วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

พระพรที่ต้องใช้ให้เกิดผล


พระพรที่ต้องใช้ให้เกิดผล
เสาร์
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
1 คร 1:26-31
มธ 25:14-30
พระวรสารวันนี้เป็นอุปมาเรื่องเงินตะลันต์ หนึ่งตะลันต์ (Talent) ในสมัยโรมันเท่ากับเงินหกพันเดนารี หนึ่งเดนาเรียสเท่ากับค่าจ้างแรงงานหนึ่งวัน ดังนั้นหนึ่งตะลันต์จึงเป็นเงินจำนวนมหาศาล อีกทั้งยังหมายถึง พระพรพิเศษ หรือความสามารถต่าง ๆ ที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์แตกต่างกันไปตามความสามารถของแต่ละคน พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราว่าต้องใช้พระพรพิเศษของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์และรอบคอบ หากเราต้องการเข้าอาณาจักรสวรรค์
อุปมาได้แสดงให้เห็นความวางใจของบุรุษผู้หนึ่งต่อผู้รับใช้ของตน ด้วยการมอบทรัพย์สินของตนแก่แต่ละคนก่อนออกเดินทางไกล สะท้อนให้เห็นถึงความวางใจของพระเจ้าที่มีต่อเราแต่ละคน พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่า เราเป็นเพียงผู้จัดการของพระเจ้า พระพรพิเศษ ความสามารถต่าง ๆ และทรัพย์สินทั้งหมดที่เรามีเป็นของพระเจ้า ทรงมอบให้เราบริหารจัดการและทำให้เกิดผลสูงสุด
เมื่อนายกลับมาได้เรียกผู้รับใช้แต่ละคนมาตรวจบัญชี คนที่ทำงานหนักและทำให้เงินตะลันต์เกิดผลสองเท่า ย่อมเป็นที่พึงพอใจของนาย “ดีมาก ผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์” (มธ 25:21) และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้น ตรงข้ามผู้รับใช้ที่เลวและเกียจคร้านนำเงินตะลันต์ไปฝังดินไว้ ย่อมถูกนายตำหนิและนำเงินนั้นไปมอบให้คนที่มีมากที่สุด บ่อยครั้งพระพรพิเศษและความสามารถที่เรามีหากไม่ใช้ ย่อมขาดความเชี่ยวชาญและทักษะด้อยลงโดยปริยาย
อุปมาเรื่องเงินตะลันต์บอกให้ทราบว่า เราไม่สามารถนำพระพรพิเศษที่ได้รับจากพระเจ้าและความสามารถต่าง ๆ ที่มีไปใช้เพื่อสนองความต้องการของตนเอง แต่ต้องใช้เพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ รู้จักแบ่งปันสิ่งที่มีกับคนจนและคนเดือดร้อนด้วยใจกว้าง ความจริงอย่างหนึ่งที่เราพบคือ ความสามารถต่าง ๆ ที่มี ยิ่งใช้บ่อย ยิ่งเชี่ยวชาญ สิ่งที่เรามี ยิ่งให้มาก ยิ่งได้รับมาก
คริสตชนต้องใช้พระพรและความสามารถที่ตนมีอย่างรับผิดชอบ ไม่ใช้อย่างเห็นแก่ตัวและเพื่อตนเอง แต่ใช้เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าและความดีส่วนรวม ศิษย์พระคริสต์ต้องเป็นผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ รู้จักใช้พระพรและความสามารถโดยไม่ลังเล ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบและรับผิดชอบ แบ่งปันสิ่งที่มีกับคนเดือดร้อนด้วยใจกว้าง นี่คือการทำให้พระพรของพระเจ้าเกิดผลอย่างอุดม และพระองค์จะทรงเพิ่มพูนให้มากขึ้น
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร
31 สิงหาคม 2018
ภาพ : ยอแซฟ เกิด บุตรดีด้วง, ผู้ทำหน้าที่ดูแลวัดตั้งแต่ก่อตั้ง, วัดป่าพนาวัลย์, สกลนคร; 2017-12-03

