วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

50 ปีชีวิตสงฆ์ พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

50 ปีชีวิตสงฆ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
(Most Rev. Louis Chamniern  SANTISUKNIRAN)
1.         กำเนิด
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์  เกิดเมื่อ 30 ตุลาคม 1942 (2485) ที่บ้านหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
พระคุณเจ้าเป็นบุตรคนที่  5  ของ นายสมเกียรติ กับ นางเสาร์  สันติสุขนิรันดร์ มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน ดังรายนามต่อไปนี้
1)         นางวิไลวรรณ เริงสุขพิพัฒนะ
2)         นางยุพยงค์ พุ่มเกาะ
3)         นางดรุณี ซิ้มประเสริฐ
4)         พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
5)         คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ พระสงฆ์คณะซาเลเซียน
6)     นางสมจิต แป้นขำ
 พระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดรกับบิดา-มารดาและพี่น้อง
บน: คนที่สี่ จากซ้าย; ล่าง: คนแรก แถวยืน
2.         การศึกษา
2.1     ประถมศึกษาปีที่ 1-4         โรงเรียนหนองแสง นครพนม
2.2     มัธยมศึกษา (ม.8)              โรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร
2.3     B.A. (Philosophy)            Pont. Universitas Urbaniana, Rome ITALY              1966 (2509)
2.4     M.A. (Philosophy)           Pont. Universitas Urbaniana, Rome ITALY              1968 (2511)
2.5     M.A. (Theology)              Pont. Universitas Urbaniana, Rome ITALY              1970 (2513)
2.6     Biblical Theology             Institute Catholique Paris, FRANCE                         1986 (2529)

 ขณะเป็นครูเณร (Latinist) บ้านเณรฟาติมาท่าแร่ สกลนคร
ล่าง: แถวยืน คนที่สามจากขวา
3.         กระแสเรียก
3.1     บ้านเณรเล็ก       สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร           1954-1963 (2497-2506)
3.2     บ้านเณรใหญ่    Collegio Propaganda Fide, Rome ITALY   1963-1970 (2506-2513)
3.3    บวชเป็นพระสงฆ์       อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 1970 (2513) สมโภขพระจิตเจ้า จากสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6  ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี  พร้อมกับคุณพ่อประวิทย์  พงษ์วิรัชไชย (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) และคุณพ่อเพิ่มศักดิ์  เสรีรักษ์ (สังฆมณฑลจันทบุรี) และพระสงฆ์จากที่ต่าง ๆ รวม 264 องค์
3.4     ผู้ส่งเข้าบ้านเณร       คุณพ่อเอดัวร์ ถัง  นำลาภ
 มิสซาแรกที่อารามชาลิเต กรุงโรม ประเทศอิตาลี 18 พฤษภาคม 1970
4.  หน้าที่การงาน
§  1970-1972 (2513-2515)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
§  1972-1976 (2515-2519)  พระสงฆ์ประจำบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
§  1976-1980 (2519-2523)  เหรัญญิกอัครสังฆมณฑล และเลขานุการพระสังฆราช
§  1976-1977 (.2519-2520) เจ้าอาวาสวัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน
§  1977-1978 (2520-2521)  ดูแลวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว และวัดพระนามเยซู โพนสวาง
§  1978-1980 (2521-2523)  ดูแลวัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว
§  1980-1981 (2523-2524)  เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
§  1980-1982 (2523-2525)  อุปสังฆราช
§  1981-1986 (2524-2529)  อธิการบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
§  1986-1987 (2529-2530)  ดูแลวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ หนองห้าง และกลุ่มคริสตชนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
§  1987-1988 (2530-2531)  อธิการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟท่าแร่ สกลนคร
§  1988-1990 (2531-2533)  ธรรมทูตที่ประเทศฝรั่งเศส
§  1990-1991 (2533-2534)  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพระสังฆราช ผู้อำนวยการ PMS และดูแล กลุ่มคริสตชนอีสานในกรุงเทพฯ (แรงงานอพยพ)
§  1991-1997 (2534-2540)  รองเลขาธิการสภาพระสังฆราช  และผู้อำนวยการ PMS
 ฉลองครบรอบ 25 ปีชีวิตสงฆ์ที่บ้านเณรฟาติมาท่าแร่ 7 ตุลาคม 1995

§  ต.ค. 1995 (2538)              หิรัญสมโภชการเป็นพระสงฆ์ ที่บ้านเณรฟาติมาท่าแร่
§  1997-1998 (2540-2541)  ผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและงานแพร่ธรรม  หัวหน้าแผนกธรรมทูตและแพร่ธรรมเคลื่อนที่ หัวหน้าแผนกคำสอน และดูแลศูนย์คาทอลิกท่าแร่
§  22 .. 1998 (2541)        ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์
§  23 .. 1999 (2542)        ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช  โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
§  1 ก.ค. 2005 (2548)           ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
§  20 ส.ค. 2005 (2548)        เข้ารับตำแหน่งพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 ประกาศสารตราตั้งของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เรื่องลาออกจากตำแหน่งผู้ปกครอง
และแต่งตั้งคุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี ให้เป็นพระอัครสังฆราชแห่งท่าแร่-หนองแสง

§ 13 พ.ค. 2020 (2563)        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรับจดหมายลาออกจากตำแหน่งผู้ปกครองอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงของพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ และทรงประกาศแต่งตั้งคุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง
§ 17 พ.ค. 2020 (2563)        ครบรอบ 50 ปี ชีวิตสงฆ์ แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถจัดงานตามกำหนดที่วางไว้ได้ และเลื่อนไปฉลองเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 (2563) ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
5.  คติพจน์
“ADVENIAT REGNUM TUUM” (พระอาณาจักรจงมาถึง)
บน: เข้าเฝ้าและอวยพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้วยพระธาตุ
นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 และนักบุญยอห์นที่ 23 พระสันตะปาปา 11 พฤษภาคม 2014
ล่าง: เข้าพบ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
6.  ตำแหน่งหน้าที่ในสภาพระสังฆราช
§  ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายการธรรมทูตและการอบรมศึกษาคาทอลิก 1999-2009
§  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต 1999-2005
§  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน 1999-2009
§  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเพื่อการอภิบาลสังคม 1999-2006
§  เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2000-2006
§  ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ก.ย. 2009-ก.ย. 2015
§  ประธานคณะกรรมการเพื่อการศึกษาคาทอลิก ก.ย. 2009-ปัจจุบัน
§  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพระศาสนจักร 2010- ปัจจุบัน

เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ขณะเป็นรองเลขาธิการสภาพระสังฆราช
ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชนครสวรรค์  โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู 
ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ 23 มกราคม 1999 
 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชแห่งท่าแร่-หนองแสง 1 กรกฎาคม 2005
และเข้ารับปัลลิอุมจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ 29 มิถุนายน 2006

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น