วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระนางมารีย์ มารดาพระเจ้า
พระนางมารีย์ มารดาพระเจ้า

วันที่ 1 มกราคม
สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า
(วันขึ้นปีใหม่)
กดว 6:22-27
กท 4:4-7
ลก 2:16-21

บทนำ

คำว่า “January” ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าเดือนมกราคม มาจากชื่อเทพเจ้าโรมันที่ชื่อ “Janus” ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่มีสองหน้า หน้าหนึ่งสำหรับมองย้อนไปในอดีตที่ผ่านมา และอีกหน้าหนึ่งสำหรับมองไปยังอนาคตข้างหน้า ดังนั้น เมื่อเราเริ่มต้นเดือนมกราคม วันที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ จึงเป็นช่วงเวลาที่เตือนใจเราให้มองย้อนไปยังขวบปีที่ผ่านมา อีกทั้งมองไปยังปีใหม่ข้างหน้าอย่างมีเป้าหมาย

สิ่งที่เราต้องพิจารณาเป็นพิเศษตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา คือเราได้ใช้ชีวิตของเราอย่างไร ดำเนินชีวิตตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เราได้ใช้เวลาทั้งหมดที่มีอย่างสมดุลระหว่างเวลาทำงานกับเวลาที่ให้กับครอบครัว กับเพื่อน กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระเจ้าหรือเปล่า มีสิ่งไหนบ้างที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและประสบผลสำเร็จ ซึ่งควรได้รับการสานต่อให้ดียิ่งขึ้นในปีใหม่นี้ หรือมีสิ่งไหนบ้างที่เราล้มเหลวไม่บรรลุผลตามที่วางไว้ ซึ่งควรได้รับการแก้ไข

ในวันแรกของปีใหม่ พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า มารดาของพระเยซูเจ้า ผู้เป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ พระนางมารีย์ได้เป็นแบบอย่างสำหรับเราในด้านความเชื่อ ความวางใจ และการรำพึงภาวนา ด้วยการน้อมรับแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าในการเป็นมารดาพระเจ้า ทำให้โลกมีองค์พระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้าและมนุษย์ที่ประทับท่ามกลางเราจนวาระสุดท้าย

1.  พระนางมารีย์ มารดาพระเจ้า

วันนี้เป็นวันฉลองพิเศษที่ยืนยันสิ่งที่เราคาทอลิกเชื่อเสมอมา นั่นคือ พระนางมารีย์เป็นมารดาของพระเจ้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความเชื่อทุกอย่างเกี่ยวกับแม่พระ เป็นความจริงยิ่งใหญ่ที่พระศาสนจักรให้เราเฉลิมฉลองในวันแรกของปี และได้รับการประกาศอย่างชัดเจนจากสังคายนาที่เมืองเอเฟซัส ในปี ค.ศ. 431 ว่า แม่พระเป็นมารดาพระเจ้า (Theotokos) ซึ่งบรรดาคริสตชนต่างเลื่อมใสและเรียกแม่พระเป็นมารดาพระเจ้าเช่นนี้เสมอมา

ข้อความเชื่อนี้มีที่มาจากพระคัมภีร์ซึ่งเราพบในพระวรสารของนักบุญลูกา หลังจากอัครเทวดาคาเบรียลได้แจ้งข่าวให้แม่พระทราบว่าจะเป็นมารดาพระผู้ไถ่ ด้วยอำนาจของพระจิตเจ้า พระนางได้เสด็จไปเยี่ยมนางเอลีซาเบธเพื่อให้ความช่วยเหลือ ทันทีที่ไปถึงนางเอลีซาเบธได้กล่าวกับแม่พระว่า ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า”  (ลก 1:43) นางเอลีซาเบธเปี่ยมไปด้วยพระจิตเจ้าและได้ประกาศว่าแม่พระเป็นมารดาพระเจ้า

ต่อมาสภาสังคายนาแห่งเอเฟซัส ได้ยืนยันความเป็นหนึ่งเดียวของพระเยซูเจ้าที่ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ และแม่พระเป็นมารดาพระเจ้า เพื่อต่อต้านคำสอนที่ผิดของเนสโตริอุส (Nestorius) และในฐานะมารดาพระเจ้าแม่พระได้รับบทบาทสำคัญในชีวิตของพระศาสนจักรยุคแรกเริ่ม โดยแม่พระอยู่ในกลุ่มของบรรดาคริสตชนยุคแรกที่รวมตัวกัน (กจ 1:14) ร่วมส่วนในการอธิษฐานภาวนา ในการฟังคำเทศน์สอนของบรรดาอัครสาวก และร่วมในพิธีบิปัง (กจ 2:42) ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของพระศาสนจักรใหม่ที่เพิ่งก่อตั้ง

2. บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าและการสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้าในวันนี้ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนหลายประการ

ประการแรก เราต้องตระหนักในชีวิตที่เหลืออยู่และขอบคุณพระเจ้าทุกวัน ในวันแรกของปีนี้ ให้เราได้โมทนาคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา ที่อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงปีใหม่ บางคนกำลังเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า แต่ไม่มีโอกาสได้อยู่ถึงปีใหม่เพราะเสียชีวิตก่อนจากการทะเลาะเบาะแว้ง ตีรันฟันแทงจนถึงแก่ชีวิต บางคนกำลังเดินทางมาฉลองปีใหม่ แต่มาไม่ถึงเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างทาง ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราจึงเป็นพระพรที่ต้องขอบคุณพระเจ้าทุกวัน

ประการที่สอง ให้เราตอบรับต่อแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า พระศาสนจักรให้เราได้เริ่มต้นเช้าวันปีใหม่ด้วยการถวายเกียรติแด่แม่พระ “มารดาของพระเจ้า” และ “มารดาของเรา” ที่ปรารถนาจะช่วยเหลือเราเยี่ยงแม่ที่ไม่มีวันทอดทิ้งลูก ให้เราได้เลียนแบบอย่างของพระนางในการทำทุกอย่างตามแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38)

ประการที่สาม ให้เราได้วางใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม แม่พระได้มอบทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า เป็นต้นแบบแห่งชีวิตใหม่ในพระเจ้าซึ่งเราทุกคนล้วนต้องการในปีใหม่นี้ แม่พระได้เก็บเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นไว้ในใจและใคร่ครวญดู (ลก 2:19, 51) ให้เราได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของแม่พระ ในการฟังเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับเรา และรักษาพระวาจาของพระองค์ให้คงอยู่ในใจเรา ปีใหม่นี้จึงจะเป็นชีวิตใหม่แห่งการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า

บทสรุป

พี่น้องที่รัก ในวันเริ่มต้นปีใหม่ ให้เราได้สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลาแห่งชีวิตซึ่งเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ทรงประทานแก่เรา ให้เราได้แน่ใจในแผนการแห่งความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา ซึ่งได้เปิดเผยให้เราทราบผ่านทางเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต ผ่านทางบุคคลต่างๆ และผ่านทางการภาวนาด้วยความสุภาพถ่อมตนตลอดปีที่ผ่านมา

ในวันแรกของปีใหม่นี้ ให้เราได้เป็นหนึ่งเดียวกับแม่พระวอนขอพระพรจากพระเจ้าสำหรับตัวเรา ครอบครัว และหมู่คณะของเรา เพื่อเราจะได้เรียนรู้จักพระเยซูเจ้า รักพระองค์ และรับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์ตามบทบาทและฐานะของเรา เหมือนอย่างแม่พระได้กระทำเสมอตลอดชีวิตของพระนาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความวางใจพระเจ้า และกระทำทุกอย่างตามแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ ให้เราได้มองไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายที่จะทำตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเต็มความสามารถตลอดปีนี้
ที่สุด ขอพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้าที่เราสมโภชในวันนี้ และพระเยซูเจ้าพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ บุตรสุดที่รักของพระนาง ได้โปรดอวยพรเราในวันปีใหม่นี้และตลอดไป

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
San Tomasso Ashram, วัดป่าพนาวัลย์
31 ธันวาคม 2015
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 33สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 1  ฉบับที่ 33  วันที่ 27  ธันวาคม  ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230. 086-231-3231

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
บรรดานักขับร้องร้องเพลงอวยพรคริสต์มาสสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้าน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ 
สมโภชพระคริสตสมภพ วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2015
พี่น้องที่รัก ในสัปดาห์สุดท้ายของปีพระศาสนจักรให้เราฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ที่ประกอบด้วยพระเยซูเจ้า พระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ ให้เราได้มอบถวายครอบครัวของเราและสมาชิกทุกคนในครอบครัวและหมู่คณะ บนพระแท่นบูชาเพื่อขอพระพรจากครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ วันฉลองนี้เตือนใจเราถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรสากลและการเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์
พระคัมภีร์บอกให้เราทราบน้อยมากเกี่ยวกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า มีพูดถึงเพียงระยะเริ่มแรกของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่เรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่เบธเลเฮม การหนีไปประเทศอียิปต์ การหายไปของพระเยซูเจ้าขณะไปนมัสการที่พระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม บทอ่านในวันนี้พูดถึงครอบครัวในฐานะที่เป็นของประทานจากพระเจ้า
 บรรดาผู้อาวุโสที่ได้รับมอบผ้าห่มจากลูกหลานโอกาสวันคริสต์มาส
บทอ่านที่หนึ่ง เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้พระผู้ไถ่โลกบังเกิดและเติบโตในครอบครัว ในหนังสือบุสิราได้ให้ภาพครอบครัวชาวยิวในพันธสัญญาเดิม บุตรจะต้องรักและให้ความเคารพบิดา-มารดา ซึ่งเตือนเราถึงความสำคัญและประโยชน์สูงสุดของการถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าประการที่สี่
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้ให้ภาพของครอบครัวคริสตชน ซึ่งเป็นที่บ่มเพาะพระวาจาของพระเจ้า สันติสุขและความยินดี สมาชิกในครอบครัวมีหน้าที่ต่อกันและกัน พวกเขาจะต้องเจริญชีวิตดังคนที่รักพระเจ้า ซึ่งได้รับการเรียกให้แสดงความรัก ความดีและความอดทนต่อกันและกัน
พระวรสาร นักบุญลูกาได้เล่าเรื่องการหายไปของพระเยซูเจ้า ขณะเดินทางไปฉลองปัสกาที่กรุงเยรูซาเลมตอนพระชนมายุสิบสองพรรษา สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของชีวิตครอบครัว ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในแบบที่คาดไม่ถึง เช่น การพลัดพรากและการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
 บรรดาเด็กคำสอนและนักขับร้องที่มารับของขวัญคริสต์มาสและผู้โชคดีได้รับจักรยาน
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเตรียมงานคริสต์มาส ทำให้งานทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นพิเศษลูกๆ นักเรียนคำสอนนักขับร้องที่ทำให้พวกเรามีของขวัญคริสต์มาสกันทุกคนในปีนี้
2)       ขอขอบคุณครอบครัวน้ำสมบูรณ์และเพื่อนจากกรุงเทพฯ ที่นำข้าวของต่างๆ มีค่ามากมายมาให้พวกเราได้ร่วมสนุกและร่วมทำบุญ อีกทั้งได้มอบเงินรายได้ทั้งหมดให้วัดของเรา จำนวน 10,320.- บาท
3)       วันนี้หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ขอเชิญเด็กคำสอน-คณะนักขับร้องร่วมจับสลากของขวัญคริสต์มาส
4)       ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2015 เวลา 19.00 น.
บรรดาแม่บ้านที่ไปร่วมขับร้องเพลงคริสต์มาสและแม่ครัวได้รับแจกผ้าห่ม
5)       ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันสมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2016 เวลา 07.00 น.
6)       วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2015 ขอเชิญร่วมฉลองวัดแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ โนนสวาท พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
7)       วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2016 ขอเชิญร่วมฉลองวัดพระนามเยซูโพนสวาง พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
8)       เงินทานวันอาทิตย์ มิสซาเช้า จำนวน 690.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 451.- บาท รวม 1,141.- บาท
 บรรยากาศการแห่ดาวคืนวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2015
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
27
10.00 น.
19.30 น.
ฉลองครอบครัวศักดิสิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
28
19.00 น.
ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

วันอังคาร
29
19.00 น.
อัฐมวารพระคริสตสมภพ

วันพุธ
30
19.00 น.
อัฐมวารพระคริสตสมภพ

วันพฤหัสบดี
31
19.00 น.
มิสซาส่งท้ายปีเก่า

วันศุกร์
1
07.00 น.
สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า

วันเสาร์
2
19.00 น.
อัฐมวารพระคริสตสมภพ


 การแสดงละครคริสต์มาสและการขับร้องเพลงคริสต์มาสของบรรดาเด็กคำสอน
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 32สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 1  ฉบับที่ 32  วันที่ 20  ธันวาคม  ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230. 086-231-3231

