วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เชื้อแป้งแห่งความหน้าซื่อใจคด


เชื้อแป้งแห่งความหน้าซื่อใจคด
ศุกร์
สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
อฟ 1:11-14
ลก 12:1-7
พระเยซูเจ้าทรงกล่าวกับบรรดาศิษย์ก่อนตรัสกับประชาชน พระองค์ทรงเตือนบรรดาศิษย์ให้ระฟังเชื้อแป้งของชาวฟาริสีคือความหน้าซื่อใจคด ที่ถือปฏิบัติศาสนาตามตัวอักษรอย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่ขาดความจริงใจและความรักเมตตาต่อเพื่อนพี่น้อง พระองค์ทรงทราบดีว่าบรรดาศิษย์อาจตกในหลุมพรางนี้ได้ง่ายจึงเตือนให้เฝ้าระวัง เพื่อจะได้ไม่ถลำลึกและเป็นอย่างชาวฟาริสีที่คิดว่าตนเองครบครันและดีกว่าคนอื่น
ความหน้าซื่อใจคด (Hypocrisy) หมายถึง การเสแสร้งแกล้งทำในสิ่งที่ตนเองไม่ได้เป็น เหมือนการสวมหน้ากากเพื่อปิดบังใบหน้าแท้จริง เช่น แสร้งทำเป็นมีงานมากเพื่อปิดบังความเกียจคร้านและความล้มเหลวของตน หรือแสร้งทำเป็นศรัทธาภาวนามากเพื่อปิดซ่อนความเชื่อน้อยของตน ชีวิตที่สวมหน้ากากย่อมวิตกกังวลว่าความจริงจะปรากฏ พระเยซูเจ้าตรัสชัดเจนว่า “ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผย ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้” (ลก 12:2)
พระเยซูเจ้าทรงเชิญชวนบรรดาศิษย์และเราแต่ละคนให้เป็นคนซื่อบริสุทธิ์ ซึ่งตรงข้ามกับความหน้าซื่อใจคด ดำเนินชีวิตเปิดเผย ตรงไปตรงมา ไม่เสแสร้ง ทั้งในคำพูดและการกระทำ ไม่พยายามทำสิ่งใดเพื่อรักษาภาพพจน์ หน้าตา หรือทำให้ตนเองดูดีในสายตาของคนอื่น กล้ายืนหยัดมั่นคงในความจริงและความถูกต้องชอบธรรมโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใด “อย่าเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย... จงเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าแล้วยังมีอำนาจโยนท่านลงไปในนรกด้วย” (ลก 12:4-5)
ตอนท้ายพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงตรัสถึงนกกระจกซึ่งเป็นนกที่เล็กที่สุดและมีค่าน้อยมาก แต่นกกระจกยังอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้า ไม่มีนกสักตัวเดียวที่พระเจ้าทรงลืม” (ลก 12:6) พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่แม้สิ่งเล็กน้อยและมีค่าน้อยที่สุดในธรรมชาติ และทรงให้บทเรียนแก่บรรดาศิษย์และเราแต่ละคน หากนกกระจกซึ่งเล็กน้อยมากและไม่มีค่าอะไรพระเจ้าทรงรับรู้และเอาพระทัยใส่ เราซึ่งมีค่ามากกว่านกกระจอกพระองค์จะไม่ทรงดูแลหรือ
มนุษย์ทุกคนอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้า ที่ทรงเอาพระทัยใส่ดูแลยิ่งกว่าสิ่งสร้างใดๆ “อย่าเกรงกลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก” (ลก 12:7) ศิษย์พระคริสต์ต้องเป็นคนซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา จริงใจและกล้าหาญ ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างตามคำสอนและบทบัญญัติของพระเจ้า สนใจและเอาใจใส่ดูแลชีวิตวิญญาณของตน ผ่านทางการอธิษฐานภาวนาและการรับศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างสม่ำเสมอ
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, พรรณานิคม
18 ตุลาคม 2018
ที่มาภาพ: http://masrimok.com/916

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การละเลยความยุติธรรมและความรัก


การละเลยความยุติธรรมและความรัก
อังคาร
สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
กท 5:18-26
ลก 11:42-46
พระเยซูเจ้าทรงประณามชาวฟาริสีและนักกฎหมายด้วยถ้อยคำรุนแรง “วิบัติจงเกิดแก่ท่าน” เพราะพวกเขาถือปฏิบัติศาสนาโดยปราศจากความรักต่อพระเจ้าและนำประชาชนอย่างผิดๆ พวกเขาได้ขยายความบทบัญญัติสิบประการออกเป็นข้อปฏิบัติหยุมหยิมมากมาย พวกเขาใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่สำคัญ โดยขยายกฎการถวายหนึ่งในสิบลงไปถึง “สะระแหน่ สมุนไพร และผักทุกชนิด” (ลก 11:42) แต่ละเลยสิ่งที่สำคัญกว่าคือความยุติธรรมและความรัก
บ่อยครั้งเราไม่ต่างจากชาวฟาริสีและนักกฎหมายที่สนใจเรื่องมโนสาเร่ไร้สาระ แต่ละเลยหน้าที่สำคัญต่อพี่น้องเรื่องความยุติธรรมและความรัก ความยุติธรรมต้องเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สุดในการปฏิบัติต่อกัน และความรักต่อพระเจ้าต้องเป็นแรงจูงใจสำคัญในการกระทำสิ่งต่างๆ และทำให้กิจการนั้นมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า การถวายหนึ่งในสิบของสิ่งเล็กน้อย ต้องเตือนเราให้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ผู้ประทานสิ่งต่างๆ แก่เรา
เมื่อพระเยซูเจ้าทรงประณามชาวฟาริสีและนักกฎหมาย พระองค์ทรงชี้ไปที่แก่นสำคัญของบทบัญญัติคือ ความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนพี่น้อง พระเจ้าทรงเป็นองค์ความรัก และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำออกมาจากความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา ทรงสร้างเรามาเพื่อให้เรารู้จัก รัก และรับใช้พระองค์ในโลก เราได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งสร้างและความรักของพระองค์ไหม เราได้ใช้สิ่งสร้างเพื่อช่วยเราให้รู้จัก รัก และรับใช้พระองค์ดีขึ้นหรือเปล่า
ชาวฟาริสีและนักกฎหมายพึงพอใจในการถือปฏิบัติตามกฎการถวายหนึ่งในสิบ  พวกเขาให้ความสำคัญและให้คุณค่าที่จำนวนสิ่งของ แต่ละเลยความยุติธรรมและหน้าที่แห่งความรักต่อเพื่อนพี่น้อง เราต้องใส่ใจต่อเพื่อนพี่น้องที่แวดล้อมเรา โดยเฉพาะคนที่จำเป็นและต้องการความช่วยเหลือ เราต้องพร้อมยื่นมือช่วยเหลือโดยไม่ลังเล “สิ่งที่โลกต้องการเวลานี้คือการเป็นพยาน” (นักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา)
คริสตชนต้องตอบสนองการเรียกของพระเจ้าด้วยหัวใจทั้งครบและเปิดกว้าง โดยมีความยุติธรรมเป็นฐานและความรักต่อพระเจ้าเป็นแรงบันดาลใจ ศิษย์พระคริสต์ต้องถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ ในความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนพี่น้องโดยไม่แบ่งแยก ดำเนินชีวิตเป็นพยานถึงความรักของพระองค์ในชีวิตประจำวัน
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดเแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, พรรณานิคม
16 ตุลาคม 2018
ที่มาภาพ: https://www.facebook.com/Salvation.In.JesusChrist/photos/a.2103180719912800/2446362158927986/?type=3&theater