วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

การเรียกของพระเจ้า

การเรียกของพระเจ้า

5 มกราคม

เทศกาลพระคริสตสมภพ

1 ยน 3:11-21

ยน 1:43-51

พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้พบฟิลิปจากเมืองเบธไซดาเมืองเดียวกับอันดรูว์และเปโตร พระองค์ตรัสกับฟิลิปว่า “จงตามเรามาเถิด” (ยน 1:43) ทำให้ฟิลิปติดตามพระองค์ไป พระเจ้าทรงมีวิธีเรียกเราหลายแบบ บางครั้งทรงใช้วิธีพิเศษ บางทีทรงเรียกตั้งแต่เวลาอายุยังน้อย บางคนต้องรอเวลาจนอายุมากกว่าจะแน่ใจในกระแสเรียกของตน แต่บางคนกระแสเรียกมาแบบทันทีทันใดอย่างกรณีของฟิลิป

ฟิลิปไม่เพียงตอบรับการเรียกของพระเยซูเจ้า แต่ได้ทำอย่างอันดรูว์ในการพาอีกคนไปพบพระองค์ด้วยกัน เมื่อพบนาธานาเอล ฟิลิปได้บอกเขาว่า “เราพบผู้ที่โมเสสและผู้ที่บรรดาประกาศกเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้ว ผู้นั้นคือพระเยซู บุตรของโยเซฟชาวนาซาเร็ธ” (ยน 1:45) นี่คือหน้าที่สำคัญของศิษย์พระคริสต์ต้องไม่ไปสวรรค์คนเดียว แต่เป็นเครื่องมือที่ดีของพระองค์ในการนำผู้อื่นมาพบพระองค์ด้วย

แต่นาธานาเอลสงสัยและไม่เชื่อว่าพระเมสสิยาห์มาจากนาซาเร็ธ “จะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธได้รึ” (ยน 1:46) บ่อยครั้งอคติและความใจแคบของเรา ทำให้มองไม่เห็นความดีงาม ความยิ่งใหญ่และศักยภาพที่บุคคลนั้นมี “เราต้องไม่ตัดสินหนังสือจากหน้าปกที่เห็น” อีกทั้งไม่ตัดสินใครจากภูมิหลังทางสังคม เราต้องไม่มีทัศนคติเชิงลบแบบนาธานาเอลซึ่งปฏิเสธผู้อื่นและแยกตัวเอง ฟิลิปมีวิธีปฏิบัติที่แยบยล ไม่โต้เถียงแต่เชิญนาธานาเอลให้มาดูเอง

พระเยซูเจ้าทรงกล่าวชมนาธานาเอลว่า “นี่คือชาวอิสราเอลแท้ เป็นคนไม่มีมารยา” (ยน 1:47) อีกทั้งยังได้ให้ความมั่นใจกับนาธานาเอลในอนาคตว่า “ท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิด และจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์” (ยน 1:51) ซึ่งเป็นการเตรียมบรรดาอัครสาวก ให้เข้าใจความหมายซ่อนอยู่เบื้องหลังการเบียดเบียนและการทรมานที่พวกเขาได้รับ “ผ่านกางเขนสู่แสงสว่าง” และได้รับเกียรติรุ่งโรจน์พร้อมกับพระองค์

คริสตชนต้องไม่ไปสวรรค์คนเดียว แต่ต้องช่วยคนอื่นให้ไปสวรรค์ด้วย ผ่านทางการบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูเจ้าและการดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างดีแก่กัน ศิษย์พระคริสต์ต้องตอบสนองการเรียกของพระเจ้า และซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกของตน เลียนแบบอันดรูว์และฟิลิปในการนำผู้อื่นมาพบพระเยซูเจ้า เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้อื่นทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักพระเจ้า เพื่อนำเขาให้มารู้จักและมีประสบการณ์โดยตรงกับพระองค์

ขวัญ ถิ่นวัลย์, ของขวัญสุดประเสริฐ ความชื่นชมยินดีแห่งการบังเกิด, (สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2562), หน้า 137-138.

ที่มาภาพ : https://seedsoffaith.cph.org/2016/02/24/new-testament-1-lesson-13-jesus-calls-philip-and-nathanael/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น