วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 159

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 159  อาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2021 (2564) : http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระตรีเอกภาพ

เด็กคำสอนดอนม่วยร่วมสวดสายประคำทุกวันหน้าพระรูปแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน
        พี่น้องที่รัก การสมโภชพระตรีเอกภาพเชื้อเชิญเราให้เจริญชีวิต ด้วยการตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าสามพระบุคคล พระบิดา พระบุตร และพระจิตในชีวิตเรา “ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพ” เป็นข้อความเชื่อที่ได้รับการประกาศโดยสังคายนาสากลแห่งนิเชอา และคอนสแตนติโนเปิล ถือเป็นข้อความเชื่อพื้นฐานและสำคัญที่สุด นั่นคือ “มีพระเจ้าหนึ่งเดียว แต่มีสามพระบุคคลคือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต ทั้งสามพระบุคคลรวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว” (CCC 234)

พระตรีเอกภาพมีบทบาทสำคัญในชีวิตคริสตชน บทภาวนาทางการของพระศาสนจักร พิธีกรรม และศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เริ่มด้วยการออกนามพระตรีเอกภาพ “เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต” เพื่อขอให้อวยพรเราและกิจการที่กำลังกระทำ เราได้รับศีลล้างบาป การอภัยบาป และการเจิมในพระนามของพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต

พี่น้องชาวโนนค้อร่วมด้วยช่วยกันขนไม้เพื่อสร้างวัดใหม่; 23 พฤษภาคม 2021

        บทอ่านแรก หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติพูดถึงพระเจ้าหนึ่งเดียวของอิสราเอล “จงรู้และจำใส่ใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินเบื้องล่าง และไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก”  พระองค์ได้พิสูจน์ผ่านทางเครื่องหมายและอัศจรรย์ต่าง ๆ ว่าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ทำให้เราเข้าใจถึงประสบการณ์เกี่ยวกับพระเจ้าในพันธสัญญาเก่า

บทอ่านที่สอง จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม ได้กล่าวถึงงานของพระตรีเอกภาพ ที่มีสามพระบุคคลในพระเจ้าหนึ่งเดียว “พระบิดา พระบุตร และพระจิต” พระจิตเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับเราว่า เราต่างเป็นทายาทของพระเจ้าและทายาทร่วมกับพระคริสตเจ้า “ถ้าเรารับการทรมานร่วมกับพระองค์ เราก็จะรับพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระองค์ด้วย”

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงสั่งบรรดาศิษย์ให้สานต่อพันธกิจของพระองค์แก่นานาชาติ ด้วยการโปรดศีลล้างบาปเขาในพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต และทรงสัญญาว่าจะอยู่กับพวกเขาเสมอไปจนสิ้นพิภพ จึงเป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนที่ต้องสานต่อพันธกิจในการนำความรักของพระเจ้าไปสู่ผู้อื่น

พี่น้องชาวโนนค้อเติมพลังหลังช่วยกันขนไม้; 23 พฤษภาคม 2021

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในช่วงนี้ พี่น้องสามารถร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. และวันธรรมดา เวลา 06.45 น.

2.          จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2021 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อจะไปส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามปกติ

3.          อาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

4.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,835.- บาท, จ่ายค่าเลื่อยไม้ 2,150.- บาท และจ่ายค่าไฟฟ้า 2,800.- บาท

5.          เงินทานวัดโนนค้อ 823.- บาท ผู้บริจาคเพื่อโครงการสร้างวัด 1) นางแจ่มใส มณีนพ 3,000.- บาท และ 2) ผู้มีน้ำใจดีผ่านทางพระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี 15,000.- บาท

6.          ขอบคุณพี่น้องมงคลล้อมที่บริจาคไม้สักเพื่อโครงการสร้างวัด 10 ต้น และขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันเก็บไม้ที่เลื่อยแล้ว

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

พี่น้องชาวโนนค้อร่วมด้วยช่วยกันขนไม้จากนาหนองบุ่ง; 23 พฤษภาคม 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                             ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

30

07.00 น.

08.30 น.

สมโภชพระตรีเอกภาพ วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

อุทิศ ดวงวิญญาณ คำจันทร์-ฟอง ฮุงหวล, ประยูร อุงหวล และสีดา ศรีวงศ์ราช

จันทร์

31

06.45 น.

ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน

 

อังคาร

01

06.45 น.

ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี

 

พุธ

02

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัส

03

06.45 น.

ระลึกถึง น.ชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขี

 

ศุกร์

04

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

 

เสาร์

05

06.45 น.

ระลึกถึง น.บอนีฟาส พระสังฆราชและเพื่อนมรณสักขี

 

บรรยากาศการสวดสายประคำทุกเย็นของพี่น้องชาวดอนม่วยและเด็กคำสอน

 

พระตรีเอกภาพในชีวิตคริสตชน

 

พระตรีเอกภาพในชีวิตคริสตชน

อาทิตย์

สมโภชพระตรีเอกภาพ

ปี B

ฉธบ 4:32-34, 39-40

รม 8:14-17

มธ 28:16-20

บทนำ

การสมโภชพระตรีเอกภาพ เชื้อเชิญเราให้เจริญชีวิตด้วยการตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าสามพระบุคคล พระบิดา พระบุตร และพระจิตในชีวิตคริสตชน “ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพ” เป็นข้อความเชื่อที่ได้รับการประกาศโดยสังคายนาสากลแห่งนิเชอา (Nicaea : 325) และคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople : 381) ถือเป็นข้อความเชื่อพื้นฐานและสำคัญที่สุดของคริสตศาสนา นั่นคือ “มีพระเจ้าหนึ่งเดียว แต่มีสามพระบุคคลคือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต ทั้งสามพระบุคคลรวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว” (CCC. 234, 253-256)

เป็นเรื่องยากต่อความเข้าใจในความเชื่อที่ว่า “พระเจ้าสามพระบุคคลรวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว” นักบุญซีรีล อาจารย์ชาวสลาฟได้พยายามอธิบายเรื่องพระตรีเอภาพโดยใช้ภาพของดวงอาทิตย์ “พระเจ้าพระบิดาเป็นเหมือนกับเปลวเพลิง พระบุตรเป็นความสว่าง และพระจิตเป็นความร้อน แต่มีเพียงดวงอาทิตย์ดวงเดียว เช่นเดียวกับพระเจ้าสามพระบุคคลในพระตรีเอกภาพที่เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวและไม่สมารถแยกจากกันได้”

โดยทั่วไปมักเข้าใจพระบิดาเจ้าในฐานะพระผู้สร้าง พระบุตรในฐานะพระผู้ไถ่ และพระจิตในฐานะผู้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งสามพระบุคคลเป็นพระเจ้าเท่าเสมอกัน แตกต่างกัน และแยกจากกันมิได้ บทภาวนาทางการของพระศาสนจักร พิธีบูชาขอบพระคุณและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เริ่มด้วยการออกนามพระตรีเอกภาพ “เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตรและพระจิต” เพื่อให้พระองค์อวยพรเราและกิจการที่กำลังจะทำ เราได้รับศีลล้างบาป การอภัยบาป และการเจิมในพระนามของพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต

1.        พระตรีเอกภาพในชีวิตคริสตชน

พระตรีเอกภาพเป็นความเชื่อเก่าแก่ที่สุดของพระศาสนจักร พบใน “บทข้าพเจ้าเชื่อ” สัญลักษณ์ของอัครสาวก ที่ได้ใช้ในการสอนคำสอนผู้สมัครเป็นคริสตชน และในการยืนยันความเชื่อเวลาล้างบาปตั้งแต่ศตวรรษที่สองเป็นต้นมา ต่อมาภายหลัง บทข้าพเจ้าเชื่อนี้ได้รับการประกาศรับรองโดยสังคายนาสากลแห่งนีเชอาและคอนสแตนติโนเปิล

พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์แก่เราในหน้าที่ที่แตกต่างกันสามประการ  ในฐานะพระบิดา พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลและสิ่งมีชีวิต รวมถึงมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสร้างประเสริฐที่สุด ในฐานะพระบุตร พระเยซูเจ้าทรงทำให้เราเข้าใจว่า พระเจ้าทรงฟัง ทรงเอาพระทัยใส่ ทรงรัก ทรงทรมาน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา ในฐานะพระจิต พระเจ้าประทับอยู่กับเราและภายในตัวเรา เพื่อทำให้เราศักดิ์สิทธิ์และเกิดผลอย่างอุดม

