพูดเป็นนายเรา หรือ “น้ำขึ้นให้รีบตัก” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่มีมาต้องรีบไขว่คว้าไว้ให้ได้ เพราะไม่รู้เมื่อไหร่จะได้รับอีกอีก
มีเรื่องเล่าว่า ผีร้ายสามตนกำลังเตรียมออกปฏิบัติงานในโลก ได้มารายงานถึงแผนการที่จะทำกับหัวหน้าใหญ่ ผีตนแรกรายงานว่า “ข้าจะบอกมนุษย์ว่าไม่มีพระเจ้า” หัวหน้าปีศาจตอบว่า “ไม่ได้ผลหรอก เพราะส่วนลึกแห่งใจมนุษย์รู้ว่ามีพระเจ้า” อีกตนหนึ่งบอกว่า “ข้าจะบอกว่าไม่มีนรก” หัวหน้าปีศาจตอบว่า “นั่นยิ่งร้ายใหญ่ เพราะในความเป็นจริงชีวิตของมนุษย์ในโลกเป็นนรกอยู่แล้ว” ผีตนสุดท้ายเสนอว่า “ข้าจะบอกว่าไม่ต้องรีบร้อน ยังมีเวลาอีกเยอะ” หัวหน้าปีศาจตอบว่า “ดีมาก รีบไปดำเนินการตามแผนของเจ้าเลย”
คำพูดที่อันตรายที่สุดคือ “ยังมีเวลาอีกเยอะ” หรือ “รอไว้พรุ่งนี้ก่อน” เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้หรือไม่ เวลาในชีวิตมนุษย์นั้นสั้นและผ่านไปเร็วมาก ความตายอาจมาเยือนวันนี้หรือหรุ่งนี้ ไม่มีใครรู้ บางคนจึงบอกว่า “ชีวิตมนุษย์สั้นเกินกว่าที่จะเห็นแก่ตัว” แต่คนส่วนใหญ่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับหลายสิ่งจนไม่มีเวลาสำหรับพระเจ้า โดยบอกกับตนเองว่า “รอไว้ก่อน ยังมีเวลา ไว้อายุมากค่อยเข้าวัด” หรือ “ให้รวยก่อนค่อยมาหาพระเจ้า” เราไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปในสภาพที่ยังอยู่ในบาป

2.           จงเตรียมพร้อมไว้
พระเยซูเจ้าตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้ เพราะบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย(ลก 12:40) คำพูดนี้มีความหมาย 2 นัยยะ กล่าวคือ ประการแรก แบบเจาะจง หมายถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้าที่เรียกว่า วันสิ้นพิภพ และประการที่สอง แบบกว้าง หมายถึงการพบกับพระเจ้าในรูปแบบต่างๆ จนถึงวันสุดท้ายที่พระเจ้าทรงเรียกเราไปพบคือ “วันที่เราตายจากโลกนี้
บางครั้งเราคิดว่า การตื่นเฝ้าและรอคอยเป็นเรื่องไร้สาระ ความเชื่อเป็นเหมือนฝันกลางวัน ทำให้เราเพิกเฉยที่จะเตรียมตัวไปพบพระเจ้า แต่พระวรสารวันนี้ได้ให้กำลังใจและบอกเราว่า พระเจ้าทรงสัญญาและจะประทานพระอาณาจักรให้แก่เราอย่างแน่นอนในวาระสุดท้าย  แต่เราจะต้องจุดตะเกียงของเราและตื่นเฝ้าอยู่เสมอ เหมือนดังคนใช้ที่ซื่อสัตย์ที่คอยนายกลับจากงานมงคลสมรส
ชีวิตคริสตชนถูกเรียกให้กลับใจและเปิดตัวเองต่อพระเจ้าและผู้อื่นอยู่เสมอ นั่นคือ การพบพระเจ้าในเหตุการณ์และบุคคลต่างๆ ในแต่ละวัน “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40) ดังนั้น เมื่อมีโอกาสทำความดี ต้องทำ มีโอกาสช่วยคน ต้องช่วย รู้จักใช้เวลาแห่งชีวิตและพระพรต่างๆ ที่เรามีเพื่อผู้อื่น สิ่งนี่เท่านั้นจะเป็นหลักประกันว่าเราจะได้พระอาณาจักรสวรรค์

3.           บทสรุป
พี่น้องที่รัก ความตายของญาติพี่น้องของเราผู้นี้น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับเรา พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราให้เตรียมพร้อมและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด นั่นคือ ตื่นเฝ้าและเตรียมตัวให้พร้อมเหมือนคนใช้ที่ซื่อสัตย์ที่คอยนายกลับมา พระเจ้าทรงเรียกเราให้ทำเช่นเดียวกับอับราฮัม บิดาแห่งความเชื่อ ที่วางใจพระเจ้าโดยปราศจากเงื่อนไขและทำตามพระประสงค์ของพระองค์โดยไร้ข้อสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความรัก การรับใช้และการให้อภัยเพื่อนพี่น้องในชีวิตประจำวัน
ประการสำคัญ อย่าผัดวันประกันพรุ่งในการทำความดี สร้างบุญ สร้างกุศล เพราะมีแต่สิ่งนี้เท่านั้นที่เราสามารถนำติดตัวไปได้ อีกอย่าง เราไม่รู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้สำหรับเราไหม “โชคดีแค่ไหนที่วันนี้ตื่นมา เรายังมีลมหายใจอยู่” ฉะนั้น จงขอบคุณพระเจ้าเสมอและทำหน้าที่คริสตชนของเราในแต่ละวันให้ดีที่สุด เช่นนี้เองก็มั่นใจได้ว่า เราจะมีบุญกุศลเพียงพอได้อยู่กับพระเจ้า องค์ความรอดนิรันดรของเรา เมื่อวาระสุดท้ายของเรามาถึง
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
San Tomasso Ashram, ป่าพนาวัลย์
23 พฤษภาคม 2015
ขอบคุณ ภาพประกอบจากช่างริน ท่าแร่