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตะเกียงที่จุดอยู่เสมอ


ตะเกียงที่จุดอยู่เสมอ
ศุกร์
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
1 ธส 4:1-8
มธ 25:1-13
การแต่งงานถือเป็นความยินดียิ่งใหญ่สำหรับชาวยิว มิใช่แต่เฉพาะสำหรับเจ้าบ่าว-เจ้าสาวเท่านั้น แต่สำหรับชุมชนทั้งหมด มีงานเลี้ยงฉลองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ อุปมาเรื่องหญิงสาวสิบคนที่พระเยซูเจ้าเล่าในพระวรสารวันนี้ สะท้อนชีวิตจริงของสังคมยิวที่ให้ความสำคัญกับการมาของเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว ทุกคนอยากเป็นส่วนหนึ่งในความชื่นชมยินดีนี้ พากันถือตะเกียงออกไปรอรับด้วยความยินดี
อุปมาบอกให้เราทราบว่า “พระเยซูเจ้าเป็นดังเจ้าบ่าว เสเด็จมาเพื่อพบปะกับประชากรของพระองค์ และทรงต้องการนำเราเข้าในบ้านแท้นิรันดรคืออาณาจักรสวรรค์ เพื่ออยู่กับพระองค์ผู้เป็นเจ้าบ่าวตลอดไป” อันแสดงถึงความรักของพระเจ้าต่อมนุษยชาติ และปรารถนาให้ทุกคนได้เป็นหนึ่งเดียวและอยู่กับพระองค์ แต่การมาของพระองค์มิได้กำหนดเวลาล่วงหน้า ทุกคนต้องตื่นเฝ้าอยู่เสมอและรอคอยด้วยความรอบคอบ
เราเห็นความแตกต่างระหว่างหญิงสาวสองกลุ่มถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าว “หญิงโง่นำตะเกียงไป แต่มิได้นำน้ำมันไปด้วย ส่วนหญิงฉลาด นำน้ำมันใส่ขวดไปพร้อมกับตะเกียง” (มธ 25:3-4) ตะเกียงไร้น้ำมันย่อมหาประโยชน์อะไรไม่ได้ เพราะไม่สามารถจุดเพื่อส่องสว่างแก่ตนเองและผู้อื่นได้ คงไม่ต่างจากรถยนต์ไม่มีน้ำมัน ย่อมไม่สามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายได้
น้ำมันที่พระเยซูเจ้าตรัสถึงคือความรักและความดีงาม หรือบุญกุศลที่ทุกคนต้องมีและเตรียมให้พร้อมอยู่เสมอ ประการสำคัญ น้ำมันแห่งความรักและความดีงามเป็นสิ่งที่ขอกันไม่ได้ เพราะ “ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” เราต้องลงมือทำและออกแรงด้วยตนเอง ศีลล้างบาปมิใช่หลักประกันของความรอดนิรันดร ต้องสั่งสมตลอดชีวิตเพื่อมีน้ำมันเพียงพอ สำหรับจุดตะเกียงแห่งความเชื่อให้ลุกอยู่เสมอ จนถึงเวลาที่พระคริสตเจ้าเสด็จมาและอยู่กับพระองค์ตลอดไป
ความรักและความดีงามเป็นดังน้ำมันที่จำเป็นและทำให้ตะเกียงของเราลุกอยู่เสมอ เพื่อพร้อมต้อนรับการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าในวาระสุดท้าย ศิษย์พระคริสต์ต้องเป็นตะเกียงไม่ไร้น้ำมัน ที่จุดอยู่เสมอและตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อส่องสว่างแก่ทุกคน เราต้องหมั่นเตรียมน้ำมันให้พร้อมและเพียงพอ ด้วยการทำสิ่งดีงามและดำเนินชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ในชีวิตประจำวัน
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร
30 สิงหาคม 2018
ที่มาภาพ : https://www.jw.org/en/publications/books/jesus/final-ministry/ten-virgins-illustration/

