วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผู้หว่านข้าวพันธุ์ดี

 

ผู้หว่านข้าวพันธ์ุดี

อังคาร

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

อพย 37:7-11, 34:5ข-9, 28

มธ 13:36-43

พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าได้อธิบายอุปมาเรื่องข้าวละมาน “ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ดีคือบุตรแห่งมนุษย์ ทุ่งนาคือโลก เมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งอาณาจักร ข้าวละมานคือพลเมืองของมารร้าย” (มธ 13: 37-38) อันแสดงถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่โปรดให้คนดีและคนชั่วอยู่ด้วยกัน ในทุกสังคมจึงมีทั้งคนดีและคนไม่ดี คนรักเราและคนเป็นปฏิปักษ์ต่อเรา คนชื่นชมเราและคนเหยียดหยามเรา

ฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานแห่งโลก ซึ่งเป็นเวลาที่พระเจ้าทรงพิพากษาและตัดสิน คนดีจะถูกแยกจากคนชั่ว คนชอบธรรมจะถูกแยกจากคนอธรรม ในอุปมาข้าวพันธุ์ดีได้รับการเก็บอย่างดีในยุ้งฉาง ขณะที่ข้าวละมานถูกรวบรวมและเผาไฟทิ้ง ข้าวพันธุ์ดีคือคนดี ข้าวละมานคือคนชั่ว ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในทุกสังคมและทุกสาขาอาชีพ นี่เป็นประสบการณ์ที่แต่ละคนมีและเข้าใจเป็นอย่างดี

การตัดสินและการแยกคนดีและคนชั่วในวาระสุดท้ายเป็นหน้าที่ของพระเจ้า ไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์ ดังนั้น เราไม่ควรตัดสินใครโดยเบาความ แต่ปล่อยให้พระเจ้าทรงตัดสิน หากเราเป็นคนตัดสินย่อมผิดพลาดได้ง่าย เพราะธรรมชาติมนุษย์มักเข้าข้างตัวเอง เรามองเห็นแต่ความดีในตัวเรา มีแต่เราเท่านั้นที่เป็นข้าวพันธุ์ดี ส่วนคนอื่นเป็นข้าวละมานที่ต้องกำจัดทิ้ง เราไม่สามารถแยกข้าวพันธุ์ดีและข้าวละมานออกจากกันได้

บ่อยครั้งความดีและความชั่วมีอยู่ในตัวเรา เรากำลังหว่านข้าวพันธุ์ดีและข้าวละมานให้เติบโตด้วยกัน แต่ที่สุดแล้วเราต้องกำจัดข้าวละมานให้หมดสิ้นไป เก็บรักษาเพียงข้าวพันธุ์ดีมีประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องทำด้วยตนเอง เพราะ “ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” มีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่ติดตัวเราไปและช่วยเราให้อยู่กับองค์พระเจ้าในสวรรค์ อันเป็นความสุขนิรันดรที่ทรงเตรียมไว้สำหรับคนดีพร้อม ไม่มีที่สำหรับคนชั่วในสวรรค์

พระเจ้าทรงอดทนและให้โอกาสทุกคน ทรงรอจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวพระองค์ถึงปฏิบัติต่อคนดีและคนไม่ดีตามความประพฤติของเขา ทรงรอจนถึงวาระสุดท้ายเพื่อให้รางวัลและลงโทษ ศิษย์พระคริสต์ต้องอดทนต่อความผิดบกพร่องของกันและกัน และให้โอกาสคนทำผิดได้ปรับปรุงแก้ไข บนพื้นฐานแห่งความรักไม่มีเงื่อนไขและการให้อภัยไม่สิ้นสุดตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า ดำเนินชีวิตเป็นผู้หว่านข้าวพันธ์ุดี ไม่ตัดสินใคร แต่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้า

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

31 กรกฎาคม 2023

ที่มาภาพ : https://holynameofmarypt.com/en/post/matthew13-36-43/

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ความสำคัญของสิ่งเล็กน้อย

 

