วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

ชาวสะมาเรียไม่ต้อนรับพระเยซูเจ้า

 

ชาวสะมาเรียไม่ต้อนรับพระเยซูเจ้า

อังคาร

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

โยบ 3:1-3,11-17,20-23

ลก 9:51-56

นักบุญลูกาแบ่งพระวรสารของท่านออกเป็น 4 ภาคสำคัญ ได้แก่ 1) ปฐมวัยของพระเยซูเจ้า, 2) พระภารกิจในแคว้นการลิลี, 3) การเดินทางสู่กรุงเยรูซาเล็ม และ 4) พระทรมานและการเสด็จสู่สวรรค์ พระวรสารวันนี้เป็นการเริ่มต้นส่วนที่สาม ก่อนหน้านี้ลูกาได้ทำนายล่วงหน้าสองครั้ง ถึงเหตุการณ์ที่ประชาชนจะปฏิเสธและประหารพระองค์ ด้วยเหตุผลของความอิจฉาริษยา อคติ จิตใจคับแคบ ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง และไม่ต้องการกลับใจ

พระเยซูเจ้าทรงทราบดีถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น และเหตุผลที่ต้องเดินทางสู่กรุงเยรูซาเล็ม “พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม” (ลก 9:51) ลูกาถือว่า การเดินทางนี้สำคัญมาก เพราะเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางของการสมโภชปัสกา ถือเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของพระองค์ และจะไม่กลับไปแคว้นกาลิลีอีก ระหว่างการเดินทางพระองค์ยังคงเทศน์สอนและกระทำกิจการดี ทุกวันทรงส่งผู้นำสารไปล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับเสด็จพระองค์

ชาวสะมาเรียปฏิเสธและไม่ยอมให้ผ่านหมู่บ้านของตนเพราะรู้ว่า พระเยซูเจ้าเป็นยิวเนื่องจากกำลังเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม ชาวสะมาเรียกับชาวยิวเดิมเป็นชาติเดียวกัน  หลังกษัตริย์ซาโลมอนอิสราเอลได้แยกออกเป็น อาณาจักรเหนือมีเมืองหลวงอยู่ที่สะมาเรียและอาณาจักรใต้อยู่ที่เยรูซาเล็ม  ปี 722 ก่อน ค.ศ. อาณาจักรเหนือตกเป็นเมืองขึ้นของอัสซีเรีย ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยและนำคนต่างชาติเข้ามาอยู่แทน  พวกที่เหลือได้แต่งงานกับคนต่างชาติ

ชาวยิวทางใต้ถือว่า ชาวสะมาเรียไม่มีเลือดยิวบริสุทธิ์ ต่อมาปี 587 อาณาจักรใต้ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลน แต่ยังคงรักษาความเป็นชาติและศาสนาของตนอยู่  เมื่อเปอร์เซียรบชนะบาบิโลนได้ปลดปล่อยชาวยิวให้กลับไปสร้างเมืองและพระวิหารที่ถูกทำลายขึ้นใหม่ ชาวสะมาเรียได้เสนอตัวช่วยเหลือแต่ถูกปฏิเสธอย่างดูแคลน ตั้งแต่นั้นมาชาวยิวและชาวสะมาเรียได้กลายเป็นศัตรูที่มีความขมขื่นต่อกัน

ความเป็นศัตรูระหว่างชาวยิวกับชาวสะมาเรียสะท้อนผ่านยากอบและยอห์น ที่ทูลขอไฟจากฟ้ามาเผาผลาญชาวสะมาเรีย สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือเราคิดว่า พระเจ้าทรงเป็นเช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้าทรงตำหนิศิษย์ทั้งสอง ทรงปฏิเสธทัศนคติแห่งความขุ่นเคืองและการแก้แค้น พระองค์ไม่ทรงนิยมความรุนแรง ทรงมีพระทัยเมตตากรุณา ทรงอดทนต่อคนบาป ความล้มเหลว และการปฏิเสธเพราะทรงรักทุกคนโดยไม่แบ่งแยก

