วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

นักบุญยอแซฟ บุรุษผู้ชอบธรรม

นักบุญยอแซฟ บุรุษผู้ชอบธรรม
19 มีนาคม
สมโภชนักบุญยอแซฟ
ภัสดาของพระพรหมจารีมารีย์
2 ซมอ 7:4 –5ก, 12-14ก, 16
รม 4:13, 16-18, 22
มธ 1:16, 18-21, 24

พระวรสารและธรรมประเพณีของพระศาสนจักรรับรู้ว่า นักบุญยอแซฟคือบุรุษผู้ “ชอบธรรม” ซึ่งเกี่ยวพันกับ ความนอบน้อมเชื่อฟังของท่านต่อแผนการของพระเจ้า ท่านเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าทันทีที่รู้ความจริงเกี่ยวกับพระนางมารีย์จากทูตสวรรค์ ด้วยการรับพระนางมาเป็นภรรยาของตนและร่วมกันสร้างครอบครัวใหม่ให้กลายเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้ง ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและเลี้ยงดูพระกุมารเยซูอย่างไม่มีที่ติ
เราจึงกล่าวได้ว่า การรับเอากายของพระเยซูเจ้าเป็นจริงได้ไม่ใช่เพียงด้วยความเชื่อของพระนางมารีย์เท่านั้น แต่ด้วยความชอบธรรมของนักบุญยอแซฟด้วย ชีวิตของนักบุญยอแซฟแม้จะไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนัก กระนั้นก็ดี ตลอดเวลาสามสิบปีที่ท่านเจริญชีวิตร่วมกับพระนางมารีย์และพระเยซูเจ้า ได้ให้บทเรียนแก่เราสามประการ กล่าวคือในความเงียบ ความเป็นหนึ่งเดียวในความรัก และในการทำงาน
ประการแรก ความเงียบ ในพระวรสารได้อ้างถึงคำพูดของพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟเพียงไม่กี่คำ ในความเงียบนี้เองทำให้ท่านได้พิศเพ่งและสรรเสริญการประทับอยู่ของพระเจ้า ความเงียบจึงจำเป็นสำหรับการเติบโตของชีวิตฝ่ายจิต อีกทั้ง ความเงียบของนักบุญยอแซฟได้สอนเราให้ตระหนักในความคิดที่ดีงาม ช่วยให้เราได้ยินการเผยแสดงของพระเจ้าและคำแนะนำสั่งสอนที่แท้จริงจากเบื้องบน
ประการที่สอง ความเป็นหนึ่งเดียวในความรัก นักบุญยอแซฟ พระนางมารีย์ และพระเยซูเจ้าต่างพึ่งพาอาศัยกันและเต็มเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า การดำเนินชีวิตของสมาชิกครอบครัวนี้เป็นการดำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง เห็นได้จากการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะฟังและรับใช้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวแห่งความรักของพระเจ้าตั้งแต่ในโลกนี้
ประการที่สาม การทำงาน งานอาชีพของนักบุญยอแซฟในฐานะช่างไม้เป็นงานที่มีเกียรติ ที่สามารถจุนเจือครอบครัวของท่านและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม การทำงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นและทำให้คนมีเกียรติ เราจึงมีคำพูดในลักษณะที่ว่า “ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน” หากอยากรู้จักใครซักคนให้ดูที่ความรับผิดชอบของเขาต่องานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เราคริสตชนเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าทรงโปรดให้ใครประกอบการสิ่งใดหรือทำหน้าที่ใด พระองค์ย่อมจะประทานพระหรรษทานให้อย่างเพียงพอ เพื่อเขาจะสามารถปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้
นักบุญเกรโกรี นาซีอันส์ได้เขียนเอาไว้ว่า “พระเจ้าได้ทรงวางความดีงาม ความยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวบุคลอื่นไว้ในนักบุญยอแซฟ เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์รวบรวมแสงสว่างทุกอย่างที่มีในสิ่งอื่นไว้ในดวงอาทิตย์” ดังนั้น นอกจากหน้าที่อันสูงส่งของพระนางมารีย์ในฐานะเป็นพระมารดาแล้ว เห็นจะไม่มีหน้าที่ใดจะมีความสำคัญเท่าหน้าที่ของนักบุญยอแซฟ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้าและพระสวามีของพระนางมารีย์
เราจึงกล้ากล่าวอย่างเต็มปากว่า นอกจากพระนางมารีย์แล้ว ไม่มีใครในโลกนี้จะมีความใกล้ชิดสนิทกับพระเยซูเจ้ามากเท่ากับนักบุญยอแซฟ ที่ได้อุทิศชีวิตในการรักพระเยซูเจ้าและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเยซูเจ้า เทศกาลมหาพรตนี้เราได้อุทิศตนเพื่อผู้อื่นอย่างไร เราได้รับใช้พระเจ้าโดยปราศจากความเห็นแก่ตัวหรือเปล่า ขอให้เราได้เรียนแบบอย่างความชอบธรรมของนักบุญยอแซฟ ในการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
danielkhuan@hotmail.com
วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย
19 มีนาคม 2010

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น