วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 242

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  242 อาทิตย์ที่  8  มกราคม 2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

พิธีเสกศาลาสามก้อนเส้าแห่งโนนค้อ อาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2023

พี่น้องที่รัก วันสมโภช พระคริสตเจ้าแสดงองค์ (Epiphany) เป็นวันฉลองการไขแสดงของพระเจ้าแก่คนต่างชาติ โดยมีนักปราชญ์จากทิศตะวันออก หรือโหราจารย์เป็นตัวแทน แรกทีเดียววันฉลองนี้ตรงกับวันที่ 6 มกราคม ซึ่งมีมาก่อนวันพระคริสตสมภพ และเป็นวันฉลองใหญ่มากสำหรับพระศาสนจักรตะวันออกเพื่อแสดงให้เห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ

ดาวได้นำโหราจารย์มานมัสการพระกุมารเจ้า เราสามารถเป็นดาวนำผู้อื่นมาพบพระเยซูเจ้าได้ผ่านทางการบอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ การเป็นตัวอย่างดีให้คนอื่นได้เห็น ชีวิตของเราแต่ละคนสามารถเป็นดาวส่องสว่างให้คนอื่นได้เห็นความรัก การให้อภัย และการช่วยให้รอดของพระเจ้า ช่วยให้พวกเขาดำเนินในหนทางถูกต้องได้

พิธีเสกศาลาสามก้อนเส้าแห่งโนนค้อ อาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2023
          บทอ่านที่หนึ่ง
การแสดงความเคารพของโหราจารย์ทำให้บทเพลงของประกาศกอิสยาห์สมบูรณ์ที่ทำนายว่า นานาชาติทั่วโลกจะจาริกแสวงบุญไปยังนครเยรูซาเล็ม เพื่อติดตามแสงสว่างแห่งองค์พระเจ้า และนำทองคำและกำยานเพื่อนมัสการพระเจ้า รวมถึงบทเพลงสดุดีที่พูดถึงกษัตริย์จากต่างชาติที่มานมัสการกษัตริย์แห่งอิสราเอล

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลในจดหมายถึงชาวเอเฟซัสได้เน้นว่า พระเจ้าได้แสดงพระองค์ในพระเยซูเจ้าไม่เพียงแต่สำหรับชาวยิวเท่านั้น แต่กับทุกชาติทุกภาษาได้กลับเป็นทายาทร่วมกับชาวยิว เป็นสมาชิกแห่งพระกายของพระคริสตเจ้า และมีส่วนร่วมในพระสัญญาของพระเจ้าอาศัยข่าวดี

พระวรสาร นักบุญมัทธิวได้เตือนเราว่า พระเจ้าทรงอนุญาตให้โหราจารย์ คนต่างชาติ และต่างศาสนา ได้พบพระเยซูเจ้ากษัตริย์ของชาวยิว เราพบปฏิกิริยาของคนสามกลุ่มในพระวรสาร กลุ่มแรกกษัตริย์เฮโรดที่พยายามกำจัดพระองค์ กลุ่มที่สอง หัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์ที่ไม่สนใจใยดี และกลุ่มที่สาม คนเลี้ยงแกะและโหราจารย์ที่ได้นมัสการพระองค์

พี่น้องดอนม่วยทำต้นเงินและโรงทานร่วมฉลองวัดโพนสวาง จันทร์ที่ 2 มกราคม 2023
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2023 มิสซาอุทิศแด่พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และถ่อมตน

2.          ขอบคุณพี่น้องบริจาคข้าวและปัจจัยต่าง ๆ แก่เยาวเณรีคณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ : ดอนม่วย ข้าว 25 กระสอบ, เงิน 4,700.- บาท และโนนค้อ ข้าว 28 กระสอบ, เงิน 1,120.- บาท

3.          อังคารที่ 10-พุธที่ 11 มกราคม 2023 เข้าเงียบและประชุมประจำเดือน ขอคำภาวนาเพื่อการเข้าเงียบของคณะสงฆ์ด้วย

4.          เสาร์ที่ 14 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดพระนามเยซู นาคำ

พิธีเสกรถยนต์หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2023
5.          เสาร์ที่ 21 มกราคม 2023 เชิญร่วมเปิดเสกวัดนักบุญอักแนส กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

6.          เงินทานวัดดอนม่วย 4,945.- บาท, เงินขายปาล์ม 300.- บาท และสร้างซุ้มประตู 1) จ่ายค่าเสาไม้เปลือย 9,000.- บาท, 2) จ่ายค่าตัด ขนย้าย และตั้งเสา 7,000.- บาท และ 3) จ่ายค่าคอนกรีตผสมเสร็จเทเสา 10,100.- บาท

7.          เงินทานวัดโนนค้อ 4,655.- บาท, และสมทบสร้างวัด: 1) อุทิศยอห์น เอกลักษณ์ มะลิงาม 500.- บาท,  รายจ่าย : 1) จ่ายค่าแรงช่างโงน 200,000.- บาท, 2) จ่ายค่าคอนกรีตผสมเสร็จเทระเบียง 13,130.- บาท และ 3) จ่ายค่ามัดจำหินแกรนิตและหินอ่อน 160,000.- บาท (325,778.- บาท)

8.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

ผู้สูงอายุดอนม่วยตรวจสุขภาพ ศุกร์ที่ 7 มกราคม 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                              ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

08

07.00 น.

08.30 น.

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

09

06.45 น.

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

 

อังคาร-พุธ

10-11

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัสบดี

12

06.45 น.

บุญราศีนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง

 

ศุกร์-เสาร์

13-14

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

 

 

พี่น้องดอนม่วยตั้งเสาซุ้มประตูแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2023
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น