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การตื่นเฝ้าระวัง


การตื่นเฝ้าระวัง
พฤหัสบดี
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
1คร 1:1-9
มธ 24:42-51
เวลาในชีวิตมนุษย์นั้นสั้นและผ่านไปเร็วมาก ความตายอาจมาเยือนวันนี้ หรือพรุ่งนี้โดยไม่รู้ตัว บางคนบอกว่า ชีวิตมนุษย์สั้นเกินกว่าจะเห็นแก่ตัว แต่ส่วนใหญ่ยังเห็นแก่ตัวอยู่ เรามักบอกกับตนเองว่า รอไว้ก่อน ยังมีเวลาอีกเยอะ คำพูดที่อันตรายที่สุดสำหรับเราคือ “ไว้พรุ่งนี้” ยังมีเวลาอีกมาก ทำให้เราผิดพลาดได้ พระวรสารวันนี้เตือนเราให้ตื่นเฝ้าระวัง ไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปในสภาพที่ยังอยู่ในบาปห่างไกลจากพระเจ้า
พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า จงตื่นเฝ้าระวังเถิด เพราะท่านไม่รู้ว่านายของท่านจะมาเมื่อไร (มธ 24:42) บางครั้งเราคิดว่า การตื่นเฝ้าและรอคอยเป็นเรื่องไร้สาระ ทำให้เราเพิกเฉยในการเตรียมตัวไปพบพระเจ้า การเสด็จมาของบุตรแห่งมนุษย์เป็นดังขโมยที่มาในเวลาที่เรามิได้คาดหมาย การตื่นเฝ้าระวังเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอธิษฐานภาวนาและการรับผิดชอบต่อหน้าที่ เหมือนผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และรอบคอบต่องานที่นายมอบหมาย
การตื่นเฝ้าระวังแสดงถึงลักษณะที่ดีของผู้เป็นศิษย์ ที่ตื่นเฝ้าและรอคอยพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมา การตื่นเฝ้าระวังไม่ใช่การอยู่เฉย ๆ แต่หมายถึงความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติตามคำสั่งของพระเยซูเจ้าที่ว่า “จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนาเพื่อจะไม่เข้าสู่การทดลอง” (มก 14:38) หรือปฏิบัติตามแบบอย่างของพระองค์ที่เสด็จขึ้นไปบนภูเขา เพื่ออธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืน (ลก 6:12)
พระเยซูเจ้าทรงกระตุ้นเตือนเราแต่ละคน ให้ตื่นเฝ้าและทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเหมือนผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และรอบคอบ เราต้องตระหนักว่า พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ทรงทำงานในตัวเรา ทรงนำทางและจัดการทุกอย่างเพื่อเรา พระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์และเราแต่ละคน ให้จุดตะเกียงและเติมน้ำมันแห่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อให้ตะเกียงแห่งความเชื่อนี้ลุกโชนอยู่เสมอ จนถึงวันที่เราไปพบและอยู่กับพระองค์ตลอดไป
คริสตชนต้องตื่นเฝ้าด้านชีวิตฝ่ายจิต ตระหนักถึงเวลาแห่งชีวิตที่สั้นนักและอาจมาถึงในเวลาที่เราไม่ได้คาดหมาย ไม่ควรผลัดวันประกันพรุ่งในการกลับใจและในความรักที่พึงมีต่อเพื่อนมนุษย์ ศิษย์พระคริสต์ต้องตื่นเฝ้าอยู่เสมอ ผ่านทางการอธิษฐานภาวนาอย่างจริงจัง ฟังเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับเรา เพื่อทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์และทำหน้าที่ของเราในแต่ละวันให้ดีที่สุด โดยเฉพาะหน้าที่แห่งความรักต่อผู้เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือซึ่งอยู่ต่อหน้าเรา
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร
29 สิงหาคม 2018
ภาพ : พระคูหาของพระเยซูเจ้า, วัดพระคูหาศักดิ์ศิทธิ์, เยรูซาเล็ม, อิสราเอล; 2018-04-21