ความสำคัญของสิ่งเล็กน้อย

จันทร์

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

อพย 32:15-24, 30-34

มธ 13:31-35

พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าตรัสอุปมาสองเรื่อง “เมล็ดมัสตาร์ด” และ “เชื้อแป้ง” เมล็ดมัสตาร์ดเป็นเมล็ดที่เล็กกว่าเมล็ดทั้งหลาย แต่เมื่องอกและโตขึ้นได้กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ เป็นที่อาศัยของนกและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ พระวาจาของพระเจ้าและกิจการดีทุกอย่างที่เราทำเป็นเหมือนเมล็ดเล็ก ๆ แต่มีพลังแห่งชีวิตซ่อนอยู่และรอเวลาเจริญเติบโต เช่นเดียวกับเชื้อแป้งเพียงน้อยนิดที่ใส่ปนลงไปในแป้งสามถัง และทำให้แป้งทั้งหมดฟูขึ้น

อุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ดและเชื้อแป้งสะท้อนพันธกิจของพระเยซูเจ้า งานของพระองค์ที่แคว้นกาลิลีเล็กน้อยมาก ไม่มีใครสังเกตเห็น พระองค์ทรงทำงานอย่างเงียบ ๆ มองดูภายนอกไม่มีความหมายอะไร บรรดาศิษย์ที่ทรงเลือกและมอบพันธกิจให้สานต่อ ล้วนเป็นชาวประมงที่ไม่มีความรู้ แต่พระองค์ทรงมองเห็นความสำเร็จยิ่งใหญ่ ทรงใช้เครื่องมือธรรมดาและไม่เหมาะสมเพื่อพันธกิจยิ่งใหญ่

เวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ เราเห็นธารน้ำใจหลั่งไหลไปช่วยเหลือ ส่วนใหญ่เป็นคนเล็กน้อยที่ไม่มีใครรู้จัก บางคนเป็นคนหาเช้ากินค่ำ แต่ทนเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวไม่ได้ รวมถึงอาสาสมัครที่ช่วยงาน บางคนเป็นเด็ก บางคนเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ นี่คือเมล็ดเล็ก ๆ ที่มีพลังยิ่งใหญ่ และพระศาสนจักรเติบโตมาด้วยพลังเช่นนี้ สังคมใดมองข้ามความสำคัญของเด็กและเยาวชน สังคมนั้นหาอนาคตมิได้

อุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ดและเชื้อแป้ง ได้ให้กำลังใจเราในการทำสิ่งเล็กน้อยธรรมดา อาจไม่ใช่สิ่งสำคัญในสายตาของใครต่อใคร แต่พระเยซูเจ้าทรงมองเห็นและรับรู้ พระองค์ทรงทำงานผ่านงานเล็กน้อยที่เราทำด้วยความรัก ทรงทำให้งานสำเร็จและเกิดผลในแบบที่เราคาดไม่ถึง เราได้รับการเรียกให้หว่านเมล็ดพันธ์ดีในแต่ละวัน ทำส่วนของเราให้ดีที่สุด แล้วพระเจ้าจะทรงกระทำส่วนที่เหลือ

เราต้องเป็นเมล็ดมัสตาร์ดที่พร้อมเน่าเพื่องอกเป็นต้นไม้ใหญ่ เราต้องเป็นเชื้อแป้งที่ยอมคลุกเคล้าเข้ากับแป้งเพื่อทำให้สังคมดีขึ้น เราต้องตระหนักว่า อาณาจักรสวรรค์คืองานของพระเจ้าในตัวเรา ศิษย์พระคริสต์ต้องเป็นเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดและเชื้อแป้ง แม้เป็นคนเล็กน้อยที่ไม่มีใครรู้จักและไม่เป็นที่รับรู้ แต่เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขาดไม่ได้ พระเจ้าทรงใช้เราเป็นเครื่องมือทำให้งานเดินไปได้และสำเร็จ

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

30 กรกฎาคม 2023

ภาพ : เด็กคำสอน, วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร; 2023-07-16

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนทอย-หนองสนุก, ปีที่ 1 ฉบับที่ 9

 

สารวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9, อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2023 (2566) : http.//dondaniele.blogspot.com

103 หมู่ 6 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

คณะครูและนักเรียนบ้านดอนทอยร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเทียนและเงินทำบุญเข้าพรรษา ที่วัดดอนทอย-หนองสนุก พฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2023

พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสถึง ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา และ ไข่มุกเม็ดงาม ปาเลสไตน์เป็นดินแดนซึ่งอยู่ในภาวะสงคราม การซ่อนของมีค่าไว้ใต้ดินจึงเป็นเรื่องธรรมดา กล่าวกันว่า พื้นดินเป็นที่เก็บเงินซึ่งปลอดภัยที่สุดเพียงแห่งเดียว อีกทั้ง ไข่มุกเป็นสิ่งที่คนทั่วไปหลงใหล มิใช่เพราะเป็นสิ่งมีราคาแต่เพราะสวยงาม เมื่อได้เป็นเจ้าของย่อมรู้สึกปีติยินดี กฎหมายทัลมุด (Talmud) ของยิวกล่าวถึงไข่มุกว่ามีราคายิ่งกว่าสิ่งใด

อาณาจักรสวรรค์มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อครอบครองอาณาจักรนี้ต้องละทิ้งทุกสิ่ง ชายผู้พบขุมทรัพย์ในทุ่งนาและพ่อค้าผู้พบไข่มุกเม็ดงาม รีบกลับไปขายทุกสิ่งที่มีเพื่อซื้อนาและไข่มุกเม็ดนั้น ใครแสวงหาและปรารถนาขุมทรัพย์แห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า ย่อมพบความยินดีหาที่สุดมิได้

คณะครูและนักเรียนบ้านดอนทอยและโรงเรียนโพนงามศึกษา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเทียนและเงินทำบุญเข้าพรรษา ที่วัดดอนทอย-หนองสนุก พฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2023
         บทอ่านแรก
บอกให้เราทราบถึงวิธีที่กษัตริย์หนุ่มซาโลมอนได้เลือกขอให้พระเจ้าประทานปรีชาญาณ เพื่อจะได้ปกครองประชากรอย่างยุติธรรม พระเจ้าทรงพอพระทัยและประทานตามที่วอนขอ ทำให้กษัตริย์ซาโลมอนรู้จักวินิจฉัยแยกความดีจากความชั่วและตัดสินอย่างถูกต้อง

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลสอนว่า เพื่อสัมผัสพระหรรษทานของพระเจ้า ซึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ต้องการติดตามพระองค์และปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ เปาโลได้ให้ความมั่นใจกับกลุ่มคริสตชนที่กรุงโรมว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ (รม 8:28)

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า พระอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งได้แก่ การปกครองของพระเจ้า การยอมรับพระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าและพระผู้ไถ่ การเชื่อในพระเจ้าและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ เป็นสิ่งที่มีค่ามากเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่และไข่มุกเม็ดงาม ซึ่งเรียกร้องการอุทิศตนทั้งครบเพื่อครอบครองเป็นเจ้าของ

การประชุมสภาภิบาลวัดชุดใหม่ ที่บ้านพักพระสงฆ์ อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2023
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.       อาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2023 มติที่ประชุมสภาภิบาลวัดชุดใหม่ได้เลือกหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 1) เลขาธิการ นายศรีจันทร์  เพียรภูเขา, 2) รองเลขาธิการ นายยินดี  ลือประสิทธิ์, 3) เหรัญญิก นายวีระชัย  ยะคำศรี, 4) ผู้ช่วยเหรัญญิก นางประภาพร  บุญชาญ, 5) เลขานุการ นางสาวเบญญานันท์  ผันพลี, 6) ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวมนัญญา  ไชยดวง

2.       เสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2023 เวลา 10.30 น. ฉลอง 25 ปี ชีวิตนักบวช คุณพ่อยอห์น พงษ์ศักดิ์  นารินรักษ์, C.Ss.R. ณ วัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย

3.       อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา 10.00 น. ปฎิญาณตนตลอดชีพ ซิสเตอร์อันนา ฑาณุมาศ  อุดมเดช คณะผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล ที่วัดแม่พระฟาติมา ดอนตาล มุกดาหาร

4.       เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2023 เวลา 10.00 น. ครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปโตร วิรัช  นารินรักษ์ กับ คุณพ่อยอห์น อดิพงษ์  แสนสุริวงศ์ ที่วัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว

5.       เงินทาน : เสาร์ 1,304.- บาท, อาทิตย์ 3,245.- บาท, เงินต้น 2,000.- บาท, ยุวธรรมทูต 841.- บาท และรายจ่าย : 1) ค่ารถรับส่งค่ายกระแสเรียก 1,000.- บาท, 2) จ่ายให้เหรัญญิกเป็นเงินสำรองจ่ายตามมติสภาภิบาลวัด 5,000.- บาท

6.       เงินสมทบสร้างวัด : เงินทำบุญเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านดอนทอยและโรงเรียนโพนงามศึกษา 4,310.- บาท ยอดรวม 75,840.- บาท

7.       ขอบคุณ กลุ่มฆราวาสรักกางเขนที่รับผิดชอบพิธีกรรมและทำความสะอาดวัดสัปดาห์นี้ คุ้มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไป คุ้มดาวทอง

เด็กคำสอนวัดดอนทอย-หนองสนุกไปเข้าค่ายกระแสเรียกที่บ้านเณรฟาติมาท่าแร่ ศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

           ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

30

06.30 น.

