วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หญิงฉลาดที่เตรียมพร้อม

 

หญิงฉลาดที่เตรียมพร้อม

ศุกร์

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

1 ธส 4:1-8

มธ 25:1-13

การแต่งงานถือเป็นความยินดียิ่งใหญ่สำหรับชาวยิว มิใช่แต่เฉพาะสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเท่านั้น แต่สำหรับชุมชนทั้งหมด มีการจัดงานเลี้ยงฉลองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ อุปมาเรื่องหญิงสาวสิบคนที่พระเยซูเจ้าเล่าในพระวรสารวันนี้ สะท้อนชีวิตจริงของชาวยิวที่ให้ความสำคัญกับการมาของเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว ทุกคนอยากเป็นส่วนหนึ่งในความชื่นชมยินดีนี้ พากันถือตะเกียงออกไปรอรับด้วยความยินดี ความรีบเร่งทำให้บางคนมิได้เตรียมน้ำมันไปด้วย

อุปมาบอกให้เราทราบว่า พระเยซูเจ้าเป็นดังเจ้าบ่าวเสด็จมาเพื่อพบปะกับประชากรของพระองค์ และทรงต้องการนำเราเข้าในบ้านแท้นิรันดรคืออาณาจักรสวรรค์ เพื่ออยู่กับพระองค์ผู้เป็นเจ้าบ่าวตลอดไป อันแสดงถึงความรักของพระเจ้าต่อมนุษยชาติ และปรารถนาให้ทุกคนได้เป็นหนึ่งเดียวและอยู่กับพระองค์ตลอดไป แต่การมาของพระองค์มิได้กำหนดเวลาล่วงหน้า ทุกคนต้องเตรียมพร้อมและรอคอยด้วยความรอบคอบ

เราเห็นความแตกต่างระหว่างหญิงสาวสองกลุ่มที่ถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าว “หญิงโง่นำตะเกียงไป แต่มิได้นำน้ำมันไปด้วย ส่วนหญิงฉลาด นำน้ำมันใส่ขวดไปพร้อมกับตะเกียง” (มธ 25:3-4) ตะเกียงไร้น้ำมันย่อมหาประโยชน์อะไรไม่ได้ ไม่สามารถจุดส่องสว่างแก่ตนเองและผู้อื่นได้ ไม่ต่างจากรถยนต์ไม่มีน้ำมัน ย่อมไม่สามารถวิ่งไปจนถึงเป้าหมาย น้ำมันในตะเกียงอาจหมดได้เมื่อจุดเป็นเวลานาน ดังนั้นเราต้องเป็นดังหญิงฉลาดที่เตรียมพร้อม มีน้ำมันสำรองใส่ขวดไปด้วย

น้ำมันที่พระเยซูเจ้าตรัสถึงคือความรักและความดีงาม หรือบุญกุศลที่ทุกคนต้องมีและเตรียมให้พร้อมอยู่เสมอ ประการสำคัญ น้ำมันแห่งความรักและความดีงามเป็นสิ่งที่ขอกันไม่ได้ เพราะ “ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” เราต้องลงมือทำและออกแรงด้วยตนเอง ศีลล้างบาปมิใช่หลักประกันของความรอดนิรันดร คริสตชนต้องสั่งสมความดีงามตลอดชีวิต มีน้ำมันสำหรับจุดตะเกียงแห่งความเชื่อให้ลุกโชนอยู่เสมอ จนถึงเวลาที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาและอยู่กับพระองค์ตลอดไป

ความรักและความดีงามเป็นดังน้ำมันที่จำเป็นและทำให้ตะเกียงของเราไม่ดับ แต่ส่องสว่างและพร้อมต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าในวาระสุดท้าย เราต้องสั่งสมน้ำมันนี้ให้เพียงพอดังหญิงฉลาดที่เตรียมพร้อม ศิษย์พระคริสต์ต้องเป็นตะเกียงไม่ไร้น้ำมันที่จุดอยู่เสมอ และตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อส่องสว่างแก่ทุกคน เราต้องหมั่นเตรียมน้ำมันให้พร้อมและเพียงพอ ด้วยการทำสิ่งดีงามและดำเนินชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ในชีวิตประจำวัน

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

LINE ID : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุกสกลนคร

31 สิงหาคม 2023

ที่มาภาพ : https://salvationbiblecell.com/the-parable-of-the-ten-bridesmaids-3/

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

จงเตรียมพร้อมไว้

 

