วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566

พันธกิจประกาศข่าวดีแก่คนยากจน

 

พันธกิจประกาศข่าวดีแก่คนยากจน

จันทร์

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

1ธส 4:13-18

ลก 4:16-30

พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์ที่นาซาเร็ธสถานที่ซึ่งพระองค์เคยเจริญวัย ทรงเสด็จไปที่ศาลาธรรมในวันสับบาโตเพื่อนมัสการและอ่านพระคัมภีร์ที่มีผู้ยื่นให้ ชาวนาซาเร็ธไม่ต้อนรับพระองค์และไม่ฟังพระองค์ เพราะอคติและจิตใจคับแคบของพวกเขาที่คิดว่า พระองค์เป็นเพียงลูกช่างไม้ชื่อโยเซฟ และมีแม่ชื่อมารีย์หญิงชาวบ้านที่ไม่มีอะไร พวกเขาอยากให้พระองค์กระทำอัศจรรย์เหมือนที่เคยกระทำที่อื่น

พระเยซูเจ้าทรงอ่านข้อความจากหนังสือประกาศอิสยาห์ 61 เกี่ยวกับพันธกิจของพระเมสสิยาห์ ที่เสด็จมาเพื่อช่วยคนน่าสงสารทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การประยุกต์ข้อความทั้งหมดเข้ากับพระองค์ ยิ่งเป็นสิ่งที่ชาวนาซาเร็ธรับไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกาศข่าวดีแก่คนยากจนและคนถูกกดขี่ (ลก 4:18) เพราะขัดแย้งกับธรรมประเพณีที่ถือว่า คนเหล่านี้ถูกลงโทษจากพระเจ้า พวกเขาคิดว่า มีแต่คนร่ำรวยเท่านั้นที่พระเจ้าทรงอวยพร

พระดำรัสที่ว่า “ไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตน” (ลก 4:24) เป็นความจริงแทงใจดำชาวนาซาเร็ธ ยิ่งเมื่อพระองค์ทรงอ้างเหตุการณ์สมัยประกาศกเอลียาห์และประกาศกเอลีชา มีเพียงคนต่างศาสนาได้รับการช่วยเหลือและการรักษา (หญิงม่ายที่เมืองเซราฟัทและนาอามาน) ถือเป็นการยกย่องคุณธรรมของคนต่างศาสนา ทำให้พวกเขาโกรธและหาช่องทางฆ่าพระองค์ ความจริงบรรพชนของพระเยซูเจ้าก็เป็นคนต่างศาสนา การเสด็จมาและพันธกิจของพระองค์เพื่อความรอดของทุกคน

คริสตชนอาจตกในบาปเดียวกันกับชาวนาซาเร็ธคือ บาปอคติและความใจแคบ จิตใจริษยาและคับแคบทำให้มองไม่เห็นด้านดีของผู้อื่น ทำให้เราดูหมิ่นคนซึ่งอยู่ในฐานะด้อยกว่าเรา เป็นต้น คนยากจนและคนชายขอบของสังคม บ่อยครั้งเรามองข้ามและไม่เชื่อว่า พระหรรษทานของพระเจ้าทำงานในคนเหล่านี้ พระศาสนจักรในฐานะผู้สืบทอดอำนาจการสั่งสอนของพระเยซูเจ้าต้องอยู่ข้างคนจน และสานต่อพันธกิจประกาศข่าวดีแก่คนยากจนเหมือนพระเยซูเจ้า

พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยใจกว้างและปราศจากอคติ ด้วยท่าทีของความเป็นพี่น้องซึ่งทุกคนเป็นต่างลูกของพระบิดาเจ้าองค์เดียวกัน ศิษย์พระคริสต์ต้องมองเห็นคุณค่าของกันและกัน ไม่ตัดสินใครด้วยอคติ ดำเนินชีวิตเป็นเครื่องมือในพันธกิจประกาศข่าวดีแก่คนยากจนและผู้ถูกกดขี่ เลียนแบบพระเยซูเจ้าที่เสด็จมาเพื่อนำสันติสุข การเยียวยารักษา และความชื่นชมยินดีมาสู่ทุกคน

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

LINE ID : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุกสกลนคร

กันยายน 2023

ภาพ : ส่งศีลมหาสนิทคนป่วยและผู้สูงอายุ, ชุมชนหนองสนุก, สกลนคร; 2023-09-01

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น