วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

การรักศัตรู: มาตรฐานของความรักแบบคริสตชน

การรักศัตรู: มาตรฐานของความรักแบบคริสตชน

วันเสาร์
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
ฉธบ 26:16-19
มธ 5:43-48

                ในการรณรงค์หาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของ อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) ต้องเผชิญกับคู่อริตัวฉกาจอย่าง เอ็ดวิน สแตนตัน (Edwin M. Stanton) ที่เกลียดลินคอล์นเข้ากระดูกดำและกล่าวหาให้ร้ายเขาต่อสาธารณะอย่างเผ็ดร้อนในทุกเวทีของการรณรงค์หาเสียง แต่คนที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรครีพับบลิกันและเป็นประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกาคือ อับราฮัม ลินคอล์น

เมื่อถึงเวลาของการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ลินคอล์นทำให้คณะที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนต้องแปลกใจ เพราะเขาได้เลือกสแตนตัน เป็นรัฐมนตรีกลาโหม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยเขายุติสงครามกลางเมืองและการเลิกทาส หากลินคอล์นยังถือโทษโกรธเคืองสแตนตัน ทั้งคู่คงเป็นอริกันจนวันตาย แต่พลังแห่งความรักและการให้อภัยของลินคอล์นได้แปรเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรและผู้ร่วมงานคนสำคัญ ที่ทำให้เขากลายเป็นมหาบุรุษของยุคสมัย

ในพระวรสารของวันนี้ พระเยซูเจ้าต้องการวางกรอบสำหรับผู้ที่อยากเป็นศิษย์ของพระองค์ เพื่อการดำเนินชีวิตในความรักที่ครบครัน โดยเฉพาะในความรักต่อเพื่อนพี่น้อง ซึ่งสามารถเข้าใจได้ใน 2 ลักษณะคือ การทำดีต่อทุกคนและต้อนรับทุกคนโดยไม่แบ่งแยก แต่ความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าคือ การรักศัตรูและภาวนาให้ผู้ที่ทำไม่ดีกับเรา ซึ่งเห็นได้อย่างเด่นชัดในชีวิตของพระเยซูเจ้า ในแบบอย่างแห่งความรักของพระองค์บนไม้กางเขน

“การรักศัตรู” จึงเป็นมาตรฐานของความรักแบบคริสตชน เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความรักของพระเจ้า ที่ทรงรักทุกคนโดยไม่แบ่งแยก ไม่มีเงื่อนไข และไร้ขอบเขต แต่ธรรมชาติและความอ่อนแอตามประสามนุษย์ ทำให้เรารักศัตรูได้ยาก เราจะเลือกรักเฉพาะผู้ที่รักเราและทำดีต่อเรา พระเยซูเจ้าทรงเข้าใจและรู้ถึงความยากลำบากนี้ พระวาจาของพระองค์ในวันนี้จึงท้าทายเราให้ออกจากตัวเอง เพื่อมุ่งสู่ความดีบริบูรณ์

รูปแบบของ “ความดีบริบูรณ์” ในการดำเนินชีวิตคริสตชนที่พระเยซูเจ้าตรัสถึงคือ พระบิดาเจ้า “ท่านจงเป็นคนดีบริบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านทรงความดีบริบูรณ์เถิด” (มธ 5:48) เราจะต้องพยายามเลียนแบบพระบิดาในความดีและความเมตตากรุณา พระองค์ไม่เพียงโปรดให้ดวงอาทิตย์สาดส่องเหนือคนดีและคนชั่ว และโปรดให้ฝนโปรยปรายเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม แต่ยังทรงประทานพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ให้รับทนทรมานเพื่อมนุษย์ทั้งหลาย

ดังนั้น เราจะสามารถเลียนแบบพระบิดาเจ้าสวรรค์ได้ก็โดยการเลียนแบบพระเยซูเจ้า ในความนอบน้อมเชื่อฟังของพระองค์ต่อพระบิดาจนถึงที่สุดคือ บนไม้กางเขนและมอบชีวิตเป็นสินไถ่มนุษย์ทุกคน จากบนกางเขนพระองค์ทรงร้องขอพระบิดาให้อภัยผู้ที่ตรึงพระองค์ (ลก 23:34) ความรักที่พระเยซูเจ้ามอบแก่เราจึงเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และสูงสุด เราจะบรรลุถึงความรักนี้ได้ก็โดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้า ในความเชื่อและความวางใจที่เรามีต่อพระองค์ ยิ่งเราเลียนแบบพระเยซูเจ้ามากเท่าใด เราก็จะละม้ายคล้ายกับพระบิดามากเท่านั้น

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย
26 กุมภาพันธ์ 2010

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น