วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สารวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 

สารวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, อาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 (2566): http.//dondaniele.blogspot.com

103 หมู่ 6 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170È086-231-3231

สมโภชพระตรีเอกภาพ

คุณพ่อดาเนียล ขวัญ  ถิ่นวัลย์ รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุกอย่างเป็นทางการ โดยมีพี่น้องดอนม่วย-โนนค้อมาส่ง เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023

พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต พระเจ้าสามพระบุคคลรวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวในความรัก และเรามีส่วนในความรักที่สมบูรณ์ของพระเจ้า ซึ่งเป็นความเชื่อพื้นฐานของคริสตชน ในชีวิตคริสตชนเราคุ้นเคยกับการออกนามพระเจ้าสามพระบุคคล ด้วยการทำสำคัญมหากางเขน เป็นต้นในการอธิษฐานภาวนา และในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นสิ่งเข้าใจได้ยากด้วยภาษาของมนุษย์ เรามักเข้าใจพระบิดาเจ้าในฐานะพระผู้สร้าง พระบุตร-พระผู้ไถ่ และพระจิต-พระผู้บรรเทาและทำให้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทั้งสามพระบุคคลเท่าเสมอกันและเป็นหนึ่งเดียวกันในความรัก ซึ่งเราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้เมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้า และเมื่อเจริญชีวิตในความรักต่อกัน ทั้งกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

คุณพ่อดาเนียล ขวัญ  ถิ่นวัลย์ รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุกอย่างเป็นทางการ โดยมีพี่น้องดอนม่วย-โนนค้อมาส่ง เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023
        บทอ่านแรก
พันธสัญญาเดิมแม้ไม่ได้เผยถึงพระตรีเอกภาพโดยตรงแต่บ่งชี้ถึงพระตรีเอกภาพ พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์แก่โมเสสบนภูเขาซีนาย ว่าทรงเป็นพระเจ้าซึ่งมีความรูสึกเหมือนมนุษย์ ทรงซื่อสัตย์และพร้อมให้อภัย และโมเสสตอบสนองด้วยการกราบลงนมัสการพระองค์ ให้ช่วยนำทางประชากรของพระองค์สู่แผ่นดินพระสัญญา

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เตือนคริสตชนชาวโครินธ์ถึงความรักของพระบิดาเจ้า โดยการส่งพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์และประทานพระหรรษทานของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า ช่วยให้เราได้รับสิทธิพิเศษในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระจิตเจ้า ผ่านทางศีลล้างบาปที่เราได้รับ

พระวรสาร พระเยซูเจ้าได้แสดงให้นิโคเดมัสได้เข้าใจว่าพระเจ้าสามพระบุคคลได้เริ่มงานไถ่กู้มนุษย์ให้รอดด้วยเหตุผลเพียงประการเดียวคือ ความรัก ที่มีต่อมนุษยชาติ พระเจ้า องค์ความรัก จึงเป็นศูนย์กลางของข่าวดีแห่งพระวรสารวันนี้ พระเจ้าทรงรักเราทุกคนและทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์

พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพยากอบ ทองใบ ไชยสุรินทร์ พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องชาวดอนทอย-หนองสนุกที่มาต้อนรับคุณพ่อเจ้าอาวาสและเลี้ยงต้อนรับพี่น้องชาวดอนม่วย-โนนค้อที่มาขส่ง อีกทั้งขอบคุณที่ทำโรงทานไปร่วมฉลองเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ เมื่อเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023

2.          ขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของมารีอา ปัสกา พรหมอุ่น มอบคืนดวงวิญญาณสู่การพักผ่อนนิรันดรในองค์พระเจ้า ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 สิริอายุ 20 ปี พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ จันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2023 เวลา 15.00 น.

3.          ขอบคุณคุณพ่อเปโตร สุรพงศ์ นาแว่น ที่จัดเตรียมทุกอย่างไว้อย่างดี และได้ส่งมอบเงินและบัญชีให้ดังนี้

1)         บัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน (เงินสด) 51,200.- บาท

2)         เงินฝากในบัญชี “กองทุนสร้างวัดดอนทอย-หนองสนุก” 3,068,649.92 บาท

3)         เงินฝากในบัญชี “วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก” 854,180.02 บาท

4)         เงินฝากออมทรัยพ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนทอย 439,472.66 บาท

5)         เงินฝากออมทรัพย์สกหรณ์ “เยาวชนดอนทอย-หนองสนุก” 32,423.66 บาท (เงินสด 115.- บาท)