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การละเลยสิ่งสำคัญ


การละเลยสิ่งสำคัญ
อังคาร
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
2 ธส 2:1-3, 14-17
มธ 23:23-26
พระเยซูเจ้าทรงตำหนิบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีว่าเป็นพวกหน้าซื่อใจคด เพราะการเสแสร้งแกล้งทำว่าเป็นคนดีและศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา ซึ่งเป็นอุปสรรคขวางกั้นมิให้คนอื่นได้มาหาพระเจ้าและรู้จักพระองค์ พระเยซูเจ้ามิได้ประณามการถวายหนึ่งในสิบของพวกเขา ซึ่งนำมาใช้กับพืชผักที่ใช้ปรุงอาหารอย่างสาระแหน่ ผักชี ยี่หร่า แต่ประณามการละเลยสิ่งสำคัญ และการให้ความสำคัญผิดในรายละเอียดภายนอก เช่น การล้างถ้วยชามภายนอก
การละเลยธรรมบัญญัติในเรื่องสำคัญของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสี เช่น ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา และความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้ารับไม่ได้ และทรงเรียกพวกเขาว่าเป็น “ผู้นำทางตาบอด” ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กน้อยที่ไม่มีความสำคัญแต่อย่างใด “ผู้นำทางตาบอดเอ๋ย ท่านกรองลูกน้ำ แต่กลับกลืนอูฐทั้งตัว” (มธ 23:24) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความใส่ใจต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ การไม่ปกป้องคนอ่อนแอและคนถูกข่มเหง
บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีใส่ใจในการถือปฏิบัติตามกฎหยุมหยิม ที่พวกเขากำหนดขึ้น แต่ละเลยธรรมบัญญัติในเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความยุติธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข ความเมตตากรุณา ซึ่งเป็นความรักที่แสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์ยากจน เดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ และความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นความมั่นคงในการถือปฏิบัติตามบทบัญญัติและประเพณี
พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า การปฏิบัติภายนอก  เช่น การล้างถ้วยชาม มีความสำคัญน้อยกว่าความสะอาดหมดจดจากภายใน ทรงย้ำมิให้ละเว้นธรรมบัญญัติในเรื่องสำคัญ ศิษย์พระคริสต์ต้องเลียนแบบอย่างพระเยซูเจ้า ผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ความเมตตากรุณา และความซื่อสัตย์ ดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในทุกวันในความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า บนพื้นฐานแห่งความรัก การรับใช้ และการให้อภัยที่พระองค์ทรงสอน
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร
27 สิงหาคม 2018
ที่มาภาพ : https://daminhtamhiep.net/2017/08/benh-dao-duc-gia-suy-niem-ngay-25-8/#prettyPhoto/0/

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ความหน้าซื่อใจคด


ความหน้าซื่อใจคด
จันทร์
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
ธส 1:1-5, 11-12
มธ 23:13, 15-22
พระเยซูเจ้าทรงประณามความหน้าซื่อใจคดของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสี ทรงตรัสประโยค “วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคด” ถึง 7 ครั้งในพระวรสาร คำพูดแบบนี้แสดงถึงความเสียใจและความไม่พอใจอย่างที่สุด พระเยซูเจ้าทรงเศร้าพระทัย ทรงรู้สึกเคืองพระทัย และทรงระบายความรู้สึกออกมาอย่างรุนแรงเพราะพฤติกรรมหน้าซื่อใจคดของพวกเขา
ทั้งนี้เพราะพวกธรรมาจารย์และชาวฟาริสีปิดประตูมิให้ผู้อื่นเข้าสวรรค์ “ท่านไม่เข้าไปและไม่ปล่อยคนที่อยากเข้า ให้เข้าไปได้” (มธ 23:13) พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกโกรธเพราะความหน้าซื่อใจคดของพวกเขาที่ถือตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และความผิวเผินของพวกเขาที่ใช้ศาสนาเพื่อผลประโยชน์ พวกเขาห้ามคนยากจนมิให้ติดตามพระเยซูเจ้า และปรนเปรอตนเองโดยไม่ดูแลฝูงแกะที่พระเจ้าทรงมอบให้ดูแล
พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้หลีกเลี่ยงความหน้าซื่อใจคดอย่างบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสี เราต้องเป็นคริสตชนที่อุทิศตน ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และถือปฏิบัติศาสนามิใช่เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง แต่เพื่อเห็นแก่พระเจ้า การปฏิบัติภายนอกทุกอย่างต้องมาจากศรัทธาแรงกล้าต่อพระเจ้าและเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์พระองค์
พระเยซูเจ้าทรงเรียกบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีว่าเป็น “ผู้นำทางตาบอด” ที่ไม่ใส่ใจดูแลและไม่นำแกะที่ผลัดฝูงในอิสราเอลให้มาหาพระเจ้า แต่ใส่ใจเรื่องเล็กน้อยหยุมหยิมภายนอก “ถ้าใครสาบานอ้างถึงพระวิหาร ก็เป็นโมฆะ แต่ถ้าใครสาบานอ้างถึงทองคำในพระวิหาร ก็ต้องปฏิบัติตามคำสาบาน” (มธ 23:16) พวกเขานำผู้อื่นด้วยแบบอย่างชีวิตไม่ดี คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
คริสตชนต้องการผู้นำทางที่ดี มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ สามารถให้คำแนะนำเราในการเดินทางไปหาพระเจ้า อีกทั้ง เราต้องปฏิบัติตนเป็นคริสตชนที่ดี ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา แบ่งปันความเชื่อแท้ และให้กำลังใจผู้อื่นด้วยแบบอย่างชีวิตดีงามของเรา ไม่หน้าซื่อใจคดอย่างบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสี
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร
26 สิงหาคม 2018
ที่มาภาพ : https://catholic-daily-reflections.com/2017/08/29/honesty-with-yourself/

