วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566

สารวัดดอนทอย-หนองสนุก, ปีที่ 1 ฉบับที่ 15

 

สารวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

ปีที่ 1 ฉบับที่ 15,  อาทิตย์ที่ 10  กันยายน  2023 (2566) : http.//dondaniele.blogspot.com

103 หมู่ 6 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

เด็กคำสอนและกลุ่มผู้สูงอายุวัดดอนทอย-หนองสนุก จันทร์ที่ 4 กันยายน 2023
        พี่น้องที่รัก ในฐานะคริสตชนเราไม่ได้อยู่เพียงลำพัง แต่เป็นส่วนหนึ่งแห่งพระกายทิพย์ของพระคริสต์เจ้าคือพระศาสนจักร พระวาจาของพระเจ้าวันนี้บอกให้เราทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของเรา ทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทำผิดต่อเรา ผ่านการว่ากล่าวตักเตือนด้วยความรักและความเอาใจใส่

พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงมอบวิธีปฏิบัติ 3 ขั้นตอนในการตักเตือนกันและกัน ด้วยการไปเตือนเป็นการส่วนตัว หากไม่ได้ผลให้พาคนหนึ่ง หรือสองคนไปเป็นพยาน และหากยังไม่ได้ผลอีกให้แจ้งหมู่คณะทราบ ทั้งนี้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในหมู่คณะให้คงอยู่ ให้เราได้กราบขอสมาโทษพระเจ้าหากเราได้ละเลยหน้าที่นี้ บางครั้งเรากลายเป็นผู้สร้างปัญหาทำให้ความร้าวฉานขยายออกไปมากยิ่งขึ้น ขอพระเจ้าทรงอภัยบาปและช่วยเราให้ตระหนักในหน้าที่นี้

ศิลารากฐานวัดใหม่ที่พระสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยจะเสก อาทิตย์ที 10 กันยายน 2023 นี้
         บทอ่านที่ 1 :
อสค 33:7-9 พระเจ้าทรงเลือกประกาศกให้เป็นเหมือนยามเฝ้าระวังประชากรของพระองค์ โดยมีหน้าที่ดูแลและตักเตือนพวกเขาถึงอันตรายที่กำลังมาถึง หากประกาศกไม่ทำหน้าที่นี้ต้องรับผิดชอบต่อความตายของพวกเขา ดังนั้น เรามีหน้าที่ในการตักเตือนคนทำผิดให้ละทิ้งความประพฤติไม่ดีของตน

บทอ่านที่ 2 : รม 13:8-10 นักบุญเปาโลได้เตือนเราให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้าในการรักซึ่งกันและกัน ไม่เป็นหนี้ใคร นอกจากเป็นหนี้ความรัก เราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งแห่งหมู่คณะที่ทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อเรา ผ่านทางศีลล้างบาปเราได้ตายต่อตนเองและเกิดใหม่ในพระองค์ ไม่มีสิ่งไหนสามารถพรากเราจากความรักของพระองค์ได้

พระวรสาร : มธ 18:15-20 เราคริสตชนมีหน้าที่รับผิดชอบต้องตักเตือนกันและกัน ด้วยความรักและความใส่ใจแบบพี่น้อง ซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญ ความอดทน ความสุภาพอ่อนโยน ความจริงใจ และความปรีชาฉลาด ทั้งนี้เพื่อรักษาชื่อเสียงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กระทำสิ่งถูกต้อง พระเยซูเจ้าได้ให้แนวทางปฏิบัติ 3 วิธีด้วยกัน

พัฒนาวัดเตรียมต้อนรับพระสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2023
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.    กำหนดการต้อนรับพระสมณทูตและพระคุณเจ้า

1)         เวลา 7.00 น. ทุกคนรวมกันบริเวณซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน

2)         เวลา 7.15 น. พระสมณทูตและพระคุณเจ้าเดินทางมาถึง พิธีการต้อนรับ : (1) อาจารย์ศรีจันทร์ เพียรภูเขา มอบมาลัยกรพระสมณทูต, (2) กำนันพรชัย พันธิราช มอบมาลัยกร เลขาพระสมณทูต และ (3) อาจารย์ทรัพย์ ประสงค์ดี มอบมาลัยกรพระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี

3)         เวลา 7.30 น. เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังเพลงเริ่มพิธีจบ คุณพ่อเจ้าอาวาสกล่าวต้อนรับ และอาจารย์วิชุดา เมาบุดดา นำเสนอประวัติย่อชุมชนวัดดอนทอย-หนองสนุก

4)         หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อเจ้าอาวาสกล่าวขอบคุณ และพิธีมอบของที่ระลึก ผ้าพันคอผ้าคราม : (1) อาจารย์ศรีจันทร์ เพียรภูเขา มอบแด่พระสมณทูต, (2) นายนนธวัช บุตรสุวรรณ มอบชุดผ้าคราม, (3) กำนันพรชัย พันธิราช มอบแด่ เลขาพระสมณทูต และ (4) อาจารย์ทรัพย์ ประสงค์ดี มอบแด่พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี

5)         พิธีเสกศิลารากฐานวัดใหม่ โดยพระสมณทูต

6)         ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก : ผู้ช่วยพิธี, เด็กคำสอน, เยาวชน, สภาภิบาลวัด, พลมารีย์ ผู้สูงอายุ ฯลฯ

2.    ขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันพัฒนาวัดและเตรียมงานต้อนรับพระสมณทูตและพระคุณเจ้าวีระเดช  ใจเสรี

3.    ขอบคุณพี่น้องที่ทำโรงทานอาหาร คาว หวาน มากมายเลี้ยงในงาน รวมถึงบริจาคเงินเพื่อเตรียมงานต้อนรับพระสมณทูต

4.    ขอบคุณพี่น้องที่บริจาคเสื่อ หมอน และผ้าห่ม สำหรับบ้านเณรเพื่อใช้ในงานฉลองบ้านเณร เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2023

5.    แจ้งข่าว ขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของมารธา ศรียศ  นารินรักษ์ มารดาของคุณพ่อเปโตร วิรัช  นารินรักษ์ สู่การพักผ่อนในองค์พระเจ้า 8 กันยายน 2023 สิริอายุ 77 ปี พิธีมิสซาปลงศพ อังคารที่ 12 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น. ที่วัดหนองเดิ่น

6.    เงินทาน : เสาร์ 1,186.- บาท, อาทิตย์ 3,935.- บาท, เงินต้น 2,140.- บาท และเงินยุวธรรมทูต  967.- บาท และรายจ่าย : 1) ศิลารากฐาน 5,000.- บาท, 2) ทานส่วนกลาง 500.- บาท

7.    เงินสมทบสร้างวัด : 1) อุทิศมารีย์ ปัสกา พรมอุ่น 4,000.- บาท (รวม 186,500.- บาท)

8.    ขอบคุณ คุ้มกุหลาบแดงที่รับผิดชอบพิธีกรรมและทำความสะอาดวัดสัปดาห์นี้ คุ้มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไป คุ้มประชาสุขสันต์

ติดตั้งป้ายต้อนรับพระสมณทูตและพระคุณเจ้าอันตน วีระเดช  ใจเสรี จันทร์ที่ 4 กันยายน 2023
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                       ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

10

06.30 น.

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญพี่น้องดอนทอย-หนองสนุก

จันทร์

11

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

 

อังคาร

12

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

13

06.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น คริสโซสตม

 

พฤหัสบดี

14

06.00 น.

ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

 

ศุกร์

15

06.00 น.

ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์

 

เสาร์

16

06.00 น.

ถระลึกถึง น.คอร์เนเลียส และ น.ชีเปรียน

 

ตกแต่งเกวียนบุษบกสำหรับแห่ต้อนรับพระสมณทูตและพระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น