วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พิธีเสกและวางศิลาฤกษ์อาคารโปรดมคำกล่าวรายงาน

โอกาสเสกและวางศิลาฤกษ์ “อาคารยอห์นบัปติสต์ โปรดม”

ณ สำนักอัครสังฆมณฑล สกลนคร วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556
กราบเรียนพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษที่เคารพทุกท่าน
วันนี้พวกเรามาพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า ขอบคุณพระองค์สำหรับของขวัญจากพระองค์ผ่านทางผู้มีน้ำใจดีร่วมกันบริจาค อันหมายถึง “อาคารพักพระสงฆ์ยอห์นบัปติสต์ โปรดม” ที่เรากำลังจะประกอบพิธีเสกและวางศิลาฤกษ์ เพื่อเป็นสิริมงคลและขอพระพรจากพระองค์ เพื่อคุ้มครองสถานที่และผู้ที่จะมาอาศัยต่อไป
เนื่องจากอาคารพักพระสงฆ์หลังแรก ซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) มีจำนวนห้องพักไม่เพียงพอ และอยู่ในสภาพเก่าตามอายุการใช้งาน ทางอัครสังฆมณฑลของเราจึงดำริสร้างอาคารพักพระสงฆ์หลังที่สองนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 20013 (พ.ศ. 2556) โดยบริษัทเรืองสิทธิ์วิศวะก่อสร้าง มีนายเรืองสิทธิ์ พจนโสภากุล เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และนายปรีชา ทุพเหม่ง เป็นวิศวกรออกแบบ
งบประมาณในการก่อสร้างจนถึงบัดนี้ เราได้รับการบริจาคจากบุคคลและสถาบันต่างๆ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 26,743,421.- บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ยังขาดจากยอดงบประมาณของโครงการที่ตั้งไว้อีก 5,256,579.- บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)
อาคารหลังปัจจุบันนี้ เราได้ให้ชื่อ “ยอห์นบัปติสต์ โปรดม” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของบรรดามิชชันนารีรุ่นแรกเริ่ม ที่ได้มาบุกเบิกตั้งกลุ่มคริสตชนในเขตมิสซังของเรา โดยมีคุณพ่อยอห์นบัปติสต์ โปรดมเป็นหัวหน้า ทำให้เราได้รับเมล็ดพันธ์และเกิดดอกออกผลเป็นกลุ่มคริสตชน มีวัดวาศาสนาบนพื้นฐานความเชื่อศรัทธาที่ดำเนินสืบมาครบ 130 ปี (ค.ศ. 1883-2013/ พ.ศ. 2426-2556) ในปีนี้ จนกลายเป็นวิถีชุมชนวัด (BEC) กระจายไปในเขตอัครสังฆมณฑลของเราทุกวันนี้ ซึ่งเราได้มาร่วมฉลองกันที่นี่และครั้งนี้นับเป็นปีที่ 8
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้า และพระอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ จึงกราบเรียนเชิญพระคุณเจ้า ประกอบพิธีกรรมเสกและวางศิลาฤกษ์
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ
เลขาธิการอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงพิธีเสกและวางศิลาฤกษ์ อาคารยอห์นบัปติสต์ โปรดม
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
