วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

การเกิดผลดี

 

การเกิดผลดี

เสาร์

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

1 ทธ 1:15-17

ลก 6:43-49

พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงสรุปคำสอนของพระองค์ด้วยการเกิดผลดี (Bear good Fruit) ในการปลูกพืชผล สิ่งที่ผู้ปลูกคาดหวังคือพืชผลที่ปลูกให้ผลผลิตอย่างสมบูรณ์ ผลไม้ดีบ่งบอกถึงต้นพันธุ์ดีและสมบูรณ์ จากผลที่ปรากฏทำให้เราทราบชนิดของต้นไม้ “เรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นจากผลของต้นไม้นั้น” (ลก 4:44) คุณภาพของผลไม้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของต้นไม้ ต้นไม้พันธุ์ดีย่อมเกิดผลดี ต้นไม้พันธุ์ดีย่อมดีไปทุกส่วนตั้งแต่ปลายยอดจนถึงราก

“บุตรที่ดีคนย่อมถามถึงบิดามารดา” เด็กที่ได้รับการปลูกฝังความเชื่อคริสตชนและคุณธรรมความดีงามจากบิดามารดา ย่อมเติบโตเป็นคนดีของสังคมและของพระศาสนจักร ในทางกลับกัน หากเด็กไม่ได้รับการปลูกฝังความเชื่อและคุณธรรม อีกทั้งบิดามารดาไม่ได้เจริญชีวิตเป็นแบบอย่างดี เรามั่นใจได้เลยว่า เขาจะเติบโตขึ้นด้วยคุณค่าที่บิดเบี้ยวและกลายเป็นปัญหาของสังคม นี่คือผลไม่ดีซึ่งเกิดจากต้นพันธุ์ไม่ดีที่พระเยซูเจ้ากล่าวถึง

การเป็นคนดีต้องเป็นเหมือนต้นไม้พันธุ์ดีที่ดีทั้งจิตใจและหัวใจทั้งครบ ชีวิตของเราต้องสะท้อนให้เห็นความดีภายใน ทำให้ผู้อื่นได้เห็นความดีของพระเจ้าและพระพรของพระองค์ ผ่านทางกิจการดีที่เราแสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์ สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคือกิจการดี ความตั้งใจดีจะไม่มีคุณค่าใด ๆ หากไม่นำมาปฏิบัติจริงในชีวิต การปฏิบัติศาสนกิจของเราต้องออกมาจากความเชื่อลึกซึ้งจากภายใน ในการรักเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้าง 

พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้ศิษย์ของพระองค์ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผ่านทางการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ ไม่เรียกพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า แต่ไม่ปฏิบัติตามที่เราบอก” (ลก 6:46) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านทางกิจการดีที่เราทำในชีวิตประจำวัน ในการรักเพื่อนมนุษย์และแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เราต้องขอบคุณพระเจ้าองค์แห่งความดีสูงสุดเสมอผ่านทางการอธิษฐานภาวนา

ชีวิตคริสตชนต้องมีรากฐานมั่นคงในพระเยซูเจ้า มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ผ่านทางการอธิษฐานภาวนา มีความเชื่อตั้งบนศิลาอันแข็งแกร่งของพระศาสนจักร ศิษย์พระคริสต์ต้องเป็นต้นไม้พันธุ์ดีที่ให้ผลอุดม มีความสม่ำเสมอในการอธิษฐานภาวนา การฟังพระวาจา และนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ในกิจการดีต่อผู้เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้ง ต้องหมั่นลิดกิ่งไม่ดีในชีวิตทิ้งไป เพื่อการเติบโตและเกิดผลอย่างสมบูรณ์

คุณพ่อดาเนียล ขวัญ  ถิ่นวัลย์

LINE ID : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุกสกลนคร

15 กันยายน 2023

ภาพ : สวนแอบเปิ้ล, Reggio Emilia, Italy; 2008-09-14

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น