วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

แต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์ท่าแร่


 ประกาศอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำปี 2013
เพื่อความเหมาะสมกับงานอภิบาลและเป็นไปตามข้อกำหนดของอัครสังฆมณฑลฯ ขอประกาศแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงหน้าที่พระสงฆ์ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ดังนี้

เขตกลาง
1. อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
            คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี              เจ้าอาวาส และอุปสังฆราช
            คุณพ่อดนัย พิลาจันทร์            ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์
            คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษา         ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
2. วัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน
คุณพ่อนิเวศน์ อินธิเสน           เจ้าอาวาส และเหรัญญิกอัครสังฆมณฑลฯ, ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน และผู้ประสานงานเซนต์ยอแซฟคลินิก
3 . วัดนักบุญเทเรซา วนาสามัคคี และกลุ่มคริสตชนบ้านนาเพียงใหม่
คุณพ่อพงศ์ศิระ คำศรี             เจ้าอาวาส และแผนกคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ ดูแลบ้านซีเมออน อภิบาลผู้ถูกคุมขังเรือนจำจังหวัดสกลนคร
4. วัดนักบุญยอห์นบอสโก โคกสะอาด และกลุ่มคริสตชนอำเภอนาหว้า
คุณพ่อชัยวิชิต บรรเทา           เจ้าอาวาส และแผนกสังคมพัฒนา เวชบุคคลคาทอลิก ผู้สูงอายุและแผนกสตรี
5. วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ใหญ่ และกลุ่มคริสตชนอำเภอกุสุมาลย์
            คุณพ่อไพศาล ว่องไว             เจ้าอาวาส
6. วัดแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบท นาโพธิ์น้อย และวัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี กะแต้
            คุณพ่อธนกฤต นามโยธา        เจ้าอาวาส
7. วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ และวัดนักบุญยอแซฟ ห้วยหวด
            คุณพ่อทวีชัย ศรีวรกุล             เจ้าอาวาส และผู้อำนวยการฝ่ายธรรมทูต แผนก PMS
            คุณพ่อพนม ลือประสิทธิ์         ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
8. วัดนักบุญยอแซฟ โคกกลาง และกลุ่มคริสตชนบ้านใกล้เคียง
            คุณพ่อวันทยา ศิริปะกะ          เจ้าอาวาส
9.วัดดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งฯ สกลนคร
คุณพ่อประยูร พงศ์พิศ            เจ้าอาวาส และเลขาธิการอัครสังฆมณฑลฯ แผนกศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ แผนกวัฒนธรรมอีสาน แผนกมรดกวัฒนธรรม
10. วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ดงมะไฟ
            คุณพ่อวิรัช นารินรักษ์           เจ้าอาวาส
11. วัดนักบุญปีโอที่10 พังขว้างเหนือ
คุณพ่อภัคพล มหัตกุล            เจ้าอาวาส, แผนกยุวธรรมทูต และเลขานุการ (Notarius) สำนักงานวินิจฉัยคดี
12. วัดแม่พระที่พึ่งคริสตชน ป่าหว้าน
คุณพ่อธีรพงษ์ นาแว่น            เจ้าอาวาส และแผนกสื่อมวลชน วิทยุ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพิมพ์และผู้สื่อข่าว
13. วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ดอนเชียงคูณ
            คุณพ่อสำราญ วงศ์เสงี่ยม       เจ้าอาวาส และแผนกแปล และตรวจหนังสือ
14. วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก ดอนเชียงบาน
            พระสงฆ์ประจำบ้านเณรดูแล
15. วัดนักบุญมาร์การิตา หนองบัวทอง, วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โคกแก้ว และสอนคำสอนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา
            คุณพ่อสมยศ เทพสมุทร          เจ้าอาวาสและจิตตาธิการคณะภคิณีรักกางเขนแห่งท่าแร่
            คุณพ่อสมพงษ์ ตรีว่าอุดม        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและจิตตาธิการอารามกลาริสกาปูชินท่าแร่
            คุณพ่อลิแบริอุส ซิโฮมบิงค์      ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
16.  วัดแม่พระราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จอมแจ้ง
            คุณพ่อฉลอง แก้วอาสา           เจ้าอาวาส
17. วัดแม่พระภูเขาคาร์แมล ป่าพนาวัลย์
 คุณพ่อธัญญา ศรีอ่อน           เจ้าอาวาส และผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลคริสตชน แผนกวิถีชุมชนวัด
เขตตะวันออก
1. รองอาสนวิหารนักบุญอันนาหนองแสง และกลุ่มคริสตชนบ้านนาถ่อน
            คุณพ่อสุรศักดิ์ พงศ์พิศ            เจ้าอาวาส และจิตตาภิบาลครูคาทอลิกโรงเรียนรัฐบาล-เอกชน
2. วัดนักบุญยอแซฟ คำเกิ้ม และกลุ่มคริสตชนบ้านท่าค้อ
            คุณพ่อศรายุทธ คำภูแสน        เจ้าอาวาส และแผนกเยาวชน
3. วัดนักบุญเปาโลกลับใจนามน- เทพพนม, วัดนักบุญเทเรซา โคกก่อง และวัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมลหนองหญ้าไซ
            คุณพ่อสุพล ยงบรรทม            เจ้าอาวาส
4. วัดแม่พระแห่งกวาดาลูเปสุขเจริญ, วัดแม่พระที่พึ่งกุรุคุ และวัดพระชนนีพระเจ้าโคกสง่า
            คุณพ่อคัมภ์ศรณ์ กาแก้ว         เจ้าอาวาส
