วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 243

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  243 อาทิตย์ที่  15  มกราคม 2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 ของพี่น้องชาวโนนค้อ อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2023
        พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้ ยอห์นบัปติสต์ได้บอกประชาชนว่า พระเยซูเจ้าเป็นใคร และอะไรคือพันธกิจของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงเป็น “ลูกแกะของพระเจ้า” ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเพื่อลบล้างบาปของโลก พระองค์ทรงเป็น ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ประกาศกอิสยาห์พูดถึงในบทอ่านแรก ซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมทุกเผ่าของอิสราเอลให้กลับมาหาพระเจ้า เพราะพระองค์เป็น แสงสว่างส่องนานาชาติ ที่นำความรอดพ้นมาสู่ทุกคนจนสุดปลายแผ่นดิน

ให้เราได้ระลึกถึงบาปที่เราได้ทำและหันกลับมาหาพระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่ของเราด้วยความไว้ใจ เพราะพระองค์เป็นลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ขอพระองค์ได้โปรดอภัยบาปที่เราได้ทำ เพื่อเราจะได้เหมาะสมในการร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และเป็นพยานถึงพระองค์เช่นเดียวกับนักบุญยอห์นบัปติสต์

พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 ของพี่น้องชาวโนนค้อ อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2023
        บทอ่านที่หนึ่ง
ประกาศกอิสยาห์ได้ให้ความมั่นใจกับเราว่า พระเจ้าจะทรงไถ่มนุษย์ผ่านทางผู้รับใช้ของพระยาเวห์ ผู้ซึ่ง เป็นแสงสว่างสำหรับคนต่างศาสนา ดังนั้น อิสราเอลจะต้องเป็น แสงสว่าง ที่นำทุกชาติมาหาพระเจ้า เราพบความจริงนี้ในพระเยซูเจ้าผู้เป็นแสงสว่างส่องโลก ผ่านทางศีลล้างบาป เราได้รับการเรียกให้เป็น แสงสว่างให้มาเป็นศิษย์ของพระองค์

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลเริ่มต้นจดหมายของท่านถึงชาวโครินธ์ ด้วยการแนะนำตัวท่านกับกลุ่มคริสตชนในฐานะผู้ได้รับการเรียกจากพระเจ้าให้สอนด้วยอำนาจเดียวกับอัครสาวกของพระเยซูเจ้า และได้เตือนพวกเขาแต่ละคนให้ตระหนักว่า พวกเขาได้รับการเรียกให้มามีชีวิตศักดิ์สิทธิ์

พระวรสาร ยอห์นบัปติสต์ได้เตรียมทางสำหรับพระเยซูเจ้าผ่านทางการเทศน์สอนและการประกอบพิธีล้าง พระวรสารวันนี้ยอห์นได้นำเสนอพระเยซูเจ้า ในฐานะลูกแกะของพระเจ้าที่ทรงเลือกสรรและส่งมาในโลก เพื่อลบล้างบาปของมนุษย์ และรื้อฟื้นชีวิตของเราแต่ละคนให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวและมีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้ง

พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 ของพี่น้องชาวดอนม่วย อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2023
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          เสาร์ที่ 21 มกราคม 2023 เชิญร่วมเปิดเสกวัดนักบุญอักแนส กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

2.          เสาร์ที่ 28 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม และวัดพระจิตเจ้า โนนหัวช้าง

3.          ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ

4.          เสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมงานวันนักบวชสากล อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

5.          ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมฉลองวัดพระคริสตราชา นาจาร

6.          เสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมฉลอง 100 ปีแห่งความเชื่อ วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด น้ำบุ้น

7.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,949.- บาท, จ่ายค่าสายคอมวายและอุปกรณ์ 4,044.- บาท

8.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,792.- บาท, การสร้างวัด: 1) อุทิศยอห์น เอกลักษณ์ มะลิงาม 500.- บาท,  2) อุทิศวิกตอร์ ทักษ์ศิลป์ ฮุงหวล 3,100.- บาท และ จ่ายค่าหินแกรนิตและหินอ่อน 325,778.- บาท

9.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันเด็กสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนม่วยโนนค้อ ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                               ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

15

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

16

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

 

อังคาร

17

06.45 น.

ระลึกถึง น.อันตน เจ้าอธิการ

 

พุธ-ศุกร์

18-20

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

 

เสาร์

21

06.45 น.

ระลึกถึง น.อักแนส พรหมจารีและมรณสักขี

 

 

พี่น้องชาวโนนค้อช่วยกันรื้อหน้ามุขวัดเก่าเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม อังคารที่ 10 มกราคม 2023


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น