พระเยซูเจ้าทรงสอนเรื่องพระตรีเอกภาพ ในอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญ (ลก 15:11-32) ที่เปิดเผยให้ทราบว่า พระบิดาเจ้าทรงเป็นพ่อที่ใจดีที่รักและให้อภัยลูกเสมอ, ใน “บทข้าแต่พระบิดา” (มธ 6:7-15) ทรงสอนบรรดาศิษย์ให้เรียกพระเจ้าเป็น “บิดา” (Abba), ทรงยืนยันกับบรรดาศิษย์ว่าพระองค์กับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน “ผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาด้วย” (ยน 14:9) อีกทั้ง ประทานพระจิตและสั่งบรรดาศิษย์ให้ไปสั่งสอนนานาชาติ โปรดศีลล้างบาปในนามของ พระบิดา พระบุตร และพระจิต (มธ 28:19)

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระตรีเอกภาพที่เราสมโภชและพระวาจาของพระเจ้าวันนี้ ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการในการนำไปปฏิบัติ

ประการแรก เราต้องตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในชีวิต พระตรีเอกภาพ สามพระบุคคลรวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว เป็นสิ่งที่เข้าใจยากด้วยสติปัญญา (ด้วยสมอง) แต่เราสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยหัวใจเมื่อเราเจริญชีวิตในความรักต่อกัน เวลาที่เรารักกันพระเจ้าประทับอยู่กับเราและเราอยู่ในพระเจ้า สายสัมพันธ์แห่งความรักได้รวมพระบิดา พระบุตร และพระจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระตรีเอกภาพ  อีกทั้งรวมมนุษย์เราให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์และกับเพื่อนมนุษย์

ประการที่สอง เราต้องดำเนินชีวิตแบบพระตรีเอกภาพ บรรดาคริสตชนและนักบุญทั้งหลายเชื่อในพระตรีเอกภาพ และพยายามเจริญชีวิตแบบพระตรีเอกภาพ คือชีวิตแห่งความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์ในชีวิตประจำวัน เป็นต้นในครอบครัว หมู่คณะ และชุมชนวัดของเรา ที่ต้องมีความรักและความเป็นน้ำหนึ่งหนึ่งใจเดียวกันเสมอ เหมือนอย่างพระบิดา พระบุตร และพระจิตที่ทรงมีความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแน่นแฟ้น

ประการที่สาม เราต้องประกาศพระนามพระตรีเอกภาพ คริสตชนอธิษฐานภาวนาถึงพระเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระจิต ด้วยการทำสำคัญมหากางเขนที่หน้าผาก หน้าอก และไหล่ทั้งสองข้าง เราออกนามพระเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระจิต ให้มาประทับอยู่กับเราและอวยพรเรา เป็นการประกาศให้ทุกคนทราบว่า “เราเป็นคริสตชน” อีกทั้ง เป็นการยืนยันว่าเราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวสามพระบุคคล และดำเนินชีวิตในพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นความเชื่อและความหวังของคริสตชน พระเจ้าเที่ยงแท้ที่เราเชื่อศรัทธาและมีพลังต่อชีวิตของเรามากที่สุด เป็นพระเจ้าแห่งความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวแท้จริง ไม่มีการแบ่งแยก แต่เท่าเสมอกัน และสมบูรณ์ครบครันในความเป็นหนึ่งเดียวกัน นี่เป็นข้อความเชื่อลึกซึ้งซึ่งเราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้เมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้า และเมื่อเราเจริญชีวิตในความรักต่อกัน ทั้งกับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์

ชีวิตของเรากับพระเจ้า ควรเป็นชีวิตศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา และเชื่อในพระเจ้าเที่ยงแท้ มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างแน่นแฟ้น จนกล่าวได้ว่า พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่งและสำคัญที่สุดในชีวิตเรา” ทรงเป็นพระเจ้าที่เราเชื่อ รัก และวางใจมากที่สุด จนแยกจากกันไม่ได้

ชีวิตของเรากับเพื่อนมนุษย์ ควรเป็นชีวิตแห่งความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว มีความไว้ใจกัน แสดงออกในความรัก ความเมตตา และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เป็นชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ รักเสมอ และให้อภัยเสมอ นี่คือการเป็นพยานถึงพระตรีเอกภาพที่เราสมโภชในวันนี้