พระสังฆราช
ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักของพระบิดา และความสัมพันธ์ของพระจิต
รับ       ขอให้ท่านจงได้รับด้วยเทอญ
พระสังฆราช กล่าวเตือนใจ สั้นๆ        และกล่าวบทภาวนาเสกศิลาฤกษ์
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์ทรงเป็นปฐมเหตุแห่งความดีทั้งมวล  ทรงเพิ่มเติมความดีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเสมอ  โปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายผู้วอนขอ โปรดเสก ศิลาฤกษ์อาคารยอห์นบัปติสต์ โปรดม ที่กำลังก่อสร้าง ณ สถานที่แห่งนี้ เพื่อเป็นที่พักอาศัย วัดน้อย และห้องประชุมของคณะสงฆ์อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โอกาสครบรอบ 130 ปีแห่งความเชื่อและการแพร่ธรรม อีกทั้งเป็นเครื่องหมายแห่งความช่วยเหลือและการประทับอยู่ของพระองค์
เราตั้งศิลาฤกษ์บนฐานนี้ ในความเชื่อต่อพระเยซูคริสตเจ้า ขอให้การก่อสร้างอาคารหลังนี้ เป็นการประกาศพระนามของพระองค์และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจนเสร็จสมบูรณ์ ให้ทุกคนได้รับความรักและความร้อนรนในการทำงานแพร่ธรรมเยี่ยงพระสังฆราชยอห์นบัปติสต์ โปรดม และผู้ร่วมงานของท่านในอดีต ทั้งนี้เพื่อให้พระนามของพระองค์เป็นที่รับรู้และได้รับการประกาศสรรเสริญในพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งนี้
ขอพระนางมารีย์พรหมจารี ได้เสนอวิงวอนต่อพระเจ้า ให้ทรงอำนวยพรและพิทักษ์คุ้มครองผู้รับเหมาก่อสร้าง บรรดาช่าง และคนงานทุกคนที่มาทำการก่อสร้างอาคารหลังนี้ให้ได้รับความปลอดภัย ขอให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปโดยปราศจากอุปสรรคใดๆ ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
รับ       อาแมน
พระสังฆราช พรมน้ำเสกบนศิลาฤกษ์
พระสังฆราช ตอกหมุดไม้มงคล 9 เล่ม 
1)           ไม้ราชพฤกษ์ หมายถึง ความเป็นใหญ่และความมีอำนาจวาสนา
2)           ไม้ขนุน หมายถึง หนุนให้ดีขึ้น ร่ำรวยขึ้น  ทำอะไรจะมีผู้ให้การเกื้อหนุน
3)           ไม้ชัยพฤกษ์ หมายถึง การมีโชคชัย  มีชัยชนะ ชนะศัตรูและอุปสรรคต่างๆ
4)           ไม้ทองหลาง  หมายถึง การมีทรัพย์สิน เงิน  ทอง โดยไม่ขัดสน
5)           ไผ่สีสุก หมายถึง การมีความสุขกายสบายใจ ไร้ทุกข์โศกโรคภัย
6)           ไม้ทรงบาดาล หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรง
7)           ไม้สัก หมายถึง ความมีศักดิ์ศรี ความมีเกียรติ อำนาจบารมี มีคนเคารพนับถือและยำเกรง
8)           ไม้พะยูง หมายถึง การพยุงฐานะให้ดีขึ้น
9)           ไม้กันเกรา หมายถึงป้องกันภัยอันตรายต่างๆ  หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “ตำเสา” เพื่อทำให้เสาเรือนมั่นคง

