วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ความเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า


ความเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า
17 ธันวาคม
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ปฐก 49:2, 8-10
มธ 1:1-17
นักบุญมัทธิวเริ่มพระวรสารด้วยการลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้า ผู้สืบตระกูลมาจากอับราฮัม เพื่อแสดงให้เห็นธรรมชาติมนุษย์ของพระเยซูเจ้าซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง พระเยซูเจ้าในธรรมชาติมนุษย์ได้ชดเชยบาปที่มนุษย์ได้กระทำผิดต่อพระเจ้า นั่นคือ บาปของมนุษย์ได้รับการชดเชยโดยมนุษย์คนหนึ่ง พระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคนในธรรมชาติมนุษย์ เพื่อร่วมในธรรมชาติมนุษย์ของบรรพชนและของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นมนุษย์แท้และพระเจ้าแท้
พระเยซูเจ้าในฐานะพระผู้ไถ่ ได้เข้ามาในประวัติศาสตร์ผ่านทางวงศ์วานครอบครัวมนุษย์ หากเราสังเกตมีผู้หญิงห้าคนได้รับการกล่าวถึงในฐานะแม่ของบรรพบุรุษของพระเยซูเจ้า ได้แก่ นางทามาร์ นางราหับ นางรูธ นางบัทเชบา และพระนางมารีย์ การที่มัทธิวนำหญิงเหล่านี้เข้ามาในลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าถือเป็นเรื่องใหญ่ แต่ไม่ใช่สำหรับชาวยิวเพราะหญิงเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนบาปและชาวต่างชาติ “ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น”
สิ่งนี้ได้แสดงให้เราเข้าใจว่า เรื่องราวของมนุษยชาติทั้งมวลต้องการการเยียวยาและความรอด นอกนั้น ยังแสดงให้เราตระหนักว่าแม้พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมาเป็นชาวยิว พระองค์มิได้เสด็จมาสำหรับชาวยิวและคนดีเท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่มิใช่ยิวและคนบาปทั้งหลาย ภายหลังพระองค์ตรัสว่า “เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาป” (มธ 9:13) อีกทั้ง ทรงส่งบรรดาศิษย์ไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของพระองค์ (เทียบ มธ 28:19)
พระเยซูเจ้าทรงเป็นเหมือนเราทุกอย่างเว้นแต่บาป พระองค์ทรงมีครอบครัวแบบมนุษย์ พระมารดา บิดาเลี้ยง ตายาย และญาติพี่น้อง ทรงเจริญพระชนม์ชีพในเมืองพร้อมกับพวกเขาเหล่านี้ ทรงเดินทางพร้อมกับพวกเขาไปนครเยรูซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลสำคัญทางศาสนา และพระองค์ทรงกลับมายังเมืองของพระองค์ที่นาซาเร็ธเพื่อเทศน์สอนและช่วยพวกเขา แต่พวกเขาไม่พร้อมฟังพระองค์ พวกเขาสงสัยและกล่าวหาว่าพระองค์ก้าวก่ายวิถีชีวิตของตน
โดยปกติเรามักนับญาติแต่กับเฉพาะคนดี คนมีชื่อเสียง แต่กับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงที่ไม่ดีเรามักเงียบและไม่กล่าวถึง แต่พระเยซูเจ้าไม่ทรงกระทำเช่นนั้น พระองค์ไม่รู้สึกอายที่มีบรรพบุรุษเป็นทั้งนักบุญและคนบาป ศิษย์พระคริสต์ต้องเป็นเพื่อนและต้อนรับทุกคนทั้งดีและไม่ดี เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานคนดีเป็นแบบอย่างแก่เรา และประทานคนไม่ดีเพื่อเป็นบทเรียนให้เราได้อดทน ได้รักและให้อภัย เราต้องช่วยพวกเขาให้รู้จักและรักพระเจ้า
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, พรรณานิคม
16 ธันวาคม 2018
ภาพ: การบังเกิดของพระเยซูเจ้า, ถ้ำพระกุมาร, วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร; 2018-12-16

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 1 ฉบับที่ 31


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 1  ฉบับที่ 31;  อาทิตย์ที่ 16  ธันวาคม 2018 (2561): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
สารวัตรกำนันสุเนตร นารินรักษ์มอบโลงเย็นให้เป็นสมบัติของวัดดอนม่วย
พี่น้องที่รัก ในสัปดาห์ที่สาม เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ถือเป็นห้วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีในการเตรียมต้อนรับพระคริสตเจ้าให้เสด็จมาประทับในชีวิตของเรา ยอห์น บัปติสต์ได้เรียกร้องให้เราเปลี่ยนแปลงความประพฤติของตนเป็นลำดับแรก ด้วยการเป็นทุกข์กลับใจ เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากค่านิยมและความประพฤติไม่ดีต่างๆ ละทิ้งความเห็นแก่ตัวและแบ่งปันสิ่งที่มีกับเพื่อนพี่น้องด้วยความยินดี
ให้เราวอนขอพระพรจากพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงตัวเรา และช่วยเราให้ฟังสารของพระองค์ที่ยอห์น บัปติสต์นำมา เพื่อเราจะได้เป็นเครื่องมือที่ดีของพระองค์ ในการทำหน้าที่ของเราในแต่ละวันให้ดีที่สุด ตามบทบาทและฐานะของเราแต่ละคนโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง
 คุณพ่อสมรชัย กระแสสิงห์เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับพี่น้องชาวโนนค้อ
โอกาสพาสามเณรมาแผ่ข้าว; อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018
บทอ่านที่หนึ่ง ประกาศกเศฟันยาได้เชิญชวนประชาชนอิสราแอลให้ชื่นชมยินดี “จงโห่ร้องและร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เพราะองค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราแอลนั้นใหญ่ยิ่งอยู่ในหมู่พวกเจ้า” ซึ่งคำสัญญานี้เป็นจริงสำหรับเราซึ่งเป็นประชากรใหม่ของพระเจ้า เมื่อพระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราและความรอดได้เปิดสำหรับทุกคน
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เขียนถึงกลุ่มคริสตชนที่ฟิลิปปีถึงข่าวดีแห่งความชื่นชมยินดีที่องค์พระเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว ซึ่งเราสามารถหันไปหาพระองค์ได้เสมอแม้ในห้วงเวลาของการทดลองและความยากลำบาก โดยย้ำเตือนชาวฟิลิปปีว่า “อย่ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลย จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคำอธิษฐาน”
พระวรสาร ยอห์น บัปติสต์ ได้นำสารการเป็นทุกข์กลับใจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ยอห์นได้เทศน์สอนอย่างร้อนรน เรียกร้องให้ประชาชนเตรียมต้อนรับการเสด็จมาของพระผู้ไถ่ นี่คือข่าวดีที่นักบุญลูกาเน้นในพระวรสารวันนี้ เพื่อชี้ให้เห็นว่าการเสด็จมาของพระผู้ไถ่จะสถาปนาการปกครองใหม่แห่งการให้อภัย การแบ่งปันและการไถ่ให้รอด
 พี่น้องชาวดอนม่วยร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.      คุณพ่อได้สั่งซื้อไฟกระพริบราคาถูก (กล่องละ 50.- บาท) ใครสนใจอยากได้ไฟประดับบ้านมาเลือกซื้อได้ ช้าอาจหมด
2.      ขอบคุณพี่น้องที่บริจาคข้าวและสนับสนุนบ้านเณรฟาติมาท่าแร่: ดอนม่วย ได้ข้าว 39 กระสอบและเงิน 2,390.- บาท และโนนค้อ ได้ข้าว 26 กระสอบและเงิน 540.- บาท
3.      ขอขอบคุณพี่น้องที่ไปร่วมงานฉลองบุญราศีแห่งสองคอน ขอบคุณลุงวิษณุ นาพรหมที่เป็นธุระได้การจัดหารถยนต์ และขอบคุณคุณเจี๊ยบ ร้านทองพูนทรัพย์ อำเภอพังโคน ที่ช่วยสมทบในการเหมารถไปแสวงบุญในครั้งนี้
4.      ขอบคุณพี่น้องที่ภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของคุณป้าของคุณพ่อซึ่งพระได้ยกไปในวัย 86 ปี เมื่อ 9 ธันวาคม 2018
5.      จันทร์ที่ 17-ศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2018 อบรมเข้มเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก เวลา 16.30 น. ถึง 17.30 น. (หลังเลิกเรียน) ขอให้ผู้เตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรกมารับการอบรมโดยพร้อมเพียงกันที่บ้านพักเจ้าอาวาส
 น้ำใจจากพี่น้องชาวโนนค้อเพื่อบ้านเณร ข้าว 26 กระสอบ เงิน 540.- บาท
6.      เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018 พลมารีย์สัญจรที่วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก
7.      กำหนดการแห่ดาวและฉลองคริสต์มาส: 22 ธันวาคม แห่ดาวที่หนองเดิ่น (อบต.ช้างมิ่ง), 23 ธันวาคม แห่ดาวที่ท่าแร่ (เทศบาลตำบลท่าแร่), 24 ธันวาคม แห่ดาวที่ดอมม่วย, 25 ธันวาคม สมโภชพระคริสตสมภพที่ดอนม่วย (รับศีลมหาสนิทครั้งแรก) ตอนเย็นแห่ดาวที่สกลนคร (อบจ. สกลนคร)
8.      รายนามผู้บริจาคซื้อโทรทัศน์ 65 นิ้ว: 17) คุณพี่สุชา วลัยเสถียร 10,000.- บาท รวมเงิน 29,300.- บาท, จ่ายซื้อโทรทัศน์ 65 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 26,980.- บาท คงเหลือเงิน 2,320.- บาท
9.      เงินทาน อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018: ดอนม่วย 2,126.- บาท;
10. ขอบคุณ กลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 3-4 ที่มาทำความสะอาดวัด สัปดาห์หน้ากลุ่มที่ 5-6 (โนนค้อ: กลุ่มที่ 3)
 น้ำใจจากพี่น้องชาวดอนม่วยเพื่อบ้านเณร ข้าว 39 กระสอบ เงิน 2,390.- บาท
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
16
07.00 น.
08.30 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
† สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์-ศุกร์
17-21
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

เสาร์
22
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

 พี่น้องชาวโนนค้อประชุมเลือกคณะกรรมการสภาอภิบาลวัดชุดใหม่
และพิจารณาโครงการของหมู่บ้าน อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018

 บรรยากาศการรับประทานอาหารร่วมกันของพี่น้องชาวดอนม่วย
โอกาสวันพ่อแห่งชาติ อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018