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

https://dondaniele.blogspot.com/

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

29 พฤษภาคม 2021

ภาพ : เด็กรับศีลกำลัง, วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง, พรรณานิคม, สกลนคร : 2021-02-13

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ความเชื่อของบารทิเมอัส

 

ความเชื่อของบารทิเมอัส

พฤหัสบดี

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

บสร 42:15-25

มก 10:46-52

พระวรสารนักบุญมาระโกบอกให้เราทราบว่า คนตาบอดที่เมืองเยรีโคชื่อ บารทิเมอัส บุตรของทิเมอัส” (มก 10:46) ซึ่งเป็นตัวแทนของคนทุกข์จนในสังคม ขาดโอกาส ไร้ที่พึ่ง และไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการขอทาน ซ้ำร้ายยังถูกตำหนิจากคนตาดี มองไม่เห็นความจำเป็นและเดือดร้อนของเขา “หลายคนดุเขาให้เงียบ” (มก 10:48) ความจริง “คนตาบอดที่สุดคือคนตาดีแต่มองไม่เห็นความเดือดร้อนของผู้อื่น”

บารทิเมอัสได้ยินเรื่องการรักษาของพระเยซูเจ้าจึงอยากพบพระองค์ แต่เพราะเกิดมาตาบอดมองไม่เห็น ทำให้ไม่สามารถไปพบพระองค์ได้เยี่ยงคนปกติ เมื่อได้ยินว่า พระองค์เสด็จมาใกล้เมืองเยริโคที่เขาขอทานอยู่ จึงร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่พระเยซูโอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด” (มก 10:47) เขารู้ว่า พระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเสด็จมาทรงเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิด และแสดงความเชื่อด้วยการร้องเสียงดังยิ่งกว่าเดิม

พระเยซูเจ้าทรงได้ยินและบอกให้นำตัวบารทิเออัสมาพบ เขาแสดงความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยม ด้วยการสลัดเสื้อคลุมทิ้งและกระโดดไปเฝ้าพระองค์ (มก 10:50) ทูนขอพระองค์ให้เขาแลเห็น พระเยซูเจ้าทรงตอบแทนความเชื่อของเขาด้วยการรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ เขาได้กลายเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ได้เห็นผลงานน่าอัศจรรย์ที่ทรงกระทำและเห็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าในสิ่งสร้าง ซึ่งช่วยเปิดตาใจและเพิ่มพูนความเชื่อของเขายิ่งขึ้น

คริสตชนต้องมีความเชื่อเช่นบารทิเมอัส มาหาพระเยซูเจ้าผ่านทางการอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อ ผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์และฟังพระวาจาของพระองค์ที่ตรัสกับเรา “ท่านอยากให้เราทำอะไรให้” (มก 10:51) บอกพระองค์ถึงความต้องการของเรา ให้พระองค์รักษาความบอดมืดฝ่ายจิตของเราจากความโกรธ ความเกลียดชัง อคติ ความอิจฉาริษยา และนิสัยไม่ดีที่บังตาเรา ทำให้มองไม่เห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นและการประทับอยู่ของพระองค์

เราต้องเลียนแบบความเชื่อของบารทิเมอัสที่จำพระเยซูเจ้าในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด ยอมรับความจริงว่า เราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ ตอบสนองการเรียก และกลายมาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ศิษย์พระคริสต์ต้องมีความเชื่อแท้ในพระเจ้า ผู้ประทานดวงตาให้เรามองเห็น และประทานหัวใจให้เรามองเห็นได้ดีกว่า ใช้มันเพื่อมองเห็นความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ มองเห็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า และพระประสงค์ของพระองค์สำหรับเรา

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

https://dondaniele.blogspot.com/

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

26 พฤษภาคม 2021

ที่มาภาพ : https://dailymedit.files.wordpress.com/2012/07/jesus-healing_3.jpg

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักร

 

พระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักร

จันทร์หลังสมโภชพระจิตเจ้า

ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักร

ปฐก 3:9-15, 20

ยน 19:25-34

วันนี้พระศาสนจักรให้เราระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักร สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงประกาศชื่อ “พระมารดาของพระศาสนจักร” ระหว่างพระดำรัสปิดช่วงที่ 3 ของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เมื่อ 21 พฤศจิกายน 1964 : “เพื่อพระสิริของพระนางพรหมจารีและความบรรเทาใจของเรา เราประกาศว่าพระนางมารีย์ พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพระศาสนจักร ทรงเป็นพระมารดาของประชากรของพระเจ้าทั้งมวล