ชาวสะมาเรียมีความหยิ่งจองหอง อคติ และแค้นเคืองทำให้ไม่ยอมคืนดี ปฏิเสธ และไม่ต้อนรับพระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ ศิษย์พระคริสต์ต้องมีความรัก ความเมตตากรุณา และอดทนต่อความไม่เข้าใจ ความล้มเหลว และการปฏิเสธของผู้อื่น ลดละความหยิ่งจองหอง อคติ และความแค้นเคือง ซึ่งทำให้เราถอยห่างจากความรักของพระเจ้า พร้อมกลับใจและเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอ อีกทั้ง ต้องไม่อ้างพระเจ้าเพื่อทำลายศัตรูของตน

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

27 กันยายน 2021

ที่มาภาพ : https://heatonkent.com/2018/12/18/thinking-ahead-of-god/

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 176

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 176 อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021 (2564)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

ายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เข้าอำลาพระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี
ก่อนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พุธที่ 22 กันยายน 2021

พี่น้องที่รัก บทอ่านวันนี้เตือนเราอย่างร้อนแรงเรื่องความอิจฉาริษยา การขาดความอดทน และการเป็นที่สะดุด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเจริญชีวิตร่วมกันแบบหมู่คณะ เราพบความไม่อดทนในหมู่อัครสาวกของพระเยซูเจ้า ยอห์นได้บ่นกับพระองค์ถึงการที่มีคนหนึ่งขับไล่ผีในนามของพระองค์ และต้องการห้ามเขาไม่ให้ทำเช่นนั้นเพราะไม่ใช่พวกเดียวกัน

 พระเยซูเจ้าได้ให้บทเรียนแก่บรรดาศิษย์ถึงความอดทนและความใจกว้างของพระองค์ อีกทั้งยังเตือนบรรดาศิษย์มิให้ทำตัวเป็นที่สะดุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้บริสุทธิ์ เด็กเล็ก ๆ  และสมาชิกใหม่ของหมู่คณะที่เพิ่งเริ่มต้น เพราะอาจทำให้พวกเขาตกในบาป หรือเสียความเชื่อได้ พระองค์ทรงเตือนบรรดาศิษย์และเราแต่ละคนให้เอาจริงเอาจังในการเอาชนะความโน้มเอียงไม่ดีต่าง ๆ ในการติดตามพระองค์ เพื่อเป็นเครื่องมือแห่งความรัก การรักษา และการให้กำลังใจของพระองค์

บทอ่านแรก หนังสือกันดารวิถีได้พูดถึงจิต ซึ่งมิได้หมายถึงพระจิตเจ้า แต่เป็นพระพรพิเศษในการเผยพระวจนะ โมเสสได้รับพระพรนี้และแบ่งปันแก่ผู้อาวุโสเจ็ดสิบคน ยังมีคนอื่นที่ได้รับจิตนี้โดยตรงจากพระเจ้าแต่โยชูวาไม่ได้รับ ทำให้เกิดความอิจฉา เรื่องนี้สอนเราว่า พระพรของพระเจ้ามิได้จำกัดอยู่เพียงบางคน ไม่ควรอิจฉาริษยาแต่ต้องใช้เพื่อกันและกัน

บทอ่านที่สอง นักบุญยากอบตักเตือนคนรวยที่เอารัดเอาเปรียบคนยากจนด้วยถ้อยคำรุนแรง คนมั่งมีที่ทำบุญให้ทานเป็นจำนวนมาก แต่ผิดต่อความยุติธรรมทางสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก ตัวอย่างที่ท่านพูดถึงคือการโกงค่าจ้างแรงงานของกรรมกร ซึ่งเป็นตัวแทนของคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และเสียงร้องนี้พระเจ้าทรงได้ยิน

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เรามีความอดทนและความใจกว้าง ในการทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่คนอื่น โดยทรงยืนยันว่า ผู้ใดที่ไม่ต่อต้านเรา ก็เป็นฝ่ายเรา พระองค์ทรงสอนให้เราเป็นคนดีบริบูรณ์เหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์ ที่ทรงรักทุกคนโดยไม่แบ่งแยก