จงเตรียมพร้อมไว้

พฤหัสบดี

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

1 ธส 3:7-13

มธ 24:42-51

เวลาในชีวิตมนุษย์นั้นสั้นและผ่านไปเร็วมาก ความตายอาจมาเยือนวันนี้ หรือพรุ่งนี้โดยไม่รู้ตัว บางคนบอกว่า ชีวิตมนุษย์สั้นเกินกว่าจะเห็นแก่ตัว แต่ส่วนใหญ่ยังเห็นแก่ตัวอยู่ เรามักบอกกับตนเองว่า รอไว้ก่อน ยังมีเวลาอีกเยอะ คำพูดที่อันตรายที่สุดสำหรับเราคือ “ไว้พรุ่งนี้” ยังมีเวลาอีกมาก ทำให้เราผิดพลาดได้ พระวรสารวันนี้เตือนเราให้เตรียมพร้อม ไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปในสภาพที่ยังอยู่ในบาปและถอยห่างจากพระเจ้า

พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านไม่ได้คาดหมาย (มธ 24:44) เราต้องเตรียมพร้อมด้วยการเจริญชีวิตตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า เลียนแบบพระองค์ในความสุภาพถ่อมตน ความใส่ใจต่อคนยากจน คนเดือนร้อนและต้องการความช่วยเหลือ มีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่น ไม่ใช่ให้ผู้อื่นรับใช้  และมีเวลาอยู่กับพระองค์ไม่ว่าเราจะยุ่งแค่ไหนในแต่ละวัน

การเตรียมพร้อมแสดงถึงลักษณะที่ดีของผู้เป็นศิษย์ ที่เตรียมพร้อมและรอคอยพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมา การเตรียมพร้อมไม่ใช่การอยู่เฉย ๆ แต่หมายถึง ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติตามคำสั่งของพระเยซูเจ้าที่ว่า “จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนาเพื่อจะไม่เข้าสู่การทดลอง” (มก 14:38) หรือปฏิบัติตามแบบอย่างของพระองค์ที่เสด็จขึ้นไปบนภูเขา เพื่ออธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืน (ลก 6:12)

พระเยซูเจ้าทรงกระตุ้นเตือนเราแต่ละคน ให้เตรียมพร้อมและทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเหมือนผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และรอบคอบ เราต้องตระหนักว่า พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ทรงทำงานในตัวเรา ทรงนำทางและจัดการทุกอย่างเพื่อเรา พระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์และเราแต่ละคน ให้จุดตะเกียงและเติมน้ำมันแห่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อให้ตะเกียงแห่งความเชื่อนี้ลุกโชนอยู่เสมอ จนถึงวันที่เราไปพบและอยู่กับพระองค์ตลอดไป

คริสตชนต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ตระหนักถึงเวลาแห่งชีวิตที่สั้นนัก และอาจมาถึงในเวลาที่เราไม่ได้คาดหมาย ดังนั้น เราไม่ควรผลัดวันประกันพรุ่งในการกลับใจมาหาพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ศิษย์พระคริสต์ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ผ่านทางการอธิษฐานภาวนาอย่างจริงจัง ฟังเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับเรา และทำหน้าที่ของเราในแต่ละวันให้ดีที่สุด โดยเฉพาะหน้าที่แห่งความรักต่อผู้เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือซึ่งอยู่ต่อหน้าเรา

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุกสกลนคร

30 สิงหาคม 2023

ภาพ : พิธีปลงศพซิสเตอร์ฟลอแรนซีอา สำเนียง  บุญหนา, สุสานอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่; 2023-08-09

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หลุมศพทาสีขาว

 

หลุมศพทาสีขาว

พุธ

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

1ธส 2:9-13

มธ 23:27-32

พระวรสารวันนี้ เป็นสองเรื่องสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงประณามบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสี เราคุ้นเคยกับความสุภาพถ่อมตน จิตใจอ่อนโยน และเมตตาสงสารของพระเยซูเจ้า ไม่ว่าเสด็จไปที่ไหนพระองค์ทรงกระทำแต่ความดีเสมอ แต่อะไรทำให้พระองค์เปลี่ยนไปเมื่อเผชิญหน้าบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสี พระองค์ทรงทนไม่ได้กับความหน้าซื่อใจคดของพวกเขา และประณามด้วยถ้อยคำรุนแรง