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกำหนดให้ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักรในปฏิทินโรมัน วันจันทร์หลังสมโภชพระจิตเจ้าของทุกปี เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2018 โอกาสระลึกถึงการฉลอง 160 ปีของการประจักษ์มาที่ลูร์ด ดังนั้น การระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักร สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ในฐานะมารดาของพระนางมารีย์กับพระศาสนจักร ซึ่งแสดงให้เห็นหลายครั้งในพันธสัญญาใหม่

ที่เชิงกางเขนเขากัลวารีโอ พระนางมารีย์ได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระทรมานของพระบุตรของพระนาง และร่วมส่วนในงานไถ่กู้มนุษยชาติ เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสกับพระมารดาว่า “แม่ นี่คือลูกของแม่” พระองค์ทรงประกาศความเป็นมารดาของพระนาง มิใช่กับนักบุญยอห์นเท่านั้น แต่กับศิษย์ของพระองค์ทุกคน นักบุญลูกาได้อ้างถึงการประทับอยู่ของพระมารดาในกลุ่มคริสตชนที่กรุงเยรูซาเล็ม (กจ 1:14) ซึ่งเป็นการย้ำบทบาทความเป็นมารดาของพระนางในพระศาสนจักรที่กำลังเริ่มต้น

หลังวันเปนเตกอสเต พระนางมารีย์ทรงเจริญชีวิตฉันพี่น้องกับกลุ่มคริสตชนแรกของพระศาสนจักร ร่วมส่วนในการอธิษฐานภาวนา การฟังคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก และการร่วมในพิธีบิขนมปัง (กจ 2:42) พระนางได้เจริญชีวิตเป็นหนึ่งเดียวอย่างใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าที่บ้านนาซาเร็ธ บัดนี้ได้เจริญชีวิตในพระศาสนจักร ในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบุตรของพระนางในศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณ

พระนางมารีย์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อและความรักของพระศาสนจักร ในการตอบรับต่อแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า และร่วมส่วนในงานไถ่กู้ของพระบุตรของพระนาง ศิษย์พระคริสต์ต้องเลียนแบบพระนางมารีย์ ในความเชื่อและความรักของพระศาสนจักร ด้วยการตอบรับต่อแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า ดำเนินชีวิตฉันพี่น้อง อธิษฐานภาวนาร่วมกัน และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

https://dondaniele.blogspot.com/

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

23 พฤษภาคม 2021

ที่มาภาพ : https://www.ucanews.com/your-daily-mass/saint-day/mary-mother-of-the-church/8791

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 158

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 158  อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2021 (2564) : http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระจิตเจ้า

เยี่ยมซิสเตอร์และเลี้ยงอาหารเด็กบ้านนาบุญ อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่; 16 พฤษภาคม 2021
        พี่น้องที่รัก วันนี้เราสมโภชพระจิตเจ้า องค์พลังผู้เสด็จลงมาเหนือบรรดาอัครสาวกเป็นรูปเปลวไฟ และถือเป็นการเริ่มต้นพันธกิจของพระศาสนจักรในโลก ทันทีที่ได้รับพระจิตเจ้า พวกเขาได้ออกไปเทศน์สอนทั่วกรุงเยรูซาเล็มและทุกหนทุกแห่งอย่างกล้าหาญ พระเยซูเจ้าได้ทรงเตรียมพวกเขาสำหรับพันธกิจนี้โดยการปรากฏพระองค์ให้พวกเขาได้เห็นในโอกาสต่าง ๆ หลังการกลับคืนพระชนมชีพ ก่อนเสด็จสู่สวรรค์ทรงบอกให้พวกเขารวมตัวกันเพื่อรับพระจิตเจ้า ณ ห้องชั้นบน

วันนี้ยังเป็นวันถือกำเนิดของพระศาสนจักรซึ่งเริ่มจากกลุ่มคริสตชนเล็ก ๆ ที่กระจายตัวไปทั่วโลกด้วยการเจริญชีวิตตามคำสอนและจิตตารมย์ของพระเยซูเจ้า ในการปรากฏพระองค์แก่บรรดาอัครสาวก พระเยซูเจ้าทรงมอบพระพรแห่งสันติสุขและอำนาจการอภัยบาป พระองค์ทรงสั่งให้พวกเขาสานต่องานของพระองค์ในโลกด้วยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า

ชาวดอนม่วยเยี่ยมซิสเตอร์และเลี้ยงอาหารเด็กบ้านนาบุญ; 16 พฤษภาคม 2021

        บทอ่านแรก
หนังสือกิจการอัครสาวกได้บรรยายการเสด็จมาของพระจิตเหนือบรรดาอัครสาวก ทำให้พวกเขาเปี่ยมไปด้วยพระคุณของพระจิตเจ้า พระจิตของพระเจ้าได้ทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันและทำให้กลุ่มคริสตชนมีชีวิตชีวา ทำให้พวกเขาเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันด้วยความรัก และเจริญชีวิตในสันติสุขและความกลมเกลียวกัน

บทอ่านที่สอง จดหมายของนักบุญเปโลถึงชาวโครินธ์ได้พูดถึงพระพรและอำนาจของพระจิตเจ้า พระพรของพระจิตเจ้ามีหลายอย่าง ซึ่งแสดงออกในบุคคลที่เชื่อและเจริญชีวิตในความเชื่อ พระพรยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักและความเป็นพี่น้องกัน นักบุญเปาโลเน้นว่า พระคุณของพระจิตมีไว้เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่คณะ มิใช่ทำให้เกิดการแตกแยก

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงใช้สัญลักษณ์ของ “การเป่าลม” เพื่อประทานพระจิตของพระองค์และอำนาจในการอภัยบาปแก่บรรดาอัครสาวก ลม (ปราณ) เป็นเครื่องหมายแห่งชีวิตสำหรับชาวฮีบรู ดังนั้น เราควรมีท่าทีแห่งการให้อภัยในการปฏิบัติต่อผู้อื่น เราถูกท้าทายให้แสดงออกต่อกันด้วยความรัก ความอดทน ความใจกว้าง และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

การสวดสารประคำหน้าพระรูปแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทานทุกวัน เวลา 19.00 น.

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในช่วงนี้ พี่น้องสามารถร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. และวันธรรมดา เวลา 06.45 น.

2.          ขอบคุณผู้บริจาคไม้สำหรับเตรียมทำซุ้มประตูใหญ่ “แม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน” ด้านถนนนิตโย : นางสาวสมาน-นางสาวสำราญ สีพันธ์ บริจาคไม้เต็ง 1 ต้น และไม้กุง 1 ต้น

3.          ขอบคุณพี่น้องดอนม่วยที่ไปเยี่ยมซิสเตอร์ที่มาออกค่ายสู่แสงตะวัน และซิสเตอร์นวลมณี ถิ่นวัลย์ อีกทั้งเลี้ยงอาหารเด็กบ้านนาบุญ ในความดูแลของซิสเตอร์รักกางเขนแห่งท่าแร่

4.          อาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2021 สมโภชพระตรีเอกภาพ

5.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,376.- บาท, จ่ายค่าเลื่อยไม้กุงใหญ่ 2,600.- บาท และจ่ายค่าตัดและชักลากไม้ให้ลุงเจี้ย วงศ์ลำ 2,000.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 675.- บาท ได้รับแจ้งจากผู้รับเหมา (ช่างโงน) ว่า การก่อสร้างวัดใหม่จะเริ่มสิ้นเดือนนี้ ขอบคุณพี่น้องที่จะไปช่วยกันเก็บไม้วันนี้ (23 พฤษภาคม) หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

ขอบคุณไม้จากนาของอันตน สำรอง มงคลล้อม และบุตรหลานที่บริจาคเพื่อการก่อสร้างวัดใหม่

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                            ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

23

07.00 น.

08.30 น.

สมโภชพระจิตเจ้า วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

อุทิศ ยอห์นบัปติสต์ มงคล-อันนา รำไพ แวงโสธรณ์ ครบ 17 ปี

จันทร์

24

06.45 น.

ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักร

 

อังคาร

25

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

26

06.45 น.

ระลึกถึง น.ฟิลิป เนรี พระสงฆ์

 

พฤหัส-เสาร์

27-29

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

 

บรรยากาศการสวดสายประคำและถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ; เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2021