5. วัดนักบุญอันดรูว์ หนองแซง, วัดนักบุญยอห์นมารีวีอันเนย์ วังม่วง และวัดนักบุญเปาโลนกเหาะ
            คุณพ่อพรทวี   โสรินทร์ เจ้าอาวาส แผนกก่อสร้าง และจิตตาธิการกลุ่มพระเมตตา
6. วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย, วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โชคอำนวย และวัดนักบุญมีคาแอล คำสว่าง
คุณพ่อวัชรินทร์ ต้นปรึกษา      เจ้าอาวาส ผู้อำนวยการฝ่ายปกครองวัด และผู้อำนวยการฝ่ายบุคลาภิบาล
            คุณพ่อสมบัติ มังทะ              ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
7. วัดนักบุญฟรังซิสเดอซาล เชียงยืน และวัดเทวดาคาเบรียล ปากทวย
            คุณพ่อวรวิทย์ เวียรชัย            เจ้าอาวาส
8. วัดนักบุญเปโตรธาตุพนม
            คุณพ่อสุกิจ นารินรักษ์            เจ้าอาวาส
9.  วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ พรสวรรค์, วัดน้อยแม่พระเสด็จเยี่ยมฯ โนนสวาท และวัดนักบุญอันนา บ้านแพง
            คุณพ่อทรงฤทธิ์ นาแว่น           เจ้าอาวาส
10. วัดนักบุญเปโตร ศรีสงคราม,  วัดนักบุญลอเลนซ์ ภูคำ– หนองกระต่าย และวัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งประเทศไทย ดอนถ่อน
คุณพ่ออดิพงษ์ แสนสุริวงศ์      เจ้าอาวาส  และกรรมการสำนักงานวินิจฉัยคดี
เขตตะวันตก 
1. วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง และวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ ดงคำโพธิ์
คุณพ่อประสิทธิ์ เครือตาแก้ว   เจ้าอาวาส และแผนกกิจการคาทอลิก จิตตาธิการคอมีเซียมคณะพลมารี
            คุณพ่อวัลลภ จันทร์ดวง          ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
2. วัดพระนามพระเยซู นาคำ และวัดนักบุญอันตน นาทัน
            คุณพ่อวีรชัย อุตะมะชะ           เจ้าอาวาส และแผนกฆราวาส
3. วัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว และวัดนักบุญเทเรซา พังโคน
            คุณพ่อสุรวุฒิ สมงาม              เจ้าอาวาส และแผนกสงฆ์อีสาน
4. วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย,  วัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ และวัดน้อยนักบุญเปาโล สว่างแดนดิน
            คุณพ่อสุรพงศ์ นาแว่น             เจ้าอาวาส และแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว
5. วัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู่
            คุณพ่อวิมานใจ นาแว่น            เจ้าอาวาส และแผนกความยุติธรรมและสันติ
6. วัดพระตริสตราชา นาจาร
            คุณพ่อศุภวัฒน์ ดอกเกตุ         เจ้าอาวาส
7. วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด น้ำบุ้น และวัดนักบุญเปาโล ดงอีด่อย
            คุณพ่อกรไกร พิลาจันทร์          เจ้าอาวาส
8. วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว และ วัดพระนามพระเยซู โพนสวาง
            คุณพ่อสุดใจ แสนพลอ่อน       เจ้าอาวาส และผู้อำนวยการฝ่ายสังคม
9. วัดแม่พระมหาการุณย์ หนองบก, วัดอัครเทวดามีคาแอล ห้วยหินลาด และวัดคาทอลิกหนองแสง – ดงอีบ่าง
            คุณพ่อธีรยุทธ อนุโรจน์            เจ้าอาวาส
10.  วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย, วัดมาร์ตีทั้ง 7 แห่งประเทศไทย กุดจอกน้อย, วัดแม่พระนิรมล โนนสวรรค์ และกลุ่มคริสตชน กุดจอกใหญ่
             คุณพ่อสมรชัย กระแสสิงห์     เจ้าอาวาส
เขตใต้
1. วัดพระจิตเจ้า โนนหัวช้าง,  กลุ่มคริสตชนบ้านลาดกะเฌอ บ่อเดือนห้า/เก่าเดื่อ/กุดบาก
            คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์            เจ้าอาวาส และแผนกที่ดิน
2. วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ หนองห้าง และกลุ่มคริสตชนในหมู่บ้านใกล้เคียง
            คุณพ่อบันลือ เกียรติธาตรี       เจ้าอาวาส
            คุณพ่อศรชัย แสงสุริวงศ์         ทีมงานแพร่ธรรม
3. วัดพระแม่มารีย์ กาฬสินธุ์กลุ่มคริสตชน ยางตลาด
            คุณพ่อวีระพงค์  โพธิมล          เจ้าอาวาส และผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารสังคม
4. กลุ่มคริสตชน อำเภอสมเด็จ                       
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์                เจ้าอาวาส
5..สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน,   วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ แก่งกะเบา, วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดงหมู และ วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก นาตะแบง
            คุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันลา          เจ้าอาวาสและแผนกอภิบาลผู้เดินทาง
            คุณพ่อเด่น ช่วยสุข                  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
6. วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร
            คุณพ่อนรินทร์ ศิริวิริยานันท์     เจ้าอาวาส และแผนกแปลหนังสือ
7.  วัดนักบุญอันตน คำบง, วัดพระคริสตสมภพ หนองลำดวน และวัดดวงหทัยนิรมลฯ หนองหลี่
            คุณพ่อชัยวัฒน์ นำสุย             เจ้าอาวาส และแผนกธรรมทูต
8. วัดนักบุญเอ็ดเวิร์ด ดอนตาล
            คุณพ่อสุริยา ผันพลี                 เจ้าอาวาส
 