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 1 ฉบับที่ 15


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 1  ฉบับที่ 15;  อาทิตย์ที่ 26   สิงหาคม 2018 (2561): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

รา
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
พิธีไหว้แม่โอกาสวันแม่ วัดโนนค้อ อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018
พี่น้องที่รัก ความเชื่อเป็นของประทานจากพระเจ้า ที่ยกจิตใจและวิญญาณของเราให้ให้สูงกว่าวัตถุและสิ่งที่สัมผัสจับต้องได้ เป็นฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติที่อยู่เหนือเหตุผลและความเข้าใจของมนุษย์ ในอีกด้านหนึ่ง ความเชื่อเรียกร้องความร่วมมือของมนุษย์ด้วยการเลือกพื้นฐาน เลือกที่จะเชื่อพระเยซูเจ้าหรือปฏิเสธพระองค์ เราได้รับความเชื่อนี้ตั้งแต่วันที่เรารับศีลล้างบาป เราต้องทำให้ความเชื่อนี้เติบโตในชีวิตของเรา ผ่านทางการอธิษฐานภาวนาและการรับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท
ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้มีชาย-หญิงมากมายที่เชื่อพระเยซูเจ้า และเลือกเป็นพยานถึงความเชื่อที่ตนเองได้รับด้วยชีวิตของตน เราจึงมีนักบุญมรณสักขีมากมายในพระศาสนจักร ให้เราได้เลือกติดตามพระเยซูเจ้า ผู้เป็นแสงสว่าง ชีวิต ความเข้มแข็งและความรักของเรา เพื่อมีชีวิตที่สมบูรณ์ในพระองค์
 กิจกรรมวันแม่วัดโนนค้อ ทำความสะอาดวัดและหมู่บ้าน 17 สิงหาคม 2018
บทอ่านแรก โยชูวาได้เรียกประชาชนทุกเผ่าให้มารวมกัน เพื่อรื้อฟื้นความเชื่อและการอุทิศตนต่อพระยาเวห์ ท่านได้เตือนประชาชนถึงพระพรและความช่วยเหลือที่ได้รับจากพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสในอียิปต์ พวกเขาต้องตัดสินใจเลือกว่าจะรับใช้พระเจ้าหรือพระอื่น สำหรับท่านและครอบครัวจะรับใช้พระเจ้าแต่ผู้เดียว
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เปรียบเทียบความรักระหว่างสามี-ภรรยากับความรักระหว่างพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักร สามีต้องรักภรรยาเหมือนที่พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร สามี-ภรรยาต้องลืมตนเองและดำเนินชีวิตเพื่อกันและกัน ชีวิตของเราเช่นกันต้องมุ่งไปสู่พระคริสตเจ้า
พระวรสาร พระดำรัสของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเรา ก็คงอยู่ในเราและเราอยู่ในเขา” (ยน 6:56)  ทำให้บรรดาอัครสาวกบ่นว่าพระองค์ พวกเขาคิดว่าพระองค์เป็นพวกป่าเถื่อนกินเนื้อมนุษย์ พวกเขาไม่เข้าใจภาษาภาพพจน์ที่พระองค์หมายถึง “ศีลมหาสนิท” และพระองค์ได้ใช้โอกาสนี้ท้าทายพวกเขาให้เปิดตนเองต่อความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้
