วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้าไม่สมควร

ข้าพเจ้าไม่สมควร

จันทร์

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

ทธ 2:1-8

ลก 7:1-10

พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อยและทรงยกย่องความเชื่อลึกซึ้งของเขา นับเป็นเรื่องแปลกมากที่นายร้อยชาวโรมันคนหนึ่ง ซึ่งชาวยิวมองว่า เป็นผู้รุกราน ผู้กดขี่ และคนต่างศาสนา ไม่เข้าใจธรรมประเพณีและวิธีปฏิบัติทางศาสนายิว แต่ได้กลายเป็นที่รักของชาวยิว ถึงขนาดผู้อาวุโสชาวยิวยอมปฏิบัติตามคำขอของเขา และอ้อนวอนรบเร้าพระเยซูเจ้าให้ช่วยไปรักษาผู้รับใช้ที่ป่วยหนักของเขา

นายร้อยรักผู้รับใช้ที่ป่วยหนักแสดงถึงการไม่ถือว่า ตัวเองเป็นนายอยู่เหนือคนอื่น แต่มองเห็นคุณค่าของคนเท่าเสมอกัน เหตุผลที่ผู้อาวุโสบอกพระเยซูเจ้า “นายร้อยผู้นี้สมควรที่ท่านจะช่วยเหลือ เพราะเขารักชนชาติของเรา และได้สร้างศาลาธรรมให้เรา” (ลก 7:4-5) คำพูดนี้บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่า เขาเป็นคนดี มีหัวใจเปิดกว้างสู่ผู้อื่น ได้กระทำสิ่งดีงามเพื่อชาวยิว แม้กระทั่งการสร้างศาลาธรรม  เราได้กระทำสิ่งดีงามและมองเห็นคนเท่าเสมอกันไหม

นายร้อยใช้เพื่อนบางคนไปทูนพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์เจ้าข้า อย่าลำบากไปเลย ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจเอื้อมที่จะออกมาพบกับพระองค์ แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียว ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรค” (ลก 7:6-7)  คำพูดนี้เปิดเผยให้เราได้ทราบอุปนิสัยและชีวิตฝ่ายจิตของเขาเป็นอย่างดี เขาสำนึกในความไม่เหมาะสมของตนและมีความสุภาพถ่อมตน

นักบุญลูกาเน้นเรื่องนี้เพื่อสะท้อนกฎเกณฑ์เคร่งครัดสมัยนั้น ซึ่งห้ามเข้าไปในบ้านของคนต่างศาสนาเพื่อจะได้ไม่เป็นมลทิน นักบุญเปโตรเคยถูกตำหนิเรื่องนี้ คนต่างศาสนารู้ดีเรื่องกำแพงประเพณีกั้นระหว่างชาวยิวกับคนต่างศาสนา ลูกาต้องการบอกว่า นายร้อยไม่ไปทูลขอพระเยซูเจ้าด้วยตนเองเพราะเหตุนี้ เพื่อไม่ทำให้พระองค์เป็นมลทิน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจธรรมประเพณี จิตใจละเอียดอ่อนและสุภาพถ่อมตนของเขา

พระเยซูเจ้าทรงยกย่องความเชื่อลึกซึ้งของนายร้อย “เราบอกท่านทั้งหลายว่า เรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอลเลย” (ลก 7:9) และพระศาสนจักรได้นำคำพูดของนายร้อยมาใช้ในพิธีกรรม เพื่อให้เราได้ตระหนักในความไม่เหมาะสมของตนก่อนรับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้า โปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียว แล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์”

ความเชื่อแท้ได้นำทุกคนมารวมกันโดยไม่แบ่งแยก ไม่ถือเขาถือเรา แต่จำนนต่อความรักของพระเจ้า วางใจพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม เปิดตาและหูของตนต่อความรักและพระประสงค์ของพระองค์ในทุกกรณี ศิษย์พระคริสต์ต้องเลียนแบบนายร้อยชาวโรมันในความเชื่อลึกซึ้ง การมองเห็นคนเท่าเสมอกัน ความใจกว้างในการแบ่งปันช่วยเหลือ และความสุภาพถ่อมตนในวัตรปฏิบัติ ตระหนักในบาปและความไม่เหมาะสมของตนเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้า

คุณพ่อดาเนียล ขวัญ  ถิ่นวัลย์

LINE ID : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุกสกลนคร

17 กันยายน 2023

ภาพ : พระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์, วัดดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร; 2023-09-10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น