พระเยซูเจ้าทรงเรียกบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีว่า “หลุมศพทาสีขาว” ภายนอกแลดูสวยงาม แต่ภายในเต็มไปด้วย “กระดูกคนตายและความสกปรกทุกอย่าง” (มธ 23:27) สมัยนั้นชาวยิวนิยมทาหลุมศพด้วยสีขาวให้แลดูสวยงามและสังเกตเห็นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อมิให้ใครหลงไปแตะต้องโดยไม่ทันระวัง มิฉะนั้นจะทำให้เป็นมลทินไป 7 วันตามกฎหมาย แม้ในปัจจุบันยังทำเช่นนั้นอยู่

“หลุมศพทาสีขาว” เป็นคำพูดซึ่งสื่อความชัดเจนถึงการปกปิดความผิด มิให้ใครเห็นความชั่วร้ายและความเน่าเหม็นภายใน ซึ่งสะท้อนตัวตนของบรรดาธรรมาจารย์ ชาวฟาริสี และเราแต่ละคน ที่รักษากฎเกณฑ์ภายนอกอย่างเคร่งครัด หน้าซื่อใจคด แกล้งทำดีแต่ภายนอกให้คนเห็นเพื่อปกปิดความชั่วร้ายของตน เรามีความโน้มเอียงปกปิดความผิดและบาปของตนมิให้ใครเห็นบ้างหรือเปล่า

วิธีปฏิบัติของคนในสังคมปัจจุบันมิต่างจาก “หลุมศพทาสีขาว” เพราะชอบใส่หน้ากากเข้าหากัน ทำงานแบบผักชีโรยหน้า กวาดขยะไว้ใต้พรมเพื่อปิดซ่อนไม่ให้ใครเห็น ชอบรักษาภาพลักษณ์ภายนอกมากกว่าจิตใจ ศิษย์พระคริสต์ต้องไม่เป็นหลุมศพทาสีขาว แต่ดำเนินชีวิตตรงไปตรงมา ไม่เสแสร้ง ดำรงตนในความรัก ความยุติธรรม และความถูกต้องชอบธรรม รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์มากกว่ารักษาภายนอกให้ดูดี

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

29 สิงหาคม 2023

ภาพ : หลุมศพของชาวยิวบนเนินเขามะกอก, กรุงเยรูซาเล็ม, อิสราเอล; 2018-04-20

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566

จงรักและทำสิ่งที่ท่านต้องการ

 

จงรักและทำสิ่งที่ท่านต้องการ

28 สิงหาคม

ระลึกถึง น.ออกัสติน พระสังฆราชและนักปราชญ์

ธส 1:1-5, 8-10

มธ 23:13, 15-22

 “จงรักและทำสิ่งที่ท่านต้องการ” (Love and do what you will)  เป็นคำพูดของนักบุญออกัสตินแห่งฮิปโปที่เราฉลองวันนี้ คำกล่าวนี้ได้รับการอ้างถึงบ่อยและสะท้อนความเป็นออกัสติน สำหรับท่านแล้ว “การรักพระเจ้าคือความรักยิ่งใหญ่ การแสวงหาพระองค์คือการผจญภัยยิ่งใหญ่ การพบพระองค์คือความสำเร็จยิ่งใหญ่ของมนุษย์” เมื่อได้พบพระเจ้าและรักพระองค์แล้ว ท่านไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำหลังจากนั้นเพราะมั่นใจว่า ความรักที่มีต่อพระเจ้าทำให้เราทำแต่สิ่งถูกต้อง

 ชีวิตของนักบุญออกัสตินสะท้อนความเป็นมนุษย์ได้อย่างเด่นชัด จากคนบาปคนหนึ่งเหมือนเราทั้งหลายแต่สามารถเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ เราทราบดีว่า ท่านได้ใช้ชีวิตวัยหนุ่มอย่างเหลวแหลกและโชกโชน แต่ได้กลับใจรับศีลล้างบาปจากนักบุญอัมโบรซีโอที่เมืองมิลาน ซึ่งเป็นผลจากน้ำตาและคำภาวนาไม่หยุดหย่อนของมารดาคือนักบุญโมนิกา เราไม่ควรท้อถอยในการอธิษฐานภาวนาเพราะ “คำภาวนาเปลี่ยนทุกอย่างได้”

หลังความตายของมารดา ออกัสตินได้เดินทางกลับแอฟริกาและอุทิศชีวิตที่เหลือแด่พระเจ้า เจริญชีวิตแบบนักบวช ได้บวชเป็นพระสงฆ์ และต่อมาได้บวชเป็นพระสังฆราชแห่งเมืองฮิปโป ได้เทศน์สอน เขียนหนังสือ และต่อสู้กับพวกที่สอนผิดความเชื่อ เช่น ลัทธิมานีเค พวกโดนาติสต์ พวกเปลาเจียน และอารีอูส โดยเฉพาะพวกนิยมลัทธิมานีเคที่สอนว่า ใครก็สามารถบรรลุความรอดได้โดยเลือกดำเนินชีวิตที่ดีพอ ขณะที่ออกัสตินยืนยันว่า มีแต่พระเจ้าเท่านั้นช่วยเราให้ได้รับความรอด