การประชุมพระสังฆราชสี่สังฆมณฑลอีสานและผู้รับผิดชอบผ่านทาง Zoom
ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักมิสซังฯ สกลนคร พุธที่ 22 กันยายน 2021


°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอขอบคุณพี่น้องที่อธิษฐานภาวนาเพื่อการประชุมพระสังฆราช 4 สังฆมณฑลอีสาน ครั้งที่ 28 ปี 2021 พุธที่ 22 กันยายน 2021 ซึ่งสังฆมณฑลของเราเป็นเจ้าภาพ

2.          จันทร์ที่ 27 กันยายน 2021 เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงคุณพ่อมาระโก ทรงฤทธิ์ นาแว่น ครบ 5 ปีของการกลับไปเฝ้าพระเจ้า ที่สำนักมิสซังฯ สกลนคร ขอคำภาวนาจากพี่น้องเพื่อดวงวิญญาณของคุณพ่อด้วย

3.          พฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2021 เวลา 9.30-12.00 . ประชุมสามัญประจำปีสหกรณ์หนองหารสามัคคี จำกัด ที่สำนักมิสซัง

4.    ศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2021 เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดดอนม่วย และ เสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2021 เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดโนนค้อ ปีนี้ไม่มีการแห่งพระรูปแม่พระ แต่มีการสวดสายประคำตามบ้าน หรือที่วัดตามปกติ

5.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,640.- บาท, เงินบำรุงสถานที่จัดอบรมจาก อสม. 500.- บาท และจ่ายค่าไฟฟ้า 2,220.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,180.- บาท การก่อสร้างวัดช่วงนี้ช่างกำลังเชื่อมเหล็กทำโครงหลังคา

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 7-8 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9-10 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

พี่น้องชาวโนนค้อจัดดอกไม้และทำความสะอาดวัดสำหรับวันอาทิตย์ เสาร์ที่ 25 กันยายน 2021


พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

26

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

ค.พ.ยอแซฟ กมล เสมอพิทักษ์

จันทร์

27

06.45 น.

ระลึกถึง น.วินเซนต์ เดอ ปอล พระสงฆ์

 

อังคาร

28

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

29

06.45 น.

ฉลอง อัครทูตสวรรค์มีคาแอล กาเบรียล และราฟาแอล

 

พฤหัสบดี

30

06.45 น.

ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์

 

ศุกร์

01

06.45 น.

ฉลอง น.เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

 

เสาร์

02

06.45 น.

ระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขา

 

ช่างกำลังเชื่อมเหล็กโครงหลังคา อังคารที่ 21 กันยายน 2021


 

การสร้างความเป็นหนึ่งเดียว

 


การสร้างความเป็นหนึ่งเดียว

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

ปี B

กดว 11:16-17,25-29

ยก 5:1-6

มก 9:38-43, 45, 47-48

บทนำ

 มีเรื่องเล่าว่า ปีศาจเดินทางข้ามทะเลทรายและพบคนกำลังล่อลวงฤาษีผู้ศักดิ์สิทธิ์ตนหนึ่ง แต่ฤาษีสามารถรับมือการประจญทุกอย่างของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย ปีศาจได้บอกพวกเขาว่า “พวกเจ้ามือยังไม่ถึง ซื่อเกินไป คอยดูฉันนะ” แล้วปีศาจได้กระซิบที่หูของฤาษีว่า “น้องชายของท่านเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช” ได้ผลทันที ความอิจฉาปรากฏบนใบหน้าของฤาษีจนทนอยู่ไม่ได้

บ่อยครั้งความอิจฉาริษยาอาจบังตาเราให้บอดมืด ทำให้เดินทางผิดและปิดกั้นเรามิให้เติบโตในความดี ความอิจฉาริษยาคือรากเหง้าและที่มาของการทะเลาะวิวาท ทำให้เกิดความร้าวฉานและแตกแยก ไม่เพียงในพระศาสนจักรเท่านั้นแต่ในสังคมและครอบครัว ระหว่างพรรคพวกเพื่อนฝูง สามีภรรยา โดยเฉพาะในสังคมไทยในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา มีความแตกแยกรุนแรง จนไม่อาจสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้