 พิธีไหว้แม่ของพี่น้องชาวโนนค้อ อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.      จันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2018 มีการส่งศีลมหาสนิทคนป่วยและผู้สูงอายุตามปกติ
2.      อังคารที่ 28 สิงหาคม 2018 ประชุมคณะทำงานฉลองครอบรอบ 100 ปี มรณกรรมของสองธรรมทูตผู้บุกเบิก ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม
3.      เสาร์ที่ 1 กันยายน 2018 ขอเชิญลูกๆ เยาวชนร่วมงานชุมนุมเยาวชนเขตตะวันตก เวลา 08.00 น.-15.30 น. ณ วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก เรื่อง “เยาวชนกับเทคโนโลยี”
4.      เสาร์ที่ 15 กันยายน 2018 ขอเชิญร่วมฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และฉลองอารามรักกางเขนแห่งท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
 พิธีไหว้แม่ของพี่น้องชาวโนนค้อหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ
5.      ประกาศศีลสมรส 1: ระหว่างยอแซฟ จงทองกิจ จิววิจิตต์ บุตรนายชัยเสรี-นางกาญจนา จิววิจิตต์ จากราษฏร์บูรณะ กทม. กับเอลีซาเบ็ธ ชนิกานต์ เหลือหลาย บุตรี ฟรังซิสโก นาวา เหลือหลาย-คลารา นาภรภรณ์ เหลือหลาย
6.      ขอคำภาวนาเพื่อกระบวนการคัดเลือกพระสังฆราชแห่งท่าแร่-หนองแสง จะได้เป็นไปตามแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า ได้ผู้ที่เหมาะสมเปี่ยมด้วยปรีชาญาณ เพื่อนำพาสังฆมณฑลของเราต่อไป
7.      เงินทาน อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018: ดอนม่วย 2,499.- บาท และ โนนค้อ 1,225.- บาท และเงินต้นครอบครัวมงคลล้อม สมทบทุนสร้างซุ้มพระเมตตา 2,400.- บาท รวมเป็นเงิน 14,600.- บาท
8.      ขอบคุณ กลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 1-2 ที่มาทำความสะอาดวัด สัปดาห์หน้ากลุ่มที่ 3-4 (โนนค้อ: กลุ่มที่ 2)
 หลังไหว้แม่พี่น้องชาวโนนค้อได้รับประทานอาหารร่วมกัน
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
26
07.00 น.
08.30 น.
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวโนนค้อ
† สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์
27
06.00 น.
ระลึกถึง น.โมนิกา

อังคาร
28
06.00 น.
ระลึกถึง น.ออกัสติน พระสังฆราช

พุธ
29
06.00 น.
ระลึกถึง น.ยอห์น บัปติสต์ถูกตัดศีรษะ

พฤหัส-เสาร์
30-1
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 พิธีไหว้แม่และรับประทานอาหารร่วมกันของพี่น้องชาวดอนม่วย
อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018