นักบุญออกัสติน เป็นปิตาจารย์และนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในจำนวน 4 องค์ของพระศาสนจักรตะวันตก (นักบุญอัมโบรซีโอ, นักบุญเยโรม และนักบุญเกรโกรีองค์ใหญ่ พระสันตะปาปา) ท่านสิ้นใจเมื่อ 28 สิงหาคม 430 แต่งานเขียนและคำสอนของท่านยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดทางเทววิทยา และชีวิตฝ่ายจิตของพระศาสนจักรจวบจนปัจจุบัน อีกทั้งได้รับการอ้างถึงอยู่เสมอ ผลงานที่ได้รับการกล่าวถึง ได้แก่ คำสารภาพ (Confessions), เทวนคร (City of God) ฯลฯ

คริสตชนต้องเลียนแบบนักบุญออกัสตินในการแสวงหาและพบพระเจ้า ผู้เป็นองค์ความรักยิ่งใหญ่ด้วยตนเอง และตระหนักว่า “มีแต่พระเจ้าเท่านั้นยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุด” ศิษย์พระคริสต์ต้องจำนนต่อความรักของพระเจ้า กลับใจเปลี่ยนแปลงตนเอง และดำเนินชีวิตในความรักต่อเพื่อนมนุษย์ตามแบบอย่างท่าน เป็นมือที่พร้อมช่วยเหลือ เป็นเท้าที่เร่งรุดไปหาคนจน เป็นตาที่เห็นความทุกข์ยากเดือดร้อน เป็นหูที่ได้ยินเสียงถอนหายใจและความทุกข์ระทมของผู้อื่น

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

27 สิงหาคม 2023

ที่มาภาพ : https://www.sfcatholic.org/bishopsbulletin/st-augustine-of-hippo/

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนทอย-หนองสนุก, ปีที่ 1 ฉบับที่ 13

 

สารวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

ปีที่ 1 ฉบับที่ 13,  อาทิตย์ที่ 27  สิงหาคม  2023 (2566) : http.//dondaniele.blogspot.com

103 หมู่ 6 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

เจ้าหน้าที่คูเรียแม่พระฟาติมา วัดดอนทอย-หนองสนุก ร่วมประชุมคองเกรสที่ท่าแร่ เสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2023
         พี่น้องที่รัก มีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้า เนื่องจากไม่เคยเห็นพระองค์ หรือไม่มีใครพูดถึงพระองค์ให้พวกเขาฟัง คำถามที่ว่า “พระเยซูเจ้าเป็นใคร” จึงเป็นคำถามที่กล่าวถึงมากที่สุดตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และเป็นคำถามที่เราแต่ละคนต้องตอบด้วยตนเอง พระวรสารวันนี้ เปโตรได้เป็นตัวแทนบรรดาอัครสาวกตอบคำถามของพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” (มธ 16:16)

พิธีกรรมวันนี้เราได้เห็นบทบาทของเปโตร ที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกให้เป็นหัวหน้าฝูงชุมพาของพระองค์ เราได้เห็นชีวิตของเปโตรที่ขึ้น ๆ ลง ๆ เข้มแข็งและอ่อนแอ แต่ความรักของพระเยซูเจ้าได้ทำให้ท่านเติบโต เราทุกคนล้วนอ่อนแอ เราแต่ละคนเคยปฏิเสธพระเยซูเจ้าเหมือนเปโตร จากบาปที่เรากระทำ ให้เราหันมาหาพระองค์เพื่อขอพระองค์ทรงอภัยบาปเรา

เจ้าหน้าที่คูเรียแม่พระฟาติมา วัดดอนทอย-หนองสนุก ร่วมประชุมคองเกรสที่ท่าแร่ เสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2023
        บทอ่านที่ 1 :
อสย 22:19-23 คำพยากรณ์ของประกาศกอิสยาห์ได้ประกาศแต่งตั้งผู้ดูแลราชสำนักคนใหม่ ซึ่งใช้อำนาจที่ได้รับในนามของเจ้านาย กุญแจที่เขาได้รับมอบเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจการเป็นตัวแทน เรื่องเล่าเกี่ยวกับกุญแจอาณาจักรสวรรค์ที่เปโตรได้รับมอบในพระวรสาร จึงเป็นการอ้างถึงคำพยากรณ์นี้