6)         เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ “ยุวธรรมทูต” 27,746.20 บาท (เงินสด 9,047.- บาท)

4.          อังคารที่ 6-พุธที่ 7 มิถุนายน 2023 เข้าเงียบและประชุมประจำเดือน ขอคำภาวนาเพื่อการเข้าเงียบของคณะสงฆ์ด้วย

5.          เสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2023 ต้อนรับพระสมณทูต และบวชพระสงฆ์ : 1) สังฆานุกรฟิลิป พิษณุ  กาแก้ว, 2) สังฆานุกรมีคาแอล ชาตรี  บุดดีด้วง TMS. สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และ 3) สังฆานุกรมัทธิว บุญสวัสดิ์  กงแก่นท้าว TMS. สัตบุรุษวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

6.          อาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2023 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

7.          ประกาศศีลสมรส ระหว่างนายนันธิยะ ดวงมาลัย บุตรนายสมหวัง-นางวิสาขา ดวงมาลัย จากถ้ำเต่า กับ นางสาววศิรรัตน์ คำเกษ บุตรีนายธีรวัฒน์-นางศรีสมพร คำเกษ จากดอนทอย ทั้งสองจะเข้าพิธีสมรสเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2023 เวลา 16.30 น.

8.          เงินทาน : วันเสาร์ 1,233.- บาท, วันอาทิตย์ 5,700.- บาท และสมทบสร้างวัด : 1) อุทิศอันนา บุญเรือง  พลเวียง 4,720.- บาท, 2) อุทิศยอแซฟ สุริมา  ไชยดวง 15,500.- บาท และ 3) อุทิศยากอบ ทองใบ  ไชยสุรินทร์ 8,500.- บาท

9.          ขอบคุณ กลุ่มเจริญสุข ที่รับผิดชอบพิธีกรรมอาทิตย์นี้ กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์หน้า กลุ่มสุขสันต์

พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพมารีอา ปัสกา พรหมอุ่น เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                        ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

04

06.00 น.

 

สมโภชพระตรีเอกภาพ

สุขสำราญครอบครัวแม่ทองใคร ไตรวงศ์ย้อย

อุทิศคุณพ่อยวง สต๊อกแกร์, เปาโล เสน, อันนาพอ, เปโตร กาไท ไตรวงศ์ย้อย และอักแนส ทองใบ ดอนราชลี

จันทร์

05

05.45 น.

ระลึกถึง น.โบนีฟัส พระสังฆราช

 

อังคาร-ศุกร์

06-09

05.45 น.

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

 

เสาร์

10

05.45 น.

ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารี

 

 

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพยากอบ ทองใบ ไชยสุรินทร์ ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 262

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  262  อาทิตย์ที่  28  พฤษภาคม  2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระจิตเจ้า

พิธีเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023

พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระจิตเจ้า ซึ่งเสด็จมายังบรรดาอัครสาวกเป็นรูปเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น ทำให้พวกเขาเข้าใจคำสอนของพระเยซูเจ้าและกลายเป็นคนกล้าหาญเด็จเดี่ยว ในการประกาศเทศน์สอนและสานต่องานของพระองค์ นอกนั้น ยังถือเป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นพระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้น พระจิตเจ้าได้บันดาลให้บรรดาอัครสาวกเป็นผู้นำข่าวดีของพระเยซูเจ้าไปสู่ผู้อื่น ทั้งที่กรุงเยรูซาเล็มและที่ต่าง ๆ

วันสมโภชนี้ชี้ให้เราเข้าใจบทบาทของพระจิตเจ้าในพระศาสนจักรและในชีวิตประจำวัน เราได้รับพระจิตเจ้าแล้วตั้งแต่วันรับศีลล้างบาปและอีกครั้งในวันที่เรารับศีลกำลัง พระจิตเจ้าองค์เดียวกันนี้ยังคงทำงานในพระศาสนจักรและในตัวเราแต่ละคน ให้เราได้กราบขอสมาโทษพระเจ้าหากเราไม่ยอมให้พระจิตเจ้านำทางและร่วมมือกับพระหรรษทานของพระองค์

