วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 154

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 154 อาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2021 (2564): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

ครอบครัวที่ 275 ของชุมชนวัดดอนม่วย สท. ปรีชา แก้วมี กับ ฟิโลมีนา เกศกนก พันธ์โสภา

       พี่น้องที่รัก เรามาถึงสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่พูดถึงการเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีของพระเยซูเจ้า และวันภาวนาเพื่อกระแสเรียกสากล วันนี้เราเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ผู้เลี้ยงแกะที่ดี ที่ยอมสละชีวิตเพื่อฝูงแกะของพระองค์ พระสงฆ์เจ้าวัดได้รับการเรียกว่า “นายชุมพา” (Pastor) ซึ่งหมายถึงผู้เลี้ยงแกะ ผู้เลี้ยงแกะที่ดีทำหน้าที่นำทาง เลี้ยงดู ดูแลรักษา และปกป้องฝูงแกะของพระเยซูเจ้า

ผู้เลี้ยงแกะที่ดีนำฝูงแกะไปยังทุ่งหญ้า เลี้ยงดูอย่างดี ดูแลรักษาและปกป้องฝูงแกะจากอันตราย ซึ่งความรับผิดชอบนี้เป็นของพระสงฆ์ทุกองค์ โดยเฉพาะพระสงฆ์เจ้าอาวาส คริสตชนในระยะเริ่มแรกมองพระเยซูเจ้าว่าเป็นผู้ที่ทำให้ความฝันของชาวยิวในอดีตเกี่ยวกับผู้เลี้ยงแกะที่ดีบรรลุความสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นผู้นำคนต่างศาสนาเข้ามารวมเป็นแกะแต่ฝูงเดียว

พิธีแต่งงานระหว่าง สท. ปรีชา แก้วมี กับ ฟิโลมีนา เกศกนก พันธ์โสภา; พุธที่ 21 เมษายน 2021

        บทอ่านที่ 1 : หนังสือกิจการอัครสาวก นักบุญเปโตรได้กล่าวกับผู้ปกครองและผู้อาวุโสของชาวยิวในสภาว่า ไม่มีความรอดนิรันดรนอกจากผ่านทางพระเยซูเจ้า ผู้เลี้ยงแกะที่ดี ซึ่งผู้นำชาวยิวได้ปฏิเสธและนำไปตรึงบนไม้กางเขน และบรรดาอัครสาวกต่างเทศน์สอนและเยียวยารักษาในพระนามของพระองค์

บทอ่านที่ 2 : นักบุญยอห์นบอกเราว่า พระยาเวห์ ผู้เลี้ยงแกะที่ดีในพันธสัญญาเดิม ทรงแสดงความรักของพระองค์ต่อเราผ่านทางพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูเจ้า ผู้เลี้ยงแกะที่ดี ทำให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า กุญแจสำหรับความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือ การติดต่อกับพระองค์โดยการอ่านและรำพึงพระคัมภีร์

พระวรสาร : พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงแนะนำพระองค์ว่าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ทรงรู้จักแกะและรักแกะมากถึงขนาดยอมสละชีวิตเพื่อพวกมันได้ ในฐานะผู้เลี้ยงแกะที่ดีทรงรู้จักเราและรักเรา และทรงท้าทายเราให้เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ในการดูแลเอาใจใส่แกะในชุมชนวัดและในฝูงของพระเยซูเจ้า ผู้เลี้ยงแกะที่ดี

ครอบครัวสุวรรณชัยรบ มอบเงิน 15,000.- บาท สมทบทุนสร้างวัดใหม่ (เสาโรมัน 1 ต้น)

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          การฉลองวัด หรืองานฉลองสำคัญช่วงนี้ให้รอฟังประกาศอีกครั้ง

2.          เงินทาน : วัดดอนม่วย 2,080.- บาท, รับเงินต้นครอบครัวโต่นวุธ 2,000.- บาท และค่าค่ากระเบื้องและซีเมนต์ทำถนนเข้าซุ้มพระเมตตา 5,162.- บาท

3.          วัดโนนค้อ 1,292.- บาท และผู้ทำบุญสร้างวัด 19-24 เมษายน : 1) คุณเพ็ญพร บุญตันรัตน์ 5,000.- บาท, 2) คุณประสิทธิ์ มิตรเจริญถาวร 1,000.- บาท, 3) คุณสมนึก ตั้งก่อสกุล (กระจกสีพระเมตตา) 50,000.- บาท, 4) คุณทวีศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร (ป้ายชื่อวัด) 30,000.- บาท, 5) คุณอรวรรณ รัตนไตรภพ (ม้านั่ง) 120,000.- บาท, 6) คุณอุมาภรณ์ เลิศทัศนีย์ (พระรูปแม่พระ) 15,000.- บาท, 7) คุณปัจมาศ สุวรรณชัยรบ (เสาโรมัน) 15,000.- บาท, 8) ตระกูลอารีธรรมศิริกุล (กระจกสีแม่พระและรูปนักบุญ) 105,000.- บาท, 9) กำนันสุรเศรฐ คลังนาคและครอบครัว 100,000.- บาท และ 10) คุณสิทธิโชค 500.- บาท, 11) คุณนิรมล หงส์สุวรรณ์และเพื่อน (กาสุลา) 20,000.- บาท, 12) คุณรัศมี วงศ์สาย 10,000.- บาท, 13) คุณศุภรัตน์ บุตรแสง (ประตูข้าง) 10,000.- บาท, 14) คุณกุลชลีและเพื่อน(พัดลม 3 ตัว) 6,000.- บาท และ 15) ครอบครัวสัจจะวัชรสิทธิ์ (พัดลม 3 ตัว) 6,000.- บาท

4.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

ยินดีกับสมาชิกใหม่ของชุมชนวัดดอนม่วย ยอห์น บุญโฮม โต่นวุธ รับศีลล้างบาป 18 เมษายน 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                               ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

25

07.00 น.

08.30 น.

อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ทีโนนค้อ

ที่ดอนม่วย

 

จันทร์-พุธ

26-28

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

 

พฤหัสบดี

29

06.45 น.

ระลึกถึง น.กาทารีนา แห่งซิเอนา พรหมจารีและนักปราชญ์

 

ศุกร์

30

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

 

เสาร์

1

06.45 น.

ฉลอง น.ยอแซฟ กรรมกร

 


วัดดอนม่วยทำทางเข้าสู่ซุ้มพระเมตตาใหม่ อังคารที่ 20 เมษายน 2021 

ลักษณะของผู้เลี้ยงแกะที่ดี

ลักษณะของผู้เลี้ยงแกะที่ดี

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

ปี B

กจ 4: 8-12

1 ยน 3: 1-2

ยน 10:11-18

บทนำ

ชีวิตของนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา สะท้อนการเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ซึ่งบิลลี่ แกรแฮม นักเทศน์ทางโทรทัศน์ชาวอเมริกันได้ให้คำอธิบายไว้อย่างลึกซึ้งว่า “พระองค์เจริญชีวิตเหมือนพระอาจารย์ ผู้เลี้ยงแกะที่ดี และพระองค์สิ้นพระชนม์เหมือนพระอาจารย์ ผู้เลี้ยงแกะที่ดี” สัปดาห์นี้เราฉลองพระเยซูเจ้าผู้เลี้ยงแกะที่ดี พระศาสนจักรเรียกเราให้ไตร่ตรองความหมายแห่งการเรียกของพระเจ้าและอธิษฐานภาวนาเพื่อกระแสเรียกเป็นพิเศษ อีกทั้งเตือนใจเราถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมกระแสเรียก

พระคัมภีร์ได้ใช้ภาพพจน์ของ “ผู้เลี้ยงแกะ” แสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพระเจ้ากับประชากรอิสราเอล พันธสัญญาเดิมได้ใช้ภาพพจน์ของผู้เลี้ยงแกะกับพระเจ้า ทรงเป็นผู้นำและผู้ดูแลประชากรของพระองค์ หนังสืออพยพได้เรียกพระยาเวห์เป็นผู้เลี้ยงแกะ เช่นเดียวกับประกาศกอิสยาห์และเอเศเคียล ซึ่งเปรียบเทียบการปกป้องดูแลของพระยาเวห์ต่อประชากรดังผู้เลี้ยงแกะ “พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะ” (อสย 40:11)

ตั้งแต่แรกเริ่มชาวยิวมองว่า พระเจ้าคือผู้เลี้ยงแกะที่ทรงเลี้ยงดูพวกเขาดุจลูกแกะ “พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน...” (สดด 23) ต่อมาคำว่า “ผู้เลี้ยงแกะ” ได้ใช้หมายถึงผู้นำชาวยิว ซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระยาเวห์ในโลก แต่ในความเป็นจริง ผู้เลี้ยงแกะเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงที่ดีสมกับการเป็นตัวแทนของพระองค์

1.         ลักษณะของผู้เลี้ยงแกะที่ดี

ในพันธสัญญาใหม่ พระเยซูเจ้าทรงเรียกผู้ติดตามและฟังพระองค์ว่า “ฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง” (มก 6:34) และพระวรสารวันนี้ได้เปิดเผยให้เราทราบว่า พระองค์เป็น “ผู้เลี้ยงแกะที่ดี” (ยน 10:11) ซึ่งแสดงออกให้เห็นใน 4 ลักษณะ

1)         ทรงรู้จักแกะและแกะจำเสียงของพระองค์ได้ พระองค์ทรงรู้ความต้องการ ความดี และความบกพร่องของแต่ละคน ทรงรักเราอย่างที่เราเป็นและทรงคาดหวังให้เราตอบรับความรักของพระองค์ ด้วยการปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ที่ตรัสกับเราทางพระคัมภีร์และคำเทศน์ของพระสงฆ์

2)         ทรงปกป้องฝูงแกะ พระองค์ทรงรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวในความรักของพระบิดาเจ้า ทรงนำทางและปกป้องเราจากปีศาจและอำนาจของมัน ทรงรักษาแกะที่เจ็บป่วยให้หายด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ ผ่านทรงศีลแห่งการคืนดีและศีลเจิมคนป่วย

3)         ทรงเลี้ยงดูฝูงแกะ พระองค์ทรงนำฝูงแกะไปยังทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์คือพระศาสนจักร ทรงเลี้ยงดูเราด้วยพระกายและพระโลหิตของพระองค์ ทรงแสวงหาแกะที่สูญหายและออกตามหาจนพบ เพื่อนำเรากลับสู่บ้านนิรันดร

4)         ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อฝูงแกะ พระองค์ไม่เหมือนคนรับจ้างทั่วไปที่ทิ้งฝูงแกะหนีเอาตัวรอดเมื่อมีอันตราย ตรงข้าม ทรงยอมสละชีวิตเพื่อป้องกันฝูงแกะจากสัตว์ร้ายและขโมย ให้ได้รับความปลอดภัย ทรงรับทนทรมานเพื่อปลดปล่อยเราให้พ้นจากบาป

2.         บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก เราต้องเป็นผู้เลี้ยงและผู้นำที่ดี เราสามารถเป็นผู้เลี้ยงที่ดีได้ในความรักต่อเพื่อนมนุษย์ อธิษฐานภาวนาเพื่อเขา ให้เวลาและใช้พระพรพิเศษต่าง ๆ ที่มีเพื่อผู้อื่น ในการส่งเสริมความรักและความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ประการที่สอง เราต้องเป็นแกะดีในฝูงแกะของพระเยซูเจ้า ด้วยการฟังเสียงผู้เลี้ยงของเรา อย่างบิดามารดา ครูบาอาจารย์ เจ้าอาวาส หรือพระสังฆราชของเรา ปฏิบัติตามคำแนะนำและร่วมมือกับท่านในงานหน้าที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ไม่หลงไปตามเสียงอื่น เช่น เสียงเรียกร้องของความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนัง หรือความสะดวกสบายฝ่ายโลก