โรงเรียน / สถาบัน
1. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สกลนคร       คุณพ่อวิรัช  นารินรักษ์
2. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กาฬสินธุ์       คุณพ่อวีระพงค์  โพธิมล
3.โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร      คุณพ่อสุริยา  ผันพลี
4. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ นาแก            คุณพ่อสุกิจ นารินรักษ์
5. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์   คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ และผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและอบรม  แผนกการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑล
6. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ศรีสงคราม    คุณพ่ออดิพงษ์ แสนสุริวงศ์
7. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา      คุณพ่อสุรชาติ มุลสุทธิ และแผนกพระสงฆ์
8. บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่
คุณพ่อวิโรจน์ โพธิ์สว่าง          อธิการ จิตตาธิการคณะเซอร์ร่า และแผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก
คุณพ่อจีระศักดิ์ อุ่นหล้า          ผู้ช่วยอธิการ แผนกพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ และจิตตาธิการนักศึกษาคาทอลิก
            คุณพ่อทินกร เหลือหลาย       ผู้ช่วยอธิการ

ศึกษาต่อ
ประเทศอิตาลี
1.      คุณพ่อสลัน ว่องไว
2.      คุณพ่อปริญญา เสมอพิทักษ์
ประเทศฝรั่งเศส            คุณพ่อวัฒนา สอนนุชาติ
ช่วยงานสังฆมณฑลอื่น
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
1.      คุณพ่อลิขิต เหลือหลาย
2.      คุณพ่อญาณารณพ  มหัตกุล
สังฆมณฑลเชียงใหม่
1.      คุณพ่อวีรพงษ์  มังกาย
2.      คุณพ่อสุริยัน  ว่องไว
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม            คุณพ่อพิริยะ ไชมุกดาสกุล
ช่วยงานต่างประเทศ
1.      คุณพ่อหัตถชัย  วงศ์มาแสน
2.      คุณพ่อสมยศ  พาพรหมฤทธิ์
พระสงฆ์เกษียณ / พักรักษาตัว
1.      คุณพ่อเสงี่ยม ดีศรีวรกุล
2.      คุณพ่อกมล เสมอพิทักษ์                     จิตตาธิการซิสเตอร์คณะออกัสติเนียน
3.      คุณพ่อประสงค์ เด่นไชยรัตน์               โปรดศีลอภัยบาปที่อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่
4.      คุณพ่อทวีศิลป์ พงศ์พิศ

หน้าที่อื่นๆ
1.      พ่อบ้านสำนักมิสซังฯ อภิบาลผู้ป่วยตามโรงพยาบาล
ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย วันเสาร์และอาทิตย์
                        คุณพ่อสมเกียรติ พลจางวาง
2.      จิตตาภิบาลผู้ถูกคุมขัง (ยกเว้นเรือนจำสกลนคร)     
เจ้าอาวาสที่มีเรือนจำในเขตวัดของตน
3.      จิตตาธิการกลุ่มเฝ้าศีลมหาสนิท สมาคมนักบุญวินเซน เดอปอล คู่สมรสเพื่อพระคริสต์                     พระสงฆ์ประจำอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
4.      ผู้ประสานงานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
 
ทั้งนี้ ให้พระสงฆ์เข้ารับหน้าที่ใหม่ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2013
ประกาศ ณ สำนักพระสังฆราชฯ วันที่ 10 เมษายน 2013
                       
                                               (พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์)
   ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น