ความเชื่อและการท้าทาย


ความเชื่อและการท้าทาย
วันอาทิตย์
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
ปี B
ยชว 24:1-2, 15-18
อฟ 5:21-32
ยน 6:60-69
บทนำ
 ในห้วงเวลาที่มีการเบียดเบียนคริสตศาสนาครั้งใหญ่ในประเทศรัสเซีย คริสตชนกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันอธิษฐานภาวนาอย่างลับๆ ในบ้านหนังหนึ่ง ทันใดนั้นทหารคนหนึ่งได้พังประตูห้องเข้ามา พร้อมกับเล็งปืนไปยังทุกคนและพูดว่า “ใครไม่มีความเชื่อแท้ในพระเยซูเจ้า นี่เป็นโอกาสหนีเอาตัวรอด” หลายคนได้วิ่งกรูกันไปที่ประตูหนีเอาตัวรอด เหลืออยู่ในห้องเพียงไม่กี่คน ที่ยังคงยืนหยัดว่าพวกเขาเชื่อในพระเยซูเจ้าและไม่ทิ้งพระองค์ไปไหน
เมื่อคนที่ขลาดกลัวหนีไปหมดแล้ว ทหารคนนั้นได้ปิดประตูและก้าวมายืนกลางห้องต่อหน้ากลุ่มคนที่เหลืออยู่อีกครั้ง เขาลดปืนลงและยิ้มให้ทุกคนอย่างเป็นมิตร และกล่าวกับทุกคนว่าพวกท่านเป็นคริสตชนที่มีความเชื่อแท้ในพระเยซูเจ้า ต่างจากพวกนั้นที่หนีเอาตัวรอด ก่อนจากไปเขาได้กล่าวกับกลุ่มคนที่เหลือว่า “ขอให้มั่นคงเข้มแข็งในความเชื่อ ผมเองก็เป็นคริสตชนคนหนึ่งที่เชื่อในพระเยซูเจ้าเหมือนท่านทั้งหลาย”
บทอ่านในวันนี้ พูดถึงเรื่องราวในชีวิตคริสตชนที่ต้องเลือกพระเจ้าหรือปฏิเสธพระองค์ เลือกเจริญชีวิตตามความจริงหรือปฏิเสธความจริง พระเจ้าได้เปิดเผยพระองค์ในพันธสัญญาเดิมผ่านทางประกาศกของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์ในพันธสัญญาใหม่ ที่เตือนใจเราถึงการเลือกพื้นฐานที่ต้องตัดสินใจเลือกในชีวิต ทั้งโยชูอาและนักบุญเปาโลต่างท้าทายประชนให้เลือก และพระวรสารวันนี้ได้ท้าทายเราเช่นกัน
1.       ความเชื่อและการท้าทาย
พระวรสารวันนี้เป็นตอนสรุปของ “คำเทศนาเรื่องปังแห่งชีวิต” ของพระเยซูเจ้าที่เราได้ฟังติดต่อกันมาหลายสัปดาห์ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากพระดำรัสที่ว่า “ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเรา ก็คงอยู่ในเราและเราอยู่ในเขา” (ยน 6:56)  ทำให้บรรดาศิษย์บ่นว่า “ถ้อยคำนี้ขัดหู ใครจะฟังได้” (ยน 6:60) พวกเขาคิดว่าพระองค์เป็นพวกป่าเถื่อนกินเนื้อมนุษย์ ต่างไม่เข้าใจถ้อยคำและภาษาภาพพจน์ที่พระองค์หมายถึง “ศีลมหาสนิท และพระองค์ได้ใช้โอกาสนั้นท้าทายพวกเขาให้เปิดตนเองต่อพระพรแห่งความเชื่อที่พระเจ้าทรงประทานให้
พระเยซูเจ้าทรงช่วยผู้ติดตามพระองค์ให้มองทุกอย่างในมิติของความเชื่อ อาศัยความเชื่อช่วยให้พวกเขาเห็นและเข้าใจถึงธรรมล้ำลึกสามประการที่ทรงเผยให้ทราบ นั่นคือ 1) การรับเอากายเป็นมนุษย์ “เราเป็นปังซึ่งลงมาจากสวรรค์” (ยน 6:41), 2) การไถ่กู้ให้รอด “ปังที่เราจะให้นี้คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิต” (ยน 6:51) และ 3) การเสด็จสู่สวรรค์และรับเกียรติรุ่งโรจน์ “ท่านจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์กลับขึ้นสู่สถานที่เคยอยู่แต่ก่อน” (ยน 6:62)
เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นศิษย์หลายคนถอดใจและถอยหนี ทรงตรัสกับอัครสาวกทั้งสิบสองว่า “ท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือ” (ยน 6:67) ทุกวันนี้มีผู้คนมากมายหันหลังให้พระเยซูเจ้าด้วยเหตุผลมากมายแตกต่างกันไป พระเยซูเจ้าไม่ทรงบังคับใคร สิ่งที่ทรงประสงค์คือความเชื่อวางใจในพระองค์ ความเชื่อเรียกร้องความร่วมมือของมนุษย์ด้วยการเลือกพื้นฐาน เลือกเชื่อหรือปฏิเสธพระองค์ และมีผู้คนมากมายที่เชื่อและเป็นพยานถึงความเชื่อด้วยชีวิตของตน
2.       บทเรียนสำหรับเรา
พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ได้ให้บทเรียนสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิต
ประการแรก เราต้องเชื่อพระเยซูเจ้าและดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์ เราได้รับความเชื่อนี้ตั้งแต่วันที่เรารับศีลล้างบาป เราต้องทำให้ความเชื่อนี้เติบโตในชีวิตของเรา ผ่านทางการอธิษฐานภาวนาและการรับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท เพื่อเราจะได้รับพลังและความเข้มแข็งในการเอาชนะความอ่อนแอในตัวเรา และกระแสของโลกปัจจุบันที่ท้าทายเรา
ประการที่สอง เราต้องเลือกพระเยซูเจ้าและหนทางขององค์ เราต้องเลือกพระเยซูเจ้าเป็นลำดับแรกและหนทางของพระองค์คือไม้กางเขน โดยไม่มีเงื่อนไขหรือสงวนสิ่งใดไว้สำหรับตนเอง ความคิด ทัศนคติ คุณค่าและมุมมองชีวิตของพระองค์ต้องกลายเป็นของเราและนำทางชีวิตเราทั้งครบ สิ่งนี้เองทำให้เราสามารถเผชิญหน้ากับความไม่เข้าใจ การวิพากษ์วิจารณ์ การดูหมิ่นหรือความยากลำบากในชีวิตได้
ประการที่สาม เราต้องเชื่อในพระวาจาทรงชีวิต เราต้องกล่าวเหมือนนักบุญเปโตรว่า “พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร” (ยน 6:68) หากเราพยายามดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระองค์ทุกวัน ทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์และพระศาสนจักร โดยเฉพาะกับเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างและต้องการความช่วยเหลือจากเรา
บทสรุป
พี่น้องที่รัก ความเชื่อในพระเยซูเจ้าทำให้เราเลือกติดตามพระองค์ และสามารถกล่าวอย่างมั่นใจว่า
§  พระคริสตเจ้าทรงเป็นแสงสว่างของเรา การออกห่างจากพระองค์ทำให้เราเดินในความมืด
§  พระคริสตเจ้าทรงเป็นชีวิตของเรา ปราศจากพระองค์นำเราไปสู่ความตาย
§  พระคริสตเจ้าทรงเป็นความเข้มแข็งของเรา ปราศจากพระองค์ทำให้เราอ่อนแอ
§  พระคริสตเจ้าทรงเป็นความรักของเรา ปราศจากพระองค์ทำให้เราตกอยู่ในวังวนของความเกลียดชัง
คริสตชนต้องมาหาพระเยซูเจ้าผู้เป็นแสงสว่าง ชีวิต ความเข้มแข็งและความรักของเรา เพื่อมีชีวิตที่สมบูรณ์ในพระองค์ และต้องตอบคำถามของพระองค์ด้วยตัวเอง  ศิษย์พระคริสต์ต้องเชื่อในพระเยซูเจ้า ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์ในความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ติดตามพระองค์บนหนทางแห่งไม้กางเขน ปฏิบัติตามพระวาจาและรับพระองค์ในศีลมหาสนิท ให้พระองค์กลายเป็นชีวิตและนำทางเรา
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, พรรณานิคม
24 สิงหาคม 2018
ที่มาภาพ: https://mynewbogeddess.blogspot.com/2016/12/10_48.html