ประการที่สาม เราต้องอธิษฐานภาวนาเพื่อกระแสเรียกและชีวิตผู้อภิบาล สัปดาห์นี้พระศาสนจักรให้เราอธิษฐานภาวนาเพื่อกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ และชีวิตแห่งการอุทิศตนเพื่อพระเจ้า คริสตชนแต่ละคนมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียก “แม้เราจะเป็นนักบวช หรือพระสงฆ์ไม่ได้ แต่เราสามารถสนับสนุนใครบางคนให้เป็นนักบวช หรือพระสงฆ์ที่ดีได้”

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ทรงรักและรู้จักแกะทุกตัว ทรงดูแลเอาใจใส่แกะแต่ละตัวเป็นอย่างดี และทรงปกป้องฝูงแกะจากสุนัขป่าและอันตรายต่าง ๆ ด้วยชีวิตของพระองค์ ไม่ทิ้งฝูงแกะหนีไป ปล่อยให้แกะเผชิญอันตรายตามลำพังเหมือนผู้รับจ้างทั่วไป แต่ทรงยอมทำทุกอย่างเพื่อให้แกะทุกตัวปลอดภัยและไม่กระจัดกระจายไป เพื่อว่า “จะมีแกะแต่ฝูงเดียวและนายชุมพาบาลแต่ผู้เดียว”

คริสตชนต้องเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระองค์และเพื่อนพี่น้อง ใครมาหาและฟังเสียงของพระองค์ย่อมไม่หลงทางและได้รับชีวิตนิรันดร ศิษย์พระคริสต์ต้องเรียนแบบความรักของผู้เลี้ยงแกะที่ดี ซึ่งเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว ไม่มีเงื่อนไข และไร้ขีดจำกัด คิดถึงผู้อื่นก่อนเสมอ ดำรงตนในความรักของพระองค์ในการปฏิบัติต่อผู้อื่นในชีวิตประจำวัน

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

https://dondaniele.blogspot.com/

เทศกาลปัสกา การฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า, สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2562, หน้า 72-75.

ภาพ : พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี, เยี่ยมครูคำสอน, บ้านน้ำบุ้น, วานรนิวาน, สกลนคร; 2021-01-23

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 153

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 153, อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2021 (2564): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

พี่น้องชาวโนนค้อถ่ายภาพร่วมกันหน้าป้ายวางศิลาฤกษ์วัดใหม่ อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021

        พี่น้องที่รัก ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เราต้องเผชิญกับปัญหาและความยากลำบากมากมายที่บั่นทอนจิตใจและความเชื่อของเรา ในสถานการณ์อย่างนี้เราต้องการการสนับสนุนและความเข้าใจ เพื่อช่วยเราให้เดินในหนทางถูกต้อง ในบริบทของปัสกา เราได้เห็นถึงบทบาทของพระเยซูเจ้าในการให้ความบรรเทาและช่วยเหลือบรรดาสาวกที่กำลังหวาดกลัวและสิ้นหวัง พระองค์ประทับอยู่กับพวกเขาเพื่อนำทางและกินดื่มกับพวกเขา

บทอ่านวันนี้เชื้อเชิญเราให้เป็นพยานและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า ผู้กลับคืนพระชนมชีพ ด้วยการสำนึกในบาปที่เราได้กระทำ ฟื้นฟูชีวิตของเรา พบและสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ในพระวาจาที่เราอ่านและฟัง และในศีลมาหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณที่เรามารวมเป็นหนึ่งเดียวทุกสัปดาห์