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญพี่น้องดอนทอย-หนองสนุก

จันทร์

31

06.00 น.

ระลึกถึง น.อิกญาซีโอแห่งโลโยลา

 

อังคาร

01

06.00 น.

ระลึกถึง น.อัลฟอนโซ มารีย์เด ลิกวอรี

 

พุธ-พฤหัส

02-03

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

 

ศุกร์

04

06.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์

 

เสาร์

05

06.00 น.

วันถวายพระวิหารแม่พระแห่งหิมะ

 


คณะครูและนักเรียนบ้านดอนทอยและโรงเรียนโพนงามศึกษา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเทียนและเงินทำบุญเข้าพรรษา ที่วัดดอนทอย-หนองสนุก พฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2023


 

คุณค่าของอาณาจักรสวรรค์

 

คุณค่าของอาณาจักรสวรรค์

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

ปี A

1 พกษ 3:5, 7-12

รม 8:28-30

มธ 13:44-52

บทนำ

5 กรกฎาคม 2011 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า มีการค้นพบกรุสมบัติซึ่งเต็มไปด้วยทองคำ เพชร และอัญมณีจำนวนมาก ซุกซ่อนอยู่ในห้องลับใต้ดินภายในวัดศรีปัทมนาภะสวามี วัดฮินดูเก่าแก่แห่งหนึ่งสมัยศตวรรษที่ 16 ในเมืองตริวันดรัม รัฐแคราล่า ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย เบื้องต้นคาดว่า ทรัพย์สมบัติที่ค้นพบมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 14,000 ล้านปอนด์ หรือราว 687,080 ล้านบาท

ไม่ทราบว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของใคร แม้พบเหรียญกษาปณ์ของ “บริษัทอินเดียตะวันออก” (East India Company) ของอังกฤษซึ่งเคยผูกขาดการค้าในดินแดนแถบนี้รวมอยู่ด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีคาดว่า ทรัพย์สมบัติที่ค้นพบอาจเป็นของ “มหาราชา” พระองค์หนึ่งซึ่งเคยมีอำนาจเหนือดินแดนนี้ในอดีต

พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสถึง “ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา” และ “ไข่มุกเม็ดงาม” ปาเลสไตน์เป็นดินแดนซึ่งอยู่ในภาวะสงคราม การซ่อนของมีค่าไว้ใต้ดินจึงเป็นเรื่องธรรมดา กล่าวกันว่า “พื้นดินเป็นที่เก็บเงินซึ่งปลอดภัยที่สุดเพียงแห่งเดียว” อีกทั้ง “ไข่มุก” เป็นสิ่งที่คนทั่วไปหลงใหลเพราะเป็นสิ่งสวยงามและหายาก เมื่อได้เป็นเจ้าของย่อมรู้สึกปีติยินดี กฎหมายทัลมุด (Talmud) ของยิวกล่าวถึงไข่มุกว่า มีราคายิ่งกว่าสิ่งใด

1.     คุณค่าของอาณาจักรสวรรค์

พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมา เพื่อบอกให้เราทราบถึงคุณค่าของอาณาจักรสวรรค์ และความชื่นชมยินดีเมื่อใครคนหนึ่งได้ครอบครองเป็นเจ้าของ ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนาและไข่มุกเม็ดงาม มีความแตกต่างและความสอดคล้องกัน คนพบขุมทรัพย์ถือเป็นเรื่องบังเอิญ ส่วนพ่อค้าผู้พบไข่มุกต้องใช้เวลาแสวงหาตลอดชีวิต การค้นพบอาณาจักรสวรรค์จึงเป็นทั้งเรื่องบังเอิญ หรือต้องแสวงหาตลอดชีวิต

พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าในโลก “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด” (มก 1:15) พระองค์เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีเพื่อประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร (มธ 4:23) ซึ่งแตกต่างจากอาณาจักรของโลกนี้ พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นธรรมล้ำลึกแสดงถึงการปกครองของพระเจ้าในโลก และการประทับอยู่ของพระองค์ในหัวใจ ในชีวิต ในสังคม และในโลก