พระสังฆราช วางแผ่นศิลาฤกษ์ลงบนหมุด
พระสังฆราช อุปสังฆราช ผู้แทนนักบวช และฆราวาส โปรยข้าวตอกดอกไม้บนศิลาฤกษ์เพื่อเป็นสิริมงคล
พระสังฆราช
พี่น้องที่รักยิ่ง ให้เราภาวนาวอนขอพระเจ้า โปรดให้เราทุกคนที่มาชุมนุมกันที่นี่เพื่อร่วมกันสร้างอาคารใหม่ บนศิลาหัวมุมคือองค์พระคริสตเจ้า เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ให้เราภาวนาพร้อมกันว่า
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...
ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่แห่งนี้จะเป็นอาคารพักอาศัย เพื่อบรรดาพระสงฆ์จะได้ใช้ประโยชน์ ลูกวอนขอทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระสังฆราช อวยพร
            พระเจ้าสถิตกับท่าน
รับ       และสถิตกับท่านด้วย
            ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดา และพระบุตร และพระจิต ประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
ขับร้องบทเพลง หน้าที่แพร่ธรรม


วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนคาทอลิกต้องสอนคำสอนโรงเรียนคาทอลิกต้องสอนคำสอน
ชลบุรี * พระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ย้ำกับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2557 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยว่า โรงเรียนคาทอลิกต้องสอนคำสอนในโรงเรียน
ในโอกาสเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ในฐานะประธานสภาพระสังฆราชและประธานสภาการศึกษาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกเอาใจใส่การสอนคำสอนในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลมีหลักยึดในชีวิต และมีคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของโรงเรียนคาทอลิก
พระคุณเจ้าได้ยกตัวอย่างหลุยส์ ปาสเตอร์ที่นั่งอ่านหนังสือพระคัมภีร์ในรถโดยสาร และมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมองดูด้วยความฉงน ที่สุดเขาทนไม่ได้จึงลุกไปถามว่า “ลุงยังอ่านหนังสือพระคัมภีร์อยู่อีกหรือ มันล้าสมัยแล้ว ทุกวันนี้เราล้ำหน้าพระคัมภีร์ไปเยอะ” หลุยส์ ปาสเตอร์ไม่พูดอะไร พอถึงมหาวิทยาลัยก็กดกริ่งลง เด็กหนุ่มถามว่าทำไมลงที่นี่ละ หลุยส์ ปาสเตอร์ตอบว่า “ผมสอนที่นี่ ชื่อหลุยส์ ปาสเตอร์” เด็กหนุ่มรู้สึกเสียหน้าอย่างมาก ที่ไปดูถูกนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกที่ได้ความรู้มาจากพระคัมภีร์
พระคุณเจ้ายังได้ชี้ให้เห็นว่า พระศาสนจักรมีลักษณะพิเศษคือวางฐานอยู่บนพระคัมภีร์ ธรรมประเพณีและคำสอนของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นหลักยึดสำคัญของชีวิตคริสตชนและโรงเรียนคาทอลิก เพื่อเราจะได้ไม่ผิดหลงหรือออกนอกลู่นอกทาง อีกทั้ง สามารถพบทางออกหรือแนวทางแก้ไขได้โดยง่าย เวลาที่ต้องเผชิญภาวะวิกฤตต่างๆ
ถ้าโรงเรียนของเราไม่ได้สอนให้นักเรียนรู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร ทรงสอนอะไร และได้ทำอัศจรรย์อะไรบ้าง พวกเขาจะมีหลักอะไรในชีวิต เราซึ่งบริหารโรงเรียนขาดอะไรขาดได้ แต่อย่าขาดการสอนคำสอน เราต้องเสนอให้นักเรียนของเราได้พบเพระเยซูเจ้า เหมือนอันดรูว์บอกเปโตรว่าได้พบพระพระเยซูเจ้าแล้ว หรือเหมือนฟิลิปที่บอกนาธานาแอลว่าได้พบพระเยซูเจ้าแล้วพระองค์มาจากนาซาแร็ธ และนาธานาแอลบอกว่าจะมีอะไรดีมาจากนาซาแร็ธ แต่เมื่อได้ไปพบพระเยซูเจ้า นาธานาแอลมีความสุขที่สุด
เด็กนักเรียนของเราจะมีความสุขที่สุด หากเขาได้พบกับพระเยซูเจ้า ตอนนั้นเราหมดหน้าที่แล้ว สิ่งนี้เราอาจคิดไม่ถึงหรือทำไม่ได้ แต่พระเจ้าทำได้ หลายครั้งหลังจากได้เรียนคำสอนและย่อยสิ่งที่เขาได้เรียนมาในภายหลัง หลายคนได้กลับใจเป็นคริสตชน หากเราไม่สอนคำสอนเลย พวกเขาจะมีหลักอะไรในชีวิต นี่คือกำไรที่แท้จริงของโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งไม่ได้อยู่ที่เงิน แต่อยู่ที่การได้ถ่ายทอดความเชื่อให้กับนักเรียนของเรา

Don Daniele เรียบเรียง/ภาพ
danielkhuan@hotmail.com
โรงแรมเอเชียพัทยา ชลบุรี
19 สิงหาคม 2557