วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 94


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 94, อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

รา
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
พิธีบูชาขอบพระคุณ 100 วัน ยวงศรีอุดม เมาบุดดา วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ 24 กุมภาพันธ์ 2020
พี่น้องที่รัก เราได้เข้าสู่เทศกาลมหาพรตแล้ว พระศาสนจักรให้เรามีเวลา 40 วันในการอธิษฐานภาวนา การจำศีลอดอาหารและการให้ทาน เพื่อการชำระจิตใจและฟื้นฟูชีวิตของเราในการติดตามองค์พระคริสตเจ้า นำเราให้มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแบ่งปันความรักกับผู้อื่นโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว การรับใช้อย่างสุภาพ การให้ทานและช่วยเหลือคนเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ
สังคมปัจจุบัน เราทุกคนถูกทดลองเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าให้แสวงหาความพึงพอใจ ความร่ำรวย ตำแหน่งแห่งอำนาจ เกียรติยศชื่อเสียง และใช้ทุกวิถีทางเมื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้  แต่พระเยซูเจ้าได้แสดงให้เราเห็นว่าเราสามารถเอาชนะการทดลองนี้ได้ ผ่านทางการอธิษฐานภาวนา การจำศีลอดอาหาร และการให้ทาน
 ประชาคมเรื่องฟาร์มหมูของพี่น้องชาวดอนม่วย อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020
บทอ่านที่หนึ่ง หนังสือปฐมกาลได้ทำให้เราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างมนุษย์คู่แรก ความไม่เชื่อฟังของพวกเขาได้นำบาปเข้ามาในโลก พระเจ้าได้ประทานสิ่งดีมากมายแก่พวกเขา แต่ความไม่เชื่อฟังทำให้อาดัมและเอวาถอยห่างและสูญเสียสัมพันธภาพกับพระเจ้า
บทอ่านที่สอง เปาโลได้แสดงให้เห็นลักษณะตรงข้ามกันระหว่างอาดัมกับพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นอาดัมคนใหม่ เปาโลได้บอกชาวโรมันว่า บาปได้เข้ามาในโลกผ่านทางความไม่เชื่อฟังของอาดัม และได้นำความตายและการพิพากษามาสู่มนุษยชาติ แต่ความตายและความนอบน้อมเชื่อฟังของพระเยซูเจ้าได้นำความชอบธรรมและชีวิตใหม่มาสู่มนุษย์
พระวรสาร นักบุญมัทธิวได้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นเหมือนเราในการต่อสู้เอาชนะความชั่ว พระองค์ทรงถูกทดลองในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกัน เพียงแต่พระองค์ไม่ยอมแพ้ต่อการทดลองใด ๆ ดังนั้น การทดลองต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันคือเครื่องพิสูจน์ตนเองว่าเราคู่ควรกับการเป็นฉายาของพระเจ้าหรือไม่
 การประชุมผู้นำกลุ่มคริสตชนพื้นฐานวัดดอนม่วย-โนนค้อเพื่อเตรียมความพร้อม
จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.          พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2020 ศูนย์สังคมพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์จิตตารมย์มหาพรตเขตตะวันตก ที่วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย เวลา 8.00 น.-12.00 น. จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน จากวัดต่าง ๆ ในเขตตะวันตกวัดละ 5 คน
2.          เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2020 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
3.          พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
4.          เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020 ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ จะมาออกค่ายปัสกาที่วัดดอนม่วยเป็นเวลา 2 สัปดาห์ มีการเรียนคำสอนเตรียมรับศีลกำลังสำหรับชั้น ป. 6 และเตรียมรับศีลสมรสสำหรับคู่แต่งงานไม่เรียบร้อย
5.          ขอแรงสภาภิบาลวัดยกตู้ เตียง โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อเตรียมห้องสำหรับซิสเตอร์ที่จะมาออกค่าย และกั้นห้องด้านล่างเพื่อเป็นห้องทำงาน
6.          เงินทาน อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020: วัดดอนม่วย 1,713.- บาท; วัดโนนค้อ 1,141.- บาท, จ่ายค่าไฟฟ้า 168 บาท และเงินต้นอุทิศให้มัทธิว ณรงค์ ผิวชัย สมทบสร้างบันไดหอระฆัง 2,000.- บาท
7.          ขอบคุณ กลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 9-10 ที่มาทำความสะอาดวัด สัปดาห์หน้ากลุ่มที่ 1-2 (โนนค้อ: กลุ่มที่ 1)
 การเดินรูปสิบสี่ภาคของพี่น้องชาวดอนม่วย ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
                                   ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
1
07.00 น.
08.30 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกามหาพรต
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์-ศุกร์
2-6
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกามหาพรต

เสาร์
7
06.00 น.
ระลึกถึง น.แปร์เปตูอา และ น.เฟลซิตัส มรณสักขี

 พิธีบูชาขอบพระคุณครบ 100 วัน มัทธิวณรงค์ ผิวชัย เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020


การทดลองของพระเยซูเจ้า


การทดลองของพระเยซูเจ้า
อาทิตย์
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
ปี A
ปฐก 2:1-9
รม 5:12-19
มธ 7:21-27
บทนำ
มหาตะมะ คานธี ได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาของชาวอินเดียและมหาบุรุษของโลก ได้เขียนเอาไว้ในอัตชีวประวัติของท่านว่า เมื่ออายุ 15 ปี ท่านได้ขโมยกำไรทองของบิดา และมโนธรรมได้ติเตียนท่านตลอดเวลา แม้เวลาผ่านไปนานท่านรู้สึกละอายจนไม่สามารถพูดออกมาได้ ท่านได้เขียนสารภาพบนแผ่นกระดาษแล้วยื่นให้บิดาอ่าน บิดารับมาอ่าน เมื่ออ่านจบได้ฉีกกระดาษแผ่นนั้นทิ้ง แล้วพูดกับท่านว่า “ไม่มีอะไรแล้ว” พร้อมกับดึงตัวท่านเข้ามากอด ทำให้คานธีสัมผัสได้ถึงความรักยิ่งใหญ่ของบิดา
เทศกาลมหาพรต พระศาสนจักรเชิญชวนให้ตรวจสอบชีวิตของเรา กลับใจใช้โทษบาปหันมาหาพระเจ้า ด้วยการจำศีลอดอาหาร อธิษฐานภาวนา และให้ทาน จำเป็นที่คริสตชนแต่ละคนต้องเอาชนะความโน้มเอียงในทางบาปที่มีอยู่ในตัวเราแต่ละคน เพื่อสัมผัสได้ถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อเรา เราต้องหันมาหาพระเจ้าและเชื่อข่าวดี พระเยซูเจ้าทรงเป็นตัวอย่างสำหรับเรามนุษย์ ที่ไม่ต้องการเป็นทาสของสิ่งของใด ๆ
บทอ่านแรกวันนี้ หนังสือปฐมกาลทำให้เราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างมนุษย์คู่แรก ความไม่เชื่อฟังของพวกเขาได้นำบาปเข้ามาในโลก ความไม่เชื่อฟังทำให้อาดัมและเอวาถอยห่างและสูญเสียสัมพันธภาพกับพระเจ้า บทอ่านที่สอง เปาโลได้แสดงให้เห็นลักษณะตรงข้ามกันระหว่างอาดัมกับพระเยซูเจ้าผู้เป็นอาดัมใหม่ เปาโลได้บอกชาวโรมันว่า บาปได้เข้ามาในโลกผ่านทางความไม่เชื่อฟังของอาดัม และได้นำความตายและการพิพากษามาสู่มนุษยชาติ แต่ความตายและความนอบน้อมเชื่อฟังของพระเยซูเจ้า นำความชอบธรรมและชีวิตใหม่มาสู่มนุษย์
1.         การทดลองของพระเยซูเจ้า
พระวรสารวันนี้ มัทธิวได้นำเสนอชัยชนะของพระเยซูเจ้าเหนือปิศาจในถิ่นทุรกันดาร พระจิตของพระเจ้าได้นำพระองค์ไปที่เปลี่ยว เพื่ออธิษฐานภาวนาและจำศีลอดอาหารเป็นเวลา 40 วัน ถูกทดลองสามครั้งและทรงปฏิเสธการทดลองทุกครั้ง ในอดีตประชากรอิสราเอลได้ถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารและพ่ายแพ้ แต่พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นรูปหมายของอิสราเอลใหม่ได้รับชัยชนะ มนุษย์จะสามารถเอาชนะความชั่วได้อาศัยพระหรรษทานและความช่วยเหลือจากพระเจ้า
ที่เปลี่ยว หรือถิ่นทุรกันดารเป็นสถานที่ที่เงียบสงบ โดดเดี่ยว น่ากลัว และว่างเปล่า พระเยซูเจ้าได้ใช้เวลาในการอธิษฐานภาวนาเพื่อเตรียมพันธกิจของพระองค์ เวลา “สี่สิบวันสี่สิบคืน” เป็นสัญลักษณ์หมายถึง 40 ปีในถิ่นทุรกันดารที่ประชากรอิสราเอลเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากแห่งการทดลองและพ่ายแพ้ แต่วันนี้ พระเยซูเจ้าในฐานะอิสราเอลใหม่ได้รับการทดลองจากปิศาจและพระองค์ทรงชนะ ปิศาจได้ใช้อำนาจทุกอย่างที่มีในการทดลองพระองค์แต่ไม่สัมฤทธิ์ผล
การทดลองเป็นวิธีทางของพระเจ้าที่แสดงให้เห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นมนุษย์ แต่พระองค์ไม่ทรงยอมแพ้ต่อบาปและทรงกำราบปิศาจให้ยอมจำนน พระวรสารบอกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองสามอย่าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์แห่งการเป็นบุตรมนุษย์ (The Son of  Man) ของพระองค์
การทดลองแรก การเปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปัง เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ แต่พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่า สิ่งสำคัญไม่ใช่อาหาร แต่เป็นพระวาจาและการแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า
การทดลองที่สอง การกระโดดจากยอดพระวิหาร เป็นการทดลองเกี่ยวกับความไว้ใจ พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่า พระองค์ไม่กระทำสิ่งโง่เขลา แต่ทรงวางใจพระบิดาเจ้าในพันธกิจที่ทรงมอบหมาย
การทดลองที่สาม การยอมก้มหัวให้ปิศาจหากต้องการอำนาจฝ่ายโลก เป็นการทดลองเกี่ยวกับอำนาจ เกียรติยศ และความร่ำรวยที่มนุษย์แสวงหา แต่ตรงข้ามกับวิถีทางของพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้ปิศาจเห็นว่า พันธกิจของพระองค์คือ การทำให้อาณาจักรของพระเจ้าสมบูรณ์บนหนทางแห่งไม้กางเขน ซึ่งเป็นหนทางแห่งความยากลำบาก
การทดลองทั้งสาม เป็นสัญลักษณ์ของการทดลองที่เราพบในชีวิตของพระเยซูเจ้าและชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ทุกวันนี้ ปิศาจได้ทดลองเราให้แสวงหาความพึงพอใจ อำนาจ และเงินตรา จนบางครั้งกลายเป็นเหมือนยาเสพติดที่เราพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มา ไม่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองพึงพอใจ มีอำนาจเพิ่มขึ้น หรือมีเงินมากขึ้น โดยไม่คำนึงว่าเป็นสิ่งถูกต้องและชอบธรรมหรือไม่
2.         บทเรียนสำหรับเรา
พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ประการแรก เราต้องต่อสู้และเอาชนะการทดลองเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า เราทุกคนถูกทดลองในหลายรูปแบบ อาทิ ความพึงพอใจฝ่ายเนื้อหนัง ความสะดวกสบาย ตำแหน่งหน้าที่ เกียรติ และอำนาจ ซึ่งบ่อยครั้งเรายอมทำบาปเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้  พระเยซูเจ้าทรงเป็นต้นแบบของเราในการเอาชนะการทดลอง ผ่านทางการอธิษฐานภาวนา การอดอาหาร และการดำเนินชีวิตตามพระวาจา พระเจ้าประทานการทดลองแก่มนุษย์ทุกคน เพื่อทำให้เราเข้มแข็งและพิสูจน์ว่า คู่ควรกับการเป็นฉายาของพระเจ้าหรือไม่
ประการที่สอง เราต้องก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ตลอดเทศกาลมหาพร ด้วยการหาเวลาสนทนากับพระเจ้าทุกวันในการอธิษฐานภาวนา และฟังเสียงของพระองค์ผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์ เป็นทุกข์ถึงบาปที่เรากระทำทุกวันก่อนนอน คืนดีกับพระเจ้าและผู้อื่นผ่านทางศีลอภัยบาป และเจริญชีวิตตามพระวรสาร ในการเป็นพยานถึงความรัก ความเมตตากรุณา และการให้อภัยของพระเจ้าในชีวิตประจำวัน
ประการที่สาม เราต้องแสวงหาและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้คำนึงถึงพระเจ้าเป็นลำดับแรก ในการแสวงหาและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้านั้น ให้เราได้เดินตามแนวทางของพระเยซูเจ้า ในความนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระบิดาเจ้าจนถึงที่สุดคือการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เราสามารถเอาชนะการทดลองทุกอย่างได้อาศัยพระหรรษทานและการนำทางของพระจิตเจ้า
บทสรุป
พี่น้องที่รัก เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาของการกลับใจมาหาพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงย้ำเตือนและเป็นความหวังแก่เราในการหลีกหนีบาปและเอาชนะการทดลอง พระองค์สามารถช่วยเราให้ออกจากที่เปลี่ยวแห่งการทดลองที่เรากำลังเผชิญอยู่ โดยอาศัยการอธิษฐานภาวนา การเป็นทุกข์กลับใจและตายต่อบาป ดังนั้น เมื่อเราตระหนักในบาปของตน เปลี่ยนแปลงจิตใจ แสวงหาพระอาณาจักรและพระยุติธรรมของพระเจ้า เราสามารถเอาชนะการทดลองทุกอย่าง
พระจิตเจ้าทรงนำทางพระเยซูเจ้าไปยังถิ่นทุรกันดารและเอาชนะการทดลองของปิศาจ พระจิตเจ้าองค์เดียวกันนี้ทรงสอนเราให้เข้าใจว่า อาหารของเราคือการปฏิบัติตามพระวาจาและพระประสงค์ของพระเจ้า เราต้องไม่ทดลองพระเจ้า แต่เชื่อวางใจและรักพระองค์ หากเราพยายามเอาชนะการทดลองและบาปตลอดเทศกาลมหาพรตนี้ เราจะกลับคืนชีพมีชีวิตใหม่พร้อมกับพระคริสตเจ้าเมื่อปัสกามาถึง
ขวัญ ถิ่นวัลย์, เทศกาลมหาพรต : 40 วันแห่งการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน, (สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2561), หน้า 13-17.