ขบวนแห่พระเมตตาพิธีเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023
        บทอ่านแรก
หนังสือกิจการอัครสาวกบอกเราว่า คำสัญญาของพระเยซูเจ้าได้บรรลุผลสมบูรณ์ ขณะที่อยู่กับพวกเขาพระองค์ทรงกำชับพวกเขาให้คอยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม จากความเชื่อฟังนี้ทำให้พวกเขาได้รับของประทานคือพระจิตเจ้าตามที่ทรงสัญญา พระจิตเจ้านี้เองได้ช่วยบรรดาสาวกในการรวบรวมผู้คนจากที่ต่าง ๆ ให้กลายเป็นประชากรของพระเจ้า

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้กล่าวกับชาวโครินธ์ถึงบทบาทของพระจิตเจ้าในชีวิตของพวกเขา ผู้ทรงเป็นท่อธารแห่งพระพรในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการประกาศข่าวดีแห่งพระวรสาร และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของกลุ่มคริสตชน พระจิตเจ้าได้ก่อให้เกิดพระศาสนจักร พระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า

พระวรสาร นักบุญยอห์นได้แสดงให้เห็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูเจ้าทรงปรากฏพระองค์ให้บรรดาศิษย์ได้เห็นที่ห้องชั้นบน ทรงอวยพรพวกเขาด้วยคำอวยพรแบบยิวคือ ชาโลม และทรงมอบพันธกิจแก่พวกเขา พระองค์ทรงส่งพวกเขาไปเหมือนอย่างที่พระบิดาเจ้าทรงส่งพระองค์มาในโลก ด้วยการประทานอำนาจในการยกบาปด้วยเดชะพระจิตเจ้า

ชาวโนนค้อแห่กันหลอนหลังเปิดเสกวัดใหม่ อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2023
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          อาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ

2.          ประกาศบวชพระสงฆ์ : 1) สังฆานุกรฟิลิป พิษณุ  กาแก้ว สัตบุรุษวัดท่าแร่, 2) สังฆานุกรมีคาแอล ชาตรี  บุดดีด้วง TMS. สัตบุรุษวัดท่าแร่ และ 3) สังฆานุกรมัทธิว บุญสวัสดิ์  กงแก่นท้าว TMS. สัตบุรุษวัดจันทร์เพ็ญ เสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2023 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

3.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,467.- บาท, จ่ายค่าไฟฟ้า 1,800.- บาท มอบเงินในบัญชีประจำวันให้คุณพ่อภัคพล  มหัตกุล  61,903.- บาท และเงินในบัญชีธนาคารกรุงไทย 1,213,580.04 บาท (เพื่อโครงการสร้างบ้านพักพระสงฆ์)

4.          เงินทานวัดโนนค้อ 4,030.- บาท, วันเปิดเสกวัด : รายรับ 559,080.- บาท, รายจ่าย 307,497.- บาท คงเหลือ 251,583.- บาท การสร้างวัด : 1) เงินต้นตระกูลตุพิลา 6,400.- บาท, 2) คุณวิสุทธิ์ มงคลล้อม 1,000.- บาท, 3) เด็กชายจิตติพัฒน์ 500.- บาท, 4) ครอบครัวมณีนพ 620.- บาท, 5) เพื่อนคุณสมหมาย ฮุงหวล 3,500.- บาท และ 6) ขายเสื้อที่ระลึก 48,500.- บาท รายจ่าย : 1) อุปกรณ์ฝ้าเพดาน 20,415.- บาท, 2) อุปกรณ์ไฟฟ้า   44,000.- บาท, 3) ช่างตรีรัตน์ คำศรี 30,000.- บาท, 4) คอมพิวเตอร์ 17,900.- บาท, 5) ทีวีซัมซุง75# 26,890.- บาท, 6) ระบบไฟฟ้า-เครื่องเสียง 220,000.- บาท (603,670.- บาท)

5.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 9-10 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 1-2  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

ตระกูลตุพิลาทำบุญอุทิศให้ยอแซฟ สีใคร-เทเรซา นิกร ตุพิลา พุธที่ 24 พฤษภาคม 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                             ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

28

07.00 น.

08.30 น.

สมโภชพระจิตเจ้า

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

29

06.45 น.

ระลึกถึงพระนางมารีย์มารดาพระศาสนจักร

 

อังคาร

30

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

31

06.45 น.

ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน

 

พฤหัสบดี

01

06.45 น.

ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี

 

ศุกร์

02

06.45 น.

วันศุกร์ต้นเดือน

 

เสาร์

03

06.45 น.

ระลึกถึง น.ชาร์ล ลวงก้าและเพื่อนมรณสักขี

 

 

พี่น้องโนนค้อทำโรงทานร่วมฉลองวัดท่าแร่ เสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2023