วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

 

ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

อังคาร

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

ธส 5:1-6, 9-11

ลก 4:31-37

เมื่อชาวเมืองนาซาเร็ธปฏิเสธไม่ต้อนรับพระเยซูเจ้า พระองค์ได้เสด็จไปเมืองคาเปอรนาอุม เมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเก็บภาษีสมัยนั้น และพระองค์ได้ใช้คาเปอรนาอุมเป็นศูนย์กลางในการเทศน์สอนของพระองค์ในแค้วนกาลิลี พระวรสารวันนี้บอกให้เราทราบว่า พระองค์ทรงเทศน์สอนในศาลาธรรม “คำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังประทับใจมาก เพราะพระวาจาของพระองค์ทรงไว้ซึ่งอำนาจ” (ลก 4:32)

ผู้นิพนธ์พระวรสารทั้ง 4 เน้นให้เห็นอำนาจพิเศษและความประทับใจของประชาชน ต่อบุคลิกภาพและพระวาจาของพระเยซูเจ้า ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับคำพูดของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสี ที่มุ่งเน้นการอธิบายและตีความพระคัมภีร์ตามตัวอักษร มากกว่าการนำมาปฏิบัติให้เห็นจริงในชีวิต แต่พระเยซูเจ้าทรงอธิบายและสอนทุกอย่างจากชีวิตของพระองค์ ด้วยคำพูดและตัวอย่างง่าย ๆ พระวาจาของพระองค์จึงทรงอำนาจและสัมผัสใจผู้ฟัง

พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนอย่างทรงอำนาจ เพราะพระองค์ตรัสพระวาจาของพระเจ้าซึ่งไม่เคยมีใครทำเช่นนี้มาก่อน คำเทศน์สอนของพระองค์มีอำนาจเหนือปีศาจ ชายที่ถูกปีศาจร้ายสิงในพระวรสารทำให้ประชาชนทราบความจริงเกี่ยวกับพระองค์ “ฉันรู้ว่าท่านเป็นใคร ท่านคือผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” (ลก 4:34) นี่คือการประกาศว่า พระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ ปีศาจทราบว่า พระองค์ทรงเข้มแข็งกว่าจึงยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์แต่โดยดี

พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ผู้ทรงอำนาจเหนือปีศาจและสามารถช่วยเราให้ปลอดภัยจากอำนาจของปีศาจได้ ทุกวันนี้ปีศาจยังคุกคามชีวิตมนุษย์ในรูปรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ความฟุ้งเฟ้อสะดวกสบาย คอยชักนำให้เราตกในบาปและประพฤติผิดได้ง่าย เราได้รับการเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ที่ต้องดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรดานักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า มีความเชื่อในพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม ร้อนรนด้วยความรักของพระองค์ และหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยพระวาจาทรงอำนาจของพระองค์

การอธิษฐานภาวนา พระวาจาทรงชีวิต และศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นแหล่งพลังของชีวิตคริสตชน ทำให้คำพูดและชีวิตของเรามีอำนาจเหนือปีศาจ สามารถเอาชนะบาปและการประจญของปีศาจได้ ศิษย์พระคริสต์ต้องอธิษฐานภาวนาสม่ำเสมอ หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ ทำให้เราได้รับพลังในการต่อสู้ปีศาจและเอาชนะการประจญ สามารถดำเนินชีวิตเป็นเครื่องหมายแห่งพระพร ความรัก ความเมตตากรุณา และการให้อภัยของพระเจ้าได้ในชีวิตประจำวัน

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

LINE ID : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุกสกลนคร

กันยายน 2023

ภาพ : งานพลมารีย์คองเกรส, อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่, สกลนคร; 2023-08-26

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น