ที่มาภาพ : https://www.lovinggrace.org/single-post/2016/11/11/You-Have-Become-God%E2%80%99s-Resting-Place

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 93


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 93, อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา
พี่น้องชาวโนนค้อประชุมกรรมการหมู่บ้าน อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020
พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า จงรักศัตรูและจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน (มธ 5:44) ความรักถือเป็นหัวใจแห่งคำสอนของพระเยซูเจ้า ทรงสอนบรรดาศิษย์ให้รักทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ใช่รักเฉพาะคนที่รักเรา ผู้ทำดีต่อเราหรือเป็นญาติมิตรของเราเท่านั้น แต่ต้องรักแม้กระทั่งศัตรูและผู้ทำไม่ดีต่อเรา เราต้องตอบแทนความชั่วด้วยความดี ความรัก และการให้อภัย แม้ทำได้ยากแต่อย่างน้อยเราต้องอธิษฐานภาวนาให้ผู้ทำไม่ดีต่อเรา
หลายคนอาจคิดว่านี่คือแนวทางการดำเนินชีวิตสำหรับผู้เป็นนักบุญ แต่ในความเป็นจริง นี่คือรูปแบบชีวิตของคริสตชนทุกคนที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องจากเรา ในชีวิตจริงคงมีหลายคนทำไม่ดีต่อเราที่เรารู้สึกโกรธและเกลียดชัง เราได้ปฏิบัติตนต่อพวกเขาเหล่านี้อย่างไร ให้เราได้วอนขอการอภัยโทษจากพระเจ้า เพื่อให้เราสามารถรักและให้อภัยพวกเขาได้
 การประชุมของพี่น้องชาวโนนค้อหลังพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์
บทอ่านที่หนึ่ง โมเสสได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าให้บอกประชากรอิสราเอลว่าพวกเขาต้องเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ นั่นหมายความว่าพวกเขาต้องไม่โกรธ ไม่เกลียดชังกัน ไม่แก้แค้น ไม่พิพากษาโดยเบาความ ไม่อิจฉาริษยา แต่ต้องรักคนอื่นเหมือนรักตัวเอง หนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์คือ การรักตนเอง รักผู้อื่น และรักพระเจ้า
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เตือนชาวโครินทร์ว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าแล้ว เมื่อมีพระจิตเจ้าประทับอยู่ พวกเขาเป็นวิหารของพระจิตเจ้า ดังนั้น พวกเขาต้องเป็นคนศักดิ์สิทธิ์และให้ความเคารพต่อร่างกายของตนเองและผู้อื่น เปาโลได้ให้ความมั่นใจแก่ชาวโครินธ์ว่าพวกเขาเป็นของพระคริสตเจ้า ในพระคริสตเจ้าทุกคนเป็นหนึ่งเดียว
พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงปฏิวัติคำสอนสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ เรื่อง ตาต่อตา ฟันต่อฟัน หรือ บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระ ที่ถือว่าศัตรูคือผู้ที่เราต้องทำลายล้างให้สิ้นไป แต่พระเยซูเจ้าทรงสอนว่าเราต้องรักศัตรูและอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนเรา เราไม่สามารถเกลียดชังหรือทำลายล้างใคร มิฉะนั้นความแค้นเคืองจะไม่มีวันสิ้นสุด
 พ่อบุญไข เหลือหลายหลังเข้ารับการผ่าตัดที่ รพ.วานรนิวาส อาการดีขึ้น
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.          จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 บุญร้อยวันยวง ศรีอุดม เมาบุดดา ที่วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก ตอนเย็น เวลา 19.30 น. เชิญสภาภิบาลวัดและผู้นำกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมที่บ้านพักเจ้าอาวาส
2.          พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 วันพุธรับเถ้า วันเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต อดเนื้ออดอาหาร
3.          เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ครบ 100 วัน มัทธิว ณรงค์ ผิวชัย พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 8.00 น. ที่วัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ; เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระที่พึ่งคริสตชน ป่าหว้าน และวัดนักบุญฟรังซิส เดอ ซาล เชียงยืน
4.          เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2020 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
5.          พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
6.          เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020 ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ จะมาออกค่ายปัสกาที่วัดดอนม่วยเป็นเวลา 2 สัปดาห์ มีการเรียนคำสอนเตรียมรับศีลกำลังสำหรับชั้น ป. 6 และเตรียมรับศีลสมรสสำหรับคู่แต่งงานไม่เรียบร้อย
7.          เงินทาน อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020: วัดดอนม่วย 1,235.- บาท และเงินทำบุญอุทิศให้เบเนดิกต์ เสถียร-มารีอา หนูพร นิลเขต 1,000- บาท; วัดโนนค้อ 1,556.- บาท
8.          ขอบคุณ กลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 7-8 ที่มาทำความสะอาดวัด สัปดาห์หน้ากลุ่มที่ 9-10 (โนนค้อ: กลุ่มที่ 3)
 การประชุมพลมารีย์เปรซิเดียมแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน; 20 กุมภาพันธ์ 2020
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
                                   ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
23
07.00 น.
08.30 น.
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์-อังคาร
24-25
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

พุธ
26
06.00 น.
วันพุธรับเถ้า อดเนื้อ อดอาหาร

พฤหัสบดี
27
06.00 น.
หลังวันพุธรับเถ้า

ศุกร์
28
06.00 น.
หลังวันพุธรับเถ้า

เสาร์
29
06.00 น.
หลังวันพุธรับเถ้า

 พี่น้องชาวดอนม่วย-โนนค้อทำโรงทานและต้นเงินร่วมฉลองวัดหนองเดิ่น-ดอนขาว
เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020