อวยพรคริสต์มาสนายกมรกต พาพรหมฤทธิ์ พร้อมครอบครัวที่บ้านพักหนองบัวทอง
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
พี่น้องที่รัก บทอ่านวันนี้เตรียมเราเกี่ยวกับการฉลองพระคริสตสมภพที่กำลังจะมาถึง โดยเตือนเราถึงธรรมล้ำลึกแห่งการรับเอากายเป็นมนุษย์ผ่านทางพระนางมารีย์ ที่ตอบรับต่อแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า อีกทั้งแนะนำเราให้เฉลิมฉลองพระคริสตสมภพด้วยท่าทีที่ถูกต้อง ในการมอบตัวเองและนำพระคริสตเจ้าไปสู่ผู้อื่นเช่นเดียวกับพระนาง
ในพระวรสารวันนี้ แม่พระเดินทางไปเยี่ยมนางเอลีซาเบธเพื่อปรนนิบัติรับใช้ โดยไม่คิดถึงความสะดวกสบายของตนเอง เพราะตระหนักว่านางเอลีซาเบธต้องการความช่วยเหลือมากกว่า พร้อมกับนำพระผู้ช่วยให้รอดไปด้วย การปรากฏตัวของแม่พระจึงเป็นของขวัญที่มีค่ายิ่ง เราต้องให้ตัวเราเองกับผู้อื่น ด้วยการปรากฏตัวและให้เวลาของเราแก่กันและกัน เป็นต้นคนที่กำลังต้องการใครสักคน ยิ่งเรามอบตัวเราเองแก่ผู้อื่นมากเท่าไร เรายิ่งได้รับคืนมามากเท่านั้น
 อวยพรคริสต์มาสนายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองท่าแร่ 19 ธันวาคม 2015
บทอ่านที่หนึ่ง ประกาศกมีคาห์ได้ประกาศว่าบุตรแห่งมนุษย์จะบังเกิดทีเบธเลเฮม เมืองของดาวิด กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชนชาติอิสราแอล พระองค์จะสถาปนาอาณาจักรแห่งสันติสุข จะทรงรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาด้วยการอภัยบาปที่เรากระทำ พระองค์ทรงเป็นองค์ “สันติราชา” ของเรา
บทอ่านที่สอง จดหมายถึงชาวฮีบรูบอกเราว่าพระคริสตเจ้าเสด็จมาในโลก เพื่อสามารถเป็นเครื่องบูชาในความนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระเจ้าอย่างครบถ้วน ทรงรับทรมานตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อใช้โทษบาปเรา เพื่อทำให้งานไถ่กู้นี้สัมฤทธิ์ผล เราต้องนอบน้อมเชื่อฟังพระคริสต์เจ้า องค์พระเจ้าของเรา
พระวรสาร ในพระวรสารวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ แม่พระได้มอบของขวัญที่มีค่ายิ่งแก่นางเอลีซาเบธ ด้วยการปรากฏตัวต่อหน้านางเอลีซาเบธในห้วงเวลาที่เธอกำลังต้องการใครสักคน ในการเสด็จเยี่ยมนี้ แม่พระได้แสดงให้เห็นว่าพระนางคำนึงถึงความจำเป็นของญาติผู้นี้มากกว่าความสะดวกสบายของตนเอง
 อวยพรคริสต์มาสร้านค้าที่ตลาดใหม่
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1)       ขอขอบคุณแม่บ้านที่ช่วยกันทำอาหารสมทบโรงทาน โอกาสเปิดอารามแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ คณะซิสแตร์เซียน ที่บ้านโคกสะอาด เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2015 ที่ผ่านมา
2)       ขอขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาประดับตกแต่งไฟคริสต์มาส ทำถ้ำพระกุมาร และและทำต้นคริสต์มาสไฟ ทำให้วัดของเรามีสีสันสวยงาม เป็นพิเศษลูกๆ นักเรียนคำสอนที่มาซ้อมเพลงคริสต์มาสเพื่อไปอวยพรตามบ้านและร้านค้าต่างๆ
3)       ขอให้พวกเราได้ช่วยกันทำดาวใหญ่สำหรับแห่ที่บ้านลุงชู และทำดาวเล็กสำหรับแห่ การแห่ดาวที่วัดท่าแร่โดยการสนับสนุนของเทศบาลตำบลท่าแร่ วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2015 ส่วนการแห่ดาวที่วัดหนองบัวทองโดยการสนับสนุนของเทศกาลตำบลเมืองทองท่าแร่ วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2015 และที่การแห่ดาวที่สกลนคร วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2015
 อวยพรคริสต์มาสร้านค้าที่ตลาดใหม่
4)       การแห่ดาวและการฉลองคืนคริสต์มาสที่วัดของเรา วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2015 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 19.00 น. หลังมิสซามีการแสดง สอยดาว และการจับสลากของขวัญ และพิธีสมโภชพระคริสตสมภพ วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2015
5)            ขอขอบคุณผู้บริจาคสมทบกองทุนบูรณะและสร้างศาลาพระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์: (1) ครอบครัวช่างโงน แสนเมือง 15,000.- บาท, (2) นางสาวยุภรัตน์ เพียงกล้า 1,000.- บาท และ (3) นางถวิล เพียงกล้า 1,000.- บาท
6)       เงินทานวันอาทิตย์ มิสซาเช้า จำนวน 991.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 299.- บาท รวม 1,290.- บาท
 อวยพรคริสต์มาสร้านทองนำโชค ตลาดเก่าท่าแร่
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
20
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์-อังคาร
21-22
18.00 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

วันพุธ
23
19.00 น.
แห่ดาวที่อาสนวิหารท่าแร่

วันพฤหัสบดี
24
19.00 น.
แห่ดาวและมิสซากลางคืนที่หนองบัวทอง

วันศุกร์
25
19.00 น.
แห่ดาวที่สกลนคร

วันเสาร์
26
19.00 น.
แห่ดาวและมิสซากลางคืน


 อวยพรคริสต์มาสร้านคนดีมือถือท่าแร่
 อวยพรคริสต์มาสร้านค้าต่างๆ ที่ตลาดเก่าท่าแร่