ในอดีตพระศาสนจักรเคยมีคำสอนที่ว่า “นอกพระศาสนจักรแล้วไม่มีความรอด” (Extra Ecclesiam nulla salus) ซึ่งเป็นความคิดของนักบุญซีเปรียนที่มีอิทธิพลอย่างมากก่อนสังคายนาวาติกันที่ 2 แต่ในความเป็นจริง เราพบคนมีคุณธรรมสูงส่งนอกพระศาสนจักร แม้พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นคริสตชน แต่กลับมีชีวิตดีงามและน่ายกย่อง ความโน้มเอียงในลักษณะนี้คือสิ่งที่เราได้ยินในพระวรสารวันนี้

1.        การสร้างความเป็นหนึ่งเดียว

บรรดาสาวกไม่เข้าใจและรับไม่ได้ที่เห็นคนหนึ่งขับไล่ปีศาจในนามของพระเยซูเจ้า จึงได้ห้ามปรามเพราะ “เขาไม่ใช่พวกเดียวกับเรา” (มก 9:38) ท่าทีเช่นนี้คือท่าทีของการแบ่งพรรคแบ่งพวก ถือเขาถือเรา ซึ่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับทัศนคติของพระเยซูเจ้า “ไม่มีใครสามารถทำอัศจรรย์ในนามของเรา แล้วต่อมาจะว่าร้ายเราได้” (มก 9:39) ทรงประสงค์ให้เราทำงานเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและสันติสุข มิใช่ความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย

พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เรามีความอดทนและความใจกว้าง ในการทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จัก ทรงยืนยันว่า “ผู้ใดไม่ต่อต้านเรา ก็เป็นฝ่ายเรา” (มก 9:40) พระองค์ทรงสอนให้เราเป็นคนดีบริบูรณ์เหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์ ผู้ทรงรักทุกคนโดยไม่แบ่งแยก “พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม (มธ 5:45)

ตอนท้ายของพระวรสาร พระเยซูเจ้าตรัสชัดเจนและหนักแน่นเรื่องการเป็นที่สะดุด “ผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดา ๆ ที่มีความเชื่อเหล่านี้ทำบาป ถ้าเขาจะถูกผูกคอด้วยหินโม่ถ่วงในทะเลก็ยังดีกว่า” (มก 9:42) ทรงเรียกร้องให้เราใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการเอาชนะบาปและความโน้มเอียงไม่ดีต่าง ๆ ทรงสอนว่า ชีวิตนิรันดรประเสริฐยิ่งกว่าอวัยวะ เช่น มือ เท้า ตา ฯลฯ ผู้ที่สามารถบังคับควบคุมตนเองได้คือมีมโนธรรมบริสุทธิ์ ย่อมบรรลุถึงชีวิตนิรันดร

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิต

ประการแรก เราต้องเป็นผู้สร้างความเป็นหนึ่งเดียว เราสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ โดยเริ่มจากครอบครัวของเรา สังคมรอบข้าง และชุมชนวัดของเรา ไม่ทำตัวเป็นตัวปัญหาที่ขัดขวางความเจริญของส่วนรวม ในอีกด้านหนึ่ง เราต้องเคารพความเห็นต่าง เพราะแต่ละคนมีสิทธิในการแสดงความคิดของตน วอลแตร์ ได้ให้หลักการเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “ข้าพเจ้าเกลียดสิ่งที่ท่านพูด แต่ข้าพเจ้าจะยอมตายเพื่อให้สิทธิ์ท่านได้พูด”

ประการที่สอง เราต้องเคารพความเชื่อที่แตกต่าง เปิดใจกว้างต่อความจริงในศาสนาอื่น การเคารพความเชื่อที่แตกต่างนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา รับรู้คุณค่าที่มีในแต่ละศาสนา และร่วมมือกันสร้างสรรค์ภราดรภาพและสันติภาพในสังคม สังคายนาวาติกันที่ 2 ย้ำว่า พระศาสนจักรพิจารณาด้วยความเคารพอย่างจริงใจในวิธีปฏิบัติและการดำรงชีวิต ตลอดจนกฎและพระธรรมคำสอนเหล่านี้ของศาสนาอื่น แม้แตกต่างจากที่พระศาสนจักรสอนหลายประการ แต่บ่อยครั้งได้นำแสงแห่งความจริงมาส่องสว่างให้แก่มนุษย์ทุกคน”

