วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

ความจำเป็นของการอธิษฐานภาวนา

 

ความจำเป็นของการอธิษฐานภาวนา

อังคาร

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

คส 2:6-15

ลก 6:12-19

พระวรสารวันนี้ เป็นตอนสั้น ๆ จากพระวรสารโดยนักบุญลูกา แต่เป็นเหมือนกับบทสรุปของพระวรสารทั้งหมด ซึ่งบอกให้เราได้ทราบถึง ความจำเป็นของการอธิษฐานภาวนา การเลือกอัครสาวกเพื่อสานต่องานของพระเยซูเจ้า และ พันธกิจของพระองค์ในการประกาศข่าวดีแก่ทุกคน ทรงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายและขับไล่ปีศาจให้ออกไป อันแสดงถึงพลังอำนาจของพระองค์เหนือปีศาจ

พระเยซูเจ้าทรงใช้เวลาทั้งคืนอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้า นักบุญลูกาเน้นเรื่องนี้ทุกครั้งก่อนเหตุการณ์สำคัญในพระชนม์ชีพของพระองค์ อันแสดงถึงชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้า พระองค์ไม่ได้กระทำสิ่งใดโดยลำพัง แต่ทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า หลังจากได้อธิษฐานภาวนาทั้งคืนพระองค์ได้ทรงเลือกอัครสาวก 12 องค์จากบรรดาศิษย์ เพื่อเป็นผู้ร่วมงานของพระองค์ในการนำความรอดพ้นมาสู่โลก

พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ได้ลงจากภูเขาสู่ความเป็นจริงแห่งชีวิต เพื่อประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทุกคน ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญที่พระองค์ได้รับจากพระบิดาเจ้า เราพบมีประชาชนจากที่ต่าง ๆ มาฟังพระองค์สั่งสอน และรับการรักษาจากพระองค์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและการถูกปีศาจสิง พระองค์เสด็จมาในฐานะพระผู้ไถ่โลกและผู้เยียวยารักษา มีผู้คนจำนวนมากมาสัมผัสพระองค์และได้รับการรักษาให้หาย

การอธิษฐานภาวนาเป็นเวลาสำคัญและจำเป็นสำหรับคริสตชน ก่อนเริ่มกิจการใดเราได้รับการพร่ำสอนให้อธิษฐานภาวนาเสมอ เพื่อวอนขอพระพรและความช่วยเหลือจากพระเจ้า ให้ทำสิ่งถูกต้องและเป็นไปตามพระประสงค์ ไม่เช่นนั้นเราอาจถูกผจญด้วยกระแสและค่านิยมของโลกที่ชักนำไปในทางผิด การอธิษฐานภาวนาสม่ำเสมอทุกวันทำให้เราเข้มแข็งสามารถเอาชนะการผจญเหล่านี้ ดังนั้น เราต้องหมั่นอธิษฐานภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

พระเยซูเจ้าทรงเรียกและเลือกบรรดาอัครสาวกเพื่อส่งไปประกาศข่าวดีแก่โลก พันธกิจประกาศข่าวดีนี้ได้รับการส่งต่อสู่ผู้เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ทุกคน ทรงเรียกเราให้เป็นคริสตชนผ่านทางศีลล้างบาปและมอบพันธกิจประกาศข่าวดีนี้แก่เรา ศิษย์พระคริสต์ต้องติดตามพระเยซูเจ้าทุกวันและนำข่าวดีไปบอกแก่ทุกคน ก่อนอื่นหมดเราต้องเชื่อข่าวดีและเจริญชีวิตเป็นข่าวดีสำหรับผู้อื่น มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ผ่านการอธิษฐานภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ และการเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระองค์

คุณพ่อดาเนียล ขวัญ  ถิ่นวัลย์

LINE ID : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุกสกลนคร

11 กันยายน 2023

ภาพ : พระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์, วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร; 2023-09-10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น