บทอ่านที่ 2 : รม 11:33-36 บทอ่านนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น “บทเพลงขอบพระคุณของเปาโล” ที่ได้กล่าวกับพระเจ้าว่า “พระเจ้าทรงประปรีชาและรอบรู้ล้ำลึกสักเพียงไร คำตัดสินของพระองค์สุดที่จะหยั่งรู้ได้ และมรรคาของพระองค์สุดที่จะเข้าใจได้” พระเจ้าทรงวางแผนสำหรับอนาคตของเราแต่ละคน “สิ่งสารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์ และเพื่อพระองค์”

พระวรสาร : มธ 16:13-20 พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมาย เราจึงเชื่อและหมั่นมาหาพระองค์บ่อย ๆ เป็นต้นทางศีลศักดิ์สิทธิ์  ชีวิตของเราในแต่ละวันต้องเป็นพยานแห่งพระวรสาร และเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้ที่ทำให้คนอื่นได้รู้ว่า พระเยซูเจ้าเป็นใครและมีความหมายอย่างไรสำหรับเรา

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์และต้อนรับสามเณรฟาติมาท่าแร่ อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.    แจ้งข่าว : อาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 พระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน  เวลส์ เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย จะมาเยี่ยมและร่วมถวายพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดของเรา เวลา 7.30 น.

2.    อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 เวลา 19.00 น. เชิญสภาภิบาลวัดร่วมประชุมที่บ้านพักพระสงฆ์ เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมต้อนรับพระสมณทูต

3.    ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสมทบอาหารเลี้ยงคุณพ่อและสามเณรบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา อาทิ ครอบครัวนายอำพล  จงจันทร์ศรี, นายสมานมิตร  พรหมอุ่น, นางสาวรัดดาวรรณ  วงวาส, นางเทวา  เลสตุ้ม, นางศรีสุพรรณ  แก้วฝ่าย และนายฤดี  ชัยสุรินทร์

4.    บ้านเณรฟาติมาท่าแร่ ขอความอนุเคราะห์เสื่อ หมอน และผ้าห่ม สำหรับบ้านเณรเพื่อใช้ในงานฉลองบ้านเณร พี่น้องสามารถนำมาบริจาคได้ที่วัด อาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 โอกาสต้อนรับพระสมณทูต ทางบ้านเณรจะมารับ

5.    เสาร์ที่ 2 กันยายน 2023 เชิญร่วมฉลองวัดพระแม่มารีย์ กาฬสินธุ์ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.

6.    เสาร์ที่ 9 กันยายน 2023 เชิญร่วมฉลองปิด 350 ปีคณะภคินีรักกางเขน ที่สักการสถานฯ สองคอน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

7.    เงินทาน : เสาร์ 1,031.- บาท, อาทิตย์ 4,021.- บาท, เงินต้น 5,900.- บาท รายจ่าย : 1) ค่าแปรงใหญ่ขัดพื้น 1,000.- บาท และ 2) ค่าไฟฟ้า 4,070.- บาท

8.    เงินสมทบสร้างวัด : 1) ครอบครัวนายสุขสันต์  วงศ์แหวน 2,000.- บาท, 2) นางสาวฐิติวรดา  ไชยดวง 500.- บาท, 3) เงินต้นอุทิศมอนีกา คำเขียน  คำเกษ 10,400.- บาท, 4) ครอบครัวนายประสาท-นางปัญ  ไชยดวง 10,000.- บาท (รวม 177,900.- บาท)

9.    ขอบคุณ คุ้มเจริญสุขที่รับผิดชอบพิธีกรรมและทำความสะอาดวัดสัปดาห์นี้ คุ้มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไป คุ้มสุขสันต์

พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพและปลงศพมอนีกา คำเขียน  คำเกษ  22-23 สิงหาคม 2023
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                       ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

2

06.30 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญพี่น้องดอนทอย-หนองสนุก

จันทร์

28

06.00 น.

ระลึกถึง น.ออกันติน พระสังฆราช

 

อังคาร

29

06.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์นผู้ทำพิธีล้างถูกตัดศีรษะ

 

พุธ

30

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัสบดี

31

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

ศุกร์

01

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

เสาร์

02

06.00 น.

ถวายเกียรติแด่พระนางมารีย์ พรหมจารี

 

เด็กคำสอนดอนทอย-หนองสนุกร่วมปล่อยปลาที่หนองทอยครั้งที่สาม  ศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2023