ประการที่สาม เราต้องไม่ทำตัวเป็นที่สะดุด ไม่เป็นสาเหตุให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตกในบาปเพราะความประพฤติไม่ดีของเรา พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้เราได้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการต่อสู้และเอาชนะความโน้มเอียงไม่ดีต่าง ๆ ในตัวเรา ความรอดนิรันดรต้องเป็นเป้าหมายสำคัญและประเสริฐกว่าสิ่งใดที่เราต้องมุ่งไปถึง แม้ต้องเผชิญกับความยากลำบาก หรือต้องสูญเสียอวัยวะสำคัญไปก็ต้องทำ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความจริง ความดี และความถูกต้อง

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าวันนี้สอนเราให้มีความอดทนต่อกัน และไม่ทำตัวเป็นที่สะดุด ในบท “ข้าแต่พระบิดา” เราอธิษฐานภาวนาว่า “พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์” ดังนั้น เราต้องมีความอดทน ใจกว้าง และปฏิเสธตนเอง เพื่อให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จ การปฏิบัติตนเช่นนี้นำมาซึ่งสันติสุขและความรอดนิรันดรสำหรับเรา

การเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทที่เรามาร่วมทุกสัปดาห์ ต้องเปิดตาเราให้มองเห็นความดีของผู้อื่น จงทำดีแม้ไม่มีใครเห็น หรือให้รางวัล ทั้งนี้เพื่อสรรเสริญและเทิดเกียรติพระเจ้า ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความดีทั้งปวง ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตดีงามตามพระประสงค์ของพระเจ้า มีความเพียรทนในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ถือเขาถือเรา ไม่คิดว่าตนเองคือความถูกต้อง หรือดีกว่าคนอื่น และไม่เป็นสาเหตุให้ผู้อื่นตกในบาป

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

lkhuanthinwan@gmail.com

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

25 กันยายน 2021

ภาพ : การเข้าพบเจ้าคณะจังหวัด, วัดพระธาตุเชิงชุมฯ, สกลนคร; 2021-01-25

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 175

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 175 อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021 (2564)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี คุณพ่อทวีชัย ศรีวรกุล อุปสังฆราช และพระสงฆ์ผู้ใหญ่ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างวัดโนนค้อ พุธที่ 15 กันยายน 2021

พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าวันนี้เชื้อเชิญเราให้กระทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า อย่างที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ด้วยการมอบชีวิตเพื่อรับใช้ทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข ทรงเรียกร้องการอุทิศตนและรับใช้ด้วยความรักและความสุภาพถ่อมตนจากบรรดาศิษย์ นี่คือเครื่องหมายแท้จริงของการเป็นคริสตชนและศิษย์พระคริสต์ ทั้งนี้เพราะพันธกิจของพระศาสนจักรและของคริสตชนคือ “การรับใช้”

พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า เพื่อเป็นใหญ่แท้จริงและบรรลุถึงชีวิตนิรันดร เราต้องถ่อมตัวเองลงรับใช้ทุกคน แม้คนเล็กน้อยที่สุดซึ่งไม่มีสถานะทางสังคม เช่น คนต่ำต้อย คนถูกทอดทิ้ง และคนชายขอบของสังคม เพราะพวกเขาเหล่านี้เป็นพระคริสตเจ้าที่ประทับท่ามกลางเรา และชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่อุทิศตนรับใช้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

บทอ่านแรก หนังสือปรีชาญาณได้สะท้อนชีวิตชาวยิวที่เมืองอเล็กซานเดรียในประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่กอปรไปด้วยวัฒนธรรมกรีกอันสลับซับซ้อน ชาวยิวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยมีศัตรูมากเพราะวิถีชีวิตของพวกเขาเคร่งครัดและซื่อสัตย์ต่อธรรมบัญญัติ พระศาสนจักรเริ่มแรกได้ประยุกต์พระวาจาตอนนี้กับพระเยซูเจ้าที่ทรงรับทุกข์ทรมานเพื่อรับใช้ผู้อื่น

เริ่มสูบน้ำบ่มดินพื้นวัดโนนค้อเพื่อให้ดินแน่น จันทร์ที่ 13 กันยายน 2021

        บทอ่านที่สอง
นักบุญยากอบพูดถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในทุกที่ทุกแห่ง นั่นคือความอิจฉาและการทะเลาะเบาะแว้ง ซึ่งเป็นสาเหตุของความวุ่นวายและความชั่วร้ายนานาชนิด “ท่านอยากได้ แต่ไม่ได้จึงฆ่ากัน ท่านอยากได้แต่ไม่สมหวัง จึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กัน” (ยก 4:2) หนทางที่นำมาซึ่งสันติสุขคือแนวทางที่พระเยซูเจ้าทรงวางไว้ให้ในพระวรสาร

พระวรสาร พระเยซูเจ้าได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับบรรดาสาวกและเราแต่ละคน ใครที่รับใช้ด้วยความสุภาพและความรักคือคนที่เป็นใหญ่ที่สุด “ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่ง ก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคน” (มก 9:35) คนที่เป็นใหญ่แท้จริงคือคนที่รับใช้คนอื่นด้วยความสุภาพและความรัก

ชาวดอนม่วยเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน พฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2021

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมกินทานและอธิษฐานภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของคุณพ่อยอแซฟ กมล เสมอพิทักษ์ ซึ่งได้กลับไปเฝ้าพระเจ้าเมื่อ 10 กันยายน 2021 วัดดอนม่วย 5,120.- บาท และวัดโนนค้อ 2,310.- บาท

2.          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้างมิ่งพัฒนา ขอเชิญกลุ่มเป้าหมาย 608 ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค  หญิงตั้งครรภ์ และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ต้องติดต่อและบริการคนหมู่มาก เข้าฉีดวัคซีนระหว่าง 20-23 กันยายน ที่ รพ.สต. ช้างมิ่งพัฒนา เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

3.          พุธที่ 22 กันยายน 2021 เวลา 9.00 น. ประชุมพระสังฆราช 4 สังฆมณฑลอีสาน ครั้งที่ 28 ปี 2021 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์-Zoom ที่สำนักมิสซังฯ สกลนคร ซึ่งสังฆมณฑลของเราเป็นเจ้าภาพ ขอคำภาวนาจากพี่น้องเพื่อการประชุมครั้งนี้ด้วย

4.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,535.- บาท, เงินทานวัดโนนค้อ 1,165.- บาท, การก่อสร้างวัด : ลูกหลานยอแซฟ เหล็ก-กาทารีนา เชย บริจาคดินถมพื้นวัด 30 รถ 9,000.- บาท และจ่ายค่าเหล็กโครงหลังคาและอุปกรณ์ 163,645.- บาท

5.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 5-6 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7-8 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

ช่างกำลังพ่นสีเตรียมเหล็กโครงสร้างมุงหลังคาวัดโนนค้อ เสาร์ที่ 18 กันยายน 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                            ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

19

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

ค.พ.ยอแซฟ กมล เสมอพิทักษ์

จันทร์

20

06.45 น.

ระลึกถึง น.อันดรูว์ กิม เต ก็อน และเพื่อนมรณสักขี

 

อังคาร

21

06.45 น.

ฉลอง น.มัทธิว อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร

 

พุธ

22

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัสบดี

23

06.45 น.

ระลึกถึง น.ปีโอแห่งปีเอเตรลชีนา

 

ศุกร์-เสาร์

24-25

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

 

พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี คุณพ่อทวีชัย ศรีวรกุล อุปสังฆราช และพระสงฆ์ผู้ใหญ่ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างวัดโนนค้อ พุธที่ 15 กันยายน 2021