วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระคุณครูพระคุณครู
คำกล่าวโอกาสวันไหว้ครูและต้อนรับน้องใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557
เราทุกคนล้วนมีคุณพ่อคุณแม่ และตระหนักดีว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างใหญ่หลวงต่อเรา ในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิด อบรมเลี้ยงดูและเอาใจใส่ดูแลเรามาตั้งแต่เล็กจนโต ความรักและความห่วงใยของท่านที่มีต่อเราโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่มีวันจืดจางและเลือนหายไป แม้ในวันที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นดั่ง “ครูคนแรก” ที่เราจะต้องสำนึกพระคุณของท่านอยู่เสมอ
นอกเหนือไปจากคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้ว เรายังมีคุณครูที่โรงเรียนที่คอยดูแล อบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเรา ครูเป็นทั้งผู้ให้และผู้ชี้ทางสว่าง  กล่าวคือให้ความรู้แก่สติปัญญาที่เขลาของเราในวัยเยาว์จนกระจ่างแจ้ง อีกทั้ง ช่วยชี้ทางสว่างและนำเราเดินในหนทางที่ถูกต้องดีงาม คุณครูจึงเป็นดัง “คุณพ่อคุณแม่คนที่สอง” ที่เราต้องรำลึกพระคุณอยู่เสมอเช่นกัน
บางคนเปรียบครูเป็นเหมือนกับ “แสงเทียน” หรือ “เรือจ้าง” เป็นแสงเทียนที่ละลายแท่งเพื่อส่องสว่างให้ศิษย์ที่ยังขลาดเขลาได้เดินในทางที่ดีงาม เป็นดังเรือจ้างที่นำพาศิษย์ไปสู่จุดหมายปลายทางข้างหน้าอย่างปลอดภัย ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและมุ่งมั่น  ด้วยดวงตาที่ห่วงใยและปรารถนาดี  เพื่ออบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ด้วยความทุ่มเท เสียสละและพากเพียร
ดังนั้น คุณครูจึงเป็นผู้ประเสริฐที่เราต้องสำนึกพระคุณอยู่เสมอ พระคุณครูจะต้องติดตรึงในใจเราทุกคนตลอดไป   เราจะต้องรักและเคารพครูด้วยหัวใจ บทเพลงที่เราเพิ่งร้อง (รางวัลของครู) บอกเราว่า ความภูมิใจของครูมิได้อยู่ในพานไหว้ครู แต่อยู่ในวันที่รู้ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี และสิ่งที่ครูต้องการจากเรามากที่สุดคือ การเป็นคนดี “รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใส สิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครู รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่ก้าวไกล เป็นคนที่ดีให้ได้ นั่นคือรางวัลให้ครู”
เราคงเคยได้ยินคำกล่าวว่า ได้ดีเพราะมีครู ถือเป็นคำพูดที่กลั่นมาจากประสบการณ์ของคนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตทั้งหลาย ที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เขามีวันนี้ได้เพราะครู หากเราต้องการประสบผลสำเร็จและยืนอยู่ในจุดที่สูงสุดของชีวิต เหมือนผู้ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตทั้งหลาย เราต้องเคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์  เอาใจใส่ ตั้งใจเรียนและปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของท่านอยู่เสมอ และเราจะประสบผลสำเร็จในชีวิตเช่นเดียวกัน
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
12 มิถุนายน 2557

1 ความคิดเห็น: