วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

อุปมาเรื่องผู้หว่าน

 


อุปมาเรื่องผู้หว่าน

พุธ

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อพย 16:1-5, 9-15

มธ 13:1-9

บทอ่านแรก พระเจ้าทรงเรียกเยเรมีย์ให้เป็นประกาศก พระดำรัสตอนนี้ได้รับการอ้างถึงบ่อยมากเมื่อพูดถึงการเรียกของพระเจ้า “ก่อนที่เราปั้นท่านในครรภ์มารดา เราก็รู้จักท่านแล้ว ก่อนที่ท่านจะเกิด เราก็แยกท่านไว้เป็นของเราแล้ว เราแต่งตั้งท่านให้เป็นประกาศกสำหรับนานาชาติ” (ยรม 1:5) เยเรมีย์ไม่อยากเป็นประกาศกโดยอ้างเหตุผลว่า พูดไม่เป็นและยังเป็นเด็ก แต่พระเจ้าตรัสกับเรเรมีย์ว่า “อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราอยู่กับท่านเพื่อป้องกันท่าน” (ยรม 1:8)

อุปมาเรื่องผู้หว่าน เป็นอุปมาที่งดงามของพระเยซูเจ้า ซึ่งทรงสั่งสอนประชาชนจากเรื่องราวในชีวิตจริงซึ่งพวกเขาคุ้นเคย ผู้หว่านออกไปหว่านเมล็ดพืชโดยมุ่งหวังว่า คงมีบางเมล็ดตกในที่ดินดีและเกิดผล เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของปาเลสไตน์มีลักษณะเป็นถิ่นทุรกันดาร เต็มไปด้วยเนิน หรือภูเขาหิน จึงมีดินแบบ “ทางเดิน, พื้นหินที่มีดินเล็กน้อย, พงหนาม และที่ดินดี” เราเป็นดินชนิดไหนใน 4 ประเภทนี้

ชาวยิวคุ้นเคยเรื่องนี้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อผู้หว่านออกไปหว่านย่อมมีบางเมล็ดตกตาม

1)            “ริมทางเดิน” เป็นพื้นแข็งเนื่องจากผู้คนเดินย่ำไปมา เมล็ดพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้

2)            “พื้นหินที่มีดินเล็กน้อย” เป็นพื้นที่โดยส่วนใหญ่มีหินอยู่ทั่วไปและมีดินอยู่บ้างเมล็ดพืชไม่สามารถหยั่งรากลึกได้และเหี่ยวเฉาไปเมื่อแดดจัด

3)            “พงหนาม พบอยู่ทั่วไปในทุกพื้นที่ เมื่อพงหนามขึ้นปกคลุม เมล็ดพืชย่อมเติบโตไม่ได้ ทำให้เหี่ยวเฉาและตายไป

4)            “ที่ดินดี” เป็นความมุ่งหวังของผู้หว่านในการออกไปหว่านเมล็ดพืช บางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงเกิดผล “ร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง”

ผู้หว่านไม่ปฏิเสธการหว่านเมล็ดพืช แม้รู้ว่าบางเมล็ดต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่มีโอกาสเติบโต หรือเกิดผลใด ๆ แต่เขามั่นใจว่าจะมีบางเมล็ดที่ตกในที่ดินดีและเกิดผล เราไม่ควรท้อถอยในการเป็นคริสตชนและในการทำความดี อีกทั้งต้องยอมเสี่ยง ไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมเสียก่อนถึงกลับใจมาหาพระเจ้า เราต้องให้พระองค์พรวนดินรดน้ำดินที่แข็งให้ร่วนซุย ขุดหินขึ้นมาและตัดหนามทิ้งไป เพื่อทำให้ใจเรากลายเป็นใจเนื้อเหมือนที่ดินดีที่เกิดผล

คริสตชนต้องดำเนินชีวิตเป็นที่ดินดี ทำให้เมล็ดพืชแห่งพระวาจาของพระเจ้าหยั่งรากลึกในใจ เติบโตอย่างมั่นคง และเกิดผลอย่างสมบูรณ์ในชีวิต ศิษย์พระคริสต์ต้องตอบสนองการเรียกของพระเจ้า ดำเนินชีวิตเป็นเนื้อดินดีที่ฟังพระวาจาด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ไตร่ตรองความหมายและเจริญชีวิตตามพระวาจาในชีวิตประจำวัน เลียนแบบและปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้า และแบ่งปันชีวิตที่มีพระวาจาเป็นหลักยึดกับผู้อื่น

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

ID LINE : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

23 กรกฎาคม 2024

ที่มาภาพ : https://mjdasma.blogspot.com/2020/07/reflection-for-sunday-july-12-fifteenth.html

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

การทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า

 

การทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า

อังคาร

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

มคา 7:14-15,18-20

มธ 12:46-50

บทอ่านแรก ประกาศกมีคาห์จบหนังสือของท่านด้วยบทเพลงสรรเสริญและคำวิงวอน เป็นคำอธิษฐานภาวนาขอให้ศัตรูของศิโยนต้องอับอาย ซึ่งเกิดขึ้นหลังกลับจากการถูกเนรเทศที่บาบิโลน เวลานั้นชาวยิวครอบครองดินแดนเพียงน้อยนิด และถูกรายล้อมไปด้วยอริศัตรู ถือเป็นการวอนขอพระเจ้าให้ทรงดูแลคนตกทุกข์ได้ยาก และวอนขอการให้อภัยจากพระองค์ “ผู้ทรงให้อภัยความผิด... พระองค์ไม่ทรงเก็บพระพิโรธไว้ตลอดไป แต่พอพระทัยความรักมั่นคง” (มคา 7:18)

พระวรสารวันนี้ นักบุญมัทธิวได้บอกให้ทราบว่า มีผู้มาทูลพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับพระมารดามารีย์ พร้อมกับพระญาติของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอก ต้องการพูดกับพระองค์ พระเยซูเจ้าตรัสกับผู้มาทูลว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” (มธ 12:48) พร้อมกับชี้ไปยังบรรดาศิษย์ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา” (มธ 12:49-50)

พระเยซูเจ้าทรงออกจากครอบครัวเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์มิได้ปฏิเสธพระนางมารีย์พระมารดาของพระองค์ ทรงให้ความเคารพและแสดงความรักอย่างที่สุด ในอีกแง่หนึ่งพระองค์กำลังชมพระมารดาของพระองค์ เพราะพระนางเป็นผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำมาปฏิบัติ  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38) “พระนางได้ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าบรรลุถึงความสมบูรณ์” (นักบุญเอากุสติน)

พระเยซูเจ้าได้ให้ความกระจ่างว่า “ไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่สำคัญ แต่เป็นการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า” ทรงรู้สึกเป็นพี่น้องกับทุกคนที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า นี่เป็นพันธกิจสำคัญของพระองค์ในการเสด็จมาในโลก เราสามารถมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้า หากเราพยายามทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ดังนั้น การแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าจึงเป็นเงื่อนไขประการแรกของการเป็นบุตรพระเจ้า

พระเยซูเจ้าทรงประสงค์ให้เราถวายเกียรติแด่พระนางมารีย์ในฐานะ “ผู้ที่รักพระเจ้าและประกาศตนรับใช้ของพระเจ้าอย่างใกล้ชิด” เพราะพระนางได้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า และวางใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม ศิษย์พระคริสต์ต้องเจริญชีวิตในความรักพระเจ้า เลียนแบบอย่างพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า ดำเนินชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูเจ้าทั้งวิธีคิดและการปฏิบัติ และเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นดุจพี่น้อง

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

ID LINE : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

22 มกราคม 2024

ภาพ : เด็กคำสอน, ชุมชนวัดดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร; 2004-07-20