อาณาจักรสวรรค์มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อครอบครองอาณาจักรนี้ต้องละทิ้งทุกสิ่ง ชายผู้พบขุมทรัพย์ในทุ่งนาและพ่อค้าผู้พบไข่มุกเม็ดงาม รีบกลับไปขายทุกสิ่งที่มีเพื่อซื้อนาและไข่มุกเม็ดนั้น ใครแสวงหาและปรารถนาขุมทรัพย์แห่งอาณาจักรสวรรค์ ย่อมพบความยินดีหาที่สุดมิได้ เป็นความสุขของการได้พบและอยู่กับพระเจ้า สิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตคือ การรู้จักพระเจ้า ได้อยู่กับพระองค์ และดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์

2.   บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญกับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิต

ประการแรก เราต้องแสวงหาพระเยซูเจ้า เมื่อเราค้นพบพระเยซูเจ้าและพันธกิจของพระองค์ สิ่งอื่นทั้งหลายย่อมกลายเป็นเรื่องรอง นักบุญเปาโลเป็นตัวอย่างสำหรับเรา “ข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสตเจ้า และการตายก็เป็นกำไร” (ฟป 1:21) เพื่อกล่าวเช่นนั้นได้ เราต้องมีประสบการณ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ ผู้เป็นขุมทรัพย์แท้สำหรับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอธิษฐานภาวนาและดำเนินชีวิตตามพระวาจา

ประการที่สอง เราต้องยอมสละทุกสิ่ง เพื่อได้สิ่งดีที่สุดเราต้องยอมสละสิ่งดีรองลงมา เช่น ความสะดวกสบาย เราต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงและสละน้ำใจของตน เพื่อได้พบและอยู่ในพระอาณาจักรของพระเจ้าตลอดไป ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ด้วยการแบ่งปันสิ่งที่มีกับคนขัดสนและต้องการความช่วยเหลือ พระเยซูเจ้ามิได้ตำหนิการมีทรัพย์สมบัติมาก แต่ทรงประณามการใช้ทรัพย์สมบัติอย่างเห็นแก่ตัว

ประการที่สาม เราต้องดำเนินชีวิตมุ่งไปยังเป้าหมายสุดท้าย เราใช้เวลาส่วนใหญ่แสวงหาขุมทรัพย์จอมปลอม เช่น เงินทอง สถานะทางสังคม หรือความพึงพอใจชั่วครู่ชั่วยาม เราต้องมุ่งแสวงหาสิ่งสูงค่ากว่าคืออาณาจักรสวรรค์ ดำเนินชีวิตตามแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรแห่งความรักและการให้อภัย ดังนั้น เราต้องเจริญชีวิตในความรักและการให้อภัยกัน ทำให้พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นจริงตั้งแต่ในโลกนี้

บทสรุป

พี่น้องที่รัก อุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าบอกให้ทราบว่า “ไม่มีสิ่งไหนมีค่าและสำคัญมากไปกว่าอาณาจักรสวรรค์” ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความจริงและชีวิต อาณาจักรแห่งความศักดิ์สิทธิ์และพระหรรษทาน อาณาจักรแห่งความเมตตากรุณาและความยุติธรรม อาณาจักรแห่งความรักและสันติสุข พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้สร้างพระอาณาจักรและแสวงหาการประทับอยู่ของพระองค์ ซึ่งเป็นสิ่งสูงค่าและไม่มีวันสูญเสียไป

พระอาณาจักรของพระเจ้าสามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดในพระบุคคลของพระเยซูเจ้า ผู้เสด็จมาเพื่อ “รับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์” (มก 10:45) ทรงท้าทายและมอบแบบอย่างนี้แก่เราบนไม้กางเขน ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตในความรักต่อกันและการให้อภัยความผิดของกันและกัน แสวงหาพระเยซูเจ้าผู้เป็นขุมทรัพย์แท้ พร้อมเปลี่ยนแปลงและสละน้ำใจของตน เพื่อได้พบและอยู่กับพระองค์ในพระอาณาจักรตลอดไป

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

28 กรกฎาคม 2023

ที่มาภาพ : https://www.churchofthe12apostles.org/sunday-july-26-2020-reading-and-reflection/