รับแจกสายประคำพระเมตตาและสร้อยจากซิสเตอร์ อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021

       บทอ่านที่ 1 : หนังสือกิจการอัครสาวกได้บรรยายให้เราได้ทราบถึง สิ่งที่นักบุญเปโตรได้ทำให้พันธกิจแห่งการประกาศเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าสมบูรณ์ โดยบอกให้เราได้ทราบว่า พระเยซูเจ้าทรงทำให้คำทำนายของบรรดาประศกในพันธสัญญาเดิมปรากฏเป็นจริง และบอกให้ชาวยิวกลับใจหันมาหาพระเจ้า เพื่อบาปของพวกเขาจะได้รับการอภัย

บทอ่านที่ 2 : จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่งบอกให้เราทราบว่า ความรู้แท้จริงและความรักของพระเจ้าคือการตระหนักว่า พระเยซูเจ้าทรงอภัยบาปเรา ซึ่งเราต้องเป็นพยานถึงพระองค์ในชีวิตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์

พระวรสาร : พระวรสารวันนี้นำเราให้ไตร่ตรองเกี่ยวกับความเชื่อโดยบอกให้เราทราบว่า พระเยซูเจ้าทรงชนะใจของบรรดาศิษย์ ให้เชื่อในการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ และมอบพันธกิจแห่งการเป็นพยานถึงพระองค์ในโลก พระองค์ทรงเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการรับพระจิตเจ้า และทรงสั่งให้พวกเขาเทศน์สอนเรื่องการสำนึกผิดและการอภัยบาป

พี่น้องชาวโนนค้อผูกแขนอำลาซิสเตอร์ที่มาออกค่าย อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          การฉลองวัดหรืองานฉลองสำคัญช่วงนี้ให้รอฟังประกาศอีกครั้ง

2.          เงินทาน : วัดดอนม่วย 2,542.- บาท, และผู้ทำบุญสร้างศาลาปีโอไอศวรรย์ 1) ศิษย์เก่าเซนต์แมรี่ 11,500- บาท 2) นางวัฒนา นารินรักษ์ 1,000.- บาท

3.          วัดโนนค้อ 2,455.- บาท และผู้ทำบุญสร้างวัด 1) คุณนิรมล หงษ์สุวรรณ 1,000.- บาท, 2) ค.แมรี่แอน วรรณิภา ตันธรรศกุล 15,000.- บาท, 3) วัดนักบุญยูดา ชินเขต 53,000.- บาท, 4) คุณรจิตรา กาญบุตร 999.- บาท, 5) คุณวิรัชดา  อทธิอติชาติ 500.- บาท, 6) ดร.สุดาพร พงษ์พิษณุ 7,500.- บาท, 7) คุณวันทนา ชมจินดา 10,000.- บาท, 8) คุณสมถวิล ยอดโพธิ์ทอง 3,000.- บาท และ 9) อุทิศให้ยอแซฟ โลม โดคำ 3,000.- บาท

4.          สรุปเงินฉลองวัดโนนค้อ : รายรับ 463,899.- บาท, รายจ่าย 82,719.- บาท, รายรับสูงกว่ารายจ่าย 381,180.- บาท, นำเงินฝากเข้าบัญชีโครงการก่อสร้างวัดฯ 330,000.- บาท และคงเหลือเงินสดในบัญชีเหรัญญิก 51,180.- บาท

5.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

พี่น้องชาวโนนค้อรดน้ำขอพรผู้อาวุโส อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

18

07.00 น.

10.00 น.

อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ทีโนนค้อ

ที่ดอนม่วย

 

จันทร์-อังคาร

19-20

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

 

พุธ

21

08.00 น.

พิธีแต่งงาน สท.ปรีชา แก้วมี-ฟิโลมีนา เกศกนก พันธ์โสภา

 

พฤหัส-เสาร์

14-17

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

 

 

พี่น้องชาวดอนม่วยขอบคุณและอำลาซิสเตอร์ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021